ТОП 10:

Система показників для рейтингової оцінки п / яМетодика комплексної порівняльної рейтинг-вої оцінки фінансового стану, рентабельності та ділової активності п / я заснована на теорії та методиці ФА в ринкових відносинах.

Складовими етапами методики є:

- Збір та аналітична обробка вихідної інформації-ції за оцінюваний період;

- Обгрунтування системи показників, що використовуються для рейтингової оцінки фінансового стану, рента-бельності та ділової активності, їх класифікація та розрахунок підсумкового показника - рейтингу п / я;

- Класифікація (ранжування) підприємств за рей-тинг.

Підсумкова рейтингова оцінка враховує всі важливі-дальшої параметри фінансово-господарської та вироби виробничої діяльності п / я.При її побудові іс-користуються дані про виробничий потенціал п / я, рентабельності його продукції, ефективності використання виробничих і фінансових ресур-сов, стан і розміщення коштів, їх джерел та іншої інформації.

Точна й об'єктивна оцінка не може базує-тися на довільному наборі показників, тому вибір і обгрунтування вихідних показників має здійснюватися на основі теорії фінансів п / ий.

Набір показників для загальної порівняльної оцінки включає:

1.показники оцінки прибутковості господарської діяльності:

- Загальна рентабельність п / я

- Чиста рентабельність п / я

- Рентабельність власного капіталу

- Загальна рентабельність виробничих ак-тівов (коефіцієнт фондовіддачі)

2. показники оцінки ефективності управління:

- Чистий прибуток на 1 грн. обсягу реалізації

- Прибуток від реалізації на 1 грн. обсягу реа-лізації

- Прибуток від фінансової діяльності на 1 грн. обсягу реалізації

- Оподатковуваний прибуток на 1 грн. обсягу реалізації

3. показники оцінки ділової активності

- Віддача ОС

- Віддача всіх активів

- Оборотність оборотних активів

- Оборотність запасів

- Оборотність дебіторської заборгованості-сті

- Оборотність найбільш ліквідних акти-вів

- Віддача власного капіталу

4. показники оцінки ліквідності та фінансової ус-ке

Вимоги, які повинні задовольняти сис-тему фінансових коефіцієнтів з точки зору ефективним рейтингової оцінки фінансового стану п / я:

- Фінансові коефіцієнти повинні бути максималь-но інформативними та давати цілісну картину ус-ке фінансового стану п / я;

- Вони повинні мати однакову спрямованість, тобто зростання коефіцієнтів означає поліпшення фінансового стану;

- Для всіх фінансових коефіцієнтів повинні бути вказані числові нормативи мінімально задовольнив рітельного рівня або діапазону зміни;

- Повинні розраховуватися лише за даними публічної звітності;

- Повинні давати можливість проводити рейтингову оцінку як в просторі, тобто в порівнянні з іншими п / ами, так і в часі, тобто за ряд періодів.

На основі цих вимог розроблено систему показників і методику рейтингової експрес оцінки фінансового стану п / я:

- Рейтингове число визначається за формулою

R = [( i = 1 - L) 1 / (L * Ni)] * Ki

L - число показників, використовуваних для рейтингової оцінки

Ni - нормативний рівень для і-того коефіцієнта

Ki - і-тий коефіцієнт

- Для визначення рейтингу п / я використовують наступні 5 показників найбільш часто вживані і найбільш повно характеризують фінансовий стан:

а) забезпеченість власними коштами - характе-різует наявність у п / я власних оборотних коштів необхідних для його стійкості (норматив = 0,1)

Ко = СОС / ОА = (ОА - ТО) / ОА = (СК - ВА) / ОА

б) коефіцієнт покриття (норматив = 2)

Кп = ОА / ТО

в) інтенсивність обороту авансованого капіталу, тобто який обсяг реалізації продукції припадає на 1 грн. вкладень в діяльність п / я (норматив = 2,5)

Кін = ЧД / [(ВБН + ВБК) / 2]

г) коефіцієнт ефективності менеджменту управ-ня п / їм (норматив = обліковій ставці НБУ = 7%)

Кмен = Пр / ЧД

д) рентабельність власного капіталу

Rск = Пр (ДН) / СК

R = 2Ко + 0,1 Кп + 0,08 Кі + 2,9 Км + 0,1 Кр - значен-ня рейтингу п / я

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.014 с.)