Зміст економічної безпеки.Правове регламентування становлення та розвитку економічної безпеки в Україніза хронологією нормативних документів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст економічної безпеки.Правове регламентування становлення та розвитку економічної безпеки в Україніза хронологією нормативних документів.Економічна безпека є складним і багатоплановим суспільним явищем, яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву. З позицій багатоаспектного підходу визначення поняття «економічна без­пека» нерозривно пов’язане з такими поняттями, як:

- «інтереси» (національні, державні, індивідуальні, корпоративні, суспільні та ін.)

- «стійкість» (національної економіки, економічного розвитку, соціаль­но-економічної системи тощо)

- «незалежність» (економіки від зовнішніх ринків, розробка національної економічної стратегії без зовнішнього впливу)

- «відтворення» (головним життєво важливим інтересом в економічній сфері для суб’єкта будь-якого рівня – від особи до держави – є відтворення свого існування).

Правове регламентування становлення та розвитку економічної безпеки в Україніза хронологією нормативних документів:

 

28.06.1996 р. Конституція України Запроваджено до нормативної лексики поняття «економічна безпека»; визна­чено, що забезпечення економічної безпеки (поряд із захистом суверенітету і територіальної цілісності України) є найважливішою функцією держави і справою всього українського народу.

16.01.1997 р. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України –Зазначено, що самозбереження і прогресивний розвиток України як суверенної держави залежать від здійснення цілеспрямованої політики щодо захисту її національних інтересів. Визначено сут­ність поняття «національна безпека», ос­новні об’єкти національної безпеки та принципи її забезпечення; окреслено сут­ність та пріоритетні національні інтереси України, визначено основні загрози на­ціональній безпеці України, в т. ч. в еко­номічній сфері; окреслено основні напрями державної політики національної безпеки України.

05.03.1998 р. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» – Визначено правові засади організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони України, її склад, структуру, компетенцію і функції.

09.06.2003 р. Закон України «Про основи національної безпеки України» –Визначено основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сфе­рах життєдіяльності. Подано визначення термінів «національна безпека», «націо­нальні інтереси», «загрози національній безпеці»; визначено правову основу націо­нальної безпеки, об’єкти національної безпеки, суб’єкти, їх функції та принци­пи забезпечення національної безпеки; окреслено пріоритетні національні інте­реси та загрози національним інтересам і національній безпеці України; визначе­но основні напрями державної політики з питань національної безпеки.

12.02.2007 р. Стратегія національної безпеки України (в редакції Указ Президента України «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України» від 8 червня 2012 року № 389/2012) – Зазначено, що подальший розвиток і захист найвагоміших здобутків України потребує чіткої визначеності держави у стратегічних пріоритетах і цілях, які мають відповідати викликам і загрозам XXI ст., її взаємодії з сучасними систе­мами міжнародної і регіональної безпеки. Визначено принципи, пріоритетні цілі, завдання та механізми забезпечення жит­тєво важливих інтересів особи, суспіль­ства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз; конкретизовано засади політики держави у сфері національної безпеки, у тому числі щодо забезпечення прийнят­ного рівня економічної безпеки.

02.03.2007 р. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України –Визначено специфічний понятійний апарат з використанням невластивих класичній економічній науці термінів: «еко­номічна безпека», «загрози економічній безпеці», «критерії економічної безпеки», «індикатори економічної безпеки», «оп­тимальні значення індикаторів», «поро­гові значення індикаторів», «граничні значення індикаторів», «макроекономічна безпека», «фінансова безпека», «бю­джетна безпека», «валютна безпека», «грошово-кредитна безпека», «боргова безпека», «безпека страхового ринку», «безпека фондового ринку», «зовнішньо­економічна безпека», «інвестиційна без­пека», «соціальна безпека» та ін. Окрес­лено підходи до визначення інтеграль­ного індексу економічної безпеки.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.2.4 (0.008 с.)