ТОП 10:

Порядок загальної оцінки динаміки і структури-тури статей балансуАналіз фінансового стану п / я починаємо з вивчення статей балансу, його структури, складу та ді-Намік. Будова бухгалтерського балансу таке, що основні частини балансу (активи і пасиви) та їх статті групуються певним чином:

1. Актив (майно п / я):

- Необоротні активи

- Оборотні активи

2. Пасив (джерела фінансування):

- Власний капітал і резерви

- Позиковий капітал (долгоср. і краткоср. Зай-ми)

Під активами розуміємо майно (ресурси п / я), в яке інвестовані фінансові ресурси.Статті активу розташовуються залежно від ступеня лик-відності (рухливості) майна, тобто від того, на скільки швидко даний вид активу може придбати грошову форму. Розділи активу балансу теж будують-ся у порядку зростання ліквідності:

1. Необоротні активи:

- Нематеріальні активи (патенти, авторські права, ліцензії, торгові марки, гудвіл та ін цінні, але не уречевлених активи, контрольовані п / їм);

- ОС (майно, будівлі, обладнання, земля та ін матеріальні активи з відносно довгим терміном корисної служби);

- Кап.вкладення (незавершене будівництво, довго-термінові фінансові вкладення та ін)

2. Оборотні активи

- Запаси ТМЦ і витрати (сукупність статей, які характеризують майно зберігається для реалізації, що знаходиться в процесі виробництва для реалізації і постійних витрат на виробництво продук-ції);

- Дебіторська заборгованість;

- Короткострокові фінансові вкладення (капіталовло-вання в ЦБ, інвестиції тощо);

- Грошові кошти.

Оборотні активи більш ліквідні, ніж внеобо-ротні.Це обумовлено тим, що необоротні акти-ви представляють ту частину майна п / я, яка не призначена для продажу, а постійно використовується для виробництва, зберігання і транспортування продук-ції. Оборотні активи беруть участь у постійному циклі перетворення їх у грошові кошти.У свою чергу їх можна розділити по ступені ліквідності:

- Найбільш ліквідні оборотні активи (де-ніжні засоби)

- Швидко ліквідні - дебіторська заборгова-ність

- Слабо ліквідні - запаси і витрати.

Пасив балансу відображає джерел фінансується-вання коштів п / я, згруповано на певну дату по їх приналежності й призначенню. Іншими сло-вами пасив показує величину коштів, вкладених у господарську діяльність п / я і ступінь участі в створенні майна організації:

1.Капітал і резерви (статутний і додатковий капітал, фонди накопичення, цільове фінансування, нерас-пределенная прибуток)

2. Позиковий капітал:

- Короткострокові позики

- Довгострокові позики (короткострокові креди-ти та позики, кредиторська заборгованість)

Для аналітичних досліджень і оцінки струк-тури пасиву всі зобов'язання групуються по сле-тупним ознаками:

1. юридичної приналежності

- Зобов'язання перед власниками п / я (власний капітал);

- Зобов'язання перед третіми особами - кре-діторамі, банками і т.д. (Позиковий капітал).

2.Терміновості повернення зобов'язань:

- Кошти тривалого користування

- Кошти короткострокового користування

Зобов'язання перед власниками становлять практично постійну частину пасиву балансу, що не підлягає погашенню під час діяльності організа-ганізації.Зобов'язання перед третіми особами мають різні строки повернення: менш 1 року - короткострокові; більше 1 року - довгострокові. Одним з важливих аспектів тов аналізу структури балансу є визначення взаємозв'язків між активами та пасивами балансу, тому щов процесі виробничої діяльності йде постій-янная трансформація окремих елементів активу і пасиву балансу. РІС

 

Кожна група пасиву функціонально пов'язана з певним частиною активу балансу. Наприклад, коротко-строкові кредити призначені для поповнення про-ротних коштів.Деяка частина довгострокових зобов'язань-зань фінансує як оборотні, так і внеоборот-ві активи. Таке ж взаємодія спостерігається і у разі погашення зовнішніх зобов'язань. У нормально функціонуючого п / я оборотні активи перевищують короткострокові пасиви, тобточастина поточних активів погашає короткострокові пасиви, інша частина погані-пит довгострокові зобов'язання, що залишилася частина йде на поповнення власного капіталу (стає власністю власника а / с).

Для аналітичних досліджень і якісної оцінки динаміки фінансового стану п / я об'єднує їм статті балансу в окремі специфічні групи.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.004 с.)