Тема 1. Результати функціонування національних підрозділів фінансових розвідокМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Результати функціонування національних підрозділів фінансових розвідокКількість годин: 14

З сайту Егмонтської групи (далі - ПФР) (http://www.egmontgroup.org/about/list-of-members або з сайту http://www.imolin.org/imolin/en/links.html), відібрати один з підрозділів фінансових розвідок, описати його тип, історію створення, проаналізувати статистичні відомості, які розкриваються на сайті відповідного ПФР, скласти відповідні динамічні статистичні ряди, здійснити порівняння даних про підозрілі фінансові операції країни розташування відповідного ПФР з основними макроекономічними індикаторами її розвитку, а також з аналогічними показниками по Україні. За результатами проведеного дослідження скласти висновки та рекомендації.

Тема 6. Типології легалізації (відмивання) злочинних доходів

Кількість годин: 12

За даними типологічних звітів FATF, MONEYVAL, EAG та Державної служби фінансового моніторингу України (з 2004 року по теперішній час) скласти перелік ознак ризику описаних у типологіях фінансових операцій, які свідчать про те, що за результатами їх проведення, банк може бути використаний з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Скласти порівняльну таблицю виявлених у типологічних звітах ознак, з тими, які визначені чинним законодавством України (накладання «+», відсутність «-»). За результатами проведеного дослідження скласти висновки та рекомендації.

Тема 7. Первинний фінансовий моніторинг

Кількість годин: 14

Зареєструватися на інтернет-форумі «БАНКІР» (http://www.uabanker.net/forum/). Здійснити повний аналіз тем форуму у розділі «Протидія відмиванню незаконних доходів». Скласти дві рейтингові таблиці тем форуму вказаного розділу в порядку спадання їхньої актуальності за показниками: «кількість переглядів» та «кількість відповідей». Вибрати одну з п’яти найрейтинговіших тем форуму за показником «кількість переглядів», проаналізувати її, та викласти в реферативній формі результати даного аналізу. За результатами проведеного дослідження скласти висновки та рекомендації.

Методи навчання

При вивченні дисципліни використовуються наступні методи навчання: лекції: інформаційні та проблемні, пояснювально-ілюстративний, проблемно-пошуковий методи, бесіди, ілюстрування, демонстрування (презентації), метод ігрового проектування, дискусії, мозкові атаки, практична, самостійна (реферативна) та індивідуальна робота, робота в Інтернеті.

Методи контролю

При вивченні дисципліни використовуються наступні методи контролю: навчальний модуль, задачі аналітично-пошукового змісту, методи усного контролю, фронтального опитування, тестового опитування, письмового контролю та самоконтролю.

Оцінювання поточних знань студентів з дисципліни «Фінансовий моніторинг у банку» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю, який здійснюється у формі виконання студентами модульного контрольного завдання.

Екзаменаційний (підсумковий) контроль передбачає відповідь на єдиний комплексний білет.

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування, самостійна та індивідуальна робота Модульний контроль Екзамен   Сума    
Змістовний модуль № 1
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 ІР

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

1. Робоча навчальна програма з дисципліни.

2. Конспект лекцій.

3. Методичні рекомендації щодо проведення практичних і семінарських занять.

Рекомендована література

Основна

1. Антипов В.І. Тіньова економіка та економічна злочинність : світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення). / Антипов В.І. – Вінниця : ДП ДКФ, 2006. – 1040с.

2. Тіньова економіка : сутність, особливості та шляхи легалізації / [Варналій З.С., Гончарук А.Я., Жаліло Я.А. та ін.] ; за ред. З.С. Варналія / Нац. ін-т стратег. дослідж. – К., 2006. – 574 с.

3. Мазур І.І. Детінізація економіки України : теорія та практика : монографія / Ірина Іванівна Мазур. – К : ВПЦ «Київський університет», 2006. – 329 с.

4. Бекряшев А.К. Теневая экономика и экономическая преступность. Основы теневой и криминальной экономики [Электронный ресурс] / А. К. Бекряшев, И. П. Белозеров. – Режим доступу : http://www.kodges.ru/30710-tenevaja-jekonomika-i-jekonomicheskaja-prestupnost.html

5. Рябушкин Б. Т. О подходах к статистическому измерению параметров теневой и криминальной экономики в российских условиях. Программа курса / Б. Т. Рябушкин. – М.: Финансы и статистика, 2010 г. – 40 с.

6. Экономика и право. Теневая экономика / [Эриашвили Н.Д., Логвинов Е.Л., Казиахмедов Г. М. и др.] ; под ред. Н.Д. Эриашвили, Г. М. Казиахмедова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 256 с.

7. Ричард А. Познер. Економічний аналіз права / Ричард Позер. – Переклад з англійської. – К. : «Акта». 2003. – 862 с.

8. Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов / Голованов Н. М., Перекислов В. Е., Фадеев В.А. – СПб. : Питер, 2003. – 303 с.

9. Фитуни Л. Л. Теневой оборот и «бегство капитала» / Л. Л. Фитуни. – М. : Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2003. – 264 с.

10. Теневая экономика : учебное пособие для вузов / [Кикоть В.Я., Ковалев С.Н., Латов Ю.В. и др.] ; под ред. В.Я. Кикотя. – М. : Норма, 2006. – 336 с.

11. Schneider Friedrich. Shadow economies around the world : What do we really know? // European Journal of Political Economy. – 2005. – V. 3. – Р. 598–642.

12. Schneider Friedrich. Shadow Economies and Corruption all over the World : New Estimates for 145 Countries. // Economics-Ejournal. – 2007. – V.1, № 9 [Електронний ресурс]. − Режим доступу до документу : www.economics-ejournal.org/economics/ journalarticles/2007-9

13. Користін О. Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні : монографія / О. Є. Користін. – К. : Нац. Ун-т внутр. Справ, 2007. – 448 с.

14. Підхомний О.М. Нелегальне підприємництво та фінансова система України в умовах глобалізації : монографія / О.М. Підхомний, О.О. Глущенко. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, - 2011. – 348с.

15. Основи фінансового моніторингу фінансових послуг : навч. Посібн. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук, М. М. Будник та ін. ; за заг. Ред. Н. М. Внукової. – К. : КНТ, 2008. – 112 с.

16. Латов Ю.В. Экономика преступлений и наказаний : тридцатилетний юбилей / Латов Ю.В. // Истоки. – М. : ГУ-ВШЭ, 2000. – Вып. №4. – С. 228–270.

17. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Пер. С нем. Т. Родионовой, Дж. Войновой. – М.: Междунар. отношения, 1996. – 240 с.

18. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) : учебное пособие / под. ред. проф. С.В. Запольского. – М. : РАП ; Статут, 2009. – 224 с.

19. Потемкин С. А. Формирование финансового мониторинга в кредитных организациях: учебное пособие / С. А. Потемкин. – М. : КНОРУС, 2010. – 264 с.

20. Барановський О. І. «Відмивання» грошей : сутність та шляхи запобігання / О. І. Барановський – Х. : Вид-во «Форт», 2003. – 472 с.

21. Фінансовий моніторинг в банку : [навчальний посібник] / С.О. Дмитров, В.В. Коваленко, А.В. Єжов, О.М. Бережний ; За ред. С.О. Дмитрова, В.В. Коваленко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 336 с.

22. Колдовський М. В. Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. Екон. Наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / М. В. Молдовський. – Суми, 2009. – 21 с.

23. Буткевич С. А. Фінансовий моніторинг в Україні (організаційно-правові аспекти). Монографія. – Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпедвидав», 2010. – 286 с.

24. Зубков В. А. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма / В. А. Зубков, С. К. Осипов – М.: ИД «Юриспруденция», 2010. – 368 с.

25. Вахания В.В. Финансовые разведки мира / В.В. Вахания. – М. : ЗАО Юстицинформ, 2007. – 215с.

26. Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей : Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 28.08.2001 р. за № 1124 // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 35. – С. 1630. (Додатково: Паризька редакція 40-ка Рекомендацій FATF від 16.02.2012р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf)

27. Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку : монографія / за заг. Ред.. О. М. Бережного ; [С. О. Дмитров, О. В. Меренкова, Т. А. Медвідь, О. М. Ващенко]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 114 с.

28. Алиев В.М. Методологические основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Алиев В.М. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007. – 159 с.

29. Мельников В.Н. Противодействие легализации незаконных доходов / Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. – М. : МЦФЭР, 2007. – 528 с.

30. Литвиненко А.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем : учебное пособие в схемах / Литвиненко А.Н. – СПб. : Знание, ИВЭСЭП, 2004. – 62 с.

31. Зеленецький В.С. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму (економіко-правовий аналіз) : наук.-практ. посібник / Зеленецький В.С., Кротюк В.Л., Файєр Д.А. – Х. : Вид-во «Кросроуд», 2007. – 668 с.

32. Протидія легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму / [Гуржій С.Г., Клюшке С.М., Кірсанов В.М., і ін.] / Держ.ком.фін.моніторингу України. – К. : Такі справи, 2008. – 560 с.

33. Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів : Директива Європейського Парламенту та Ради 2005/60/ЄС від 26.10.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : http ://eurodocs.sdla.gov.ua/ DocumentView/tabid/28/ctl/Edit/mid/27/ID/10004910/Lang/Default.aspx

34. Гуржій С.Г. Типології легалізації злочинних коштів в Україні у 2004–2005 роках / Сергій Григорович Гуржій. – К. : Міжнародна агенція «Бізон», 2006. – 64 с.

35. Логинов Е.Л. Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях / Евгений Леонидович Логинов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2005. – 271 с.

36. Логинов Е.Л. Отмывание денег через Интернет. / Евгений Леонидович Логинов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 208 с.

37. Тимофеев Л. М. Теневые экономические системы современной России. Теория - анализ – модели / Л. М. Тимофеев. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2008. – 328 с.

38. Шатен Пьер-Лоран. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов. – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 316 с.

39. Тимофеев Л. М. Институциональная коррупция / Л. М. Тимофеев. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000. – 365 с.

40. Флейчук М. І. Легалізація економіки та протидія корупції у системі економічної безпеки: теоретичні основи та стратегічні пріоритети в умовах глобалізації / М. І. Флейчук. – Львів: Ахілл, 2008. – 660 с.

41. Донатела дела Порта Брудні оборудки: учасники, ресурси та механізми політичної корупції / Донатела дела Порта, Альберто Вануччі. – Пер. З англійської. – К. – «К.І.С.», 2006. – 302 с.

42. Многоликая коррупция: Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления / Под ред. Эдгардо Кампоса и Санджая Прадхана; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 551 с.

Додаткова література

1. Gutmann P. M. The Subterranean Economy / P. M. Gutmann // Financial Analysts Journal. – 1977. – Vol. 34/1. – P. 24–27.

2. Feige E.L. How big is the Irregular Economy? / E. L. Feige // Challenge. 1979. – Vol. 6. – № 22. – P. 5–13.

3. Feige E.L. Defining and Estimating Underground and Informal Economies : The New Institutional Economics Approach / E. L. Feige // World Development. – Oxford. – 1990. – Vol. 18. – № 7. – P. 990.

4. Johnson S. The Unofficial Economy in Transi­tion / S. Johnson , D. Kaufmann, A. Shleifer // Brookings Papers on Economic Activity. – 1997. – № 2. – Р. 159 – 239.

5. Lacko M. Hidden economy – an unknown quantity? Comparative analysis of hidden economies in transitions countries, 1989–1995 / M. Lacko // Economics of Transition. – 2000. – № 8 (1). – Р. 117 – 150.

6. Blades D. The hidden economy and the national accounts / D. Blades // OECD (Occasional Studies). – Paris. – 1982. – P. 28–44.

7. Dallago B. The dimensions of the Irregular Economy : Methods of the East and West / B. Dallago. – Vienna. – 1993. – 39 p.

8. Даллаго Б. Вторая и неофициальная экономика в Восточной Европе : ее значение для экономического перехода / Б. Даллаго // Экономическая статистика для стран, переходящих к рыночной экономике : Восточная Европа в 1990-х годах. – Вашингтон, 1991. – С. 47–80.

9. Cowell F. A. What's Wrong with Going Underground? / Cowell F. A. // International Economic Insight. – 1993. – Vol. 4, № 6. – Р. 18–21.

10. Tanzi V. The underground economy in the United States : annual estimates : 1930–1980 / V. Tanzi // IMF Staff Papers. – 1983. – Vol. 30. – № 2. – Р. 283–305.

11. Tanzi V. Uses and abuses of estimates of the underground economy / V. Tanzi // Economic Journal. – 1999. – Vol. 109. – № 456. – Р. 338–340.

12. Thomas J. J. Quantifying the black economy : Measurement without Theory yet again? / J. J. Thomas // Economic Journal. – 1999. – Vol. 109, № 456. – Р. 381–389.

13. Schneider F. Shadow economies around the world : What do we really know? / Schneider Friedrich // European Journal of Political Economy. – 2005. – № 3. – Р. 598 – 642.

14. Базилевич В.Д. Метафізика економіки / В. Д. Базилевич, В. В. Ільїн. – К. : Знання, 2007. – 718 с.

15. Бородюк В. Оцінки стану тіньової економіки та методи розрахунку її обсягів / В. Бородюк, Т. Приходько, О. Турчинов. – К. : Інститут Росії – НАНУ, 1997. – 137 с.

16. Карпычева Н. Научные подходы к оценке масштабов теневой экономики в финансово-кредитной сфере и меры по их снижению / Н. Карпычева. –М.: «Финансы и статистика», 2005 г. – 272 с.

17. Базилюк А.В. Тіньова економіка в Україні / А. В. Базилюк, С. О. Коваленко. – К. : НДЕІ Мінекономіки України, 1998. – 206 с.

18. Барановський О. І. Фінансова безпека : монографія / О. І. Барановський / Інститут економічного прогнозування. – К. : Фенікс, 1999. – 338 с.

19. Варналій З.С. Тінізація малого підприємництва (економічні та правові аспекти) / З. С. Варналій. – К. : Ін-т приватного права і підприємництва АпрН України, 1998. – 56 с.

20. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / [А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, Б. М. Данилишин та ін.]. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

21. Концепція економічної безпеки України / [В. М. Геєць, Б. Є. Кваснюк, І. В. Недін та ін.] ; за ред. В. М. Гейця, Ін-т. екон. прогнозування. – К. : Логос, 1999. – 56 с.

22. Єрмошенко М. М.Фінансова безпека держави : національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М. М. Єрмошенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 399 с.

23. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави : теорія, методологія, практика : монографія / Я. А. Жаліло. – К. : НІСД, 2003. – 368 с.

24. Жаліло Я. А. Ще раз про детінізацію економіки / Я. А. Жаліло // Інвестиції : практика та досвід. – 2003. – № 24. – С. 14–16.

25. Мандибура В.О. «Тіньова» економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження / В. О. Мандибура. – К. : Парламентське вид-во, 1998. – 135 с.

26. Мунтіян В. І.Економічна безпека України / В. І. Мунтіян. – К. : Вид-во КВІЦ, 1999. – 464 с.

27. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення : підручник для державних службовців, науковців, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів економічного профілю / за ред. професора Богдана Кравченка. – К. : "Кондор", 2002. – 302 с.

28. Ланд П. Организованная преступность. Тайная история самого прибыльного бизнеса в мире / Пол Ланд ; пер. с англ.. – М. : АСТ : Астрель, 2005. – 192 с.

29. Сазерленд Э. Х. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями? / Э. Х. Сазерленд // Социология преступности : современные буржуазные теории. – М. : Прогресс, 1966. – С. 45–59.

30. Лаурейн С. Организованная преступность в США : проблемы и тенденции (80-е годы ХХ века – начало 2000-х годов). [Електронний ресурс] / С. Лаурейн. – Режим доступу до статті : http ://www.mosgu.ru/nauchnaya/ publications/ scientificarticles/2006/Laureyn.

31. Зубков В. А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. / В.А. Зубков, С.К. Осипов – М. : Спецкнига, 2007. – 752 с.

32. Румак Е. Х. Аудит в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. / Е. Х. Румак, Е. Ю. Ковалева – СПб. : ИВЭСЭП, Знание, 2008. – 128 с.

33. Глущенко О.О. Постулат системності у розбудові інституту фінансового моніторингу України // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи : матеріали першої звітної наукової конференції. Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 218 – 223.

34. Глущенко О.О. Критерії вибору структури системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. // Стратегія формування відкритої господарської системи в Україні : матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів. – 2008. – С. 72 – 73.

35. Глущенко О.О. Критерії вибору елементів і структури міжнародної та національної систем запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2008. – Вип. 39. – С. 110–114.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.019 с.)