ТОП 10:

Поняття факторної системи. Моделірова-гом факторних систем.Цілі і методи ФА

Основна мета ФА - забезпечення ефективного управління фінансовими процесами на основі дослі-нання стану і динаміки об'єктів аналізу;напів-чення невеликого числа ключових, найбільш інфор-тивних параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану п / я, його прибутків і збитків, змін у структурі активів і пасивів, розрахунків з дебіторами і кредиторами.

Метод ФА - спосіб системного комплексного, взаємопов'язаного вивчення фінансової діяльності господарського суб'єкта (вертикальний, горизонталь-ний, порівняльний, коефіцієнтний, факторний і декомпозиційний аналіз).

У процесі ФА застосовуються дедуктивний та ін-дуктівний методи дослідження:

1.Дедуктивний метод (від загального до приватного) дослі-нання фінансових процесів передбачає вивчення їх по ланцюжку від слідства до причин (наприклад, виконання плану прибутку госп.суб'єкта спочатку ана-лізує по загальній сумі, а потім по складовим частинам прибутку: прибуток від реалізації продукції - прибуток від іншої реалізації - прибуток від фінан-вих операцій - чистий прибуток - аналіз виконання окремих факторів на зміну планового прибутку).

2.Індуктивний метод (від приватного до загально-му) дослідження госп. процесів передбачає вивчення їх по ланцюжку від причин до слідства (наприклад, ана-ліз з / с означає, що спочатку вивчаються окремі статті видатків, а потім вимірюється їх вплив на загальну суму с / с).

Метод фінансового аналізу - спосіб системного комплексного взаємопов'язаного вивчення фінан-вої діяльності господарського

суб'єкта.

У процесі фінансового аналізу застосовуються дедук-тивний і індуктивний методи дослідження.

Поняття факторної системи. Моделірова-гом факторних систем.

Моделювання - це один з найважливіших методів науч-ного пізнання, за допомогою якого створюється модель (умовний образ) об'єкта дослідження. Сутність його полягає-в тому, що взаємозв'язок досліджуваного поки-показниками з передається. У формі конкретного математичної ста-ського рівняння

У факторному аналізі розрізняють моделі детермінує-ванні (функціональні) і стохастичні (Коррель-тиляційні), З допомогою детермінованих факторних моделей досліджується функціональний зв'язок між результативним показником (функцією) і факторами (аргументами).

При моделюванні детермінованих факторних систем необхідно виконувати ряд вимог.

1. Фактори, що включаються в модель, і самі моделі повинні мати безумовно виражений характер, реально існувати, а не бути придуманими абст-рактнимі величинами або явищами.

2.Фактори, які входять в систему, повинні бути не тільки необхідними елементами формули, але і знаходитися в причинно-наслідкового зв'язку з досліджуваним-мимі показниками. Інакше кажучи, побудована фак-битий система повинна мати пізнавальну цін-ність.Факторні моделі, які відображають Причин-но-наслідкові відносини між показниками, мають значно більше пізнавальне значення, ніж моделі; створені за допомогою прийомів математичної ста-ської абстракції

3. Всі показники факторної моделі повинні бути кількісно вимірними, тобтоповинні мати єдину-цу виміру і необхідну інформаційну забезпе-печінку.

4. Факторна модель повинна забезпечувати можли-ність вимірювання впливу окремих факторів, це значить, що в ній повинна враховуватися домірність змін результативного і

Моделі:

1. Адитивні - використовуй.Коли результат-ний показник являє собою алгеб-раіческую суму декількох факторних по-ня показникiв.

2. Мультиплікативний - результативний поки-казників-твір кількох чинників.

3.Кратні моделі-результативний показник отримують діленням одного факторного поки-показниками на величину іншого.

4. Змішані (комбіновані) - поєднання в різних комбінаціях попередніх мо-делей.

5.

Умова ліквідності балансу

Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань п / я, його активами, термін перетво-щення яких у грошові кошти дорівнює терміну погані-ня зобов'язань.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуваних наступні умови:

A1 (T)> = П1 (T)

A2 (T)> = П2 (Т)

A3 (T)> = П3 (Т)

A4 (T) <= П4 (Т)

Якщо виконується перших три нерівності, то це тягне за собою виконання і четвертого нерівності. Четверте нерівність носить так званий баланси-ючих характер: його виконання свідчить про наявність у п / я СОС. Однак на практиці такі умови практично не здійсненні.

Якщо будь-яке з цих нерівностей має знак проти-воположний зафіксованому в оптимальному варі-анте, то ліквідність балансу відрізняється від абсолют-ною.Теоретичний недолік по одній групі акти-вів компенсується надлишком по іншій, але на практичні-ці менш ліквідні засоби не можуть замінити більш ліквідні.

Зіставлення А1 (Т) - П1 (Т) і А2 (Т) - П2 (Т) дозволяє виявити поточну ліквідність п / я, що сві-доцтво про платоспроможність найближчим вре-мя. Порівняння А3 (Т) - П3 (Т) відображає перспективну ліквідність. На її основі прогнозується довго-ва орієнтовна платоспроможність.

Аналіз ділової активності

Аналіз ділової активності базується на аналізі результатів і ефективності поточної основної вироб-виробничої діяльності.

Ділову активність п / я можна представити як систему якісних і кількісних критеріїв.

Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння діяльності даного а / с і споріднених за сфері при-дання капіталу п / ий. Такими якісними (тобтоНЕ формалізуються) критеріями є: широта Рин-ків збуту продукції (внутрішніх і зовнішніх); наявність продукції, що поставляється на експорт, наявність стабільності них постачальників і споживачів; репутація п / я, ви-ражаються, зокрема, в популярності клієнтів, що користуються послугами п / я та ін

Якісна оцінка робиться по двох напрямку-вам:

- Ступінь виконання плану (абсолютні показники - обсяг реалізації продукції, прибуток, величину Аван-сірованного капіталу) (встановленого вищестоящою організацією або самостійно) за основними поки-показниками, забезпечення заданих темпів їхнього зростання;

- Рівень ефективності використання ресурсів п / я (відносні показники - вироблення, фондовіддача, оборотність виробничих запасів, тривалістю операційного циклу, оборотність авансованого капіталу (ресурсоотдача)).

Для реалізації першого напряму доцільно різно також враховувати порівняльну динаміку ос-новних показників. Зокрема, оптимально наступних щее їх співвідношення:

ТПБ> Тр> Так> 100%

ТПБ, Тр, Так - відповідно темп зміни приб-чи, реалізації авансованого капіталу.

Наведене співвідношення одержало назву «золотого правила економіки п / я» і воно означає, що:

- Економічний потенціал п / я зростає;

- У порівнянні зі збільшенням економічного потен-ціала обсяг реалізації зростає більш високими темпами, тобто ресурси п / я використовуються більш ефективно викори-тивно;

- Прибуток зростає випереджальними темпами, що свідчить, як правило, про відносне сни-женні витрат виробництва і обігу.

Проте можливі і відхилення від цієї Ідеаль-ної залежності, при чому не завжди їх слід розташовувати-но передбачати як негативні, такими причинами являють-ся: освоєння нових перспектив напрямку додатку-ня капіталу, реконструкція і модернізація діючого виробництв і т.п.Ця діяльність пов'язана зі значними вкладеннями фінансових ресурсів, які здебільшого не дають швидкої вигоди, але в перспективі можуть повністю окупитися.

Решение

 

П1 = 52000 – 40000 - 5000 = 7000 грн.

V 15% = 52000 · 1,15 = 59800 грн.

Пер з = 40000 · 1,15% = 46000

П2 = 59800 – 46000 – 5000 = 8800 грн.

 

Висновок: підприємство в результаті збільшення виручки від реалізації продукції отримало доповни-ний прибуток у сумі 1800 грн.

 

Задача 2.

На основі наведених даних розрахувати показники яких не вистачає і оцінити ризик реалі-зації дебіторської заборгованості

Показник На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
Обсяг продажів
Загальна сума активів
Дебіторська заборгованість
Оборотність дебіторської заборгованості 7,64 6,63
Період погашення дебіторської заборгованості 47,78 55,05
Дебіторська заборгованість до обсягу продажів найти найти
Дебіторська заборгованість до загальної суми активів найти найти

 

Решение

 

Дебіторська Дебіторська заборгованість

заборгованість до = -------------------------------------------

обсягом продажів Обсяг продажів

 

На початок звітного періоду 60000

Дебіторська заборгованість = ----------------- = 0,143

до обсягу продажів 420000

 

На кінець звітного періоду 100000

Дебіторська заборгованість = ----------------- = 0,189

до обсягу продажів 530000

 

 

Дебіторська Дебіторська заборгова.

заборгованість до загальної = --------------------------------

сумі активів Загальна сума активів

 

На початок звітного періоду 60000

Дебіторська заборгованість = ----------------- = 0,098

до загальної суми активів 610000

 

На кінець звітного періоду 100000

Дебіторська заборгованість = ----------------- = 0,149

до загальної суми активів 670000

 

Результаты проведенных расчетов

Показатель На начало отчетного периода На конец отчетного периода Абсолютное отклонение Темп роста Темп при роста
Обсяг продажів 126,2 26,2
Загальна Сума активів 109,8 9,8
Дебіторська заборгованість 166,7 66,7
Оборотність Дебіторської заборгованості 7,64 6,63 -1,01 86,8 -13,2
Період погашення дебіторської заборгованості 47,78 55,05 7,27 115,2 15,2
Дебіторська заборгованість до обсягу продажів 0,143 0,189 0,046 132,2 32,2
Дебіторська аборгованість до загальної суми активів 0,098 0,149 0,051 152,0 52,0

 

Висновки:у підприємства існує ризик реалізації дебіторської заборгованості, про це свідчать про "успіш-ність показники:

 

А) коефіцієнт оборотності дебітор-ської заборгованості, він показує у скільки разів виручка перевищує середню дебіторську заборгова-ність.Даний коефіцієнт повинен прагнути до уве-ліченію в даному випадку коефіцієнт зменшується. Що є негативною тенденцією.

Б) період погашення дебіторської заборгова-ності показує середній період інкасації дебітор-ської заборгованості.Даний коефіцієнт повинен зменшуватися в даному випадку спостерігається його повели-чення на 15,2%, що є негативним явищем.

 

Задача 3.

Оцінити платоспроможність підприємства за допомгою коефіцієнтів

Тыс.грн.

Показники Значення показників
Довгострокова заборгованість
Акціонерний капітал
Надходження готівкових від операцій
Чистий прибуток
Відсотки за кредит
Постійні витрати
Стійкі активи (основні засоби)
Нерозподілений прибуток

 

Решение

 

Платоспроможність і ліквідність підприємства мож-но оцінити за допомогою таких коефіцієнтів:

 

 

1. Розмір власних оборотних коштів (функ-ціонірующій капітал)

 

Розмір власних оборотних коштів = Власний капітал + Довгострокові зобов'язання - Основні засоби та вклади, або поточні активи - Поточні зобов'язання

 

Розмір власних

оборотних коштів = 1000 +30 +500 +150 = 1380 тис.грн.

 

Маневреність Грошові кошти

Власних = ------------------------------------------

Маневреність 200

Власних = ---------------

Оборотних коштів 1380

Решение

Показники На початок звіт-ного року На кінець звіт-ного року Абсо-лют-ве відхилення-ня Темп роста Темп прироста
Сировина і напівфабрикати -10000 90,0 -10,0
Незавершене виробництво 200,0 100,0
Готова продукція 183,3 83,3

Висновки: в ході аналізу виявлено:

- Кількість сировини і напівфабрикатів зменшилася на 10%;

- Незавершене виробництво збільшилося на 100%

- Готова продукція збільшилася на 83,3% що укази-вається на погіршення роботи підприємства і низька якос-ство управління підприємством.

Задача 5.

Визначити рівень самофінансування підприємства за минулий і звітні період і його зміна Протя-ванні року

 

Показники На початок звіт-ного року На конец отчетного года
Прибуток відрахування до фонду накопичення
Амортизаційні відрахування
Позикові кошти
Кредиторська заборгованість та інші залучені кошти
Коефіцієнт самофінансування найти Найти

Решение

 

Коефіцієнт прибуток + Амортиз. відрахований.

самофінансування = -----------------------------------------

Позикові ср-ва + кредиторська

заборгова. і др.прівлеченние ср-ва

 

Коефіцієнт 5040 + 13060

Самофінансування = -------------------- = 50,3

на початок звітного року 10 + 350

 

Коефіцієнт 5520 + 13470

Самофінансування = -------------------- = 55,5

на кінець звітного року 5 + 337

Показатели На початок звіт-ного року На кінець звіт-ного року Абсо-лют-ве відхилення-ня Темп роста Темп прироста
Прибуток відрахування до фонду накопичення 109,5 9,5
Амортизаційні відрахування 103,1 3,1
Позикові кошти -5 50,0 -50,0
Кредиторська заборгованість та інші залучені кошти -13 96,3 -3,7
Ко-Еффі-цієнта самофінан-сиро-вання 50,3 55,5 5,2 110,3 10,3

Висновки:в даному випадку зростання коефiцiєнтами про-та самофінансування свідчить про збільшен-ванні фінансової незалежності підприємства від вимірю-неній ринку. Підприємство має достатньо влас-них засобiв для покриття заборгованості, що свідчать про "успіш-ність про фінансову стійкості.Збільшення прибутку вказує на захоплення прибутковості підпри-ємства. В цілому роботу підприємства можна оцінити як задовільну.

 

Задача 6.

 

Проаналізувати основні засоби підприємства за наведеними даними

Показатель Залишок на початок року введено вибуло Залишок на кінець року Темп зростання
Первісна вартість основних засобів тис.грн. рассчитать
У т.ч. активна частина тис.грн. рассчитать     рассчитать рассчитать
Знос основних засобів     рассчитать
Частина активної частини основних засобів%     рассчитать
Коефіцієнт придатності% найти     Найти  
Коефіцієнт зносу Найти     Найти  

Решение

Активна частина О.С. = Первісна вартість - знос

Активна частина На початок року = 42353 - 17803 = 24550 тис.грн.

Активна частина На кінець року = 49240 - 19803 = 29437 тис.грн.

знос

Коефіцієнт зносу = ------------------------------- * 100%

Первісна вартість

Коэффициент износа 17803

На начало года = ----------- * 100% = 42%

Коэффициент износа 19803

На конец года = ----------- * 100% = 40,2%

Коэффициент пригодности = 100- К износа

 

Коэффициент пригодности = 100 – 42 = 58%

На начало года

Коэффициент пригодности = 100 – 40,2 = 59,8%

На конец года

 

Введенные основные ср-ва

Коэффициент обновления = ------------------------- * 100%

Балансовая стоимость о.с.

на конец периода

 

Коэффициент обновления = -------------- * 100% = 24,6%

 

выбывание основных средств

Коэффициент выбытия = ---------------------------- * 100%

Первоначальная стоимость

на начало периода

 

Коэффициент выбытия = ------------------ * 100% = 6,9 %

Показатель Остаток на начало года введено выбыло Остаток на конец года Темп роста
Первоначальная стоимость основных средств тыс.грн. 116,3
В т.ч. активная часть тыс.грн.     119,9
Износ основных средств     111,2
Часть активной части основных средств %     93,8
Коэффициент пригодности %     59,8 103,1
Коэффициент износа     40,2 95,7
Коэффициент обновления       24,6  
Коэффициент выбытия       6,9  

Висновки:коефіцієнт зносу характеризуються-ет частина зносу основних засобів в загальній їх стоїмо-сті. Доповненням даного коефіцієнту є коефіцієнт придатності. Зменшення коефiцiєнтами про-та зносу і збільшення коефіцієнта придатності є явищем позитивним.Зменшення коефіцієнт цієнта зносу можна пояснити введенням в дію основних засобів на суму 12 105 тис.грн при цьому коефіцієнт оновлення який показує яка частина наявних на кінці звітного періоду основ-них засобiв складають нові основні засоби в аналізованому періоді він склав 24,6%.При цьому частина основних засобів яка вибула з причини зносу або інших причин склала 6,9%.

 

Задача 7.

Есть такие балансовые данные по компании А на 31.12.2003 года тыс.грн.

 

Внеоборотные активы – 1900

Оборотные активы:

- дебиторская задолженность – 350;

- производственные затраты – 150;

- денежные средства – 300;

Краткосрочные пассивы:

- кредиторская задолженность – 215;

- заемные средства – 410;

Необходимо рассчитать:

- величину чистого оборотного капитала;

- коэффициент текущей ликвидности;

- коэффициент быстрой ликвидности.

 

Решение

 

Коэффициент оборотные активы 350+150+300

текущей = ---------------------- = -----------------=

ликвидности краткосрочпассивы 215+410

= 1,28

 

Коэффициент деб.задолж. + ден.ср-ва 350+300

быстрой = ------------------------------ = ------------= ликвидности краткосрочные пассивы 215+410

= 1,04

 

Чистый оборотный капитал = Собственный капитал – внеоборотные активы

 

Собственный капитал = активы – краткосрочные пассивы

 

Активы = внеоборотные активы + оборонные активы = 1900+350+150+300 = 2700 тис.грн

 

Собственный капитал = 2700 – 215 – 410 = 2075 тис.грн.

Чистый оборотный капитал = 2075 – 1900 = 175 тис.грн.

Висновки:розраховані коефіцієнти вище норма-тивного значення тобто у підприємства достатньо про-ротних коштів для покриття своїх зобов'язань. При цьому за своїм смисловим значенням коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується за більш вузькому колу поточних активів, його нормативне значення = 1.

 

Задача 8.

На основании бухгалтерской справки про состояние оборотных активов на предприятии А провести анализ их качества, рассчитать необходимые показатели и прокомментировать полученные результаты.

 

№ рядка Показатели На начало отчетного года На конец отчетного года
Оборотные активы, всего
1.1 Производственные запасы, всего
  В т.ч. залежалые
1.2. Незавершенное производство
1.3. Затраты будущих периодов
1.4 Готовая продукция, всего
  В т.ч. готовая продукция, которая не пользуется спросом
1.5 Дебиторская задолженность
  В т.ч. сомнительная
1.6 Денежные средства

Решение

Для проведения анализа применяем такие коэффициенты:

Решение

 

Собственный капитал

Коэффициент автономии = ----------------------------------

Пассивы (общая сумма

источников)

 

Коэффициент автономии 34480

на начало года = ------------- = 0,9897

 

Коэффициент автономии 34620

на конец года = ------------- = 0,9902

 

Коэффициент собств. капитал + заемные средства

Финансовой = ------------------------------------------------

Устойчивости общая сумма источников

 

Коэффициент 34480 + 10

Финансовой = ------------------- = 0,9899

Устойчивости 34840

На начало года

 

Коэффициент 34620 + 5

Финансовой = ------------------- = 0,9904

Устойчивости 34962

На конец года

Показатели На начало отчетного года На конец отчетного года Абсолютное отклонение Темп роста Темп прироста
Собственные средства предприятия 100,4 0,4
Общая сумма источников 100,4 0,4
Заемные средства -5 50,0 -50,0
Кредиторская задолженность 107,7 7,7
Коэффициент автономии 0,9897 0,9902 0,0005 100,1 0,1
Коэффициент финансовой устойчивости 0,9899 0,9904 0,0005 100,1 0,1

Висновки:власні кошти підпри-ємства на кінець року збільшилися на 140 тис.грн, що свідчить про хорошу діяльності підприємства. Загальна сума джерел також збільшилася на 122 тис.грн.

Позикові кошти зменшилися на 50%, що свідчить про зниження залежності підпри-ємства від позикових коштів.

Коефіцієнт автономії характеризує можливість підприємства виконати зовнішні обо-ництва за рахунок власних активів. Відхилення цього коефіцієнта сост.0,0005% і є незна-включно. Значення цього коефіцієнта входить в межі нормативного значення. Це свідчить, що підприємство практично повністю виконує зовнішні зобов'язання за рахунок власних коштів.

Коефіцієнт фінансової стійкості на початок, і кінець року також має незначне відхилення і входить в позитивну кордон.

Задача 10.

Проанализировать эффективность нематериальных активов

 

Показатели На начало отчетного года На конец отчетного года
Нематериальные активы
Выручка от реализации продукции
Валовая прибыль
Доходность нематериальных активов найти найти
Оборачиваемость нематериальных активов Найти найти
Рентабельность продажи найти найти

Решение

Доходность валовая прибыль

нематериальных = --------------------------------

активов нематериальные активы

Доходность 2230

нематериальных = ------------- = 0,54

активов 4137

на начало года

Доходность 3790

нематериальных = ------------- = 0,65

активов 5868

на конец года

Оборачиваемость выручка от реализации

нематериальных = --------------------------------

активов нематериальные активы

Оборачиваемость 12145

нематериальных = --------------- = 2,9

активов 4137

на начало года

Оборачиваемость 18946

нематериальных = --------------- = 3,2

активов 5868

на конец года

Рентабельность Валовая прибыль

Продаж =------------------------------------- * 100%

Выручка от реализации

Рентабельность 2230

Продаж =------------ * 100% = 18,4%

На начало года 12145

Рентабельность 3790

Продаж =------------ * 100% = 20%

На конец года 18946

Показатели На начало отчетного года На конец отчетного года Абсолютное отклонение Темп роста Темп прироста
Нематериальные активы 141,8 41,8
Выручка от реализации продукции 156,0 56,0
Валовая прибыль 170,0 70,0
Доходность нематериальных активов 0,54 0,65 0,11 120,4 20,4
Оборачиваемость нематериальных активов 2,9 3,2 0,3 110,3 10,3
Рентабельность продажи 18,4 1,6 108,7 8,7

Висновки:Прибутковість нематеріальних акти-вів за звітний період зросла з 0,54 до 0,65 процентно-тов це позитивна тенденція. Це означає, що зріс дохід отриманий з кожної гривні вкладеної в нематеріальні активи. Тобто ефективність викорис-тання нематеріальних активів зросла.Оборачі-ваемость нематеріальних активів за звітний період зросла з 2,9% до 3,2% - це означає, що кількість оборотів коштів інвестованих в нематеріальні активи збільшилася, що відповідає напрямку позитивних змін.Рентабельність продажів за звітний період збільшилася на 1,6% це означає, що попит на продукцію збільшився і підприємство за звітний період на 1 грн. реалізованої продукції мало 16 копійок валового прибутку.

 

Задача 11Проанализировать состояние предприятия «Темп». Сделать выводы

Показатель На начало года На конец года Норматив на конец года
Производственные запасы
Незавершенное производство
Готовая продукция
Товары
Всего

Решение

Составляем аналитическую таблицу

Показатель Остаток на начало года Остаток на конец года Норматив на конец года Отклонение от прошл. года Отклонение от норматива
Т.грн % к ∑ Т.грн % к ∑ Т.грн % к ∑ Т.грн % к ∑ Т.грн % к ∑
Производственные запасы 60,3 59,6 58,0 55,6 67,5
Незавершенное производство 14,8 18,8 18,8 43,1 18,7
Готовая продукция 23,6 19,2 21,7 -160 -6,7 7,3
Товары 1,4 2,3 1,4 7,9 6,6
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Висновки:зробивши аналіз показників підприємства «Темп» ми бачимо:

- Відхилення від минулого року складає:

- Виробничі запаси збільшилися на 1330 тис.грн.,

- Незавершене виробництво на 43,1%,

- Готова продукція: втрата 160 тис.грн.,

- Товари збільшилися на 7,9%.

- Відхилення від нормативу становить:

- Виробничі запаси перевищили на 67,4%

- Незавершене виробництво перевищило на 540 тис.грн.

- Готова продукція на 7,3%

- Товари на 6,6%

Всі показники залишилися в нормі, особливо зросли виробничі запаси, тільки готова продукція у відношенні до минулого року зменшилася на 160 тис.грн.

 

Задача 12АБВ за 2002 и 2003 гг. тыс.грн.

Актив Пассив
Основные активы Собственный капитал
Нематериальные активы Долгосрочная задолженность
Запасы Краткосрочная задолженность
Дебиторская задолженность      
Денежные средства      
Оборотный капитал        

Решение

Для анализа статей баланса необходимо составить аналитическую таблицу:

Показатель Отклонение
Т.грн. Уд.вес Т.грн. Уд.вес Абсолютное отклонение Темп роста Темп прироста
1Внеоборотные активы: 38,6 47,1 181,8 81,8
-основные средства 90,9 90,0 180,0 80,0
- нематериальные активы 9,1 10,0 200,0 100,0
2Оборотные активы 61,4 52,9 128,6 28,6
-запасы 22,9 8,9 -40 50,0 -50,0
-дебит.задолженн. 62,9 55,6 113,6 13,6
-денежные средства 14,3 35,6 320,0 220,0
3 Расходы 0,0   0,0
Итого Активы 100,0 100,0 149,1 49,1

Валюта баланса увеличилась на 49,1%, что в сумме составляет 280 тыс.грн.

Показатель Отклонение
Т.грн. Уд.вес Т.грн. Уд.вес Абсолютное отклонение Темп роста Темп прироста
1. Собственный капитал 61,4 51,8 125,7 25,7
2. Долгосрочная задолженность 3,5 17,6 750,0 650,0
Краткосрочная задолженность 35,1 30,6 130,0 30,0
Итого Пассивы 100,0 100,0 149,1 49,1

 

 

Висновок: джерела фінансування ресурсів зросли на 49,1%, що в сумі склало 280 тис.грн. при цьому капітал зріс на 25,7% тобто на 90 тис.грн. Короткострокова заборгованість збільшилася на 30% тобто на 60 тис.грн.У підприємства відбулося різке возрас-няють довгострокової заборгованості на 650%, що поло-жітельно характеризує підприємство.

 

Задача 13 Проанализировать состояние использования имущества и определить структуру имущества предприятия на основании таких данных тыс.у.е.

 

Показатели На начало отчетного года На конец отчетного года
Всего имущества
основные и внеоборотные активы
То же, % к имуществу найти найти
Оборотные средства
То же, % к имуществу найти найти
Из них:    
Материальные оборотные средства
То же, % к оборотным средствам найти найти
Денежные средства и краткосрочные ценные бумаги
То же, % к оборотным средствам найти найти

Визначити, як змінилася загальна Вар-тість майна, які фактори вплинули на її зміни як.

Рішення

Для аналізу використання майна та оп-певну його структури складаємо аналітичну таблицю, яка складається з 6 колонок.

 

 

Показатели На начало отчетного года На конец отчетного года Абсолютное отклонение Темп роста Темп прироста
Всего имущества -30,0 80,0 -20,0
основные и внеоборотные активы -30,0 76,9 -23,1
То же, % к имуществу 86,7 83,3 -3,3 96,2 -3,8
Оборотные средства 0,0 100,0 0,0
То же, % к имуществу 13,3 16,7 3,3 125,0 25,0
Из них:          
Материальные оборотные средства 4,0 133,3 33,3
То же, % к оборотным средствам 20,0 133,3 33,3
Денежные средства и краткосрочные ценные бумаги 3,0 400,0 300,0
То же, % к оборотным средствам 15,0 400,0 300,0

 

Висновки:Аналіз показує, що в майні підпри-ємства відбулися зміни. Загальна сума знизилася-лася на 20%, що в сумі становить 30000 у.о. При цьому змінилася і структура майна.Відбулося зниження необоротні активів на 23,1%, що в сумі склало 30000, залишилися незмінними обігові кошти. Проте усередині оборотних коштів збільшується-лись матеріальні обігові кошти, які сост-вили на початок року 60% на кінець 80%.Грошові кошти склали 5% і 50% відповідно.

Рекомендації:

Попередньо необхідно вишукувати кошти для збільшення майна, тому що першою ознакою кризи на підприємстві є скорочення активів.Якщо керівництво підприємства не змінить політики інве-стірованія прибутку та інших фінансових ресурсів у розширення виробництва, то підприємству загрожує бан-крутство.

 

Задача 14

Порівняти показники МП «Сигма» з галузевими, привести формули їх розрахунку і прокоментувати їх

 

Показатели МП «Сигма» Отраслевые
1. Прибутковість інвестицій у фірму,% 5,0 6,7
2. Оборотність матеріальних активів 4,2 4,5
3. Прибутковість матеріальних активів% 10,7 11,0
4. Валова прибутковість продажів,% 15,45 15,0
5. Нетто - прибутковість продажів% 6,4 6,0
6. Коефіцієнт критичної оцінки 1,8 1,6
7. Період інкасації дебіторської заборгованості
8. Оборотність всіх активів 1,1 1,2
9.Покриття по облігаціях    
     

 

 

Задача 15

Використовуючи дану інформацію, розрахувати коефіцієнт поточної ліквідності, співвідношення дол-довгострокового заборгованості та власного капіталу, коефіцієнт «кислотного тесту», поясніть значення можливих результатів

АКТИВ Сумма тыс.грн.
Основні засоби
Виробничі запаси
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти
Баланс
ПАСИВ Тыс.грн.
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточні зобов'язання за розрахунками
Інші поточні зобов'язання
Баланс

Решение

 

Текущие акПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.05 с.)