ТОП 10:

Типи фінансової стійкості п / яКожне із значень фінансової стійкості (питання 19) може приймати або позитивне, або негативне значення. Якщо величина «+», їй відповідно ставиться 1, якщо «-», то 0, тобто

Е = 1, якщо E> = 0

E = 0, якщо E <0

Для визначення фінансового стану будуємо трикомпонентної вектор S: S = (ЄСК, ЄСК + ДК, ЄСК + вк)

П / е приймає одне з таких станів фі-сис теми стійкості:

1. Абсолютна стійкість фінансового стану (1; 1;1) - показує, що запаси і витрати повністю покриваються власними коштами. П / е практичні скі не залежить від кредитів. Така ситуація відноситься до крайнього типу фінансової стійкості і на практиці зустрічається досить рідко. Однак її не можна роз-бачати як ідеальну, тому щоп / е не використовує зовнішні джерела фінансування у своїй господарській діяльності

2. Нормальна стійкість фінансового стану (0; 1;1) - п / е використовує власні обігові средст-ва і довгострокові кредити і має нормальну пла-тежеспособность, ефективно використовує позикові кошти, має високу прибутковість виробничої діяльності.

3. Нестійке фінансове становище (0; 0;1) - харак-теризують порушенням платоспроможності: п / е ви-нужді залучати додаткові джерела по-криття запасів і витрат, спостерігається зниження дохід-ності виробництва. Проте ще є можливостей для поліпшення ситуації.

4. Кризовий (критичне) фінансовий стан (0; 0;0) - це грань банкрутства: наявність простроченої кредиторської та дебіторської заборгованостей і не здібностей погасити їх в строк. У ринковій економіці при неодноразовому повторенні такого положення п / ю загрожує оголошення банкрутства.

Одна з основних характеристик фінансового зі-стояння п / я - ступінь залежності від кредиторів і інвесторів. Власники п / я зацікавлені в мінімі-зації СК і в максимізації ЗК у фінансовій структурі організації. Позичальники оцінюють стійкість п / я за рівнем СК та ймовірності банкрутства.

Фінансовий стан п / я можна також дослід-вать на підставі сальдо грошових потоків по раз-особистих видах діяльності п / я:

1. . Абсолютна стійкість фінансового стану (ГР «+», ВД «-», ФД «-»)

2. Нормальна стійкість фінансового стану (ГР «+», ВД «-», ФД «+»)

3.Нестійке фінансове становище (ГР «-», ВД «-», ФД «+»)

4. Кризовий (критичне) фінансовий стан (ГР «-», ВД «+», ФД «+»)

Класифікація активу балансу за ступенем ліквідності

Ліквідність активів - це величина, зворотна часу необхідного для перетворення активів у грошові кошти без втрати вартості.

Залежно від ступеня ліквідності активи класифікуються:

1. Високо ліквідні активи (А1 (т)): грошові середовищ-ства + ЦП + короткострокові фінансові інвестиції

2.Ліквідні активи (А2 (т)): дебіторська заборгова-ність

3. Слабо ліквідні активи (А3 (т)): товарно-матеріальні запаси.

4. Чи не ліквідні активи (А4 (т)): необоротні активи + витрати майбутніх періодів

1 +2 +3 = II розділ активу балансу (оборотні активи)

4 - I + III розділ активу балансу

Класифікація пасиву балансу за терміново-сті погашення

Пасиви класифікуються в залежності від терміновості погашення, тобто за ступенем виконання згід-зання:

1. Найбільш строкові зобов'язання (П1 (т)): коротко-термінова кредиторська заборгованість, крім банків-ських кредитів

2.Короткострокові пасиви (П2 (т)): короткострокові кредити і позики

3. Довгострокові пасиви (П3 (т)): довгострокові креди-ти та позики

4. Постійно стійкі пасиви (П4 (т)): влас-ний капітал

1 +2 = IV розділ пасиву балансу (Поточні обязательст-ви)

3 = III розділ пасиву балансу (Довгострокові обо-ництва)

4 = I + II + Vраздел пасиву балансу (Власний капітал + забезпечення майбутніх витрат і платі-лень + Доходи майбутніх періодів)

 

Умова ліквідності балансу

Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань п / я, його активами, термін перетво-щення яких у грошові кошти дорівнює терміну погані-ня зобов'язань.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуваних наступні умови:

A1 (T)> = П1 (T)

A2 (T)> = П2 (Т)

A3 (T)> = П3 (Т)

A4 (T) <= П4 (Т)

Якщо виконується перших три нерівності, то це тягне за собою виконання і четвертого нерівності. Четверте нерівність носить так званий баланси-ючих характер: його виконання свідчить про наявність у п / я СОС. Однак на практиці такі умови практично не здійсненні.

Якщо будь-яке з цих нерівностей має знак проти-воположний зафіксованому в оптимальному варі-анте, то ліквідність балансу відрізняється від абсолют-ною.Теоретичний недолік по одній групі акти-вів компенсується надлишком по іншій, але на практичні-ці менш ліквідні засоби не можуть замінити більш ліквідні.

Зіставлення А1 (Т) - П1 (Т) і А2 (Т) - П2 (Т) дозволяє виявити поточну ліквідність п / я, що сві-доцтво про платоспроможність найближчим вре-мя. Порівняння А3 (Т) - П3 (Т) відображає перспективну ліквідність. На її основі прогнозується довго-ва орієнтовна платоспроможність.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.005 с.)