ТОП 10:

Мета і завдання виробничої практики 

Виробнича практика для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» є кінцевим етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом і збору матеріалів для бакалаврської дипломної (випускної) роботи.

Метою практики є поглиблення набутих теоретичних знань з вивчених дисциплін та набуття практичних навиків щодо діяльності підприємств, фінансово-кредитних установ, контролюючих органів та органів соціального страхування, теоретичний та практичний розвиток напрямків науково-дослідної роботи.

Під час проходження бакалаврської практики студенту необхідно показати достатні знання з теоретичних питань під час написання звіту та проведення відповідних розрахунків, проявити вміння застосовувати законодавчі та нормативно-правові акти, освоїти теоретико-методичні основи функціонування спеціальних фінансово-кредитних установ, контролюючих органів, фінансових відділів підприємства та органів державної влади. Важливою частиною є формування пакету документів на основі практичного матеріалу, зібраного студентами за місцем проходження практики.

Проходження бакалаврської практики спрямоване на збір інформації, необхідної для виконання курсових робіт зі спеціальних дисциплін та освоєння елементів науково-дослідної роботи для підготовки до виконання дипломної роботи.

Загальна тривалість виробничої практики в УНУС складає 4 тижні для студентів четвертого курсу (VІІІ семестр ).

Загальна тривалість виробничої практики за кордоном складає 6 місяців (із них 4 відводиться для вивчення фінансової роботи в фермерському господарстві, 2 – на вивчення правових аспектів діяльності сільськогосподарських підприємств).

Послідовність проходження практики регламентується календарним планом, який складається студентом на весь період виробничої практики та погоджується керівником практики від виробництва.

Бази проходження практики

Для проходження практики Уманський національний університет садівництва направляє студентів у фінансово-кредитні установи (банківські установи, страхові компанії), районні та міські державні податкові інспекції, міські та районні управління Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, відділення державного казначейства, фінансові управління та відділи районних та міських державних адміністрацій, управління праці та соціального захисту населення, підприємства, які мають фінансовий відділ або складають фінансову звітність за повною формою різних галузей економіки.

Перелік баз проходження практики визначається кафедрою фінансів і кредиту, узгоджується з деканатом факультету відповідно до пропозицій представників баз практики, а також побажань студентів щодо останніх, які дають згоду на проходження практики з створенням відповідних умов для проходження практики.

Перелік баз практики затверджується наказом по Уманському державному аграрному університету. Зміна бази практики можлива лише з поважних причин до початку проходження практики. Рішення про можливість зміни бази практики приймає завідувач кафедри.

Порядок проходження та керівництво практикою

Тривалість практики визначається навчальним планом. Методичне керівництво практикою здійснює кафедра фінансів і кредиту УДАУ. Перед відбуттям на практику кафедрою проводиться консультація-інструктаж, на якій студентів знайомлять з програмою практики, порядком її проходження, вимогами до складання звіту про проходження практики тощо.

Кафедра фінансів і кредиту УНУС забезпечує програмою практики студентів і керівників практики від бази проходження практики. Разом із керівниками бази практики УНУС визначає готовність останніх щодо забезпечення практикантів робочими місцями на весь період проходження практики.

В установі - базі практики студенту - практиканту призначається керівник практики із числа найбільш кваліфікованих працівників.

Після прибуття студентів на базу практики керівник установи проводить нараду за участю практикантів і працівників, які призначені керувати практикою. Практикантам надають загальну інформацію про установу, знайомлять зі її організаційною структурою та завданнями тих підрозділів, у яких практикант буде проходити практику. На нараді керівник установи доводить завдання та обов'язки керівника практики.

У період практики студент виконує роботи відповідно до завдання на робочому місці під керівництвом штатного працівника підприємства і у цьому випадку він може розглядатися як стажист, дублер, практикант, асистент, помічник і т.д. Дозволяється зараховувати студентів у період проходження практики тимчасово на штатні посади, якщо робота на цій посаді не суперечить програмі відповідної практики і не перешкоджає виконанню завдання університетського керівника.

До обов'язків загального керівника практики від бази практики входить:

- складання (разом із практикантом) календарного плану - графіка проходження практики (додаток А), яким передбачається ознайомлення студента з усіма провідними напрямами діяльності фінансово-кредитної установи. Один примірник плану подається на кафедру фінансів і кредиту УДАУ,

- створення практиканту необхідних умов для проходження практики відповідно до змісту програми практики;

- надання необхідних порад і роз'яснень стосовно окремих розділів і питань програми практики, контроль за дотриманням практикантом трудової дисципліни;

- надання практиканту необхідних порад і роз'яснень щодо окремих аспектів діяльності фінансово-кредитної установи;

- контроль за виконанням програми практики на конкретних ділянках роботи установи;

- перевірка записів у щоденнику практиканта;

- перевірка окремих розділів звіту про практику;

- підготовка характеристики студента - практиканта, у котрій повинна міститися оцінка практики за чотирьох бальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").

Щоденне керівництво роботою практиканта на конкретних ділянках здійснюють фахівці бази практики, які призначені її керівником.

Студент - практикант під час проходження практики зобов'язаний

Отримати необхідний інструктаж з охорони праці, правил трудового розпорядку установи, ознайомитись з окремими положеннями чинного законодавства щодо державної служби, загальне ознайомлення з установою – базою практики, її функціями, завданнями, правами, обов'язками, зв'язками з регіональним управлінням, взаємодією з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, громадянами та їх об'єднаннями (доцільно навести у вигляді схеми).

Практиканту слід ознайомитися з:

- структурою бази проходження практики (доцільно викласти у вигляді схеми);

- порядком підпису окремих документів про конфіденційність даних, доступ до яких матиме студент під час проходження практики;

- організацію фінансової роботи, навести основні показники діяльності фінансово-кредитної установи, проаналізувати їх;

- систематично працювати над виконанням завдань програми практики, що передбачає обов'язкове відвідування бази практики;

- дотримуватися режиму робочого дня, правил внутрішнього розпорядку, що діють в установі - базі практики;

- виконувати завдання керівника практики на відповідних ділянках, на яких проходить практика, щодо практичного опанування програми практики;

- брати участь у виробничих нарадах, технічному навчанні, самостійно вивчати нормативну документацію та аналізувати практику виконання конкретних операцій;

- підтримувати постійно контакт з кафедрою фінансів і кредиту УДАУ;

- викласти результати проходження практики у звіті.

Особливу увагу під час проходження практики слід звернути на ефективність менеджменту підприємства або фінансово-кредитної установи з основних напрямків їх роботи, а саме стратегічного та оперативного планування, аналізу діяльності установи, кредитної політики, управління активами, пасивами тощо.

Під час перебування на виробничій практиці студент збирає матеріали для написання звіту про проходження практики і написання курсових та дипломної роботи.

5.4. Програми практики

Зміст практики студентів визначається переліком і тематикою навчальних дисциплін, обов'язкових для спеціальностей „Фінанси”, а також тих, які вибрані для вивчення практикантом. Кількість часу, відведеного на опрацювання питань з кожною розділу плану практики, встановлюється керівником практики від установи відповідно до наявного на базі практики матеріального та нормативного забезпечення, напрямів діяльності установи, кваліфікації персоналу тощо.

Конкретний перелік питань, необхідних для опрацювання студентом-практикантом, а також орієнтовний розподіл часу наведені у тематичних планах, розроблених відповідно до особливостей діяльності окремої бази практики та наведених далі по тексту з відповідною деталізацією завдань практиканта у кожному виробничому підрозділі відповідної бази практики.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.008 с.)