Програма фінансово-економічної практики в бюджетних організаціяхМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма фінансово-економічної практики в бюджетних організаціяхВідповідно до пункту 6 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України бюджетними установами визнаються органи, установи чи організації, визначені Конституцією України, а також установи чи організації, створені у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, які повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.

Бюджетні установи можна класифікувати: за функціональними ознаками (органи державного управління, судові органи, правоохоронні органи, органи Збройних сил, заклади освіти, охорони здоров’я, культури тощо); за ієрархічною системою вертикальних зв’язків – на головних розпорядників коштів і розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Під час практики в бюджетній установі студенту необхідно зосередити увагу на таких основних напрямах:

1. Правові основи діяльності бюджетної установи

Студент повинен ознайомитися з правовими основами діяльності бюджетної організації, структурою її фінансової служби, правами та обов’язками її працівників.

Розглянути порядок фінансування бюджетних організацій і установ. При ознайомленні з цим питанням слід звернути увагу на права та обов’язки розпорядників бюджетних коштів, вивчити порядок фінансування бюджетних установ. З’ясувати механізм надання платних послуг розпорядниками бюджетних коштів.

2. Формування та затвердження кошторису доходів та витрат бюджетної організації

Ознайомитись з процесом встановлення асигнувань, формування та затвердження кошторису доходів та витрат бюджетної організації, плану асигнувань та плану використання бюджетних коштів, а також внесення змін до цих документів. Розглянути порядок формування бюджетного запиту загального фонду державного бюджету, розрахунки видатків на утримання організації. Необхідно ознайомитись із структурою та порядком складання зведеного кошторису, розглянути порядок складання мережі установ розпорядника бюджетних коштів.

3 Касове виконання кошторису, ведення бухгалтерського обліку та звітності.

Студенту-практиканту необхідно:

- з’ясувати порядок здійснення касового виконання кошторису та ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної організації. Розглянути порядок обліку зобов’язань та фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів. Розкрити особливості проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

- ознайомитися з організацією розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів органами Державного казначейства, а також особливостями здійснення готівкового обслуговування організацій бюджетної сфери.

- розглянути порядок складання, аналіз та подання періодичної, річної статистичної та фінансової звітності бюджетної організації.

Індивідуальне завдання: проаналізувати стан виконання кошторису доходів і витрат бюджетної організації.

Навчальні посібники

1. Банківські операції / [за ред. А. М. Мороза, М. І. Савлука, М. Ф. Пуховкіної]. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Бланк І. О. Управління фінансами підприємств : [підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / І. О. Бланк, Г. В. Ситник. - К.: КНТЕУ, 2006. - 779 с.

3. Василик О. Д. Бюджетна система України : [підручник] / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : Центр Навчальної Літератури, 2004. – 544 с.

4. Василик О.Д. Теорія фінансів : [підручник] / О. Д. Василик. – К.: НІОС, 2000. – 416 с.

5. Внукова Н.М. Соціальне страхування: кредитно-модульний курс: [Навчальний посібник] / Н.М. Внукова, Н.В. Кузьменчук – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 412с.

6. Вовчак О. Д. Інвестування : [навчальний посібник] / О. Д. Вовчак. – Львів. : “Новий світ – 2000”, 2007. – 544 с.

7. Вовчак О.Д. Страхування: [навчальний посібник] / О.Д. Вовчак – Львів: „Новий світ – 2000”, 2004. – 480 с.

8. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : [навчальний посібник] / Валентина Миколаївна Гриньова, Віра Олексіївна Коюда; Харківський держ. економ. ун-т. - Харків : ІНЖЕК, 2004. - 431 с.

9. Гроші та кредит : [підручник] / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пудовкіна та ін.; / За заг. ред. М. І. Савлука. — [3–тє вид., перероб. і доп.] — К.: КНЕУ, 2002. — 598 с.

10. Зятковський І. В. Фінанси підприємств : [Навч. посібник для студ. економ. спец. вузів] / І. В. Зятковський. - Тернопіль : Економічна думка, 2002 - 399 с.

11. Іванов Ю. Б. Податкова система [Підручник] / Ю.Б.Іванов, А. І.Крисоватий, О.М.Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 920 с.

12. Кірейцев Г. Г. Фінанси підприємств : [Навчальний посібник] / Г. Г. Кірейцев, Н. Г. Виговська, О. М. Петрук; Житомир. інженерно-техн. ін-т - Житомир, 2002. - 269 c.

13. Ковальчук С. В. Фінанси : [навчальний посібник] / С. В. Ковальчук, І. В. Форкуна. – Львів. : “Новий світ – 2000”, 2006. – 568 с.

14. Крисоватий А.І. Податковий менеджмент [Навчальний посібник]/ А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима – Тернопіль: Карт-Бланш, 2004. – 304с.

15. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / М. І. Крупка. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – 608 с.

16. Крупка М.І. Банківські операції : навч. Посібник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра ; [за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки]. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – 248 с.

17. Лютий І.О. Податкова система: [Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл]/ І.О. Лютий – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 307с.

18. Ніпіаліді О. Ю. Фінанси підприємств : [навчальний посібник] / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2009. - 231 с.

19. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : [навчальний посібник] / В. М. Опарін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2001. – 240 с.

20. Пересада А. А. Інвестування : [навчальний посібник] / А. А. Пересада. – К. : КНЕУ, 2004. – 250 с.

21. Плиса В.Й. Страхування: [підручник] / В.Й. Плиса – К.: Каравела, 2010. – 472 с.

22. Плиса В.Й. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування: [навч. посібник]/ В.Й. Плиса –Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003 – 160 с.

23. Романенко О. Р. Фінанси : [підручник] / О. Р. Романенко. – К. : Центр Навчальної Літератури, 2003. – 312 с.

24. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : [підручник] / О.С. Філімоненков, Д.І. Дема; за заг. ред. О.С. Філімоненкова. - Київ : Алерта, 2009. - 494 с.

25. Фінанси в трансформаційній економіці України: [навчальний посібник] / Затверджено Міністерством освіти і науки України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 614 с.

26. Фінанси підприємств : [підручник] / А.М. Поддєрьогін ... [та ін.] ; керівник кол. авт. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Редакція 6-е вид., переробл. та допов. Видання Київ :КНЕУ, 2006. - 551 с.

27. Юрій С.І. Казначейська система: [підручник]/ С.І. Юрій, С.І. Стоян, О.С. Даневич – Тернопіль: Карт-бланш, 2008 – 590с.

28. Юрій С.І. Соціальне страхування [підручник]/ С.І. Юрій, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська – К.: Кондор, 2006 – 464с.

 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Протягом фінансово-економічної практики здійснюється поточний та підсумковий контроль виконання студентом окремих підрозділів і всієї програми практики.

На підприємствах установах та організаціях, які є базою практики студент зобов’язаний дотримуватися режиму праці. Керівник практики від установи здійснює контроль часу початку та закінчення роботи практиканта, перевіряє дотримання календарного графіку проходження практики та якість виконання поставлених завдань і доручень.

Керівники практики від університету перевіряють організацію та якість роботи студентів, контролюють хід практики.

Студент-практикант зобов’язаний вести щоденник практики, в якому робить робочі записи протягом практики.

 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

У процесі проходження виробничої фінансово-економічної практики студенти складають звіт про виробничу фінансово-економічну практику. Звіт складається з двох частин: текстової та документальної. Основними критеріями, якими слід керуватись при складанні звіту, є програма та календарно-тематичний план.

Звіт про виробничу фінансово-економічну практику виконують рукописно або друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Обсяг текстової частини звіту повинен становити 25-30 сторінок. Зазначений вище обсяг звіту про виробничу фінансово-економічну практику розрахований на використання при його оформленні комп’ютерів.

Звіт практикантом подається на кафедру фінансів, грошового обігу і кредиту в переплетеному вигляді, де він реєструється. Реєстраційний номер звіту проставляється на титульній сторінці, зразок якої наведено у додатку А.

Текстова частина звіту повинна бути поділена на 3-4 розділи з виділенням окремих питань плану. У ній подається характеристика функцій окремих підрозділів, описується індивідуальна робота, виконана на відповідній посаді. Текстова частина пов’язується з документами, які містяться в додатках.

Текст звіту про виробничу практику потрібно друкувати, залишаючи краї таких розмірів: лівий – 30 мм, верхній та нижній – 20 мм, правий – 10 мм.

Заголовки структурних частин звіту про виробничу фінансово-економічну практику: “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту.

Кожну структурну частину звіту про виробничу практику треба починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою звіту про виробничу практику є титульний аркуш, другою – зміст, які включають до загальної нумерації сторінок звіту про виробничу фінансово-економічну практику. На титульному аркуші і на змісті номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Таблиці (рисунки) у звіті про виробничу фінансово-економічну практику нумерують послідовно (за винятком таблиць (рисунків) поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці у розділі, між якими ставиться крапка, наприклад, “Таблиця 1.1” (перша таблиця першого розділу). При переносі частини таблиці на іншу сторінку слово “Таблиця” і її номер зазначають один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” І подають номер таблиці, наприклад, “Продовження табл. 1.1”.

Назви рисунків розміщують після їхніх номерів, під самим рисунком, наприклад, “Рис. 1.1. назва рисунку”.

Документальна частина звіту складається із документів, які є додатками до текстової частини. Не допускається наявність незаповнених бланків відповідної документації.

Документи повинні бути оформлені з дотриманнями усіх вимог. Слід чітко розмежувати документи – копії /з поміткою у верхньому, правому кутку/ і документи, в складанні яких студент-практикант брав безпосередньо участь під час проходження практики.

До звіту додаються:

а) Належним чином оформлений та завірений підписом і печаткою керівника практики щоденник.

б) Зауваження і побажання керівників щодо питань проходження практики, а також теоретичної підготовки студентів (За бажанням).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.016 с.)