ТОП 10:

Методичні рекомендації до написання контрольної роботи по дисципліні «Облікова політика підприємства»Матеріали контрольної роботи подається у друкованому або рукописному вигляді. Текст ро­боти повинен бути надрукований чорною фарбою на білому аркуші формату А4 (210х297 мм). Обсяг контрольної роботи у друкованому вигляді має складати 10 – 15 сторінок аркушу формату А4, в рукописному вигляді в зошиті також 10 -15 сторінок.

Вимоги до параметрів сторінок: розмір лівого поля – 25 - 30 мм; правого –10 - 15 мм; розмір верхнього і нижнього полів – 20 мм.

Вимоги до тексту: шрифт Times New Roman, розмір 14 пт; інтервал між ряд­ками – 1,5; вирівнювання за шириною; відступ абзацу – 12,5 мм.

Вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 12 пт, інтер­вал між рядками 1,0; відступи не допускаються.

Вимоги до тексту в ілюстраціях: шрифт Times New Roman, розмір не бі­льше 14 пт.

Формули у роботі повинні бути виконані у редакторі фо­рмул Microsoft Equation 3.0, графіки і діаграми – за допомогою редакторів Microsoft Excel або Microsoft Graph.

Заголовки структурних частин роботи друкуються жирним шрифтом, маленькими літе­рами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Не допускається розміщення назви пункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Нумерація сторінок розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таб­лиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.. Нумерація сторінок проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який під­ля­гає загальній нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не став­лять. Далі в роботі розташовується зміст.

Текст роботи ілюструють рисунками, схемами, графіка­ми, діаграмами. Ілюстрації у роботі позначаються словом «Рис.» і нумеруються арабсь­ки­ми цифрами. Номер рисунка складається з номера розділу і порядкового номера рисунка, розділених крапкою, наприклад: Рис. 2.5. Рисунки розташовуються у роботі безпосередньо після тексту, у якому вони зга­дуються вперше. Від основного тексту рисунок повинен бути відокремлений одним рядком.

У тексті повинні бути посилання на ілюстрації: «зображено на рис. 2.5», або «(рис. 2.5)». Посилання на раніше згадані ілюстрації надаються із скороченням слова «дивись», наприклад, «див. рис. 2.5». Слово «Рис.» разом з його порядковим номером і тематичним найменуванням центруються і розташову­ються під ілюстрацією.Назви ілюстрацій розміщуються після їх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюються пояснювальними даними (підрису­нко­вий підпис).

Приклад оформлення

 
 

 

 


Рис. 1.4 Класифікація факторів, які впливають на величину прибутку підприємства

Цифровий матеріал оформляється у вигляді таблиць, які повинні мати насту­п­ну форму:

Таблиця 3.2

Назва таблиці

 

Го­ло­вка       Заголовки колонок
        Підзаголовки колонок
              Рядки
         
         
           
Боковик (колонка для заголовків рядків)   Колонки    

 

Якщо частину таблиці перенесено на іншу сторінку, назва подається тільки над першою частиною таблиці, над іншими її частинами подається тільки номер таблиці з таким написом (починаючи над верхнім лівим кутом, з першої великої літери):

«Продовження таблиці ______»

«Закінчення таблиці ______» на останній сторінці, де розміщено таблицю.

Заголовки колонок та рядків таблиці треба писати з великої літери, підзаголо­вки колонок – з малої літери, якщо вони становлять одне речення із заголовком колонки, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовка чи підзаголовка крапка не ставиться.

Заголовки колонок записуються здебільшого паралельно рядкам таблиць. За по­треби можна розташовувати заголовки колонок перпендикулярно до рядків.

Таблиця залежно від її розміру подається відразу після тексту, де на неї поси­лаються, або якнайближче до першого посилання (на черговій сторінці), а за потреби – у додатку.

Якщо всі показники, наведені в колонках таблиці, визначено тією самою оди­ницею виміру величини, її позначення розташовується над таблицею право­руч, а для таблиці, поділеної на частини над кожною частиною. У такому разі в колонках вона вже не зазначається.

Якщо деяких даних у таблиці немає, на їхньому місці треба ставити знак «тире».

Формули розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згаду­ються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули повинно бути зали­шено не менше одного вільного рядка.

Пояснення позначень і числових множників, якщо їх не було раніше в тек­сті, треба подавати безпосередньо під формулою.

Пояснення кожного позначення, яке міститься в формулі, треба давати з но­вого рядка в тій послідовності, в якій їх наведено в формулі. Перший рядок пояснення треба починати з абзацу словом «де» без двокрапки. Після пояс­нення позначення через кому пишеться одиниця виміру величини.

Приклад оформлення:

Визначення частки приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробниц­тва здійснюється за формулою:

 

, (1.4)

 

де Чінт – частка приросту обсягу продукції, зумовлена інтенсифікацією вироб­ництва;

ΔРз – приріст застосовуваних ресурсів за певний період (розрахунковий рік), %;

ΔVв – приріст обсягу виробництва продукції за той самий період (рік), %.

Формули виконуються в редакторі формул Microsoft Equation.

Написання контрольної роботи з дисципліни «Облікова політика підприємства»передбачає теоретичні питання та практичне завдання за варіантами.

Варіанти вибирається згідно з таблицею вибору теоретичного питання по передостанній і останній цифрі залікової книжки. Номера теоретичних питань знаходиться в чисельнику, задача в знаменнику.

Таблиця вибору теоретичного питання і задачі

 

 

  Остання цифра
Передостання цифра                      
  1,50 2,49 3,48 4,47 5,46 6,45 7,44 8,43 9,42 10,41
 
  11,40 12,39 13,38 14,37 15,36 16,35 17,34 18,33 19,32 20,31
 
  21,30 22,29 23,28 24,27 25,26 1,50 2,49 3,48 4,47 5,46
 
  6,45 7,44 8,43 9,42 10,41 11,40 12,39 13,38 14,37 15,36
 
  16,35 17,34 18,33 19,32 20,31 21,30 22,29 23,28 24,27 25,26
 
  1,50 2,49 3,48 4,47 5,46 6,45 7,44 8,43 9,42 10,41
 
  11,40 12,39 13,38 14,37 15,36 16,35 17,34 18,33 19,32 20,31
 
  21,30 22,29 23,28 24,27 25,26 1,50 2,49 3,48 4,47 5,46
 
  6,45 7,44 8,43 9,42 10,41 11,40 12,39 13,38 14,37 15,36
 
  16,35 17,34 18,33 19,32 20,31 21,30 22,29 23,28 24,27 25,26
 

Питання для написання контрольної роботи з дисципліни «Облікова політика підприємства»

1. Зміст і передумови організації бухгалтерського обліку.

2. Нормативно законодавча база для регулювання бухгалтерського обліку на підприємстві.

3. Складові облікової політики: суб'єкти, об'єкти та їх елементи.

4. Методи організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

5. Формування облікової політики підприємства.

6. Вплив професійного судження бухгалтера на процес формування облікової політики підприємства

7. Порядок розробки робочого плану рахунків.

8. Форми організації бухгалтерського обліку.

9. Загальна побудова облікового процесу.

10.Організація облікової номенклатури.

11.Організація документування господарських операцій.

12.Організація документообігу на підприємстві..

13.Призначення та функції бухгалтерії підприємства.

14.Побудова структури облікового апарату.

15.Класифікація та вихідні положення для розробки організаційних регламентів з обліку та контролю.

16.Методика розробки положень, посадових інструкцій та графіків.

17.Організаційне забезпечення роботи облікового апарату.

18.Матеріальна відповідальність: поняття і види.

19.Порядок організації матеріальної відповідальності.

20.Довіреність як договір про повну матеріальну відповідальність.

21.Матеріальна шкода: поняття та порядок відшкодування.

22.Визначення та класифікація доходів.

23.Організація обліку доходів підприємства.

24.Облік фінансових результатів підприємства.

25.Фінансова звітність, її склад та вимоги до неї.

26.Механізм розкриття та внесення змін до облікової політики підприємства

27.Бухгалтерський баланс та Звіт про фінансові результати.

28.Звіт про рух грошових коштів.

29.Звіт про власний капітал.

30.Виправлення помилок і внесення змін до фінансової звітності.

31.Вплив інфляції на діяльність підприємства..

32.Особливості формування фінансової звітності у суб’єктів малого підприємництва.

33.Порядок складання приміток до фінансової звітності.

34.Класифікація приміток до фінансової звітності.

35.Порядок складання консолідованої звітності.

36.Узгодження прибутку підприємства за даними бухгалтерського обліку та податкового обліку.

37. Вплив інструментів облікової політики на показники фінансової звітності.

38.Зміст та порядок складання і подання звітності за місцевими податками і зборами, неоподаткованими платежами.

39.Складові облікової політики: суб'єкти, об'єкти та їх елементи

40. Облікова політика за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

41. Облікова політика забезпечень на підприємстві.

42. Облікова політика як елемент організації функціонування обліково-аналітичної служби підприємства.

43. Обліковий цикл та план рахунків за міжнародними стандартами.

44. Основні засоби та інвестиційна нерухомість підприємства.

45. Податковий аспект облікової політики.

46. Джерела виникнення та оцінка основних засобів.

47. Шляхом самостійного створення або будівництва на підприємстві, відображення в обліковій політиці.

48. Принципи формування облікової політика та фактори впливу.

49. Облікова політика як інструмент управління витратами маркетинго-збутової діяльності.

50. Методичні аспекти формування облікової політики на малих підприємствах.

Задача 1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку придбання і введення в експлуатацію мобільних телефонів, за умови, що відповідно до розпорядчого документу про облікову політику підприємства до малоцінних необоротних матеріальних активів відносять предмети вартістю: а) до 2500,00 грн.; б) до 1000,00 грн.

Умова завдання

Підприємство у серпні 2014 р. придбало 10 мобільних телефонів для використання в господарській діяльності протягом 2 років за ціною 2200,00 грн., крім того ПДВ – 20 %. У вересні 2014 р. усі мобільні телефони введено в експлуатацію.

 

Задача 2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку результати переоцінки торговельного обладнання, за умови, що згідно з розпорядчим документом про облікову політику поріг суттєвості для проведення переоцінки основних засобів встановлено у розмірі:

1) величини, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства;

2) величини, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об’єктів основних засобів від їх справедливої вартості.

Умова завдання

Підприємство утримує на балансі торговельне обладнання, первісна вартість якого складає 35000,00 грн.; нарахований знос - 13000,00 грн. Чистий прибуток підприємства за звітний період – 60000,00 грн. Справедлива вартість торговельного обладнання 28000,00 грн. Торговельне обладнання було реалізовано за ціною – 30000,00 грн. У розпорядчому документі про облікову політику підприємства визначено щорічне зарахування дооцінки основних засобів при їх вибутті до складу нерозподіленого прибутку підприємства.

 

Задача 3. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку накопичення та списання витрат на поліпшення основних засобів. Умова завдання Підприємство утримує легковий автомобіль адміністративного призначення. У першому кварталі 2014 р. на поточний ремонт легкового автомобіля підрядним способом, що проводиться вперше, витрачено 800,00 грн., крім того, ПДВ – 20 %. Послуги організації, що здійснювала ремонт, оплачено у повному обсязі. У другому кварталі 2014 р. підприємство здійснило модернізацію власного комп’ютера підрядним способом на суму 1800,00 грн., крім того ПДВ – 20 %. Послуги організації, що здійснювала модернізацію, оплачено у повному обсязі.

 

Задача 4. Нарахувати амортизацію виробничого устаткування усіма можливими методами. Умова завдання Підприємство придбало виробниче устаткування за первісною вартістю 330000,00 грн. Загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством у розмірі 1600000 од. Ліквідаційна вартість устаткування за попередньою оцінкою може скласти 10000,00 грн. Очікуваний строк корисного використання складає 4 роки.

 

Питання до заліку з дисципліни «Облікова політика підприємства»

1. Зміст і передумови організації бухгалтерського обліку.

2. Нормативно законодавча база для регулювання бухгалтерського обліку на підприємстві.

3. Складові облікової політики: суб'єкти, об'єкти та їх елементи.

4. Методи організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

5. Формування облікової політики підприємства.

6. Вплив професійного судження бухгалтера на процес формування облікової політики підприємства

7. Порядок розробки робочого плану рахунків.

8. Форми організації бухгалтерського обліку.

9. Загальна побудова облікового процесу.

10.Організація облікової номенклатури.

11.Організація документування господарських операцій.

12.Організація документообігу на підприємстві..

13.Призначення та функції бухгалтерії підприємства.

14.Побудова структури облікового апарату.

15.Класифікація та вихідні положення для розробки організаційних регламентів з обліку та контролю.

16.Методика розробки положень, посадових інструкцій та графіків.

17.Організаційне забезпечення роботи облікового апарату.

18.Матеріальна відповідальність: поняття і види.

19.Порядок організації матеріальної відповідальності.

20.Довіреність як договір про повну матеріальну відповідальність.

21.Матеріальна шкода: поняття та порядок відшкодування.

22.Визначення та класифікація доходів.

23.Організація обліку доходів підприємства.

24.Облік фінансових результатів підприємства.

25.Фінансова звітність, її склад та вимоги до неї.

26.Механізм розкриття та внесення змін до облікової політики підприємства

27.Бухгалтерський баланс та Звіт про фінансові результати.

28.Звіт про рух грошових коштів.

29.Звіт про власний капітал.

30.Виправлення помилок і внесення змін до фінансової звітності.

31.Вплив інфляції на діяльність підприємства..

32.Особливості формування фінансової звітності у суб’єктів малого підприємництва.

33.Порядок складання приміток до фінансової звітності.

34.Класифікація приміток до фінансової звітності.

35.Порядок складання консолідованої звітності.

36.Узгодження прибутку підприємства за даними бухгалтерського обліку та податкового обліку.

37. Вплив інструментів облікової політики на показники фінансової звітності.

38.Зміст та порядок складання і подання звітності за місцевими податками і зборами, неоподаткованими платежами.

39.Складові облікової політики: суб'єкти, об'єкти та їх елементи

40. Облікова політика за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

41. Облікова політика забезпечень на підприємстві.

42. Облікова політика як елемент організації функціонування обліково-аналітичної служби підприємства.

43. Обліковий цикл та план рахунків за міжнародними стандартами.

44. Основні засоби та інвестиційна нерухомість підприємства.

45. Податковий аспект облікової політики.

46. Джерела виникнення та оцінка основних засобів.

47. Шляхом самостійного створення або будівництва на підприємстві, відображення в обліковій політиці.

48. Принципи формування облікової політика та фактори впливу.

49. Облікова політика як інструмент управління витратами маркетинго-збутової діяльності.

50. Методичні аспекти формування облікової політики на малих підприємствах.

 

Питання до заліку з дисципліні «Обгрунтування господарських рішень»

1. Поняття і значення маржинального аналізу

2. Аналіз маржі покриття (маржинальний прибуток)

3. Методика маржинального аналізу прибутку

4. Методика маржинального аналізу рентабельності

5. Граничний аналіз і оптимізація прибутку

6. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства

7. Аналіз факторів зміни беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства

8. Визначення критичної суми постійних витрат, змінних витрат на одиницю продукції і критичного рівня реалізації

9. Обгрунтування рішень про збільшення виробничої потужності. Ефект кривої досвіду

10. Аналітична оцінка рішення про прийняття додаткового замовлення за ціною, нижчою від критичного рівня

11. вибір варіанта машин і обладнання

12. Обгрунтування рішення: виробляти чи купувати

13. Обгрунтування варіанта технології виробництва

14. Вибір рішення з урахуванням обмежень на ресурси

15. Обгрунтування ефективності толінгу

 

ПитанняПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.019 с.)