ТОП 10:

Спеціальність «Обліку і аудиту»Перелік завдань

Та графік

Здачі контрольних робіт

Для студентів заочного відділення

 

Курс 10 семестр

Форма навчання: заочна

Спеціальність «Обліку і аудиту»

№ п/п Дисципліна Курсові   Контрольні   Форма контролю
Аудит (організація і методика аудиту)   к іспит
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків     залік
Облікова політика підприємства   к залік
Виробнича практика     д/зал

 


 

Кавалерова З.Д.

Питання для написання контрольної роботи з дисципліни «Облікова політика підприємства»

1. Зміст і передумови організації бухгалтерського обліку.

2. Нормативно законодавча база для регулювання бухгалтерського обліку на підприємстві.

3. Складові облікової політики: суб'єкти, об'єкти та їх елементи.

4. Методи організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

5. Формування облікової політики підприємства.

6. Вплив професійного судження бухгалтера на процес формування облікової політики підприємства

7. Порядок розробки робочого плану рахунків.

8. Форми організації бухгалтерського обліку.

9. Загальна побудова облікового процесу.

10.Організація облікової номенклатури.

11.Організація документування господарських операцій.

12.Організація документообігу на підприємстві..

13.Призначення та функції бухгалтерії підприємства.

14.Побудова структури облікового апарату.

15.Класифікація та вихідні положення для розробки організаційних регламентів з обліку та контролю.

16.Методика розробки положень, посадових інструкцій та графіків.

17.Організаційне забезпечення роботи облікового апарату.

18.Матеріальна відповідальність: поняття і види.

19.Порядок організації матеріальної відповідальності.

20.Довіреність як договір про повну матеріальну відповідальність.

21.Матеріальна шкода: поняття та порядок відшкодування.

22.Визначення та класифікація доходів.

23.Організація обліку доходів підприємства.

24.Облік фінансових результатів підприємства.

25.Фінансова звітність, її склад та вимоги до неї.

26.Механізм розкриття та внесення змін до облікової політики підприємства

27.Бухгалтерський баланс та Звіт про фінансові результати.

28.Звіт про рух грошових коштів.

29.Звіт про власний капітал.

30.Виправлення помилок і внесення змін до фінансової звітності.

31.Вплив інфляції на діяльність підприємства..

32.Особливості формування фінансової звітності у суб’єктів малого підприємництва.

33.Порядок складання приміток до фінансової звітності.

34.Класифікація приміток до фінансової звітності.

35.Порядок складання консолідованої звітності.

36.Узгодження прибутку підприємства за даними бухгалтерського обліку та податкового обліку.

37. Вплив інструментів облікової політики на показники фінансової звітності.

38.Зміст та порядок складання і подання звітності за місцевими податками і зборами, неоподаткованими платежами.

39.Складові облікової політики: суб'єкти, об'єкти та їх елементи

40. Облікова політика за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

41. Облікова політика забезпечень на підприємстві.

42. Облікова політика як елемент організації функціонування обліково-аналітичної служби підприємства.

43. Обліковий цикл та план рахунків за міжнародними стандартами.

44. Основні засоби та інвестиційна нерухомість підприємства.

45. Податковий аспект облікової політики.

46. Джерела виникнення та оцінка основних засобів.

47. Шляхом самостійного створення або будівництва на підприємстві, відображення в обліковій політиці.

48. Принципи формування облікової політика та фактори впливу.

49. Облікова політика як інструмент управління витратами маркетинго-збутової діяльності.

50. Методичні аспекти формування облікової політики на малих підприємствах.

Задача 1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку придбання і введення в експлуатацію мобільних телефонів, за умови, що відповідно до розпорядчого документу про облікову політику підприємства до малоцінних необоротних матеріальних активів відносять предмети вартістю: а) до 2500,00 грн.; б) до 1000,00 грн.

Умова завдання

Підприємство у серпні 2014 р. придбало 10 мобільних телефонів для використання в господарській діяльності протягом 2 років за ціною 2200,00 грн., крім того ПДВ – 20 %. У вересні 2014 р. усі мобільні телефони введено в експлуатацію.

 

Задача 2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку результати переоцінки торговельного обладнання, за умови, що згідно з розпорядчим документом про облікову політику поріг суттєвості для проведення переоцінки основних засобів встановлено у розмірі:

1) величини, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства;

2) величини, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об’єктів основних засобів від їх справедливої вартості.

Умова завдання

Підприємство утримує на балансі торговельне обладнання, первісна вартість якого складає 35000,00 грн.; нарахований знос - 13000,00 грн. Чистий прибуток підприємства за звітний період – 60000,00 грн. Справедлива вартість торговельного обладнання 28000,00 грн. Торговельне обладнання було реалізовано за ціною – 30000,00 грн. У розпорядчому документі про облікову політику підприємства визначено щорічне зарахування дооцінки основних засобів при їх вибутті до складу нерозподіленого прибутку підприємства.

 

Задача 3. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку накопичення та списання витрат на поліпшення основних засобів. Умова завдання Підприємство утримує легковий автомобіль адміністративного призначення. У першому кварталі 2014 р. на поточний ремонт легкового автомобіля підрядним способом, що проводиться вперше, витрачено 800,00 грн., крім того, ПДВ – 20 %. Послуги організації, що здійснювала ремонт, оплачено у повному обсязі. У другому кварталі 2014 р. підприємство здійснило модернізацію власного комп’ютера підрядним способом на суму 1800,00 грн., крім того ПДВ – 20 %. Послуги організації, що здійснювала модернізацію, оплачено у повному обсязі.

 

Задача 4. Нарахувати амортизацію виробничого устаткування усіма можливими методами. Умова завдання Підприємство придбало виробниче устаткування за первісною вартістю 330000,00 грн. Загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством у розмірі 1600000 од. Ліквідаційна вартість устаткування за попередньою оцінкою може скласти 10000,00 грн. Очікуваний строк корисного використання складає 4 роки.

 

Питання до заліку з дисципліни «Облікова політика підприємства»

1. Зміст і передумови організації бухгалтерського обліку.

2. Нормативно законодавча база для регулювання бухгалтерського обліку на підприємстві.

3. Складові облікової політики: суб'єкти, об'єкти та їх елементи.

4. Методи організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

5. Формування облікової політики підприємства.

6. Вплив професійного судження бухгалтера на процес формування облікової політики підприємства

7. Порядок розробки робочого плану рахунків.

8. Форми організації бухгалтерського обліку.

9. Загальна побудова облікового процесу.

10.Організація облікової номенклатури.

11.Організація документування господарських операцій.

12.Організація документообігу на підприємстві..

13.Призначення та функції бухгалтерії підприємства.

14.Побудова структури облікового апарату.

15.Класифікація та вихідні положення для розробки організаційних регламентів з обліку та контролю.

16.Методика розробки положень, посадових інструкцій та графіків.

17.Організаційне забезпечення роботи облікового апарату.

18.Матеріальна відповідальність: поняття і види.

19.Порядок організації матеріальної відповідальності.

20.Довіреність як договір про повну матеріальну відповідальність.

21.Матеріальна шкода: поняття та порядок відшкодування.

22.Визначення та класифікація доходів.

23.Організація обліку доходів підприємства.

24.Облік фінансових результатів підприємства.

25.Фінансова звітність, її склад та вимоги до неї.

26.Механізм розкриття та внесення змін до облікової політики підприємства

27.Бухгалтерський баланс та Звіт про фінансові результати.

28.Звіт про рух грошових коштів.

29.Звіт про власний капітал.

30.Виправлення помилок і внесення змін до фінансової звітності.

31.Вплив інфляції на діяльність підприємства..

32.Особливості формування фінансової звітності у суб’єктів малого підприємництва.

33.Порядок складання приміток до фінансової звітності.

34.Класифікація приміток до фінансової звітності.

35.Порядок складання консолідованої звітності.

36.Узгодження прибутку підприємства за даними бухгалтерського обліку та податкового обліку.

37. Вплив інструментів облікової політики на показники фінансової звітності.

38.Зміст та порядок складання і подання звітності за місцевими податками і зборами, неоподаткованими платежами.

39.Складові облікової політики: суб'єкти, об'єкти та їх елементи

40. Облікова політика за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

41. Облікова політика забезпечень на підприємстві.

42. Облікова політика як елемент організації функціонування обліково-аналітичної служби підприємства.

43. Обліковий цикл та план рахунків за міжнародними стандартами.

44. Основні засоби та інвестиційна нерухомість підприємства.

45. Податковий аспект облікової політики.

46. Джерела виникнення та оцінка основних засобів.

47. Шляхом самостійного створення або будівництва на підприємстві, відображення в обліковій політиці.

48. Принципи формування облікової політика та фактори впливу.

49. Облікова політика як інструмент управління витратами маркетинго-збутової діяльності.

50. Методичні аспекти формування облікової політики на малих підприємствах.

 

Питання до заліку з дисципліні «Обгрунтування господарських рішень»

1. Поняття і значення маржинального аналізу

2. Аналіз маржі покриття (маржинальний прибуток)

3. Методика маржинального аналізу прибутку

4. Методика маржинального аналізу рентабельності

5. Граничний аналіз і оптимізація прибутку

6. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства

7. Аналіз факторів зміни беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства

8. Визначення критичної суми постійних витрат, змінних витрат на одиницю продукції і критичного рівня реалізації

9. Обгрунтування рішень про збільшення виробничої потужності. Ефект кривої досвіду

10. Аналітична оцінка рішення про прийняття додаткового замовлення за ціною, нижчою від критичного рівня

11. вибір варіанта машин і обладнання

12. Обгрунтування рішення: виробляти чи купувати

13. Обгрунтування варіанта технології виробництва

14. Вибір рішення з урахуванням обмежень на ресурси

15. Обгрунтування ефективності толінгу

 

Питання

ВАРІАНТ 1

 

Запитання:

1. Визначення аудита у відповідності до Закону «Про аудиторську діяльність в Україні»

2. Визначте види аудиту з точки зору його історичного розвитку. Розкрийте сутність одного з них за вибором.

3. Визначте суб'єкти аудиторської діяльності в Україні. Наведіть умови за яких аудиторська фірма може надавати аудиторські послуги.

4. Для яких організацій аудит є обов’язковим?(згідно до вимог Закону «Про аудиторську діяльність»

5. Заборонено проведення аудита особам...

Тести

ВАРІАНТ 2

Запитання:

1. Розкрийте поняття "суттєвості" в аудиті. '

2. Властивий ризик - це ризик ... Охарактеризуйте його.

3. Дайте визначення контрольно-аудиторському процесу. Стисло охарактеризуйте його стадії.

4. Визначте види аудиторських думок у відповідності до МСА

5. Етичні принципи аудита

Тести:

1. Якщо управлінський персонал не вносить змін до звітності, не зважаючи на повідомлення аудитора, йому слід :

1.В подальшому відмовитись від надання послуг цьому підприємству

2.Звернутися до юридичної консультації

3.Вжити заходи, щоб застерегти від довіри до аудиторського звіту

4.Вірні відповіді п.1 та п.3

2. Здійснювати запити до управлінського персоналу аудитор може щодо таких питань:

1.Чи з’явилися нові зобов’язання, позики, гарантії

2.Чи здійснювалось/планується продаж/придбання активів

3.Чи були будь-які події, що стосуються непередбачених зобов’язань

4.Усі відповіді вірні.

3. Якщо управлінський персонал оприлюднив фінансову звітність, незважаючи на прохання аудитора цього не робити, то спосіб дій аудитора з метою застерегти від довіри до звіту обираються:

1.Особисто аудитором

2.За допомогою юридичної консультації

3.Аудиторською фірмою

4.Аудитором спільно з адміністративним персоналом.

4. Аудиторська документація це…?

1.Одна або декілька тек або інші носії інформації у фізичній або електронній формі

2.Запис виконаних аудиторських процедур, отриманих доречних аудиторських доказів і висновків, який дійшов аудитор

3.Достатній і відповідний запис основі для аудиторського звіту

4.Зберігання записів, питань що мають постійну значущість для майбутніх аудиторів.

5. Аудиторський файл це…?

1.Запис виконаних аудиторських процедур, отриманих доречних аудиторських доказів і висновків, який дійшов аудитор

2.Адміністративний процес, не пов'язаний із виконанням нових аудиторських процедур або формування нових висновків

3.Одна або декілька тек або інші носії інформації у фізичній або електронній формі, що містять записи, які становлять аудиторську документацію для конкретного завдання

4.Зберігання записів, питань що мають постійну значущість для майбутніх аудиторів.

Задача №1:

Аудитор допомагав підприємству складати річну звітність. За домовленістю з клієнтом він також зробить її перевірку.

Визначити:

1. Який вплив має даний факт на проведення перевірки?

2. Обґрунтуйте вашу відповідь.

Задача №2):

Умова :

У ході проведення обов'язкової аудиторської перевірки аудитор не зміг отримати від керівництва необхідну інформацію про покупців продукції, за якими є значні суми заборгованості та з'ясувати причини неплатежів.

Встановлено факти неповного оприбуткування готівки за реалізовано продукцію (загальна сума, яка не оприбуткована склала 20000,00). Сума доходу від реалізації за рік – 2000000,00 грн.

Визначити:

- Скласти програму аудиту, в якій відобразити джерела контролю та основні аудиторські процедури, що необхідні для підтвердження встановлених відхилень і достатніх для надання аудиторського висновку.

- Визначити помилки і надати рекомендації щодо їх виправлення. Навести приклад робочого документу аудитора щодо підтвердження встановлених даних;

- Пояснити вплив кожного фактору на відповідність обліку і достовірність звітності та обґрунтувати вибір аудиторського висновку.

 

ВАРІАНТ 3

Запитання:

1. Ризик контролю - це ... Охарактеризуйте його.

2. Робочі документи аудитора, їх призначення та вимоги до них

3. Що слід зробити для зниження величини ризику не виявлення?

4. Достатність та відповідність аудиторських доказів (визначення)

5. Структура Звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності (аудиторського висновку) включає наступні елементи...

Тести:

1. Що повинен зробити аудитор, якщо доходить висновку, що недотримання вимог має суттєвий вплив на фінансову звітність і не було достатньо відображено у фінансовій звітності:

1.Висловити умовно-позитивну думку або негативну думку про фін.звітність

2.Відмовитись від висловлення думки про фінансову звітність

3.Обговорити це питання з управлінським персоналом і за потреби з тими, кого наділено найвищими повноваженнями

4.Надати негативний висновок.

2. Згідно з МСА 320, що є метою аудитора при плануванні та проведенні аудиту фінансової звітності?

1.Проведення процедур з вивчення суб’єкта господарювання

2.Застосування різноманітних тестів з оцінки ризиків

3.Застосування концепції суттєвості

4.Оформлення робочої документації

3. При плануванні аудиту аудитор застосовує судження щодо розміру викривлень, який вважатиметься суттєвим. Таке судження є основою для:

1.Визначення характеру, часу та обсягу процедур оцінки ризиків

2.Ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення

3.Визначення характеру, часу і обсягу подальших аудиторських процедур

4.Всі відповіді вірні.

ВАРІАНТ 4

 

Запитання :

1. Розкрийте зміст поняття "завдання з надання обґрунтованої впевненості" Наведіть приклади.

2. Навести перелік фундаментальних принципів аудиту. Розкрити зміст одного з них за бажанням.

3. Як поділяються об'єкти аудиту по відношенню до сфери діяльності?

4. Розкрийте зміст поняття "ризик контролю".

5. Розкажіть про утворення САУ і мету її діяльності

6. Дайте характеристику відповідальності аудиторів і аудиторських фірм в Україні.

Тести:

ВАРІАНТ 5

Запитання:

1. Завдання, що не є завданнями з надання впевненості.

2. Функції АПУ.

3. Специфічні загрози порушення етичних принципів.

4. Дайте визначення аудиту у відповідності до Закону України «Про аудиторську діяльність».

5. Наведіть перелік основних елементів Звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності (аудиторського висновку).

Тести:

Задача №2

Умова

При проведенні аудита фінансової звітності виявлено:

- невідповідність даних аналітичного обліку за кожним з засновників підприємства;

- дані балансу не відповідають даним сальдо рахунків 40 „ Статутний капітал ” та 46 „ Неоплачений статутний капітал ”;

- статутний капітал не сформовано у встановлені терміни в повному обсязі.

За іншими об’єктами обліку розбіжностей не виявлено

Необхідно:

- Скласти програму аудиту, в якій відобразити джерела контролю та основні аудиторські процедури, що необхідні для підтвердження встановлених відхилень і достатніх для надання аудиторського висновку.

- Навести приклад робочого документу аудитора щодо підтвердження встановлених даних;

- Пояснити вплив кожного фактору на відповідність обліку і достовірність звітності та обґрунтувати вибір аудиторського висновку.

 

Перелік завдань

Та графік

Здачі контрольних робіт

Для студентів заочного відділення

 

Курс 10 семестр

Форма навчання: заочна

Спеціальність «Обліку і аудиту»

№ п/п Дисципліна Курсові   Контрольні   Форма контролю
Аудит (організація і методика аудиту)   к іспит
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків     залік
Облікова політика підприємства   к залік
Виробнича практика     д/зал

 


 

Кавалерова З.Д.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.029 с.)