ТОП 10:

Що являється метою аудитора при застосуванні МСА під час аудиту фінансової звітності?1. Прийняття завдання;

2. Планування і використання цього завдання;

3. Формування думки та звіту щодо фінансової звітності;

4. Усі відповіді вірні.

Що повинен розуміти аудитор під час аудиту фінансової звітності спеціального призначення?

1. Призначення цієї фінансової звітності

2. Визначених користувачів

3. Заходів,вжитих управлінським персоналом для визначення того,що застосована основа фінансової звітності прийнята за цих обставин

4. Усі відповіді вірні.

Які принципи професійної етики ви знаєте?

1.Незалежність, чесність, об’єктивність

2.Конфіденційність, професійна компетентність та належна ретельність

3.Чесність, об’єктивність, професійна поведінка

4.Правильні відповіді п.2 і п.3.

Хто несе відповідальність за завдання з аудиту?

1. Партнер із завдання

2. Експерт

3. Належно кваліфікована зовнішня особа

4. Працівник фірми.

5. Дії партнера із завдання та відповідні повідомлення іншим членам аудиторської групи із завдання, якщо він бере на себе відповідальність за загальну якість по кожному завданню з аудиту, підкреслюють:

1. Той факт, що якість надзвичайно важлива під час виконання завдань з аудиту

2. Професійну поведінку партнера із завдання

3. Професійну компетентність та належну ретельність

4. Чесність.

Задача №1:

Керівник перевіряємої організації на період здійснення перевірки розмістив аудиторів у найкращих номерах готелю, забезпечив їм повний пансіон. Кожного дня аудитори відвідували театри, музеї, брали участь у екскурсіях, відвідували архітектурні пам’ятки міста.

Визначте:

1. Дії аудиторів за таких обставин.

2. Обґрунтуйте вашу відповідь.

Задача №2:

Умова :

За даними аудиторської перевірки встановлено:

- За даними аналітичного обліку розрахунків с постачальниками, які відображені в обігових відомостях по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками» кредитове сальдо складає 120000 грн., а дебетове 40000 грн. За даними балансу кредиторська заборгованість по розрахункам с постачальниками дорівнює 80000.

- При вибірковій перевірці розрахунків з контрагентами встановлено факти відсутності документів, що б підтвердили обороти та сальдо розрахунків.

- Для отримання відповідних аудиторських доказів для підтвердження певних тверджень у фінансових звітах аудитор може застосувати зовнішнє підтвердження. Ви провели необхідні аудиторські процедури і отримали відповіді на запити про зовнішнє підтвердження дебіторської заборгованості, однак клієнт не згодний iз сальдо i представляє інше сальдо.

Визначити:

- Скласти програму аудиту, в якій відобразити джерела контролю та основні аудиторські процедури, що необхідні для підтвердження встановлених відхилень і достатніх для надання аудиторського висновку.

- Визначити помилки і надати рекомендації щодо їх виправлення. Навести приклад робочого документу аудитора щодо підтвердження встановлених даних;

- Пояснити вплив кожного фактору на відповідність обліку і достовірність звітності та обґрунтувати вибір аудиторського висновку.

 

ВАРІАНТ 2

Запитання:

1. Розкрийте поняття "суттєвості" в аудиті. '

2. Властивий ризик - це ризик ... Охарактеризуйте його.

3. Дайте визначення контрольно-аудиторському процесу. Стисло охарактеризуйте його стадії.

4. Визначте види аудиторських думок у відповідності до МСА

5. Етичні принципи аудита

Тести:

1. Якщо управлінський персонал не вносить змін до звітності, не зважаючи на повідомлення аудитора, йому слід :

1.В подальшому відмовитись від надання послуг цьому підприємству

2.Звернутися до юридичної консультації

3.Вжити заходи, щоб застерегти від довіри до аудиторського звіту

4.Вірні відповіді п.1 та п.3

2. Здійснювати запити до управлінського персоналу аудитор може щодо таких питань:

1.Чи з’явилися нові зобов’язання, позики, гарантії

2.Чи здійснювалось/планується продаж/придбання активів

3.Чи були будь-які події, що стосуються непередбачених зобов’язань

4.Усі відповіді вірні.

3. Якщо управлінський персонал оприлюднив фінансову звітність, незважаючи на прохання аудитора цього не робити, то спосіб дій аудитора з метою застерегти від довіри до звіту обираються:

1.Особисто аудитором

2.За допомогою юридичної консультації

3.Аудиторською фірмою

4.Аудитором спільно з адміністративним персоналом.

4. Аудиторська документація це…?

1.Одна або декілька тек або інші носії інформації у фізичній або електронній формі

2.Запис виконаних аудиторських процедур, отриманих доречних аудиторських доказів і висновків, який дійшов аудитор

3.Достатній і відповідний запис основі для аудиторського звіту

4.Зберігання записів, питань що мають постійну значущість для майбутніх аудиторів.

5. Аудиторський файл це…?

1.Запис виконаних аудиторських процедур, отриманих доречних аудиторських доказів і висновків, який дійшов аудитор

2.Адміністративний процес, не пов'язаний із виконанням нових аудиторських процедур або формування нових висновків

3.Одна або декілька тек або інші носії інформації у фізичній або електронній формі, що містять записи, які становлять аудиторську документацію для конкретного завдання

4.Зберігання записів, питань що мають постійну значущість для майбутніх аудиторів.

Задача №1:

Аудитор допомагав підприємству складати річну звітність. За домовленістю з клієнтом він також зробить її перевірку.

Визначити:

1. Який вплив має даний факт на проведення перевірки?

2. Обґрунтуйте вашу відповідь.

Задача №2):

Умова :

У ході проведення обов'язкової аудиторської перевірки аудитор не зміг отримати від керівництва необхідну інформацію про покупців продукції, за якими є значні суми заборгованості та з'ясувати причини неплатежів.

Встановлено факти неповного оприбуткування готівки за реалізовано продукцію (загальна сума, яка не оприбуткована склала 20000,00). Сума доходу від реалізації за рік – 2000000,00 грн.

Визначити:

- Скласти програму аудиту, в якій відобразити джерела контролю та основні аудиторські процедури, що необхідні для підтвердження встановлених відхилень і достатніх для надання аудиторського висновку.

- Визначити помилки і надати рекомендації щодо їх виправлення. Навести приклад робочого документу аудитора щодо підтвердження встановлених даних;

- Пояснити вплив кожного фактору на відповідність обліку і достовірність звітності та обґрунтувати вибір аудиторського висновку.

 

ВАРІАНТ 3

Запитання:

1. Ризик контролю - це ... Охарактеризуйте його.

2. Робочі документи аудитора, їх призначення та вимоги до них

3. Що слід зробити для зниження величини ризику не виявлення?

4. Достатність та відповідність аудиторських доказів (визначення)

5. Структура Звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності (аудиторського висновку) включає наступні елементи...

Тести:

1. Що повинен зробити аудитор, якщо доходить висновку, що недотримання вимог має суттєвий вплив на фінансову звітність і не було достатньо відображено у фінансовій звітності:

1.Висловити умовно-позитивну думку або негативну думку про фін.звітність

2.Відмовитись від висловлення думки про фінансову звітність

3.Обговорити це питання з управлінським персоналом і за потреби з тими, кого наділено найвищими повноваженнями

4.Надати негативний висновок.

2. Згідно з МСА 320, що є метою аудитора при плануванні та проведенні аудиту фінансової звітності?

1.Проведення процедур з вивчення суб’єкта господарювання

2.Застосування різноманітних тестів з оцінки ризиків

3.Застосування концепції суттєвості

4.Оформлення робочої документації

3. При плануванні аудиту аудитор застосовує судження щодо розміру викривлень, який вважатиметься суттєвим. Таке судження є основою для:

1.Визначення характеру, часу та обсягу процедур оцінки ризиків

2.Ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення

3.Визначення характеру, часу і обсягу подальших аудиторських процедур

4.Всі відповіді вірні.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.006 с.)