ТОП 10:

Аналіз динаміки майна підприємства.Оцінка вартості майна організації включає вивчення структури майна, її зміни та перед-вважає виявлення джерел формування імущі-ства організації.Аналіз структури майна організа-ганізації здійснюється на основі інформації, що містять в активі балансу організації.

У процесі аналізу визначають питома вага внеобо-ротних активів і питома вага оборотних активів у загальній сумі майна організації (валюті балансу).Потім проводять детальний аналіз необоротні та оборотних активів.

Бухгалтерська звітність дозволяє досить під-робно проаналізувати наявність, стан і зраді-ние найважливішого елементу виробничого потен-ціала організації - його основних засобів.

Експлуатовані основні засоби в процесі вироб-ництва зношуються фізично і старіють мо-ральних. Ступінь фізичного зносу визначається в процесі нарахування амортизації. Це процес може розглядатися як засіб:

• визначення поточної оцінки неізношенной частини основних засобів;

• віднесення на готову продукцію одноразових витрат в основні засоби;

• накопичення фінансових ресурсів для подальшого заміщення вибувають з виробничого процес-са основних засобів або вкладення в нові виробниц-ства.

За даними обліку і звітності можна розрахувати ко-коефіциент зносу (Кі) та придатності (Кг) характе-зує відповідно частку зношеної і частку рік-ної до експлуатації частини основних засобів: Кі = (З / F) * 100%

КГ = 100% - Кі,

де З - знос основних засобів,

F - первісна (відновна) вартість основних засобів,

Кг = 1-Кп.

Очевидно, що збільшення коефіцієнта зносу озна-чає погіршення стану основних засобів організує-ції.При цьому коефіцієнт зносу не відображає фактичних чеський зношеності основних засобів, а коефіцієнтами-ною придатності не дає точної оцінки їх поточної Вар-тість.

На суму зносу основних засобів великий вплив має прийнята в організації система нарахування амортизації, що підтверджує певну умови-ність показників придатності і зносу основних засобів і істотно обмежує можливість застосування названих показників для аналізу.З метою Також більше ня їх можливостей у процесі аналізу слід виділенням-лять знос за активної і пасивної частини основних засобів, а ще краще - розраховувати ці показники по групах.

Розглянуті показники обчислюються за даними додатка до річної бухгалтерської звітності (ф. № 5).Проте розрахунок ведеться з певною часткою умовності, оскільки основна частина статей звітно-сті агрегувала.

По даній ф. № 5 та облікових регістрів здійснюється детальний аналіз показників, що характеризують ді-Намік і стан нематеріальних активів.Оцінка динаміки проводиться в розрізі класифікаційних груп.

Найбільш прийнятна оцінка структури нематеріальний-них активів за видами; джерел надходження (при-набуття); термінів корисного використання; ступеня правової захищеності; ступенем престижності;ступеня ліквідності та ризику вкладень капіталу в нема-ріальних об'єкти; ступеня використання у виробництві та реалізації продукції; напрямками Ви-буття та інПри проведенні аналізу нематеріальних активів за видами окремо виділяють групу активів, утворених в результаті вкладення коштів в об'єкти інтелектуальної власності (патенти на зображені тенія, ліцензії і т.п.), Так як підвищення їх частки позитивно впливає на фінансове зі-стояння організації в цілому.

Аналізуючи динаміку структури нематеріальних ак-тівов за джерелами надходження, необхідно виділенням-лити частку нематеріальних активів, отриманих за рахунок коштів, внесених засновниками, придбаних за плату і в обмін на інше майно або отриманий-них безоплатно від юридичних і фізичних осіб.

При проведенні оцінки динаміки та структури немате-ріального активів за ступенем правової захищеності, аналізується зміна питомої ваги нематеріальний-них активів, захищених патентами, ліцензіями та авторськими правами.Строк корисного використання нематеріальних активів ранжується по роках: Протя-гом до 10 років і понад 10 років. Чим вище частка нематері-альних активів з більш тривалим строком вико-вання, тим більше економічний ефект, отриманий організацією.

При аналізі першого розділу активів балансу слід звернути увагу на тенденцію зміни незавер-шенного будівництва, оскільки ці активи не беруть участі в виробничому обороті і, отже але,за певних умов збільшення їх частки може негативно позначитися на результативності фінан-совою та господарської діяльності організації.За даними балансу і бухгалтерського обліку необхідно встановити доцільність та ефективність викорис-тання капітальних вкладень, ступеня їх концентра-ції на пускових і найважливіших об'єктах.

 

Наявність довгострокових фінансових вкладень укази-вається на інвестиційну спрямованість вкладень організації, викликану ринковими відносинами.У процесі аналізу на підставі даних аналітичного бухгалтерського обліку необхідно вивчити обсяг і склад портфеля цінних паперів, його динаміку і ступінь ліквідності.

Аналіз оборотних активів починається з оцінки їх структури за такими групами, як запаси і витрати; кошти в розрахунках;грошові кошти та краткосроч-ні фінансові вкладення.

Аналіз стану запасів і витрат.При проведенні аналізу стану і структури запасів і витрат основ-ве увагу приділяють виявленню і оцінці тенденцій зміни таких елементів, як виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продук-ція і товари.

Збільшення абсолютної суми і питомої ваги запа-сов і витрат може свідчити про:

• нарощуванні виробничого потенціалу ор-ганізації;

• прагненні шляхом вкладень у виробничі запаси захистити грошові активи від знецінення під впливом інфляції;

• нераціональності вибраної господарської стра-тегіі, внаслідок якої значна частина поточних активів іммобілізовані у запаси, ліквідність кото-яких може бути невисокою.Хоча зростання запасів і витрат може призвести до підвищення ліквідності поточних активів, необхідно проаналізувати відволікання коштів з господарського обороту, що сприяє зростанню кредиторської заборгованості і погіршення фі-сис теми стану організації.

При цьому необхідно:

а) встановити забезпеченість організації нормальні-ми перехідними запасами сировини, матеріалів, неза-вершенного виробництва, готової продукції, товарів

Підсумком виробничих розрахунків є порівняння залучення додаткових джерел фінансових ресурсів та їх використання.Аналіз змін іс-ла коштів за звітний період показав, що-збільшення відбулося за рахунок як зовнішніх, так і внутрішніх джерел, тобто самофінансування. Організації зацікавлені в збільшенні обсягу фінансування за рахунок обох джерел.З позиції кредиторів більш прийнятним є вище-гом темпів приросту самофінансування, так як це забезпечує їм мінімальний ризик неплатежів.Ме-Тодика виявлення додатково залучених в про-рот організації коштів заснована на зіставленні звітних показників з базисними по кожному виду джерел засобів і численні відхилень, характе-різующіх приріст або зниження того або іншого вико-цом коштів.

Аналіз розподілу прибутку разом з відомостями про нараховану амортизації за звітний період дозволить-ет обчислити кошти, що залучаються в обіг органі-зації за рахунок внутрішніх джерел.

За даними балансу визначаються зміни показників-лий пасиву на кінець року в порівнянні з показниками на початок року і розраховують відносини у відсотках сум змін до рівня показників на початок пе-од.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.006 с.)