ТОП 10:

Районна виконавча дирекція обласного відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадківТематичний план

Назва теми Орієнтовані витрати часу
1. Правове забезпечення державного соціального страхування в Україні
2. Організаційна структура Фонду соціального страхування від нещасних випадків 2.1. Організаційна структура Фонду соціального страхування від нещасних випадків 2.2. Функціональне забезпечення діяльності структурних підрозділів відділення
3.Реєстрація та облік платників збору на обов’язкове загальнодержавне страхування від нещасних випадків
4. Доходи Фонду соціального страхування від нещасних випадків 4.1. Джерела формування доходів Фонду 4.2. Приймання та аналіз звітності страхувальників 4.3. Облік внесків до Фонду 4.4. Контроль за своєчасністю та повнотою надходження страхових внесків 4.5. Формування внутрішньовідомчої звітності Фонду
5. Соціальне забезпечення 5.1. Призначення допомоги 5.2. Визначення потреби коштів для виплати допомоги 5.3. Організація масово - роз’яснювальної роботи 5.4. Формування внутрішньовідомчої звітності щодо виплати допомоги  
6. Виконання бюджетуФонду соціального страхування від нещасних випадків
7. Контроль за використанням коштів
8. Бухгалтерський облік у відділенні
9. Внутрішньовідомча звітність

 

Студенти під час практики повинні ознайомитись та вивчити:

- організаційну та управлінську структуру районної виконавчої дирекції обласного відділення фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

- правила трудової дисципліни та охорони праці фонду;

- права та обов’язки фонду перед страхувальниками;

- види соціальних виплат фонду;

- специфічну термінологію (страховий випадок, страховий ризик, нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання);

- права та обов’язки страхового експерта щодо розслідування страхових випадків та встановлення відсотка втрати працездатності потерпілим і оформлення результатів розслідування;

- терміни та розміри соціальних виплат Фонду потерпілим та членам їх сімей;

- випадки припинення та стягнення неустойок і штрафів зі страхувальників та потерпілих;

- терміни позовної давності при призначенні соціальних виплат у різних випадках та правила відновлення, перерахунків та зміни розмірів виплат;

- методи та періодичність проведення контролю за правильністю, повнотою та достовірністю соціальних виплат та нарахувань у фонд страхувальниками – юридичними і фізичними особами.


Міський (районний) центр зайнятості

Тематичний план

Назва теми Орієнтовані витрати часу
1. Правове забезпечення державного соціального страхування в Україні
2. Організаційна структура Фонду сприяння зайнятості населення 2.1. Організаційна структура Фонду сприяння зайнятості населення 2.2. Функціональне забезпечення діяльності структурних підрозділів дирекції
3.Реєстрація та облік платників збору на обов’язкове загальнодержавне страхування на випадок безробіття
4. Доходи Фонду соціального страхування на випадок безробіття 4.1. Джерела формування доходів Фонду 4.2. Приймання та аналіз звітності страхувальників 4.3. Облік внесків до Фонду 4.4. Контроль за своєчасністю та повнотою надходження страхових внесків 4.5. Формування внутрішньовідомчої звітності Фонду
5. Соціальне забезпечення 5.1. Призначення допомоги 5.2. Визначення потреби коштів для виплати допомоги 5.3. Організація масово - роз’яснювальної роботи 5.4. Формування внутрішньовідомчої звітності щодо виплати допомоги  
6. Виконання бюджетуФонду сприяння зайнятості населення
7. Контроль за використанням коштів
8. Бухгалтерський облік у відділенні
9. Внутрішньовідомча звітність

Під час проходження практики у міському (районному) центрі зайнятості студенти повинні вивчити і знати:

- організаційну та управлінську структуру центру зайнятості та правила трудової дисципліни і охорони праці;

- технологію обслуговування незайнятих громадян у центрах зайнятості як способу діяльності спеціалістів державної служби зайнятості щодо надання клієнтам передбачених законодавством соціальних послуг на основі раціонального розподілу дій на скоординовані процедури та операції, визначення оптимальних засобів і методів їх виконання;

- загальновизнані принципи діяльності служб зайнятості європейських країн: пріоритетність інтересів і потреб клієнтів служби зайнятості; співробітництво клієнта і служби зайнятості та пріоритетність послуг центру зайнятості;

- засади єдиної технології обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України (ЄТОН): активізація власних зусиль клієнтів щодо влаштування свого життя, підвищення відповідальності людини перед собою, своєю сім’єю та суспільством; підвищення відповідальності фахівців ЦЗ за ефективність заходів, що використовуються, кінцеві результати роботи з клієнтами; зміцнення взаємодії з роботодавцями – підвалини підвищення ефективності діяльності центрів зайнятості; раціоналізація розподілу персоналу служби зайнятості і використання його робочого часу; розподіл потоку клієнтів; розподіл приміщень ЦЗ на функціональні сектори та оснащення робочих місць спеціалістів цих секторів;

- розподіл клієнтів центру зайнятості на певні категорії та застосування індивідуальних заходів роботи з ними відповідно конкретній категорії (всього 10 категорій).

Незалежно від місця розташування, розмірів приміщень та кількості кімнат у кожному центрі зайнятості створюються такі функціональні сектори:

- довідково-консультаційний;

- самостійного пошуку вакансій;

- профінформаційний;

- реєстраційно-приймальний;

- активної підтримки безробітних;

- взаємодії з роботодавцями;

- навчання та психологічного розвантаження персоналу;

- адміністративно-господарський.

Практикант в ідеальному варіанті повинен пройти практику у кожному з названих секторів, але можливе і вибіркове проходження практики з більш детальним навчанням у декількох секторах. При цьому практикант повинен не лише бути спостерігачем, а й брати активну участь у виробничих процесах відповідно до функціональних обов’язків працівників обраних секторів.

По закінченні терміну практики студенти-практиканти повинні вільно володіти професійною термінологією та принципами роботи центру зайнятості, знати деталі виробничих процесів та специфіку функцій спеціалістів обраних секторів і їх кількісний та якісний склад.

Страхові компанії

Тематичний план

Назва тем Орієнтовані витрати часу (днів)
1.Правове забезпечення діяльності страхових компаній.
2.Організаційна структура страхової компанії
3.Реєстрація та облік страхувальників при обов’язковому та добровільному страхуванні.
4.Види страхування 4.1.Майнове страхування юридичних осіб 4.2.Сільськогосподарське страхування 4.3.Транспортне страхування 4.4.Страхування відповідальності 4.5.Особисте страхування 4.6.Страхування підприємницьких ризиків 4.7.Перестрахувальні операції
5. Оподаткування страхової компанії
6.Оцінка фінансового стану страхової компанії
7. Ризики при страхуванні

 

Під час проходження практики студентам необхідно ознайомитись та вивчити питання за такими напрямками:

- правове забезпечення діяльності страхових компаній. Розглянути зміст страхування в законодавстві України. Страхові договори, порядок їх підготовки та укладання. Права та обов’язки сторін. Правове забезпечення страхування. Ліцензування страхової діяльності;

- організаційна структура управління страховими компаніями. Структура управління страховими компаніями, форми організації страхових компаній в Україні. Завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю;

- реєстрація та облік страхувальників при обов’язковому та добровільному страхуванні. Порядок реєстрації та обліку страхувальників. Особливості страхування при обов’язковому та добровільному страхуванні;

- майнове страхування юридичних осіб. Порядок страхування майна юридичних осіб. Суб’єкти страхування. Страхові події. Умови відшкодування збитків;

- особливості сільськогосподарського страхування. Особливості страхування сільськогосподарських підприємств. Об’єкти страхування. Страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Розрахунок страхової суми, страхової премії. Розрахунок суми збитку. Особливості страхового захисту сільськогосподарських тварин;

- особливості транспортного страхування. Страхування транспортних засобів, автомобільного та іншого авіаційного транспорту. Страхування вантажів. Розрахунок страхової суми, страхової премії, суми збитку;

- страхування відповідальності. Особливості страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Розрахунок страхових сум, страхових внесків та розміру суми збитку. Страхування по міжнародній системі «Зелена картка». Страхування професійної відповідальності;

- особисте страхування. Правила страхування життя та його основні види. Змішане страхування життя. Страхування пенсій. Страхування від нещасних випадків: індивідуальне та колективне. Медичне страхування. Суб’єкти та об’єкти страхування, особливості обов’язкового та добровільного медичного страхування. Розрахунок страхових внесків, сум та збитків;

- підприємницькі ризики. Правила страхування кредитних ризиків. Організаційні форми страхування кредитів. Страхування від втрат прибутку. Страхування валютних ризиків. Особливості та розрахунок страхових сум, внесків та відшкодувань по даних видах;

- перестрахувальні операції. Порядок здійснення перестрахування, форми перестрахувальних операцій. Види договорів перестрахування;

- фінансовий стан страхової компанії. Склад доходів страховика. Зароблені страхові премії, порядок їх визначення. Витрати страховика, їх склад та економічний зміст. Виплати страхових сум і страхового відшкодування. Витрати на утримання страхової компанії. Порядок визначення прибутку страховика від страхової діяльності та від інвестиційної діяльності, розподіл прибутку. Формування збалансованого страхового портфеля.

Установи комерційних банків

Тематичний план

Назва теми Орієнтовані витрати часу
1. Правове забезпечення банківської діяльності в Україні
2. Загальна характеристика банківської установи
3. Формування ресурсів банківської установи
4. Кредитні послуги банку
5. Операції з цінними паперами
6. Розрахунково-касові, комісійні та посередницькі послуги банків
7. Операції банків з іноземною валютою
8. Операції банків з пластиковими картками
9. Фінансова та не фінансова звітність банківської установи
10. Оцінка діяльності банківської установи

Загальна характеристика банківської установи

Студенту необхідно з’ясувати організаційно-правовий статус установи банку, охарактеризувати порядок реєстрації банківської установи та ліцензування банківської діяльності, порядок одержання письмових дозволів на здійснення окремих операцій. Доцільно схематично відобразити структуру управління банком та його установою, органи управління банку та взаємозв’язки між структурним підрозділами банківської установи

При вивченні формування ресурсів банківської установи необхідно відобразити наступне:

- загальну характеристику банківських ресурсів та їх структуру;

- роль власного капіталу банківської установи як джерела забезпечення його оперативної діяльності, його структура та порядок формування;

- статутний капітал та порядок його формування, роль у власному капіталі установи;

- аналіз в динаміці зміни в структурі банківських ресурсів: фізичних осіб, юридичних осіб-клієнтів, юридичних осіб-банків;

- структуру депозитного портфелю за термінам та проаналізувати її в динаміці;

- цілі при залученні ресурсів (створення ресурсної бази, підтримка ліквідності);

- організацію управління ресурсами банку, описати технологію;

- метод управління банківськими ресурсами, що застосовується у банку;

- роль міжбанківських кредитів як джерела поповнення банківських ресурсів, порядок їх одержання;

- роль кредитів між філіалами, порядок їх одержання;

- процентну політику банку відносно різних джерел ресурсів;

- фонди комерційного банку, їх призначення та формування;

- основні форми звітності щодо депозитної діяльності банківської установи.
Для закріплення практичних навичок доцільно додати до звіту аналітичні таблиці динаміки процентних ставок, джерел ресурсів, клієнтів, копії договорів, документів для відкриття рахунку, бланки сертифікатів, копії угод про міжбанківські, міжфіліальні кредити тощо.

Вивчення організації кредитування банківською установою слід розпочати з ознайомлення із структурними підрозділами банку, які забезпечують процес кредитування. Студенту необхідно відобразити в звіті наступні питання:

- охарактеризувати Положення про кредитування;

- основні вимоги до провадження кредитної політики банку, склад та функції кредитної комісії;

- етапи процесу кредитування, порядок формування кредитної справи позичальника, охарактеризувати склад позичальників установи банку;

- характеристика короткострокового кредитування юридичних осіб;

- характеристика довгострокового кредитування юридичних осіб;

- кредитування - фізичних осіб – СПД;

- споживче кредитування;

- операції кредитного характеру (РЕПО, облік векселів, лізинг, факторинг тощо);

- дати оцінку методики аналізу кредитоспроможності позичальника в банку
(юридичної особи, фізичної особи, фізичної особи – СПД);

- охарактеризувати склад та структуру кредитного портфеля установи банку (навести дані за 2-3 роки);

- способи управління кредитним ризиком, порядок формування та використання резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій;

- організація контролю за кредитним операціями в установі банку, кредитний моніторинг;

- організація роботи установи банку з проблемними позичками. Засоби реструктуризації безнадійних боргів;

- основні форми звітності установи банку щодо кредитної діяльності.

До звіту доцільно долучити наступні додатки: Положення про кредитування (по різним програмам, видам кредитування), організаційна структура підрозділу установи банку з кредитування, технологічні карти (схеми) надання кредиту; кредитну документація (заявка, фінансова звітність, договір застави, поруки, кредитний договір, графік погашення боргу); методики оцінки кредитоспроможності із результатами проведеної оцінки (розрахунок та пояснення до нього), аналітичні таблиці щодо динаміки кредитних вкладень, структури кредитного портфеля та складу-позичальників; аналіз формування та використання резервного фонду для покриття можливих втрат за кредитними операціями; аналіз кредитного портфеля за ступенем забезпеченості, строковістю, за напрямками вкладання, оцінку якості кредитного портфеля.

При вивченні порядку управління операціями з цінними паперами під час проходження практики в банку студент повинен дослідити і надати обґрунтовані відповіді на такі питання:

- охарактеризувати операції з цінними паперами, які здійснюються банківською установою;

- види портфелів цінних паперів, що формуються в банку; їх склад;

- способи оцінки інвестиційної привабливості емітентів, які застосовуються банком при інвестиціях коштів у цінні папери;

- стратегія банку при формуванні і управлінні портфелем цінних паперів;

- способи оцінки банком ефективності власного портфеля цінних паперів;

- порядок управління інвестиційними ризиками;

До звіту доцільно долучити наступні додатки: документи з операцій з цінними паперами, положення установи банку про роботу з різними видами цінних паперів, аналіз портфеля цінних паперів установи, його порівняння за обсягами з кредитного портфеля, аналіз резерву на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами, копії цінних паперів, договори на виконання операцій з цінними паперами.

При вивченні порядку здійснення розрахунково-касових операцій комерційного банку студенту необхідно дослідити організаційну роботу банку щодо проведення безготівкових розрахунків та касового обслуговування клієнтів, а також охарактеризувати особливості надання нетрадиційних послуг. В звіті доцільно викласти матеріал за наступними питаннями:

- характеристика платіжних документів: порядок оформлення та особливості документообігу;

- оцінка кореспондентських відносин банку з іншими банками;

- характеристика банку як учасника СЕП;

- організація касової роботи у комерційному банку;

- касове обслуговування клієнтів;

- порядок здійснення касових операцій прибутково-видатковою, вечірньою касою та касою перерахунку, документообіг за касовими операціями;

- контроль за дотриманням касової дисципліни в банку;

- порядок здійснення касових операцій банком із застосуванням платіжних карток;

- особливості здійснення банком грошових переказів;

- взаємовідносини банківської установи та Територіального Управління НБУ по організації готівкового грошового обігу; порядок підкріплення операційної каси банку;

- розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування (система "клієнт-банк", "клієнт – Інтернет – банк", "телефонний банкінг" тощо);

- комісійно-посередницькі банківські послуги: інформаційні, консультаційні та посередницькі послуги; довірчі (трастові) послуги; гарантійні послуги; операції з банківськими металами; фінансовий інжиніринг;

- послуги банків щодо поповнення Інтернет-рахунків клієнтів та оплати за користування мобільним зв'язком.

До звіту доцільно додати наступні додатки: копії розрахунково-платіжних документів, касова заявка-розрахунок, прогнозний розрахунок касового обороту, угоди про надання різних видів послуг, тарифи банку на розрахунково-касове обслуговування, внутрішньобанківські положення про організацію розрахунково-касових операцій.

При вивченні особливостей проведення операцій в іноземній валюті студенту необхідно:

- ознайомитись з порядком реєстрації кредитних договорів щодо надання позики резиденту нерезидентом в іноземній валюті та порядком обслуговування комерційним банком цього договору на основі реєстрації посвідчення НБУ;

- ознайомитись з порядком обслуговування боргу та додати копії усіх необхідних документів; охарактеризувати нормативні акти та положення НБУ, що регламентують дії банківської установи по обслуговуванню кредитного договору резидента з нерезидентом про надання останнім позики резиденту;

- навести схеми обігу документів в НБУ та комерційному банку щодо видачі реєстраційного посвідчення резиденту;

- ознайомитись з порядком міжбанківського кредитування в іноземній валюті; а також додати в додатках до звіту копії усіх необхідних документів щодо оформлення міжбанківського кредитування;

- ознайомитись з порядком відкриття поточних рахунків в іноземній валюті та в національній валюті України нерезидентом які не займаються підприємництвом в Україні та займаються підприємницькою діяльністю в Україні;

- ознайомитись з режимом використання цих поточних рахунків нерезидентів в іноземній та національній валюті України, для чого студенту потрібно ознайомитись з видами надходжень та платежів по поточних рахунках і додати до звіту про проходження практики виписки за 5 днів по цих рахунках. При цьому необхідно відзначити факти допущених порушень діючого законодавства України щодо режиму використання рахунків нерезидентів;

- виконати розрахунки та поточні операції по документарних акредитивах, відкритих в комерційному банку України відкритих в іноземному банку. Навести схеми внутрішньобанківського руху документів. Додати усі необхідні (узгоджені в усіх параметрах) документи по цих акредитивах та надати схеми документообігу між емітентом акредитиву та беніфіціаром;

- охарактеризувати правила розрахунків по міжнародних документарних акредитивах відповідно до правил “Інкотермс”;

- охарактеризувати розрахунки по документарних інкасо, навести схеми внутрішньобанківського та міжбанківського руху документів;

- ознайомитись з функціонуванням пунктів обміну валют, охарактеризувати порядок укладання агентських угод;

- ознайомитись із працею банку на ринку Forex. Навести приклади.

Вивчення операційбанківської установи з пластиковими картками слід здійснити за наступними напрямками:

- організація роботи банківської установи щодо емісії та обслуговування різних видів платіжних карток платіжних систем, учасником яких є банківська установа;

- порядок відкриття карткових рахунків юридичним та фізичним особам та механізм їх функціонування в установі банку;

- види платіжних карток, що емітуються даною банківською установою та умови їх обігу;

- порядок проведення розрахунків та одержання готівки за допомогою платіжних карток міжнародних та внутрішніх платіжних систем;

- характеристика послуг з еквайрінгу, що надаються банківською установою;

- надання різного виду банківських послуг власникам платіжних карток, що емітовані даною банківською установою.

До звіту доцільно додати наступні додатки: характеристика умов емісії різних видів пластикових карток, копії договорів на обслуговування різних видів платіжних карток; аналітичні таблиці щодо обсягів емісії карток в залежності від категорії власника, виду валют тощо; копії договорів з еквайрінгу.

Студенту необхідно ознайомитись зі складом звітності банку за наступними напрямками:

- фінансова звітність (баланс та Звіт про фінансові результати);

- внутрішньовідомча звітність; ;

- статистична звітність;

- податкова звітність;

- інша звітність (спеціальна щодо кредитної діяльності банку).

До звіту додати наступні додатки: Звіт про зміни в резервах; Звіт про списану безнадійну заборгованість;

Звіт про достатність капіталу; Звіт про дотримання економічних нормативів; Звіт про стан портфеля цінних паперів, Звіт про фінансові результати, баланс та інші форми.

При оцінці діяльності банківської установи студенту необхідно здійснити оцінку:

- складу, структури та динамічних змін активів банківської установи (філії);

- складу, структури та динамічних змін пасивів банківської установи (філії);

- рівня ліквідності банківської установи (філії) та оцінка його ліквідної позиції;

- рівня прибутковості банківської установи (філії);

- результатів діяльності банку та вдосконалення роботи банківської установи на майбутній період.

До звіту додати додатки: пакет фінансової звітності банківської установи (філії) за 2-3 роки (відповідно періоду дослідження); аналітичні таблиці результатів дослідження; роздруківки ЕОМ за результатами оброблення аналітичної інформації.

Кредитні спілки

Тематичний план

Назва теми Орієнтовані витрати часу
1. Правове забезпечення функціонування кредитних спілок в Україні
2. Загальна характеристика кредитної спілки
3. Формування ресурсів кредитної спілки
4. Кредитні послуги спілки
5. Інвестиційна діяльність кредитної спілки
6. Оподаткування кредитної спілки
7. Фінансова, податкова та статистична звітність кредитної спілки
8. Оцінка діяльності кредитної спілки

Студенти-практиканти повинні знати правові засади функціонування кредитної спілки, органи управління та керівництва нею, порядок прийняття рішень щодо членства у спілці, наданні кредитів та взяття депозитних вкладів членів спілки, розмірів відсоткових ставок за кредитами та депозитами, порядок та терміни призначення голови правління спілки та інших керівних органів. Знати перелік звітності та порядок її оформлення і подачі у контролюючі органи. Виконувати правила трудової дисципліни і охорони праці. Чітко розмежовувати функції працівників спілки, їж права, обов’язки та відповідальність. Знати порядок контролю за використанням та поверненням кредитних засобів членами спілки і розміри штрафів за порушення порядку використання та повернення кредитів.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.015 с.)