ТОП 10:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (плати-жеспособності)Коефіцієнт Грошові кошти

абсолютної = ------------------------------------

ліквідності Поточні зобов'язання

 

Коефіцієнт 200

абсолютної = ------------- = 10

ліквідності 20

4. Коефіцієнт швидкої ліквідності

Коефіцієнт Грошові кошти, розрахунки та інші активи

швидкої = ------------------------------------------------

ліквідності Поточні зобов'язання

 

Коефіцієнт 200 + 250

швидкої = ------------------- = 22,5

ліквідності 20

5. Коефіцієнт співвідношення позикових і влас-них засобiв

Коефіцієнт Позикові кошти

співвідношення позикових = ---------------------------------

та власних коштів Власні кошти

 

Коефіцієнт 500 + 30

співвідношення позикових = ------------ =0,53

та власних коштів 1000

 

6. Відношення прибутку до виплаченими відсотками за кредитом

Відношення прибутку Прибуток

до виплаченими відсотками = --------------------------------

за кредитом Виплачені відсотки за кредитом

 

Відношення прибутку 100

до виплаченими відсотками = --------- = 5

за кредитом 20

 

7. Відношення прибутку і постійних витрат до постійних витрат

Відношення прибутку Прибуток + Постоян. витрати

і постійних витрат до = --------------------------------------

постійним витратам Постійні витрати

 

Відношення прибутку 100 +250

і постійних витрат до = ----------------- = 1,4

постійним витратам 250

Висновки:Величина власних оборотних коштів характеризує частину власного капіталу яка є джерелом покриття поточних акти-вів підприємства.

Коефіцієнти абсолютної та швидкої лик-відності мають значення вище нормативного, що вказує на високу ліквідність підприємства.

Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів характеризує частину власних оборотних коштів у формі грошових коштів тобто най-більш ліквідних активів.Для добре функціонує-скануючий підприємства цей показник змінюється від 0 до 1 і залежить наприклад від того наскільки велика щоденна потреба підприємства у грошових коштах.

 

Задача 4.

 

На підставі даних визначити тенденції розвитку підприємства і якість управління підпри-ятіем

 

 

Показники На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
Сировина і напівфабрикати
Незавершене виробництво
Готова продукція

Решение

Показники На початок звіт-ного року На кінець звіт-ного року Абсо-лют-ве відхилення-ня Темп роста Темп прироста
Сировина і напівфабрикати -10000 90,0 -10,0
Незавершене виробництво 200,0 100,0
Готова продукція 183,3 83,3

Висновки: в ході аналізу виявлено:

- Кількість сировини і напівфабрикатів зменшилася на 10%;

- Незавершене виробництво збільшилося на 100%

- Готова продукція збільшилася на 83,3% що укази-вається на погіршення роботи підприємства і низька якос-ство управління підприємством.

Задача 5.

Визначити рівень самофінансування підприємства за минулий і звітні період і його зміна Протя-ванні року

 

Показники На початок звіт-ного року На конец отчетного года
Прибуток відрахування до фонду накопичення
Амортизаційні відрахування
Позикові кошти
Кредиторська заборгованість та інші залучені кошти
Коефіцієнт самофінансування найти Найти

Решение

 

Коефіцієнт прибуток + Амортиз. відрахований.

самофінансування = -----------------------------------------

Позикові ср-ва + кредиторська

заборгова. і др.прівлеченние ср-ва

 

Коефіцієнт 5040 + 13060

Самофінансування = -------------------- = 50,3

на початок звітного року 10 + 350

 

Коефіцієнт 5520 + 13470

Самофінансування = -------------------- = 55,5

на кінець звітного року 5 + 337

Показатели На початок звіт-ного року На кінець звіт-ного року Абсо-лют-ве відхилення-ня Темп роста Темп прироста
Прибуток відрахування до фонду накопичення 109,5 9,5
Амортизаційні відрахування 103,1 3,1
Позикові кошти -5 50,0 -50,0
Кредиторська заборгованість та інші залучені кошти -13 96,3 -3,7
Ко-Еффі-цієнта самофінан-сиро-вання 50,3 55,5 5,2 110,3 10,3

Висновки:в даному випадку зростання коефiцiєнтами про-та самофінансування свідчить про збільшен-ванні фінансової незалежності підприємства від вимірю-неній ринку. Підприємство має достатньо влас-них засобiв для покриття заборгованості, що свідчать про "успіш-ність про фінансову стійкості.Збільшення прибутку вказує на захоплення прибутковості підпри-ємства. В цілому роботу підприємства можна оцінити як задовільну.

 

Задача 6.

 

Проаналізувати основні засоби підприємства за наведеними даними

Показатель Залишок на початок року введено вибуло Залишок на кінець року Темп зростання
Первісна вартість основних засобів тис.грн. рассчитать
У т.ч. активна частина тис.грн. рассчитать     рассчитать рассчитать
Знос основних засобів     рассчитать
Частина активної частини основних засобів%     рассчитать
Коефіцієнт придатності% найти     Найти  
Коефіцієнт зносу Найти     Найти  

Решение

Активна частина О.С. = Первісна вартість - знос

Активна частина На початок року = 42353 - 17803 = 24550 тис.грн.

Активна частина На кінець року = 49240 - 19803 = 29437 тис.грн.

знос

Коефіцієнт зносу = ------------------------------- * 100%

Первісна вартість

Коэффициент износа 17803

На начало года = ----------- * 100% = 42%

Коэффициент износа 19803

На конец года = ----------- * 100% = 40,2%

Коэффициент пригодности = 100- К износа

 

Коэффициент пригодности = 100 – 42 = 58%

На начало года

Коэффициент пригодности = 100 – 40,2 = 59,8%

На конец года

 

Введенные основные ср-ва

Коэффициент обновления = ------------------------- * 100%

Балансовая стоимость о.с.

на конец периода

 

Коэффициент обновления = -------------- * 100% = 24,6%

 

выбывание основных средств

Коэффициент выбытия = ---------------------------- * 100%

Первоначальная стоимость

на начало периода

 

Коэффициент выбытия = ------------------ * 100% = 6,9 %

Показатель Остаток на начало года введено выбыло Остаток на конец года Темп роста
Первоначальная стоимость основных средств тыс.грн. 116,3
В т.ч. активная часть тыс.грн.     119,9
Износ основных средств     111,2
Часть активной части основных средств %     93,8
Коэффициент пригодности %     59,8 103,1
Коэффициент износа     40,2 95,7
Коэффициент обновления       24,6  
Коэффициент выбытия       6,9  

Висновки:коефіцієнт зносу характеризуються-ет частина зносу основних засобів в загальній їх стоїмо-сті. Доповненням даного коефіцієнту є коефіцієнт придатності. Зменшення коефiцiєнтами про-та зносу і збільшення коефіцієнта придатності є явищем позитивним.Зменшення коефіцієнт цієнта зносу можна пояснити введенням в дію основних засобів на суму 12 105 тис.грн при цьому коефіцієнт оновлення який показує яка частина наявних на кінці звітного періоду основ-них засобiв складають нові основні засоби в аналізованому періоді він склав 24,6%.При цьому частина основних засобів яка вибула з причини зносу або інших причин склала 6,9%.

 

Задача 7.

Есть такие балансовые данные по компании А на 31.12.2003 года тыс.грн.

 

Внеоборотные активы – 1900

Оборотные активы:

- дебиторская задолженность – 350;

- производственные затраты – 150;

- денежные средства – 300;

Краткосрочные пассивы:

- кредиторская задолженность – 215;

- заемные средства – 410;

Необходимо рассчитать:

- величину чистого оборотного капитала;

- коэффициент текущей ликвидности;

- коэффициент быстрой ликвидности.

 

Решение

 

Коэффициент оборотные активы 350+150+300

текущей = ---------------------- = -----------------=

ликвидности краткосрочпассивы 215+410

= 1,28

 

Коэффициент деб.задолж. + ден.ср-ва 350+300

быстрой = ------------------------------ = ------------= ликвидности краткосрочные пассивы 215+410

= 1,04

 

Чистый оборотный капитал = Собственный капитал – внеоборотные активы

 

Собственный капитал = активы – краткосрочные пассивы

 

Активы = внеоборотные активы + оборонные активы = 1900+350+150+300 = 2700 тис.грн

 

Собственный капитал = 2700 – 215 – 410 = 2075 тис.грн.

Чистый оборотный капитал = 2075 – 1900 = 175 тис.грн.

Висновки:розраховані коефіцієнти вище норма-тивного значення тобто у підприємства достатньо про-ротних коштів для покриття своїх зобов'язань. При цьому за своїм смисловим значенням коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується за більш вузькому колу поточних активів, його нормативне значення = 1.

 

Задача 8.

На основании бухгалтерской справки про состояние оборотных активов на предприятии А провести анализ их качества, рассчитать необходимые показатели и прокомментировать полученные результаты.

 

№ рядка Показатели На начало отчетного года На конец отчетного года
Оборотные активы, всего
1.1 Производственные запасы, всего
  В т.ч. залежалые
1.2. Незавершенное производство
1.3. Затраты будущих периодов
1.4 Готовая продукция, всего
  В т.ч. готовая продукция, которая не пользуется спросом
1.5 Дебиторская задолженность
  В т.ч. сомнительная
1.6 Денежные средства

Решение

Для проведения анализа применяем такие коэффициенты:Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.011 с.)