Розділ 3. Обґрунтування заходів щодо зниження господарського ризикуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 3. Обґрунтування заходів щодо зниження господарського ризикуВ цьому розділі передбачається здійснити оцінку ризиків, що пов’язані з реалізацією обраного господарського рішення, а також розробити заходи щодо зниження ступеня господарського ризику підприємства. Обсяг 5 – 10 друкованих сторінок.

 

3.1 Оцінювання ступеня … (операційного, інвестиційного або фінансового) ризику

Для здійснення кількісної оцінки обраного виду ризику в курсовій роботі можна використати систему абсолютних та відносних показників ризику, наведених в таблиці 3.1.

 

Таблиця 3.1

Система показників кількісної оцінки ризику

Група та назва показника Розрахункова формула Критерій оцінки ризику
Абсолютні показники
Ризик альтернативного рішення R = Xн * Рн (1) →min
Математичне сподівання М(х)= (2) М(х)= (3) →min (очікувані втрати) →max (очікувані доходи)
Дисперсія σ2= (4) σ2= (5) →min
Показники, що характеризують функцію щільності розподілу ймовірностей розподілу випадкових втрат
Показник допустимого ризику W(x) = 1 – (6) <0,1
Показник критичного ризику W(x) = 1 – (7) <0,01
Показник катастрофічного ризику W(x) = 1 – (8) <0,001
Відносні показники ризику
Коефіцієнт варіації (9) <0,33
Коефіцієнт ризику (10) →min
       

 

Крім того, студент може використати спеціальні методики розрахунку показників ризику (Додаток В), притаманних типу господарського рішення, що обґрунтовується в курсовій роботі (3 – 5 друк. стор.).

В цьому параграфі студент повинен розрахувати також ризик настання надзвичайної ситуації, що може призвести до катастрофічних збитків на підприємстві.

3.2. Система заходів зниження … (операційних, інвестиційних або фінансових) ризиків підприємства

В цьому параграфі студент, виходячи з виду та величини ризику, пропонує систему заходів для зниження відповідного ризику. Для цього використовуються основні принципи ризик-менеджменту (2 – 5 друк. стор.).

Висновки

У висновках наводять основні результати курсової роботи, відповідають чи досягнуті мета та завдання, а також оцінюють результати діяльності підприємства з урахуванням запропонованих в роботі рекомендацій.

 

Додатки

У додатках надаються зразки звітності підприємства, що досліджується.

 

Рекомендована література

Базова

1.Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч. –метод. посіб. / В.В.Вітлінський, Верченко П.І.– К .: КНЕУ, 2000.- 292 с.

2. Клименко С.М. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків:Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / С.М.Клименко, О.С.Дуброва. – К.: КНЕУ, 2006. – 188 с.

Допоміжна

1. Закон України "Про підприємництво"// Нове законодавство України. Випуск 2. - К., 1992.

2. Закон України "Про підприємства в Україні"// Нове законодавство України. Випуск 3. – К., 1992.

3. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003.

4. Акіліна О.В. Економічне обґрунтування господарських рішень: Навч. посіб./О.В.Акіліна, В.Г.Пасічник. – К.. : ЦНЛ, 2005.- 144 с.

5. Андрійчук В. Менеджмент: прийняття рішень і ризик: Навч. посібник./ В.Андрійчук, Л.Бауер .- К.- КНЕУ, 1998.- 316 с.

6. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника–Центр, 2004.- 624 с.

7. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.2. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника–Центр, 2004.- 624 с.

8. Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті./ В.В.Вітлінський, С.І.Наконечний. – К.: ТОВ «Борисфен-М», 1996. – 336 с.

9. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: Підручник. - К.:Кондор, 2009.-187 с.

11. Гордійчук А.С. Економіка підприємства:Навч. посібник/А.С. Гордійчук, О. А. Стахів. - Рівне: РДТУ, 2000. - 247 с.

12. Гуменюк В.Я. Управління ризиками: Навч. посібник./В.Я.Гуменюк, Г.Ю.Міщук, О.О.Олійник. – Рівне: НУВГП, 2010.- 158 с.

13. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. З англ.. / Д.Дерлоу. – К. : Наукова думка, 2001. – 242 с.

14. Економіка підприємства: Підручник / За загальною редакцією С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 2006. – 528 с.

15. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і ситуацій: Навчальний посібник/ С.Ф.Покропивний, Г.О.Швиданенко, О.С.Федонін та ін.. – К.: КНЕУ, 2005. – 323 с.

16. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 472 с.

17. Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник. - К.: ЦНЛ, 2004.- 304 с.

18. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. перероб. – К.: ЦНЛ, 2004.- 220 с.

19. Колпаков В.М. Теория и практика управленческих решений: Учебное пособие для вузов/ В.М.Колпаков. – К.: МАУП, 2000. -256 с.

20. Костриченко В.М. Ціноутворення: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – Рівне: НУВГП, 2008. – 116 с.

21. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб.пособие. – К.: МАУП, 2000. – 144 с.

22. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: Підручник.- К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 824 с.

23. Лукянова В.В. Економічний ризик: Навчальний посібник./ В.В.Лукянова В.В., Т.В.Головач. –К.: Академвидав, 2007.- 464 с.

24. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2003. – 188 с.

25. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посібник. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 236 с.

26. Покропивний С.Ф., Соболь Г.О., Швиданенко Г.О., Дерев’янко О.Г. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 379 с.

27. Пономаренко О.І. Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі: Навч. посібник. / О.І.Пономаренко, В.О.Пономаренко. –К.: Либідь, 1995.- 240 с.

28. Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень: Навч. посіб./ В.М.Приймак. – К.: Атіка, 2008.- 240 с.

29. Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации: Учеб. пособие / Н.А.Рыхтикова. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ, 2010. - 240 с.

30. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание», 1999.- 688 с.

31. Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. –К.: КНЕУ,2006. – 92 с.

32. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: Учеб./Р.А.Фатхутдинов.- М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. – 271 с.

33. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. –К.: ЦУЛ, 2002. – 656 с.

34. Управління підприємницьким ризиком. / За загальною редакцією Д.А.Штефанича. – Тернопіль: «Економічна думка», 1999. – 224 с.

35. Юкаева В.С. Управленческие решения: Учеб. пособие. – М.: Изд. Дом «Дашков и К», 1999.- 292 с.
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.025 с.)