ТОП 10:

З дисципліни Аудит (організація і методика аудиту) 1. Поняття аудиторської діяльності та її правове забезпечення.
 2. Суб’єкти аудиторської діяльності.
 3. Управління аудитом в Україні.
 4. Персонал суб’єктів аудиторської діяльності.
 5. Контроль якості роботи аудиторів.
 6. Необхідність у плануванні аудиторської діяльності.
 7. Поняття і види аудиторських послуг.
 8. Договір на проведення аудиту.
 9. Документування аудиторських послуг.
 10. Методика проведення загального аудиту.
 11. Загальний огляд фінансової звітності підприємства.
 12. Організація аудиторської перевірки фінансової звітності.
 13. Організація аудиту необоротних активів та його процедури.
 14. Аудит капітальних інвестицій.
 15. Аудит фінансових інвестицій.
 16. Аудит оренди (лізингу) необоротних активів.
 17. Аудит основних засобів.
 18. Аудит нематеріальних активів.
 19. Організація та процедури аудиту запасів.
 20. Організація та процедури аудиту витрат діяльності.
 21. Аудит праці та її оплата.
 22. Аудит витрат операційної діяльності.
 23. Аудит незавершеного виробництва та готової продукції.
 24. Аудит витрат за економічними елементами.
 25. Аудит валових витрат у системі оподаткування.
 26. Організація та процедури аудиту дебіторської заборгованості.
 27. Аудит касових операцій.
 28. Аудит операцій на рахунках в банках.
 29. Аудит дебіторської заборгованості.
 30. Аудит доходів діяльності.
 31. Аудит фінансових результатів.
 32. Аудит валових доходів у системі оподаткування.
 33. Організація та процедури аудиту власного капіталу.
 34. Організація й процедури аудиту довгострокових і поточних зобов’язань.
 35. Аудит статутного капіталу.
 36. Аудит довгострокових зобов’язань.
 37. Аудит поточних зобов’язань.
 38. Процедури аудиту фінансової звітності.
 39. Аудит балансу.
 40. Аудит звіту про фінансові результати.
 41. Аудит звіту про власний капітал.
 42. Аудиторські послуги та їх види.
 43. Організація аудиторських послуг.
 44. Внутрішньогосподарський аудит та його завдання.
 45. Методика діяльності внутрішніх аудиторів.
 46. Організація аудиту в комп’ютерному середовищі.
 47. Особливості проведення аудиту за допомогою комп’ютера.
 48. Проблеми розвитку аудиту в Україні.

 

Рекомендована література.

1.Закон України „Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 р.

2.Закон України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 28 січня 1993р.

3.Закон України від 28 грудня 1994р. № 34/94 – ВР „Про оподаткування підприємств у редакції Закону України від 22 травня 1997р. №293/97 –ВР(зі змінами і доповненнями) // Бібліотека „Все про бухгалтерський облік”. - №4. – с.476-507.

4.Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999р. № 996

5.Постанова КМУ від 28 лютого 2000р. №419 „Про затвердження порядку подання фінансової звітності” // Нове діло. – 2000.

№15(34). – 13-20 жовтня.

6.Постанова КМУ від 6 вересня 2000 р.№ 1398 „Про внесення змін до Постанови КМУ” від 23 квітня 1999р. №66 „Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон” //Все про бухгалтерський облік. – 2000. - №85(510). – 15 вересня.

7.Наказ Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” //Нове діло. – 2000. - №15(34). – 13-20 жовтня.

8.Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. – К.: Основа, 1999. – 274 с.

9.Международные нормативы аудита: Сб.с коммент. – Вып.5. – М.

10.Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України 19.02.2001р. №72.

11.Адамс Р. Основы аудита : Пер. с англ. /Под ред.Я.В.Соколова. – М.:Аудит: ЮНИТИ. 1995.-398с.

12.Давидов Г.М. Аудит:Навч.посіб.-2-ге вид., перероб і доп. –К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. – 363с.

13.Дорош Н.І.Аудит: методологія і організація. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. -402с.

14.Усач Б.Ф. Аудит: Навч.посіб – 3 –те вид.,стер. – К.:Знання-Прес, 2004. – 223 с.

15.Кулаковська Л.п., Піча Ю.В., Організація і методика аудиту: навч.посіб. – 2-е вид. – К.:Каравела, 2005. – 560с.

16.Рудницький В.С. методологія і організація аудиту. – Тернопіль

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З КУРСУ: «АУДИТ»

ВАРІАНТ 1

 

Запитання:

1. Визначення аудита у відповідності до Закону «Про аудиторську діяльність в Україні»

2. Визначте види аудиту з точки зору його історичного розвитку. Розкрийте сутність одного з них за вибором.

3. Визначте суб'єкти аудиторської діяльності в Україні. Наведіть умови за яких аудиторська фірма може надавати аудиторські послуги.

4. Для яких організацій аудит є обов’язковим?(згідно до вимог Закону «Про аудиторську діяльність»

5. Заборонено проведення аудита особам...

ТестиПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.004 с.)