ТОП 10:

Система коефіцієнтів рентабельностіУ процесі аналізу прибутковості розглядає-ся система показників. Показники прибутковості (рентабельності) дозволяють дати оцінку ефективно-сті використання п / їм його активів.Ефективність роботи п / я визначається співвідношенням чистого прибутку-лі, яка визначається різними способами, з сумою активів, використаних для отримання цього прибутку. Дана група показників формується в залежності від фокусу дослідження ефективності.Можуть інте-пхати ефективності використання оборотних коштів, основних активів, СК і т.д. Виходячи з цілей аналізу, формуються компоненти показника: вели-чину прибутку (чиста, операційна, прибуток до ви-плати податку) і величини активу або капіталу, кото-рые породжують цей прибуток.

Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп:

- Показники, що характеризують рентабельність (оку-паемость) витрат виробництва й інвестиційних проектів;

- Показники, що характеризують рентабельність продажів;

- Показники, що характеризують прибутковість капіталу та його частин.

Всі ці показники можуть розраховуватися на осно-ві балансового прибутку, прибутку від реалізації продук-ції і чистого прибутку.

1.Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) обчислюється шляхом відносини балансової (Пб) або чистого прибутку (ПЧ) до суми витрат по реалізованій або виробленої продукції (З).Він показує, скільки п / е має прибутку з кож-дой гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції.

Rз = Пб / З або Rз = ПЧ / З

2. Рентабельність продажів - розраховується діленням прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг або чистого прибутку на суму отриманої виручки (ВР).Характеризує ефективність підприємницької діяльності: скільки прибутку має п / е з гривні продажу.

 

Rп = Пб / ВР або Rп = ПЧ / ВР

3.Рентабельність (прибутковість) капіталу обчислюється відношенням балансової (чистої) прибули до середнього-довой вартості всього інвестованого капіталу (ІК) або окремих його складових: власного (ак-ціонерного), позикового, основного, оборотного, вироб-виробничої капіталу і т.п.

Rк = Пб / ІКср або Rк = ПЧ / Ікср

4. Рівень рентабельності виробничої діяль-ності (окупність витрат), обчислений це-лом за п / ю, залежить від 3 основних факторів першого порядку: зміни структури реалізованої продук-ції, її с / с і середніх цін реалізації.

Факторна модель цього показники має вигляд:

R = П (пріVРПобщ, УДi, Цi, Зедi) / З (пріVРП заг, УДобщ * Зедi)

Розрахунок впливу факторів першого порядку на зміну рівня рентабельності в цілому по п / ю можна вико-нитка способом ланцюгових підстановок.Потім слід зробити факторний аналіз рентабельності за кожним видом продукції. Рівень рентабельності окремих видів продукції залежить від зміни середніх реалі-організаційного цін і с / з одиниці продукції

5.Рентабельність оборотного капіталу ілюструю-ет здатність компанії отримувати прибуток від вико-організованого основної діяльності,тобто своїх звичайних господарських операцій. Прибуток від основної діяль-ності виключає елементи прибутку від продажу активів або володіння корпоративними правами інших п / ий.Оскільки оборотні кошти п / я - це та частина активів, які безпосередньо і практично еже-денний використовуються в процесі діяльності п / я, при оцінці ефективності їх використання доцільно-але зіставити операційний прибуток з середнім значенням оборотних коштів за період.У цьому випадку виключаються з розгляду фінансові витрати і податок на прибуток, що є прерогативою всієї комплексної (а не тільки операційної) діяльності п / я

Rок = Операційний прибуток / Оборотні средст-ва (ср)

6.Рентабельність активів оцінюється шляхом зіставле-тавленія чистого прибутку із загальною сумою активів за балансом. Цей показник є одним з найбільш важливих для характеристики рентабельності п / я.

ROA = (2 * ПП + процентний. Платежі * (1-Податок. Ставши-ка)) / (Активи (н) + Активи (к))

Справа в тому, що при формуванні активів використовує-ся два фінансові джерела - позикові та власні кошти.За існуючим законодавством про-процентним платежі за використання позикових коштів включаються до числа валових витрат, у той час як дохід прямих інвесторів виплачується з прибутку у вигляді дивідендів або залишається на п / ії, будучи реінве-стірованний в додаткові активи.У той же час при формуванні активів ми не розрізняємо, який долар прийшов у складі позикових коштів, а який - був внесений власником п / я в момент купівлі акцій. Суть показника рентабельності полягає в характе-стик того, на скільки ефективно був використаний кожен залучений долар.З цієї причини ми повинні виключити з розгляду доходи, які є винагородою власникам капіталу, як власного, так і позикового. Але винагорода вла-ділкам капіталу вже було враховано при розрахунку НП.Тому ми повинні виключити з чистого прибутку розмір процентних платежів, сплачених до подат-га на прибуток.

7. Рентабельність СК характеризує ефективність використання лише власних джерел фінан-фіксації п / я. Сдесь ми не виключаємо з розгляду процентні платежі, бопри оцінці ефективності використання СК враховується в тому числі ефек-ність того, наскільки менеджмент п / я здатний ефективно викори-тивно для його власників залучати і використовувати позикові кошти.

ROE = ЧП / СКср

8.Рентабельність використовуваного капіталу (рента-бельность чистих активів) розраховується шляхом зіставлення чистого прибутку п / я, скоригованого на величину процентних платежів за довгостроковими заборгованостях, з середньою величиною капіталу ком-панії на протязі року.Сенс цього показника полягає в аналізі ефективності використання капіталу ком-панії. Під капіталам тут розуміється зазначена в балансі сума СК і довгострокових зобов'язань. Те ж саме може бути отримано шляхом віднімання із суми активів величини короткострокової заборгованості.Ука-ку ф формулою процентні платежі мають відно-шення тільки до довгострокових зобов'язаннях.

Rік = (ПП + процентний. Платежі * (1-Податків. Ставши-ка)) / чистий. активи (ср)

Чіст.актіви (ср) = Активи (ср) - Те-кущ.обязательства (ср)

Чіст.актіви (ср) = СК (ср) + Довго-срочн.обязательства (ср)Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.004 с.)