ТОП 10:

Часть активов которая тяжело реализуется в общем объеме оборотных активовПроизв.запасы залежалые +

Незаверш. +затраты буд. +

производство периодов +

готовая продукция которая

не пользуется спросом +

сомнит.дебит задолженност

Часть активов которая тяжело

реализуется в общем объеме = --------------------------

оборотных активов оборотные активы

 

Часть активов которая тяжело 5866 + 13781 + 7514

реализуется в общем объеме + 7354 + 20306

оборотных активов = ----------------------- = 0,2

на начало периода 270850

Часть активов которая тяжело 7532 + 24116 + 5913 + реализуется в общем объеме 16903 + 18938

оборотных активов = -------------------------------- = 0,22

на конец периода 328711

 

Отношение текущих активов которые тяжело реализуются к легкореализуемым активам

 

 

Производственные запасы залежалые + незавершенное производство + затраты буд. периодов + готовая продукция которая не пользуется спросом + сомнительная дебит. задолжен.

Отношение

текущих активов

которые тяжело

реализуются = -------------------------------------------------

к легко оборотные активы

реализуемым

 
активам
)
Производственные запасы залежалые + незавершенное производство +затраты буд. периодов+ готовая продукция которая не пользуется спросом + сомнительная дебит. задолженность

 

 

Отношение текущих активов 54821

которые тяжело реализуются = --------------------- = 0,25

к легкореализуемым активам 216029

на начало периода

 

Отношение текущих активов 73402

которые тяжело реализуются = --------------------- = 0,29

к легкореализуемым активам 255309

на конец периода

 

 

№ рядка Показатели На начало отчетного года На конец отчетного года Абсолютное отклонение Темп роста Темп прироста
Оборотные активы, всего 121,4 21,4
1.1 Производственные запасы, всего 185,5 85,5
  В т.ч. залежалые 128,4 28,4
1.2. Незавершенное производство 175,0 75,0
1.3. Затраты будущих периодов -1601 78,7 -21,3
1.4 Готовая продукция, всего 159,8 59,8
  В т.ч. готовая продукция, которая не пользуется спросом 229,8 129,8
1.5 Дебиторская задолженность -24611 81,8 -18,2
  В т.ч. сомнительная -1368 93,3 -6,7
1.6 Денежные средства 121,9 21,9
Часть активов которая тяжело реализуется в общем объеме оборотных активов 0,2 0,22 0,02 110,0 10,0
Отношение текущих активов которые тяжело реализуются к легкореализуемым активам 0,25 0,29 0,04 116,0 16,0

Висновки: аналіз показує, що значи-ний частина в оборотних активах займають легко-реалізуються активи, що є явищем пози-нормативним.

Оборотні активи підприємства за період на 21,4%, збільшення оборотних активів відбулося за рахунок збільшення виробничих запасів (майже в 2 рази) і готової продукції.Але при цьому дебіторська заборгованість зменшилася на 18,2% що спричинило за собою збільшення величини незавершеного виробниц-ства, є негативним явищем і вимагає більш детального вивчення.

 

 

Задача 9.

Определить коэффициенты автономии и финансовой устойчивости предприятия на начало и конец года.

Тыс.грн.

Показатели На начало отчетного года На конец отчетного года
Собственные средства предприятия
Общая сумма источников
Заемные средства
Кредиторская задолженность

 

Решение

 

Собственный капитал

Коэффициент автономии = ----------------------------------

Пассивы (общая сумма

источников)

 

Коэффициент автономии 34480

на начало года = ------------- = 0,9897

 

Коэффициент автономии 34620

на конец года = ------------- = 0,9902

 

Коэффициент собств. капитал + заемные средства

Финансовой = ------------------------------------------------

Устойчивости общая сумма источников

 

Коэффициент 34480 + 10

Финансовой = ------------------- = 0,9899

Устойчивости 34840

На начало года

 

Коэффициент 34620 + 5

Финансовой = ------------------- = 0,9904

Устойчивости 34962

На конец года

Показатели На начало отчетного года На конец отчетного года Абсолютное отклонение Темп роста Темп прироста
Собственные средства предприятия 100,4 0,4
Общая сумма источников 100,4 0,4
Заемные средства -5 50,0 -50,0
Кредиторская задолженность 107,7 7,7
Коэффициент автономии 0,9897 0,9902 0,0005 100,1 0,1
Коэффициент финансовой устойчивости 0,9899 0,9904 0,0005 100,1 0,1

Висновки:власні кошти підпри-ємства на кінець року збільшилися на 140 тис.грн, що свідчить про хорошу діяльності підприємства. Загальна сума джерел також збільшилася на 122 тис.грн.

Позикові кошти зменшилися на 50%, що свідчить про зниження залежності підпри-ємства від позикових коштів.

Коефіцієнт автономії характеризує можливість підприємства виконати зовнішні обо-ництва за рахунок власних активів. Відхилення цього коефіцієнта сост.0,0005% і є незна-включно. Значення цього коефіцієнта входить в межі нормативного значення. Це свідчить, що підприємство практично повністю виконує зовнішні зобов'язання за рахунок власних коштів.

Коефіцієнт фінансової стійкості на початок, і кінець року також має незначне відхилення і входить в позитивну кордон.

Задача 10.

Проанализировать эффективность нематериальных активов

 

Показатели На начало отчетного года На конец отчетного года
Нематериальные активы
Выручка от реализации продукции
Валовая прибыль
Доходность нематериальных активов найти найти
Оборачиваемость нематериальных активов Найти найти
Рентабельность продажи найти найти

Решение

Доходность валовая прибыль

нематериальных = --------------------------------

активов нематериальные активы

Доходность 2230

нематериальных = ------------- = 0,54

активов 4137

на начало года

Доходность 3790

нематериальных = ------------- = 0,65

активов 5868

на конец года

Оборачиваемость выручка от реализации

нематериальных = --------------------------------

активов нематериальные активы

Оборачиваемость 12145

нематериальных = --------------- = 2,9

активов 4137

на начало года

Оборачиваемость 18946

нематериальных = --------------- = 3,2

активов 5868

на конец года

Рентабельность Валовая прибыль

Продаж =------------------------------------- * 100%

Выручка от реализации

Рентабельность 2230

Продаж =------------ * 100% = 18,4%

На начало года 12145

Рентабельность 3790

Продаж =------------ * 100% = 20%

На конец года 18946

Показатели На начало отчетного года На конец отчетного года Абсолютное отклонение Темп роста Темп прироста
Нематериальные активы 141,8 41,8
Выручка от реализации продукции 156,0 56,0
Валовая прибыль 170,0 70,0
Доходность нематериальных активов 0,54 0,65 0,11 120,4 20,4
Оборачиваемость нематериальных активов 2,9 3,2 0,3 110,3 10,3
Рентабельность продажи 18,4 1,6 108,7 8,7

Висновки:Прибутковість нематеріальних акти-вів за звітний період зросла з 0,54 до 0,65 процентно-тов це позитивна тенденція. Це означає, що зріс дохід отриманий з кожної гривні вкладеної в нематеріальні активи. Тобто ефективність викорис-тання нематеріальних активів зросла.Оборачі-ваемость нематеріальних активів за звітний період зросла з 2,9% до 3,2% - це означає, що кількість оборотів коштів інвестованих в нематеріальні активи збільшилася, що відповідає напрямку позитивних змін.Рентабельність продажів за звітний період збільшилася на 1,6% це означає, що попит на продукцію збільшився і підприємство за звітний період на 1 грн. реалізованої продукції мало 16 копійок валового прибутку.

 

Задача 11Проанализировать состояние предприятия «Темп». Сделать выводы

Показатель На начало года На конец года Норматив на конец года
Производственные запасы
Незавершенное производство
Готовая продукция
Товары
Всего

Решение

Составляем аналитическую таблицу

Показатель Остаток на начало года Остаток на конец года Норматив на конец года Отклонение от прошл. года Отклонение от норматива
Т.грн % к ∑ Т.грн % к ∑ Т.грн % к ∑ Т.грн % к ∑ Т.грн % к ∑
Производственные запасы 60,3 59,6 58,0 55,6 67,5
Незавершенное производство 14,8 18,8 18,8 43,1 18,7
Готовая продукция 23,6 19,2 21,7 -160 -6,7 7,3
Товары 1,4 2,3 1,4 7,9 6,6
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Висновки:зробивши аналіз показників підприємства «Темп» ми бачимо:

- Відхилення від минулого року складає:

- Виробничі запаси збільшилися на 1330 тис.грн.,

- Незавершене виробництво на 43,1%,

- Готова продукція: втрата 160 тис.грн.,

- Товари збільшилися на 7,9%.

- Відхилення від нормативу становить:

- Виробничі запаси перевищили на 67,4%

- Незавершене виробництво перевищило на 540 тис.грн.

- Готова продукція на 7,3%

- Товари на 6,6%

Всі показники залишилися в нормі, особливо зросли виробничі запаси, тільки готова продукція у відношенні до минулого року зменшилася на 160 тис.грн.

 

Задача 12АБВ за 2002 и 2003 гг. тыс.грн.

Актив Пассив
Основные активы Собственный капитал
Нематериальные активы Долгосрочная задолженность
Запасы Краткосрочная задолженность
Дебиторская задолженность      
Денежные средства      
Оборотный капитал        

Решение

Для анализа статей баланса необходимо составить аналитическую таблицу:

Показатель Отклонение
Т.грн. Уд.вес Т.грн. Уд.вес Абсолютное отклонение Темп роста Темп прироста
1Внеоборотные активы: 38,6 47,1 181,8 81,8
-основные средства 90,9 90,0 180,0 80,0
- нематериальные активы 9,1 10,0 200,0 100,0
2Оборотные активы 61,4 52,9 128,6 28,6
-запасы 22,9 8,9 -40 50,0 -50,0
-дебит.задолженн. 62,9 55,6 113,6 13,6
-денежные средства 14,3 35,6 320,0 220,0
3 Расходы 0,0   0,0
Итого Активы 100,0 100,0 149,1 49,1

Валюта баланса увеличилась на 49,1%, что в сумме составляет 280 тыс.грн.

Показатель Отклонение
Т.грн. Уд.вес Т.грн. Уд.вес Абсолютное отклонение Темп роста Темп прироста
1. Собственный капитал 61,4 51,8 125,7 25,7
2. Долгосрочная задолженность 3,5 17,6 750,0 650,0
Краткосрочная задолженность 35,1 30,6 130,0 30,0
Итого Пассивы 100,0 100,0 149,1 49,1

 

 

Висновок: джерела фінансування ресурсів зросли на 49,1%, що в сумі склало 280 тис.грн. при цьому капітал зріс на 25,7% тобто на 90 тис.грн. Короткострокова заборгованість збільшилася на 30% тобто на 60 тис.грн.У підприємства відбулося різке возрас-няють довгострокової заборгованості на 650%, що поло-жітельно характеризує підприємство.

 

Задача 13 Проанализировать состояние использования имущества и определить структуру имущества предприятия на основании таких данных тыс.у.е.

 

Показатели На начало отчетного года На конец отчетного года
Всего имущества
основные и внеоборотные активы
То же, % к имуществу найти найти
Оборотные средства
То же, % к имуществу найти найти
Из них:    
Материальные оборотные средства
То же, % к оборотным средствам найти найти
Денежные средства и краткосрочные ценные бумаги
То же, % к оборотным средствам найти найти

Визначити, як змінилася загальна Вар-тість майна, які фактори вплинули на її зміни як.

Рішення

Для аналізу використання майна та оп-певну його структури складаємо аналітичну таблицю, яка складається з 6 колонок.

 

 

Показатели На начало отчетного года На конец отчетного года Абсолютное отклонение Темп роста Темп прироста
Всего имущества -30,0 80,0 -20,0
основные и внеоборотные активы -30,0 76,9 -23,1
То же, % к имуществу 86,7 83,3 -3,3 96,2 -3,8
Оборотные средства 0,0 100,0 0,0
То же, % к имуществу 13,3 16,7 3,3 125,0 25,0
Из них:          
Материальные оборотные средства 4,0 133,3 33,3
То же, % к оборотным средствам 20,0 133,3 33,3
Денежные средства и краткосрочные ценные бумаги 3,0 400,0 300,0
То же, % к оборотным средствам 15,0 400,0 300,0

 

Висновки:Аналіз показує, що в майні підпри-ємства відбулися зміни. Загальна сума знизилася-лася на 20%, що в сумі становить 30000 у.о. При цьому змінилася і структура майна.Відбулося зниження необоротні активів на 23,1%, що в сумі склало 30000, залишилися незмінними обігові кошти. Проте усередині оборотних коштів збільшується-лись матеріальні обігові кошти, які сост-вили на початок року 60% на кінець 80%.Грошові кошти склали 5% і 50% відповідно.

Рекомендації:

Попередньо необхідно вишукувати кошти для збільшення майна, тому що першою ознакою кризи на підприємстві є скорочення активів.Якщо керівництво підприємства не змінить політики інве-стірованія прибутку та інших фінансових ресурсів у розширення виробництва, то підприємству загрожує бан-крутство.

 

Задача 14

Порівняти показники МП «Сигма» з галузевими, привести формули їх розрахунку і прокоментувати їх

 

Показатели МП «Сигма» Отраслевые
1. Прибутковість інвестицій у фірму,% 5,0 6,7
2. Оборотність матеріальних активів 4,2 4,5
3. Прибутковість матеріальних активів% 10,7 11,0
4. Валова прибутковість продажів,% 15,45 15,0
5. Нетто - прибутковість продажів% 6,4 6,0
6. Коефіцієнт критичної оцінки 1,8 1,6
7. Період інкасації дебіторської заборгованості
8. Оборотність всіх активів 1,1 1,2
9.Покриття по облігаціях    
     

 

 

Задача 15

Використовуючи дану інформацію, розрахувати коефіцієнт поточної ліквідності, співвідношення дол-довгострокового заборгованості та власного капіталу, коефіцієнт «кислотного тесту», поясніть значення можливих результатів

АКТИВ Сумма тыс.грн.
Основні засоби
Виробничі запаси
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти
Баланс
ПАСИВ Тыс.грн.
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточні зобов'язання за розрахунками
Інші поточні зобов'язання
Баланс

Решение

 

Текущие активы 1200+800+300+200

Текущ.ликвидность = ----------------- = ---------------=1,67

Текущие пассивы 200+1000+300

 

Соотношение

долгосрочной долгоср.задолж. 1000

задолженности и = ---------------------- = ----------- = 0,3

собс-ого капитала собств.капитал 3300

 

Коэффициент Деньги + Рыноч.цен.бум+ Дебит.задол

«кислотного теста» = ---------------------------------------- =

(критическая оценка) Текущие пассивы

 

200+300+800

= ----------------------- = 0,87

 

Висновки:коефіцієнт поточної ліквідності-сті дає оцінку ліквідності активів у нашому випадку на 1 грн. поточних зобов'язань припадає 1,67 грив-ни поточних активів. Коефіцієнт співвідношення дол-довгострокового заборгованості та власного капіталу вказує на достатню кількість власних коштів.Коефіцієнт «кислотного тесту» вказує на те, що підприємство добре використовує свої активи.

 

Задача 16

Визначити планову та фактичну прибуток від випуску продукції, плановий і фактичний рівень рентабельності продукції. Якщо річний об'єк-ект готової продукції в діючих цінах заплані-Рован підприємством 2640 тис.грн. Фактично випу-щено товарної продукції 2670 тис.грн.Планова собівартість - 2200 тис.грн. Фактична - 2000 тис.грн.

 

Решение

 

Плановая прибыль = 2640 – 2200 = 440 тыс.грн.

Фактическая прибыль = 2670 – 2000 = 670 тыс.грн.

Плановая рентабельность = 440 / 2200 * 100% = 20%

Фактическая рентабельность = 670 / 2000 *100% = 33,5%

Висновки:таким чином спостерігається відвели-чення прибутку, що призводить до збільшення рентабельність-ності на 13,5%.

 

Задача 17

Восстановить баланс предприятия «Лира»

 

Актив Сумма Пассив Сумма
Внеоборотные активы Собственный капитал найти
Запасы Найти Долгосрочные заемные средства найти
Дебиторская задолженность Найти Краткосрочные заемные средства найти
Денежные средства найти
Баланс Баланс

 

 

Собственные оборотные средства (ВОК) – 2000

Маневренность ВОК – 0,07

Коэффициент структуры земных средств – 0,2

Часть ВОК в покрытии запасов – 1,2

Решение

 

Собственные

оборотные (ВОК) = Собственный капитал – Долго средства срочные обязательства –

основные средства и вложения. =

 

= ВК + ДЗ - НА

 

ВК + ДЗ = ВОК + НА = 3000

 

Маневренность ВОК = Денежные средства / ВОК

 

Денежные средства = 2000 * 0,07 = 140

 

Краткосрочные заемные средства = Баланс – (ВК + ДЗ) = 4000-3000 = 1000

 

Долгосрочные заемные средства = 0,2 * краткосрочные заемные средства =

= 0,2 * 1000 = 200

 

Собственные средства = Баланс – Долгосрочные ЗС. – краткосрочные ЗС =

= 4000 – 1000 – 200 = 2800

 

Часть ВОК в покрытии запасов = ВОК / запасы

 

Запасы = 2000/1,2 = 1666,67

 

Д.З. = Баланс – Запасы – внеоборотные активы – ден.средства =

= 4000 1666,67 – 1000 – 140 = 1193,33

 

Результаты расчетов

 

Актив Сумма Пассив Сумма
Внеоборотные активы Собственный капитал
Запасы 1666,67 Долгосрочные заемные средства
Дебиторская задолженность 1193,33 Краткосрочные заемные средства
Денежные средства
Баланс Баланс

 

Задача 18

Провести анализ платежеспособности предприятия.

 

Показатель На начало периода На конец периода
Касса
Налоги
Др.денежные средства
Расчеты с организациями соцстраха
Оплата товров
Погашение кредитов
Расчетный счет
Оплата коммунальных услуг
Валютный счет
Оплата труда

Решение

 

Коэффициент денежные средства

Платежеспособности = ----------------------------------

Текущие обязательства

 

40+0+704+204

На начало года = ----------------------------------- = 1,005

153+11+239+10+501+29

 

36+0+547+340

На конец года = ----------------------------------- = 1,014

161+16+180+5+506+42

 

Висновок:коефіцієнт платоспроможності є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства і показує яку частину короткострокових зобов'язань можна в разі потреби погасити негайно. Рекомендована нижня межа цього показника - 0,2.Для даного підприємства коефіцієнтами-ною збільшується і перевищує рекомендовану нижню межу, що є позитивним явищем.

Задача 19

Проаналізувати два варіанти накопичення коштів за схемою ануїтету - постнумеранда:

1) робиться внесок на депозит 700 ден. одиниць кожні пів року, за умови, що банк нараховує 16% річних з піврічним нарахуванням відсотків.

2) здійснюється щорічний внесок у розмі-рі 1150 ден.одиниць на умови 10% річних при умо-ристанням щорічного нарахування відсотків.

Необхідно визначити, яка сума грошей буде через 11 років при реалізації кожного з планів. Який варіант краще.

Чи зміниться Ваш вибір, якщо ставка у ва-ріанте 2 буде зменшена до 8%.

 

Решение

 

Вариант 1 =

 

-1+(1+0,08)22

700 * ----------------------- = 38819,73 ден.ед.

0,08

 

Вариант 2 =

 

-------- * [(1+0.1)11 – 1] = 21310,84

0,1

 

Из двух вариантов более выгодным является первый вариант.

 

При изменении ставки во втором варианте до 8%

 

-------- * [(1+0.08)11 – 1] = 19142,3

0,08

 

Задача 20

Підприємство з метою підтримки Конкурен-тоспроможність купує нову технологічну лінію-за 1750670 грн. на таких умовах:

1) 25% вартості необхідно сплатити не-повільно;

2) залишкову частину необхідно погашати рівними платежами на протязі 8 років з нарахуванням 12% річних на непогашену частину кредиту за схемою пост - нумеранда.

Необхідно визначити загальну суму про-центів.

Решение

Остаток

(остаточная часть) = 1750670 * 0,75 = 1313002,5 грн.

 

0,12 157560,3

Выплаты = 1313002,5 *-------------------- = ---------------- =

1 – (1+0,12)-8 0,596117

=264311,1 грн.

 

Год Остаток Выплаты Проценты Сумма основного долга погашаемая
1313002,50 264311,10 157560,30 106750,80
1206251,70 264311,10 144750,20 119560,90
1086690,80 264311,10 130402,90 133908,20
952782,60 264311,10 114333,91 149977,19
802805,41 264311,10 96336,65 167974,45
634830,96 264311,10 76179,72 188131,38
446699,58 264311,10 53603,95 210707,15
235992,43 264311,10 28319,09 235992,01
Всего     801486,72  

 

Задача 21

Рассчитать сумму активов и уровень общего коэффициента покрытия.

 

Показатель Фактический Расчетный
1. Однодневные затраты материальных ресурсов 55,5
2. Число дней на которые рассчитаны материальные запасы
3. Обоснованная потребность материальных запасов найти найти
4. Безнадежная дебиторская задолженность
5. Краткосрочные вложения
6. Минимальная сумма оборотных активов найти найти
7. Коэффициент покрытия найти найти

 

Решение

Обоснованная потребность

материальных

запасов = однодневные затраты * число дней

 

Обоснованная потребность

материальных запасов = 55,5*40 = 2220

фактическая

 

Обоснованная потребность

материальных запасов = 111*60 = 6660

расчетная

 

Минимальная сумма оборотных активов = обоснованная потребность мат.запасов + безнадежная ДЗ + краткосрочные вложения

 

Минимальная сумма оборотных активов фактическая = 2220+500+3000 = 5720

 

Минимальная сумма оборотных активов расчетная = 6660+1000+6000 = 13660

 

Обоснованная потребность мат.запасов

Коэффициент порытия = -------------------------------------

Миним. сумма оборотных активов

 

 

Коэффициент покрытия = ---------------- = 0,39

Фактический 5720

 

Коэффициент покрытия = ------------- = 0,49

Расчетный 13660

 

Результаты расчетов

Показатель Фактический Расчетный Абсолютное отклонение Темп роста Темп прироста
1. Однодневные затраты материальных ресурсов 55,5 55,5 200,0 100,0
2. Число дней на которые рассчитаны материальные запасы 150,0 50,0
3. Обоснованная потребность материальных запасов 300,0 200,0
4. Безнадежная дебиторская задолженность 200,0 100,0
5. Краткосрочные вложения 200,0 100,0
6. Минимальная сумма оборотных активов 238,8 138,8
7. Коэффициент покрытия 0,39 0,49 0,1 125,6 25,6

Задача 22

Годовой баланс фирмы «Новые Горизонты» имеет такой вид

Актив Сумма Пассив Сумма
Основные активы Собственные средства
Запасы сырья Резервы
Незавершенное производство Долгосрочная задолженность
Запасы готовой продукции Краткосрочная задолженность
Дебиторская задолженность Кредитная задолженность
Денежные средства    
Краткосрочные финансовые вложения    
Другие текущие активы    

 

Обчислити:

- Власні оборотні кошти;

- Фінансово - економічні потреби підприємства;

- Потенційний надлишок або дефіцит коштів;

- Реальний надлишок або дефіцит коштів;

Якщо буде виявлено дефіцит, розрахувати су-му необхідного короткострокового кредиту.

Решение

Собственный капитал + долгосрочные обязательства – внеоборотные активы = собственные оборотные средства = 2000+1000+2000-3500=1500

Реальный избыток = 1500-(400-200+600) = 300

Потенциальный дефицит = 1500-4200=(-2700)

Сумма кредита = 2700-300=2400

 

Задача 23

Визначити коефіцієнт поточної ліквід-ності, довгострокової ліквідності і коефіцієнт крі-тичної оцінки, який показує співвідношення найбільшою ліквідності частини поточного активу на підставі даних таблиці

Показатель І ІІ ІІІ
Текущие активы предприятия
Текущие пассивы предприятия
Денежные средства
Ценные бумаги
Дебиторская задолженность
Долгосрочные пассивы
Обязательства акционерам

Решение

Для визначення показників ліквідності згрупуємо вихідні дані в такий спосіб.

Актив за ступенем ліквідності

Пасив за ступенем виконання зобов'язань

І зведемо все в аналітичній таблиці..

Активы Пассивы
Показатель І ІІ ІІІ Показатель І ІІ ІІІ
Высоколиквидные активы (ДС+ЦБ) Текущие обязательства (ТП+ОА)
Ликвидные активы (ДЗ)        
Слабо ликвидные активы (ТА)        

 

Для визначення коефіцієнта абсолют-ної ліквідності використовуємо співвідношення високолі-квідних активів до поточних зобов'язань, поточної ліквідності - високоліквідні й ліквідні активи до поточних зобов'язань; довгострокової ліквідності-сті - всі ліквідні активи до всіх поточних зобо-ними виробництвами.

 

Результаты сведены в таблицу

Показатель І ІІ ІІІ
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,33 2,22 1,6
Коэффициент текущей ликвидности 1,5 2,67
Коэффициент долгосрочной ликвидности 2,5 3,78 2,53

 

Висновки:усі показники перевищують норма-тивно значення, отже, підприємство є абсолютно стійким. Проте керівництву підпри-ємства слід звернути увагу на змінену суму ДС, ТП, частково вони втрачають, свою цінність в резуль-Таті інфляційних процесів.

Рекомендація: вкласти ДС або в розвиток власного підприємства, або проінвестувати інше підприємство для того, щоб мати більшу вигоду.

 

Задача 24

Провести анализ данных приведенных в таблице и рассчитать необходимые коэффициенты

Показатель На начало года На конец года
1 Текущие активы
1.1 Запасы и затр.
1.2 Денежные средства
1.3 Дебиторская задолженность
2 Затраты будущих периодов
3 Текущие пассивы
3.1 Краткосрочные кредиты
3.2 Кредиторская задолженность
Чистый оборотный капитал найти найти
Доля оборотного капитала в текущих активах найти найти
Коэффициент текущей ликвидности найти найти
Коэффициент критической ликвидности найти найти
Коэффициент абсолютной ликвидности найти найти
Доля ден.средств и ценных бумаг в текущих активах найти найти

Чистый оборотный капитал = Текущие активы – Текущие пассивы

Чоб.кап на начало года = 1556941 – 11464 – 23738 = 1521739

Чоб.кап на конец года = 3302909 – 14715 – 1546767 = 1741427

 

Доля оборотного капитала

в текущих активах = Чистый оборотный капитал / текущие активы

 

Доля оборотного капитала

в текущих активах на начало года = 1521739 / 1556941 = 0,98

Доля оборотного капитала

в текущих активах на конец года = 1741427 / 3302909 = 0,5Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.06 с.)