ТОП 10:

Аналіз потоків грошових коштівОсновне завдання аналізу грошових потоків за-лягає у виявленні причин нестачі (надлишку) грошових коштів, визначенні джерел їх поступ-лений і напрямків використання.

Для визначення потоків грошових коштів іс-користується прямий і непрямий метод.

Основними документами для аналізу грошових потоків є Звіт про рух грошових коштів, за допомогою якого можна контролювати поточну платоспроможність п / я,приймати оперативні ре-ності з управління грошовими коштами і пояснити-нитка розбіжності між фінансовим результатом і зміною грошових коштів.

При аналізі потоки грошових коштів розгля-сті у трьох видах діяльності: основна, інве-стіціонная і фінансова.

Основна діяльність - надходження і використання-вання грошових коштів, що забезпечують виконання основних виробничо-комерційних функцій:

1.притоки: грошова виручка від реалізації продук-ції в поточному періоді, погашення дебіторської заборгованості по виплаті заробітної боргованості, надходження від продажу бартеру, аванси, отримані від покупців;

2.відтоки: платежі за рахунками постачальників і подрядчі-ков, виплата з / пл, відрахування в бюджет і внебюджет-ні фонди, сплата відсотків за кредит, відрахування в соцсферу.

Оскільки основна діяльність компанії явля-ется головним джерелом прибутку, вона повинна являти-ся і основним джерелом грошових коштів.

Інвестиційна діяльність включає поступ-Леніє та використання грошових коштів, пов'язані з придбанням, продажем довгострокових активів і доходи від інвестицій:

1. притоки: продаж основних засобів, нематеріальний-них активів; дивіденди, відсотки від довгострокових фінансових вкладень;повернення інших фінансових вкладень;

2. відтоки: придбання ОЗ, нематеріальних активів; капітальні вкладення; довгострокові фінансові вкладення.

Оскільки при благополучному веденні справ ком-панія прагне до розширення і модернізації вироб-ничих потужностей, інвестиційна діяльність у цілому призводить до тимчасового відтоку грошових коштів.

Фінансова діяльність включає надходження грошових коштів у результаті отримання кредитів або емісії акцій, а також відтоки, пов'язаних з погашенням-му заборгованості за раніше отриманими кредитами та виплату дивідендів:

1.притоки: короткострокові кредити і позики, довго-строкові кредити і позики, надходження від емісій акцій, цільове фінансування;

2. відтоки: повернення короткострокових кредитів і позик, повернення довгострокових кредитів і позик, виплати дивідендів, погашення векселів.

Фінансова діяльність покликана збільшувати грошові кошти в розпорядженні компанії для фі-сис теми забезпечення основної та інвестиційної діяльності.

При аналізі грошових потоків визначається його ліквідність.

Ліквідний грошовий потік є одним з показників, що оцінюють фінансове положення п / я. Ліквідний грошовий потік характеризує зміну у чистій кредитної позиції п / я протягом періоду.

Чистий кредитна позиція - це різниця між сумою кредитів,отриманих п / їм і величиною де-ніжних коштів.

При вирішенні питання про можливість видачі короткострокових кредитів банк цікавить ліквідність активів п / я і його здатність генерувати грошові кошти необхідні для платежів за кредитами.

Ліквідний грошовий потік тісно пов'язаний з поки-казників фінансового важеля, що характеризує пре-справ, до якого діяльність п / я може бути поліпшен-на за рахунок кредитів банку.

ЛДП = - ((ДКК + ККК-ДСК) - (ДКн + ККН-ДСС))

ЛДП - ліквідний грошовий потік

ДК - довгострокові кредити

КК - короткострокові кредити

ДС - грошові кошти

За результатами аналізу грошових потоків можна зробити висновок з наступних питань:

- В якому обсязі і з яких джерел отримані де-ніжні засоби і які основні напрямки їх витрачання;

- Чи здатне п / е в результаті своєї поточної діяль-ності забезпечити перевищення надходжень грошових коштів над платежами і наскільки стабільно таке перевищення;

- Чи здатна п / е розплатитися за своїми поточними зобов'язаннями;

- Чи достатньо отриманої п / їм прибутку дляу-довлетворенія його поточної потреби в день-Гах;

- Чи достатньо власних коштів п / я для ін-вестіціонной діяльності;

- Чим пояснюється різниця між величиною одержанні прибутку і обсягом грошових коштів.

18.Методи розрахунку потоку грошових коштів

У процесі аналізу потоку грошових коштів застосовується 2 методи їх розрахунку: прямий і непрямий.

Прямий метод заснований на аналізі руху де-ніжних коштів по рахунках підприємства:

- Дозволяє показати основні джерела притоку та напрямки відтоку грошових коштів;

- Дає можливість робити оперативні висновки відно-сітельно достатності коштів для платежів за теку-щим зобов'язаннями;

- Встановлює взаємозв'язок між реалізацією і де-ніжною виручкою за звітний період.

Непрямий метод заснований на аналізі статей ба-Ланс і звіту про фінансові результати:

- Дозволяє показати взаємозв'язок між різними виду-ми діяльності п / я;

- Встановлює взаємозв'язок між чистим прибутком і зміною в активах п / я за звітний період.

19. Порядок составления отчета о движении денежных средств (прямой метод)

Остаток денежных средств на начало периода  
+ Поток денежных средств по основной деятельности  
Поступления: Від реалізації продукції робіт, вус-луг Аванси, отримані від п / ий - - Розрахунки з підзвітними особами - - Повернення дебіторської заборгованості - - Інші надходження - - Витрата: - - Оплата за сировину і матеріали - - З / пл робітникам і службовцям - - Відрахування в бюджет і внебюджет-ві фонди - - Інші накладні витрати - - Інші витрати (утримання соц. Сфери)  
+ Потік грошових коштів по інвестиційного-ної діяльності  
Надходження: - Реалізація довгострокових активів Витрата: - Довгострокові вкладення інвестицій  
+ Потік грошових коштів по фінансовій діяльності  
Надходження: - Надходження кредитів і позик - Емісія акцій Витрата: - Повернення кредитів і позик - Викуп акцій  
= Сукупний грошовий потік по всіх видах діяльності  
Залишок грошових коштів на кінець періоду  

20. Порядок составления отчета о движении денежных средств (косвенный метод)Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.004 с.)