ТОП 10:

Підприємства різних організаційно-правових формТематичний план

Назва тем Орієнтована кількість часу (днів)
1. Правове забезпечення фінансової діяльності підприємства
2. Організація фінансової роботи на підприємстві 2.1. Організаційна структура підприємства 2.2. Функції окремих підрозділів, що здійснюють фінансову роботу
3. Формування фінансових ресурсів підприємств різних форм власності 3.1.Формування власного капіталу 3.2. Внутрішні джерела фінансування підприємств 3.3. Відображення у фінансовій звітності руху капіталу
4. Фінансування підприємства за рахунок позичкового капіталу 4.1. Кредитування під основні засоби 4.2. Кредитування під оборотні засоби 4.3. Фінансування шляхом боргових цінних паперів 4.4. Комерційне кредитування
5. Оподаткування підприємства 5.1. Система оподаткування підприємства 5.2. Податкові пільги 5.3. Організація податкового обліку 5.4. Розрахунки з позабюджетними цільовими фондами 5.5. Податкова звітність 5.6. Податкове планування
6. Фінансові результати від господарської діяльності 6.1. Формування прибутку 6.2. Використання прибутку 6.3. Планування прибутку на підприємстві 6.4. Відображення фінансових результатів у фінансовій звітності
7. Фінансові інвестиції підприємства 7.1. Поточні фінансові інвестиції 7.2. Довгострокові фінансові інвестиції 7.3. Відображення фінансових інвестицій у фінансовій звітності
8. Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
9. Фінансове планування на підприємстві 9.1. Оперативне планування 9.2. Бюджетування 9.3. Фінансова стратегія підприємства
10. Організація руху грошових коштів на підприємстві 10.1. Вхідні та вихідні грошові потоки 10.2. Форми розрахунків з покупцями та постачальниками 10.3. Планування та прогнозування грошових потоків, а також відображення їх у фінансовій звітності

Під час проходження практики на підприємстві певної організаційно-правової форми студент повинен вивчити та навести його організаційно-виробничу структуру, навести коротку характеристику законодавчих та нормативно правових актів, які регламентують діяльність даного підприємства та охарактеризувати його особливості.

Наступним етапом є ознайомлення з функціями структурних підрозділів, які здійснюють фінансову роботу на підприємстві. Доцільно ознайомитись з основними функціональними обов’язками працівників фінансового відділу, бухгалтерії, планового відділу та інших виробничих підрозділів.

При вивченні вивчення діючої практики формування та використання фінансових ресурсів підприємства слід ознайомитись з джерелами формування власного капіталу підприємства та його окремих складових: статутного капіталу відповідно до організаційно-правової форми підприємства, порядком формування резервного капіталу, додаткового капіталу тощо. Практиканту слід з’ясувати порядок використання фінансових ресурсів підприємства та резерви щодо ефективного їх використання.

З метою закріплення теоретичних знань з даного питання студенту необхідно скласти „Звіт про рух капіталу”, форма № 4, "Баланс підприємства" за ф. №1.

Вивчаючи проблеми фінансування підприємства за рахунок позичкового капіталу, студенту необхідно з’ясувати частку позичкового капіталу та його роль у фінансуванні підприємства, які кредити залучає підприємство для фінансування своєї діяльності. Вивчаючи особливості банківського кредитування, студенту необхідно вивчити умови кредитування та особливості кредитів під оборотні та основні засоби, основні переваги та недоліки короткострокового та довгострокового кредитування. Доцільно скласти та долучити до звіту кредитний договір з банківською установою. Розглядаючи умови кредитування, необхідно з’ясувати способи забезпечення кредиту, доцільність використання як забезпечення кредиту застави майна, оборотних засобів, цінних паперів та інших фінансових активів.

За умови використання підприємством комерційного кредитування, студенту необхідно вивчити умови та особливості окремих видів комерційного кредиту (вексельні розрахунки, продаж товарів з відстроченням платежу тощо), доцільність та обґрунтованість їх використання як джерела фінансування.

При вивченні особливостей оподаткування підприємства студенту доцільно ознайомитись, за якою системою оподатковується досліджуване підприємство – за загальною чи спрощеною. Виходячи з застосування способу оподаткування, слід з’ясувати перелік основних податків, зборів та обов’язкових платежів, які сплачує підприємство до бюджетів різних рівнів та державних цільових фондів та особливості їх обчислення відповідно до останньої редакції законодавчих та нормативно-правових актів. До звіту долучити основні податкові звіти та розрахунки. Визначити переваги та недоліки основних податків та зборів, визначити податкові пільги, якими користується підприємство та охарактеризувати їх доцільність та вплив на результати господарювання підприємства; сформулювати можливості оптимізації податкового навантаження на підприємство. У звіті доцільно охарактеризувати організацію податкового обліку на підприємстві, визначити можливі шляхи його вдосконалення.

Вивчаючи фінансові результати від господарської діяльності підприємства слід з’ясувати основні джерела формування прибутку підприємства, їх структуру. Доцільно здійснити оцінку виконання підприємством основних заходів щодо підвищення прибутковості, а саме нарощування обсягів виробництва та реалізації продукції, робіт та послуг; розширення асортименту та якості продукції; підвищення продуктивності праці; зменшення витрат виробництва продукції; оптимізація цінової політики. Практиканту слід з’ясувати основні напрямки та ефективність використання прибутку як поточного періоду так і нерозподіленого прибутку минулих років. З метою набуття практичних навичок слід ознайомитися з методикою, за якою здійснюється планування прибутку та рентабельності на підприємстві, а також привести розрахунок планового прибутку від реалізації товарної продукції. До звіту доцільно долучити "Звіт про фінансові результати підприємства" за ф. №2.

При вивченні діяльності фінансових інвестицій підприємства студенту слід ознайомитись з основними напрямками та особливостями поточного фінансового інвестування та довгострокового інвестування; практиканту необхідно вивчити механізм інвестування тимчасово вільних коштів у різноманітні фінансові інструменти – державні та корпоративні; слід здійснити оцінку можливості розширення інвестиційної діяльності та отримання додаткового фінансового доходу за рахунок фінансових інвестицій. За наслідками теоретичного вивчення інвестиційної діяльності підприємства необхідно скласти "Звіт про фінансові інвестиції". Якщо підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, необхідно з’ясувати основні потоки експортних та імпортних операцій, доцільність здійснення та їх роль у господарській діяльності підприємства.

При оцінці фінансової роботи на підприємстві особливу увагу слід звернути на організацію фінансового планування. Зокрема, як здійснюється поточне та стратегічне планування, його основні етапи та їх особливості. Слід з’ясувати роль фінансового планування при виробленні фінансової стратегії підприємства, визначити роль бюджетування при провадженні фінансової політики. Доцільно скласти бюджет підприємства та долучити його до звіту.

Заключним етапом оцінки фінансової роботи підприємства є узагальнення грошових потоків підприємства. Студенту необхідно з’ясувати та відобразити в звіті вхідні та вихідні грошові потоки, доцільно представити їх у вигляді схем. Необхідно також вивчити організацію планування грошових потоків на підприємстві, визначити основні його етапи та недоліки; запропонувати можливості оптимізації руху грошових коштів на підприємстві. До звіту слід долучити складений "Звіт про рух грошових коштів" за ф.№ 3

При узагальненні результатів оцінки організації фінансової роботи на підприємстві студенту слід з’ясувати основні її недоліки та запропонувати програму дій щодо удосконалення.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.004 с.)