ТОП 10:

Характеристика форм звітності, викори-вживаного в ФАІснують наступні форми звітності:

- Бухгалтерський баланс (Ф1)

- Звіт про фінансові результати (Ф2)

- Звіт про рух капіталу (Ф3)

- Звіт про рух грошових коштів (Ф4)

- Пояснення до фінансової звітності

Призначення цих звітів полягає не в тому, щоб просто констатувати стан п / я на будь-який момент часу, або за будь-який період часу, а в тому,щоб дати можливість власникам п / я проаналі-зіровать цей стан і зробити висновок про причини можливого погіршення діяльності п / я і намітити шляхи подальшого розвитку.

Основний принцип аналітичного читання фінан-сових звітів - це дедуктивний метод, тобто від загального до конкретного, але він повинен застосовуватися багаторазово. У ході такого аналізу як би відтворюється тимчасова і логічна послідовність госп.факторів і подію-тий, а так само сила впливу їх на результати діяльно-сті.

Вимоги пред'являються до фінансового обліку та звітності:

1. Вимога значущості (цінності) для користувача інформації:

- Своєчасність - інформація повинна надійти користувачеві «свіжої», тобтоне застарілою, в проти-ном випадку вона перестане відображати реальне перебуваючи-гом п / я;

- Прогностична цінність, тобто здатність інфор-мації служити основою для надійного пророкування подальших перспектив роботи п / я;

- Цінність зворотного зв'язку, що дає можливість користувачу інформації встановити, наскільки вер-ни були оцінки перспектив роботи п / я, зроблені раніше.

2. Вимога надійності - адекватне відображення економічної дійсності:

- Достовірність опису діяльності п / я, тобтофі-шення інформація повинна відображати економічну сутність операцій п / я, а не їх формальну сторону;

- Можливості перевірки, тобто забезпечення можливості прове-дення аудиторських перевірок звітності аж до перевірки достовірності первинних документів;

- Нейтральність (неупередженість) звітності, тобтовідсутність у її укладачів наміри схилити її користувачів до певного рішення.

3. додаткові вимоги:

- Порівнянність - можливість порівняння даних фінансової звітності про роботу конкретного п / я з іншими даними, вибраними з широкого набору ознак;

- Сталість - дотримання одних і тих же процедур складання звітності в рамках одного облікового пе-од (року).

формування власного капіталу, оцінюється розмір позикових коштів, обсяг виручки від реалізації, розмір оподатковуваного та чистого прибутку та ін

2.Горизонтальний (тимчасової) аналіз - це порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом, що дозволяє виявити тенденції зміни статей балансу або груп і на підставі цього обчислити темпи зростання і приросту.

3.Вертикальний (структурний) аналіз - проводиться з метою визначення структури фінансових показників, тобто виявлення питомої ваги окремих статей звіт-ності в загальному підсумковому показнику (виявлення кожної позиції звітності на результат у цілому).

4.Трендових (динамічний) аналіз - заснований на порів-неніі кожної позиції звітності за ряд аналізуючи-ковому періодів і визначення тренда,тобто основної тенденції динаміки показника без урахування випадкових впливів індивідуальних особливостей. За допомогою тренда проводиться перспективний і прогнозний ана-ліз.

5.Розрахунок фінансових (аналітичних) коефiцiєнтами про-тов - це розрахунок відносин між окремими пози-ціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення їх взаємозв'язку, але для зручності користу-вання вони об'єднуються в кілька груп: ліквідності-сті, платоспроможності, фінансової стійкості,інтенсивності використання ресурсів,ділової ак-тивності.

Інформаційною базою для проведення аналізу фінансового положення п / я служить бухгалтерська звітність. У звітності включені всі види ті-кущего обліку: фінансовий облік, статистичний та оперативний.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.003 с.)