ТОП 10:

Характеристика іпотечного кредитиІпотечний кредит за своєю економічною природою дуже подібний до ломбардного кредиту. Іпотечний кредит - це особливий вид кредитних відносин з приводу надання кредитів під заставу виключно нерухомого майна. Кредиторами з іпотеки можуть бути спеціальні іпотечні банки або спеціалізовані іпотечні Контори, а також комерційні банки.

Позичальниками іпотечних кредитів можуть, бути юридичні та фізичні особи, які мають у власності об'єкти іпотеки або мають поручителів, що згідні надавати під заставу їх власні об'єкти іпотеки на правах позичальника.

Об'єктами іпотеки при наданні кредитів можуть бути: житлові будинки, квартири, виробничі будівлі та споруди, магазини.

52.Характеристика СЕП(система електронних платежів)

Система електронних платежів— це загальнодержавна платіжна система, яка забезпечує здій­снення розрахунків у електронній формі між банківськими устано­вами (та їхніми філіями) як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов 'язаннями банків один перед одним на території України.

Основними завданнями системи є:

— задоволення потреб економіки, що реформується і розвива­
ється;

— удосконалення кредитно-монетарної політики, яку проводить
НБУ, через отримання оперативної та точної інформації про пере­
міщення грошових коштів і стан кореспондентських рахунків;

— виконання міжбанківського етапу всіх видів безготівкових
розрахунків;

— мінімізація часу на виконання міжбанківських розрахунків та
на обіг грошових коштів;

— високий рівень безпеки міжбанківських розрахунків;

— надання широкого спектру послуг для користувачів;

— високий рівень внутрішнього бухгалтерського обліку та
контролю;

— мінімізація вартості банківського посередництва через опти­
мізацію платіжних засобів і раціоналізацію систем.

Система електронних платежів НБУ виконує такі функції:

— здійснення розрахунків між банками України в національній
валюті України та в низці іноземних валют;

— ефективне використання тимчасово вільних ресурсів банків;

— забезпечення контрольних функцій Національного банку за
станом кореспондентських рахунків комерційних банків;

— надання інформаційних послуг учасникам розрахунків;

— обмін екстреною інформацією стосовно проведення розра­
хунків;

— забезпечення надійності розрахунків;

— багатоступеневий контроль достовірності даних на всіх стаді­
ях розрахунків;

— багаторівневий захист інформації від несанкціонованого дос­
тупу, використання, викривлення та фальсифікації на всіх стадіях
оброблення;

— створення механізму впливу НБУ на порушників чинного за­
конодавства та норм банківської діяльності методом обмеження їх
обслуговування в СЕП

Етапи процесу кредитування.

1)надання до банку заяви і додаткових документів,які визначають сам банк(на отримання кредиту)

2)вивчення кредитоспроможності клієнта

3)розробка умов процесу кредитування та підготовка до укладання кредитного договору

4)надання кредиту та контроль за виконанням умов кредитного договору

5)повернення кредиту разом з відсотками

Сума відсотків по кредиту розраховується

СВ =СК*К*n/Т*100%

СК-сума кредиту

К- річна % ставка

n- кількість днів нарахування

Т –максимальна кількість днів у році за умовами договору

54.Способи нарахування відсотків за кредитами
Кредити можуть видаватись на основі простих і складних процентних ставок. У банківській практиці прийнято видавати кредити строком на 1 рік за простими процентними ставками, а строком більше 1 року - за складними процентними ставками.
Суму кредиту разом з відсотками обчислюють за формулою:
КВ=СК*(1+k*n\T*100%)

де: КВ - сума кредиту з відсотками;СК - початкова сума кредиту;к - річна відсоткова ставка; n - кількість днів розрахункового періоду;Т - максимальна кількість днів у році за умовами договору.
Суму відсотків можна обрахувати за такою формулою:
СВ=СК*k*n\T*100%

де: СВ - сума відсотків;n - кількість днів нарахування;
Для визначення кількості днів для розрахунку процентів використовуються такі методи:
1. Метод (факт/факт), при якому береться фактична кількість днів у місяці та році.
2. Метод (факт/360), при якому береться фактична кількість днів у місяці, але умовно в році - 360 днів.
3.Метод (30/360), при якому береться умовна кількість днів у місяці та році.
При розрахунку процентів враховується перший день і не враховується останній день договору.Якщо термін кредиту перевищує 1 рік, використовуються тільки складні процентні ставки . Нарахування складних відсотків означає, що нараховані відсотки добавляються до основної суми боргу і на них в свою чергу нараховуються відсотки. Для цього застосовується така формула:
де: МВ - нарощена сума кредиту, тобто сума кредиту разом з капіталізованими відсотками;n - кількість років.

На практиці складний процент нараховується частіше, ніж один раз на рік. Якщо m є кількість разів нарахування складного процента, то майбутню вартість можна обрахувати за формулою:
де:m - кількість разів нарахування складного відсотка протягом року.
Інколи виникає необхідність не тільки у визначенні майбутньої вартості, але і в зворотній дії, тобто в обчисленні початкової суми, виходячи із відомої її вартості в майбутній момент часу. Процес обрахунку початкової вартості інвестицій, на яку вже нараховані складні проценти, називається дисконтуванням. Отже, теперішня вартість майбутніх доходів - це просто зворотне значення майбутньої вартості, визначеної з допомогою складного процента.
Якщо вкладення приносять дохід, який поступає у вигляді серії декількох однакових по розміру виплат протягом рівних проміжків часу, то така серія виплат називається анюїтетом. Кожна виплата в рамках анюїтету може бути знову інвестована, з тим щоб на неї нараховувались складні проценти.

Фінансова стійкість банку

Фінансова стійкість банку-стан банку, який характеризується збалансованістю фінансових потоків, достатністю коштів для підтримки своєї платоспроможності та ліквідності, а також рентабельною діяльністю. Ф.с.б. означає постійну здатність банку відповідати за своїми зобов’язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для нормального функціонування у конкурентному середовищі. Розрізняють три основні види Ф.с.б. за стабільністю його роботи:

а) нормальна стійкість, яка характеризується стабільною діяльністю, відсутністю неплатежів чи затримки виконання своїх зобов’язань, стабільною рентабельністю;

б) нестійкий фінансовий стан, що характеризується затримкою платежів, неможливістю своєчасно виконувати окремі свої зобов’язання, низьким рівнем рентабельності тощо;

в) кризовий фінансовий стан, який характеризується регулярними неплатежами, наявністю простроченої заборгованості тощо. Кризовий фінансовий стан може призвести до неспроможності банку фінансувати поточну діяльність, здійснювати платежі та виконувати свої зобов’язання, а в кінцевому рахунку – до банкрутства

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.006 с.)