ТОП 10:

Аналіз фінансової стійкості п / я (аб-солютние показники фінансової стійко-сті)В ході виробничої діяльності на п / ії йде постійне формування (поповнення) запасів ТМЦ. Для цього використовуються як власні про-ротні кошти, так і позикові (довгострокові та крат-косрочние кредити і позики).Аналізується відпо-яку завдано внаслідок і невідповідність (надлишок або нестача) засобів для формування запасів і витрат, що визнача-ються абсолютні показники фінансової стійко-сті.

Для повного відображення різних видів джерел (власних коштів, довгострокових і короткострокових кредитів і позик) у формуванні запасів і витрат використовують наступні показники:

1.Власні фінансові джерела (наявність влас-жавних оборотних коштів) - визначається як різниця величини джерел власних засобів і величини необоротні активів

ЄСК = СК - ВА = П4 (Т) - А4 (Т)

2.Власний капітал і довгострокові позики (наяв-чіе власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел для формування запасів і за-витрат) - визначається як сума власних оборот-них коштів і довгострокових кредитів і позик

ЄСК + ДК = ЄСК + ДК = (П4 (т) + П3 (т)) - А4 (т)

3.Власний капітал і всі зовнішні позики (загальна величина основних джерел коштів для фор-вання запасів і витрат) - визначається як сума влас-жавних оборотних коштів, короткострокових і довго-строкових кредитів і позик

ЄСК + вк = ЄСК + ДК + КК = (П4 (т) + П3 (т) + П2 (т)) - А4 (т)

12.Аналіз фінансової стійкості п / я (коефі-цієнта фінансової стійкості)

Фінансова стійкість п / я характеризується з-стоянням власних і позикових коштів і аналізує-ється за допомогою системи відносних фінансових коефіцієнтів.

1.коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт незалежності або автономії) - визна-чає частку коштів, інвестованих у діяльність п / я його власниками.Чим вище значення цього коефіцієнта-цієнта, тим більш фінансово стійко, стабільно і незалежно від зовнішніх кредиторів п / е (мінімальна порогове значення 0,5, перевищення вказує на уве-ліченіе фінансової незалежності).

Ккск = СК / ВБ

2.коефіцієнт фінансової залежності - означає на скільки активи п / я фінансуються за рахунок позикових коштів.Занадто велика частка позикових коштів сни-жує платоспроможність п / я, підриває його фінан-ву стійкість і відповідно знижує довіру до нього контрагентів і зменшує ймовірність отри-мання кредиту. Проте, дуже велика частка собст-ничих засобів також не вигідна п / ю, тому щоякщо рента-бельность активів п / я перевищує вартість джере-ков позикових коштів, то за браком власних коштів вигідно взяти кредит (нормативне значення = 2).

Кфз = ВБ / СК

3.коефіцієнт маневреності СК - характеризує яка частка джерел власних коштів знаходиться в мобільній формі (рекомендований значення 0,5 і вище, в положенні вище 0)

До мск = СОС / СК = (ОА - ТК) / СК = (СК - ВА) / СК

4.коефіцієнт концентрації позикового капіталу - схожий на коефіцієнт концентрації СК (норматив менше 0,5)

Ккзк = ЗК / ВБ = (ДО + КО) / ВБ

5. коефіцієнт структури довгострокових вкладень - показує частку, яку становлять довгострокові зобов'язання в обсязі необоротні активів п / я.Найнижче його значення може свідчити про невоз-можності залучення довгострокових кредитів і зай-мов, а надто високу або про можливості наданих тавленія надійних застав або фінансових постав-зань, або про сильну залежність сторонніх інвесторів.

Ккдв = ДП / ВОА

6.коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів - показує, яка частина в джерелах фор-мування необоротні активів на звітну дату припадає на СК, а яка на довгострокові позикові кошти.Особливо високе значення цього показника свідчить про сильну залежність від притягнутий-ного капіталу, про необхідність виплачувати в пер-спектіве значні суми грошових коштів у вигляді відсотків за користування кредитами і т.п.

Ккдп = ДП / (ДП + СК)

7.коефіцієнт структури позикового капіталу - по-показувала, з яких джерел сформовано ЗК п / я. Залежно від джерела формування капіталу п / я можна зробити висновок про те, як сформовані внеобо-ротні та оборотні активи п / я, тому щодовгострокові позикові кошти зазвичай беруться на придбання (відновлення) необоротні активів, а краткосроч-ні - на придбання оборотних активів і здійснюва-Леніє поточної діяльності

КсЗК = ДП / ЗК

8.коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів-чим він більший 0,1, тим більше залежність п / я від позикових коштів. Допустимий рівень часто визначається умовами роботи кожного п / я, в першу чергу, швидкістю обігу обігових коштів.По-цьому додатково необхідно визначити швидкість обороту матеріальних обігових коштів або боржник-ської заборгованості за аналізований період.Якщо дебіторська заборгованість обертається швидше оборотних коштів, що означає досить високу інтенсивність надходження на п / е грошових коштів, тобто в результаті - збільшення власних коштів.Тому при високій оборотності матеріальних оборот-них коштів і ще більш високої оборотності дебіторської заборгованості коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів може набагато перевищують щувати 1.

КсіЗ = ЗК / СКПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.004 с.)