ТОП 10:

Прийоми ФА і їх коротка характеристикаПрийом аналізу - спосіб вивчення динаміки еко-мічного показника та причин цієї динаміки.

Основними прийомами ФА є:

- Порівняння показників;

- Зведення і угрупування;

- Числення середніх показників і відносних величин;

- Прийом балансової ув'язки;

- Елімінування (прийом ланцюгової підстановки, прийом ризниць, сальдовий прийом, прийом пайової участі, інтегральний прийом);

- Графічний прийом;

- Кореляційний аналіз;

- Регресійний аналіз.

1. Універсальним прийомом аналізу є порів-гом.Воно дозволяє дати оцінку будь-якому показнику по відношенню до іншого або зміни цього показника. При проведенні аналізу, фактичний, тобто звітний показник порівнюється з базисним показником - плановим або показником минулого періоду.При порівнянні даний повинна бути забезпечена їх сопоста-вімость в оцінці, методикою обчислення, структурі, календарні терміни та умови роботи.

2. Шляхом зведення інформаційні матеріали об'єднува-ються в аналітичні таблиці, що дозволяють робити необхідні зіставлення й висновки.

Аналітичні угруповання дозволяють у процесі аналізу виявити взаємозв'язок між різними еко-номическом явищами і показниками визначити вплив найбільш істотних визначають факто-рів і виявити закономірність і тенденції в розви-критті економічних процесів.При угрупованню поки-казниками об'єднуємо за основними ознаками в однорідної-ві групи. Це дозволяє розчленувати сукупні явища окремі складові елементи і виявити таким чином характерні закономірності.

3.У процесі аналізу обчислюються і вивчаються середовищ-гом показники, які визначаються на основі мас-сових якісно однорідних даних дають узагальнено-ву характеристику досліджуваних процесів і явищ.

Широко застосовуються в ФА відносні вели-чини: відсотки, коефіцієнти, індекси, дозволяю-щие розкрити і вивчити якісні боку аналі-зіруемих показників.

4. Базова ув'язка застосовується при аналізі кіль-ничих показників грошових фондів, запасів сировини та товарів і ін

5.Якщо між показниками фінансової діяльності існує функціональна залежність, яка має строго математичне залежність, і її не можна визна-ділити прямим підрахунком, то таку залежність вимі-ряем за допомогою прийомів елімінування - геологіч-ський прийом,при якому послідовно виділяється вплив одного фактору і виключається дія всіх інших факторів.

а) Прийом ланцюгових підстановок застосовується для розрахунку впливу окремих факторів в загальному комплексі їх взаємодії на рівень фінансового показника. Цей прийом використовується в тих випадках, коли зв'язок між показниками можна виразити математично в формі функціональної залежності.

Сутність прийому ланцюгових підстановок полягає в тому, що послідовно замінюємо кожен базисний показник звітним, всі інші показники рас-но передбачати як незмінні. Така заміна дозволяє визначити ступінь впливу кожного чинника на сово-Купний фінансовий показник.Число ланцюгових підстароста Новоком залежить від кількості факторів, що впливають на сукупний фінансовий показник.

б) Прийом різниць полягає в тому, що поперед-но визначається абсолютна і відносна різниця (відхилення від базисного показника) по досліджуваних факторів і сукупного показника.Потім відхилення по кожному фактору множиться на абсолютні значен-ня інших взаємозалежних факторів.При вивченні впливу на сукупний показник двох факторів ко-лічественного і якісного, необхідно відхиленням-ня за кількісним фактору помножити на базис-ний якісний фактор, а відхилення по якісно-ному чиннику помножити на фактичну кількість-ний фактор

в) У випадку, коли відомо відхилення від базисного показника за сукупним показником і вплив на його розмір усіх факторів, крім одного, то вплив цього невідомого чинника визначаємо вирахуванням із загального відхилення за сукупним показником алгеб-раіческой суми впливу відомих факторів.Цей прийом називається сальдові.

г) При фінансовому аналізі використовується прийом частці-вого участі, при якому розмір впливу кожного фактора на сукупний показник встановлюється пропорційно його частці у відхиленні з цього поки-казників.

д) Для більш вичерпної і глибокої оцінки фі-сис теми діяльності застосовується інтегральний прийом,за допомогою якого дається оцінка двом або трьом взаємопов'язаним якісними показниками. Інтегральний показник визначається шляхом витягти-ня кореня (2 або 3) з проведення вивчаються показником лей.

6.Графіческій прийом аналізу дозволяє висловити заві-сімость між показниками за допомогою графіків або діаграм.За допомогою графіків і діаграм мул-люстріруем зв'язок між різними фінансовими явищами, порівнюємо звітні дані за кілька періодів, а також звітних показників з плановими, характеризуємо структуру (склад) будь-якого явища.Графіки є однією з форм оперативного кон-лю та управління фінансовим процесом. Залежно від цілей і завдань аналізу застосовуємо різні види графічних зображень: лінійні графіки, стовпчикові, стрічкові, кругові, криволінійні діаграми і т.д.

7.Кореляційний та регресійний прийоми аналізу дозволяють кількісно виразити взаємозв'язок між окремими економічними показниками, які не є функціональною і не можуть бути визначені шляхом безпосередніх розрахунків.Ці прийоми твердженням Ф.-ють визначити ймовірну залежність між фінан-совим показником і факторами, що впливають на нього. Тіснота зв'язку між показниками й факторами вимі-ряется для прямолінійної залежності коефіцієнтів кореляції, для криволінійної - кореляційним відношенням.Чим вище коефіцієнт кореляції, тим вище тіснота зв'язку.

8. Прийом ланцюгових підстановок і його основні правила

Застосовується для розрахунку впливу окремих фак-торів в загальному комплексі їх взаємодії на уро-вень фінансового показника.Цей прийом використовується в тих випадках, коли зв'язок між показниками можна виразити математично в формі функціональної залежності.

Сутність прийому ланцюгових підстановок полягає в тому, що послідовно замінюємо кожен базисний показник звітним, всі інші показники рас-но передбачати як незмінні. Така заміна дозволяє визначити ступінь впливу кожного чинника на сово-Купний фінансовий показник.Число ланцюгових підстароста Новоком залежить від кількості факторів, що впливають на сукупний фінансовий показник.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.004 с.)