УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИФорма № Н - 3.04

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (м. КИЇВ)

Львівський інститут банківської справи

Кафедра банківської справи

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчально-методичної роботи

________________________________Голуб Г.Г.

“______”_______________2012 року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Фінансовий моніторинг у банку

_________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки ________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 8.03050802 «Банківська справа»фффффффффффффф

(шифр і назва спеціальності)

магістерська програма «Фінансовий моніторинг у банку»

 

Спеціалізація _______________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультет банківської справи та інформаційних технологій

(назва інституту, факультету, відділення)

 

Львів – 2012 рік


 

Робоча програма «Фінансовий моніторинг у банку» для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за спеціальністю 8.03050802 «Банківська справа», магістерська програма «Фінансовий моніторинг у банку» «___» ________, 2012 року - __ с.

 

 

________________________________________________________

Розробник:Глущенко О.О., доцент кафедри банківської справи, к.е.н.

Дзедзик І.Б., викладач кафедри банківської справи.

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри банківської справи

Протокол від “__” ________ 2012 року № _

 

 

Завідувач кафедри банківської справи_______________________ (Слав’юк Р.А.)

 

“__” _____________ 2012 року

 

 

Схвалено науково-методичною радою Львівського інституту банківської справи УБС НБУ за спеціальністю 8.03050802 «Банківська справа».

 

Протокол від “__” ________ 2012 року № _

 

 

“_____”__________2012 року Голова _______________(_________________)

 

ÓЛьвів, 2012 рік.

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань ____0305 «Економіка і підприємництво»   Нормативна
Напрям підготовки   (шифр і назва)
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): 8.03050802 «Банківська справа»_ Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 20 - й 20 - й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин – 180 IX IX
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 20 год. 10 год.
Практичні, семінарські
20 год. 4 год.
Лабораторні
Самостійна робота
97 год. 161 год.
Індивідуальні завдання:
40 год. 2год.
Вид контролю: екзамен

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для деної форми навчання – 43/137

для заочної форми навчання – 19/161

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета : охоплення концептуальних, теоретико-методологічних, організаційно-правових і прикладних засад здійснення антилегалізаційного фінансового моніторингу у банку.

Завдання : з’ясування концептуальних засад функціонування інституту фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму; розкриття поняття, сутності та основних рис легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; з’ясування конвергентних і дивергентних співвідношень у сутнісних характеристиках «економіки», «хрематистики», «тіньової економіки», «кримінальної економіки», «корупції», «організованої економічної злочинності», «білокомірцевої злочинності» та «легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом)»; ознайомлення з ретроспективними і перспективними аспектами проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму на міжнародному та національному рівнях; оволодіння прийомами економічного аналізу феномену легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в контексті економічного аналізу права, аналізу поведінкової економіки та фінансів; загальний огляд міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму; вивчення концептуальних засад функціонування національної системи запобігання та протидії відмиванню злочинних доходів; ознайомлення із сучасними типологіями (схемами, способами) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму; набуття навичок організації та здійснення банками первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму; вивчення особливостей здійснення банками фінансового моніторингу при виконанні ними функцій професійних учасників ринку цінних паперів; вивчення механізму здійснення державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму; з’ясування ролі та завдань Національного банку України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; окреслення актуальних питань, що виникають під час проведення перевірок банків з питань фінансового моніторингу; ознайомлення з основними аспектами взаємодії державної служби фінансового моніторингу України з банківськими установами; з’ясування місця, ролі та значення інституту фінансового моніторингу в контексті протидії корупції; окреслення перспектив розвитку системи фінансового моніторингу в Україні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- законодавчу та нормативну базу у сфері фінансового моніторингу;

- місце, роль і значення інституту фінансового моніторингу в системі декриміналізації національної економіки;

- концептуальні засади функціонування національної системи запобігання та протидії відмиванню злочинних доходів;

- сукупність заходів первинного фінансового моніторингу;

- сукупність заходів державного фінансового моніторингу;

- типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- міжнародні стандарти стримування відмивання злочинних доходів і фінансування тероризму;

- теоретико-методологічні та науково-практичні підходи до вивчення та аналізу діяльності суб’єктів тіньової та кримінальної економіки;

- ризик-орієнтовану методологію у сфері антилегалізаційного фінансового моніторингу;

- взаємозв’язки між відмиванням злочинних доходів, корупційними діяннями та тінізацією (криміналізацією) фінансово-економічної сфери.

вміти :

- організовувати процес фінансового моніторингу в банку;

- розробляти внутрішні нормативні документи банку з питань фінансового моніторингу;

- ставити на облік у Держфінмоніторингу суб’єкта первинного фінансового моніторингу (його відокремлені структурні підрозділи) і знімати його (їх) з обліку;

- ідентифікувати і вивчати клієнта банку та осіб, що беруть участь у фінансовій операції;

- вчиняти дії під час відмови клієнту, з яким встановлені ділові відносини, у проведенні подальших фінансових операцій;

- відмовляти клієнтові у встановленні ділових відносин з ним;

- виявляти фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

- класифікувати клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків та вживати застережні заходи щодо клієнтів підвищеного ризику;

- реєструвати фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

- повідомляти Держфінмоніторинг про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу;

- збирати і зберігати документи щодо ідентифікації клієнтів, які провели фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, а також усі документи, що стосуються проведення фінансових операцій та ділових відносин з клієнтом;

- зупиняти проведення або забезпечувати відстеження (моніторинг) фінансових операцій за дорученням Держфінмоніторингу;

- вживати заходи, спрямовані на зменшення ризиків, пов’язаних з проведенням фінансових операцій, що здійснюються без безпосереднього контакту з клієнтом, чи з використанням новітніх технологій, або інших фінансових операцій з підвищеним ступенем ризику.

 

Програма навчальної дисципліни

Тема 3.1. Співвідношення понять «економіка», «хрематистика», «тіньова економіка», «кримінальна економіка», «корупція», «організована злочинність», «білокомірцева злочинність» та «легалізація (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом)»

1. Сутність та визначення понять «економіка», «хрематистика», «тіньова економіка», «кримінальна економіка», «корупція», «організована злочинність» і «білокомірцева злочинність».

2. Структура тіньової економіки. Співвідношення понять тіньової та кримінальної економіки.

3. Злочини у сфері економічної діяльності. Економіка ухилення від сплати податків.

4. Тіньова (кримінальна) економіка і формування потреби в легалізації незаконних доходів в сучасній світогосподарській системі.

ТЕМА 5. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ (НС ЗПВД)

5.1. Елементи та структура НС ЗПВД.

5.2. Інститут фінансового моніторингу у сфері ЗПВД - системоутворюючий компонент НС ЗПВД.

5.3. Механізм функціонування дворівневого інституту фінансового моніторингу у сфері ЗПВД.

5.4. Заходи із запобігання і недопущення використання суб’єктів первинного фінансового моніторингу в операціях із відмивання злочинних доходів.

5.5. Заходи із протидії відмиванню злочинних доходів.

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
    денне заочне
Семінарське заняття № 1 Еволюція тіньової (кримінальної) економіки 1. Сутність та визначення понять «економіка», «хрематистика», «тіньова економіка», «кримінальна економіка», «корупція», «організована злочинність» і «білокомірцева злочинність». 2. Структура тіньової економіки. Співвідношення понять тіньової та кримінальної економіки. 3. Злочини у сфері економічної діяльності. Економіка ухилення від сплати податків. 4. Тіньова (кримінальна) економіка і формування потреби в легалізації незаконних доходів в сучасній світогосподарській системі. -
Семінарське заняття № 2 Теоретичні основи функціонування інституту антилегалізаційного фінансового моніторингу 1. Банківська таємниця та розкриття інформації про фінансові операції клієнтів. 2. Інформаційна взаємодія в системі антилегалізаційного фінансового моніторингу. 3. Виклики і загрози інформаційної економіки та фінансів. 4. Переваги і недоліки різних типів фінансової розвідки. 5. Інститут фінансового моніторингу в контексті декриміналізації національної економіки. -
Семінарське заняття № 3 Поняття, сутність та основні риси легалізації (відмивання) злочинних доходів 1. Витоки феномену «легалізації (відмивання) брудних коштів». 2. Поняття «легалізація (відмивання) брудних коштів» у міжнародних та національних нормативних актах. 3. Чинники стримування та/або розгортання феномену «легалізації (відмивання) брудних коштів». -
Семінарське заняття № 4 Особливості антилегалізаційного стримування на міжнародному та національному рівнях 1. Основні етапи формування антилегалізаційних систем на міжнародному та національному рівнях. 2. Фінансування тероризму: поняття, сутність, форми і джерела, зв’язок із відмиванням брудних коштів. 3. Інституційні основи міжнародної та національної антилегалізаційих систем. 4. Організаційно-правові засади функціонуання національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу. -
Семінарське заняття № 5 Економічний аналіз злочинів і покарань 1. Економічний аналіз права: Бернард Мандевіль, Гвідо Калабрезі, Роналд Коуз, Гері Стенлі Беккер, Річард Познер. 2. Аналіз поведінкових спонук (мотивів) злочинця та підходів до їх стримування. 3. Аналіз наслідків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: економічних, соціальних, політичних, для реального сектору економіки, для фінансово-кредитного сектору, для державного сектору. -
Семінарське заняття № 6 Міжнародні стандарти антилегалізаційного фінансового моніторингу 1. 40 Рекомендацій FATF (4-та редакція). 2. Рекомендації Базельського комітету банківського нагляду. 3. Антилегалізаційні документи Вольфсберзької групи. 4. Стандарти міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO). -
  Всього -

 

Теми практичних занять

  № з/п Назва теми Кількість годин
    денне заочне  
Практичне заняття № 1. Аналіз типологій (способів) відмивання злочинних доходів з теми № 6. -  
Практичне заняття № 2. Реєстрація виявлених фінансових операцій і подання інформації про них до Держфінмоніторингу з теми № 7.  
Практичне заняття № 3. Кодування виду фінансових операцій – розв’язування задач з теми № 7.  
Практичне заняття № 4. Оцінювання ризиків у сфері антилегалізаційного фінансового моніторингу з теми № 7. -  
  Всього  
               

 

 

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
    денне заочне
1. Тема 1. Концептуальні засади функціонування інституту фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму 1. Сутність інституту фінансового моніторингу у сфері ЗПВД/ФТ. 2. Інформаційна асиметрія в економіці та фінансах: економіка дезінформації. 3. Типологізація підрозділів фінансових розвідок – членів групи Егмонт. 4. Роль, місце і значення підрозділу фінансової розвідки в системі декриміналізації національної економіки.
2. Тема 2. Поняття, сутність та основні риси легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 1. Еволюція визначень поняття легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у міжнародній та національній теорії і практиці. 2. Глобальні і національні чинники феномену легалізації (відмивання) злочинних доходів.
3. Тема 3. Еволюція та аналіз тіньової (кримінальної) економіки 1. Економіка організованої злочинності. 2. Економіка «білокомірцевої» злочинності. 3. Економіка злочинів і покарань. 4. Сутність кримінальної складової тіньової економіки. 5. Витоки проблеми відмивання «брудних» коштів. 6. Історія фінансових шахрайств. 7. Тероризм: історичні коріння і шляхи розвитку. 8. Економічний аналіз попиту на послуги із відмивання «брудних» коштів. 9. Економічний аналіз пропозиції послуг із відмивання «брудних» коштів. 10. Аналіз впливу відмивання злочинних доходів на: рівень цін, конкуренцію, рівень споживання і заощаджень, інвестиції, ринок нерухомого майна, фінансовий сектор (репутацію, прибутковість, платоспроможність і ліквідність фінансових установ), рівень виробництва, доходів і зайнятості, імпорт та експорт, доходи зведеного бюджету держави, попит на гроші, зростання волатильності відсоткових ставок і котирувань національної валюти, доступність кредитних ресурсів, потоки капіталу, економічну статистику, приватизаційні процеси, прямі і портфельні іноземні інвестиції, корупцію і злочинність.
4. Тема 4. Міжнародні стандарти антилегалізаційного фінансового моніторингу 1. Міжнародні антилегалізаційні нормативно-правові акти ООН. 2. Антилегалізаційні нормативно-правові акти Європейського Союзу. 3. Рекомендації ФАТФ (Берлінська редакція 2003р. та Паризька редакція 2012р.). 4. Антилегалізаційні стандарти міжнародних асоціацій та органів регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ (BCBS, WG, IAIS, IOSCO).
5. Тема 5. Концептуальні засади функціонування національної системи запобігання та протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму (НС ЗПВД/ФТ) 1. Етапи формування і напрями розвитку НС ЗПВД/ФТ. 2. Механізм первинного фінансового моніторингу. 3. Механізм державного фінансового моніторингу. 4. Правоохоронний механізм у сфері ЗПВД/ФТ. 5. Механізм міжвідомчої взаємодії та міжнародного співробітництва у сфері ЗПВД/ФТ.
6. Тема 6. Типології легалізації (відмивання) злочинних доходів 1. Аналіз типологічних звітів FATF.
  1. Аналіз типологічних звітів MONEYVAL.
  2. Аналіз типологічних звітів EAG.
  3. Аналіз типологічних звітів Держфінмоніторингу.
7. Тема 7. Первинний фінансовий моніторинг 1. Регуляторні вимоги до організації первинного фінансового моніторингу. 2. Особливості ідентифікації та вивчення фінансового стану клієнта. 3. Особливості виявлення, реєстрації та подання повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. 4. Склад реквізитів та структура файлів інформаційного обміну банків з Держфінмоніторингом. 5. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері ЗПВД/ФТ.
8. Тема 8. Державний фінансовий моніторинг 1. Організаційна структура здійснення державного фінансового моніторингу. 2. Роль, місце і значення Державної служби фінансового моніторингу в системі макрорівневих антилегалізаційних заходів. 3. Збір, обробка та узагальнення інформації про підозрілі фінансові операції. 4. Способи і засоби міжвідомчої взаємодії суб’єктів державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів у сфері ЗПВД/ФТ.
9. Тема 9. Фінансовий моніторинг в контексті протидії корупції 1. Міжнародні стандарти, стратегії і політики протидії корупції. 2. Практика держав-членів ЄС з питань запобігання і протидії корупційним злочинам і боротьби з відмиванням корупційних доходів. 3. Виявлення, пошук, вилучення і повернення активів, одержаних корупційним шляхом. 4. Заходи з підвищення ефективності боротьби з корупцією і пов’язаною з нею легалізацією злочинних доходів. 5. Превентивна, репресивна і нетрадиційна моделі боротьби з корупцією, тіньовою економікою і відмиванням корупційних (злочинних) доходів.
  Всього

Індивідуальні завдання

Впродовж семестру студенти виконують індивідуальну роботу, яка передбачає виконання завдань за нижченаведеною тематикою. Індивідуальне завдання подається на перевірку в термін, який вказаний в індивідуальному навчальному графіку.

Тематика індивідуальних завдань студентів:

Кількість годин: 14

З сайту Егмонтської групи (далі - ПФР) (http://www.egmontgroup.org/about/list-of-members або з сайту http://www.imolin.org/imolin/en/links.html), відібрати один з підрозділів фінансових розвідок, описати його тип, історію створення, проаналізувати статистичні відомості, які розкриваються на сайті відповідного ПФР, скласти відповідні динамічні статистичні ряди, здійснити порівняння даних про підозрілі фінансові операції країни розташування відповідного ПФР з основними макроекономічними індикаторами її розвитку, а також з аналогічними показниками по Україні. За результатами проведеного дослідження скласти висновки та рекомендації.

Кількість годин: 12

За даними типологічних звітів FATF, MONEYVAL, EAG та Державної служби фінансового моніторингу України (з 2004 року по теперішній час) скласти перелік ознак ризику описаних у типологіях фінансових операцій, які свідчать про те, що за результатами їх проведення, банк може бути використаний з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Скласти порівняльну таблицю виявлених у типологічних звітах ознак, з тими, які визначені чинним законодавством України (накладання «+», відсутність «-»). За результатами проведеного дослідження скласти висновки та рекомендації.

Кількість годин: 14

Зареєструватися на інтернет-форумі «БАНКІР» (http://www.uabanker.net/forum/). Здійснити повний аналіз тем форуму у розділі «Протидія відмиванню незаконних доходів». Скласти дві рейтингові таблиці тем форуму вказаного розділу в порядку спадання їхньої актуальності за показниками: «кількість переглядів» та «кількість відповідей». Вибрати одну з п’яти найрейтинговіших тем форуму за показником «кількість переглядів», проаналізувати її, та викласти в реферативній формі результати даного аналізу. За результатами проведеного дослідження скласти висновки та рекомендації.

Методи навчання

При вивченні дисципліни використовуються наступні методи навчання: лекції: інформаційні та проблемні, пояснювально-ілюстративний, проблемно-пошуковий методи, бесіди, ілюстрування, демонстрування (презентації), метод ігрового проектування, дискусії, мозкові атаки, практична, самостійна (реферативна) та індивідуальна робота, робота в Інтернеті.

Методи контролю

При вивченні дисципліни використовуються наступні методи контролю: навчальний модуль, задачі аналітично-пошукового змісту, методи усного контролю, фронтального опитування, тестового опитування, письмового контролю та самоконтролю.

Оцінювання поточних знань студентів з дисципліни «Фінансовий моніторинг у банку» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю, який здійснюється у формі виконання студентами модульного контрольного завдання.

Екзаменаційний (підсумковий) контроль передбачає відповідь на єдиний комплексний білет.

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування, самостійна та індивідуальна робота Модульний контроль Екзамен   Сума    
Змістовний модуль № 1
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 ІР

Методичне забезпечення

1. Робоча навчальна програма з дисципліни.

2. Конспект лекцій.

3. Методичні рекомендації щодо проведення практичних і семінарських занять.

Рекомендована література

Основна

1. Антипов В.І. Тіньова економіка та економічна злочинність : світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення). / Антипов В.І. – Вінниця : ДП ДКФ, 2006. – 1040с.

2. Тіньова економіка : сутність, особливості та шляхи легалізації / [Варналій З.С., Гончарук А.Я., Жаліло Я.А. та ін.] ; за ред. З.С. Варналія / Нац. ін-т стратег. дослідж. – К., 2006. – 574 с.

3. Мазур І.І. Детінізація економіки України : теорія та практика : монографія / Ірина Іванівна Мазур. – К : ВПЦ «Київський університет», 2006. – 329 с.

4. Бекряшев А.К. Теневая экономика и экономическая преступность. Основы теневой и криминальной экономики [Электронный ресурс] / А. К. Бекряшев, И. П. Белозеров. – Режим доступу : http://www.kodges.ru/30710-tenevaja-jekonomika-i-jekonomicheskaja-prestupnost.html

5. Рябушкин Б. Т. О подходах к статистическому измерению параметров теневой и криминальной экономики в российских условиях. Программа курса / Б. Т. Рябушкин. – М.: Финансы и статистика, 2010 г. – 40 с.

6. Экономика и право. Теневая экономика / [Эриашвили Н.Д., Логвинов Е.Л., Казиахмедов Г. М. и др.] ; под ред. Н.Д. Эриашвили, Г. М. Казиахмедова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 256 с.

7. Ричард А. Познер. Економічний аналіз права / Ричард Позер. – Переклад з англійської. – К. : «Акта». 2003. – 862 с.

8. Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов / Голованов Н. М., Перекислов В. Е., Фадеев В.А. – СПб. : Питер, 2003. – 303 с.

9. Фитуни Л. Л. Теневой оборот и «бегство капитала» / Л. Л. Фитуни. – М. : Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2003. – 264 с.

10. Теневая экономика : учебное пособие для вузов / [Кикоть В.Я., Ковалев С.Н., Латов Ю.В. и др.] ; под ред. В.Я. Кикотя. – М. : Норма, 2006. – 336 с.

11. Schneider Friedrich. Shadow economies around the world : What do we really know? // European Journal of Political Economy. – 2005. – V. 3. – Р. 598–642.

12. Schneider Friedrich. Shadow Economies and Corruption all over the World : New Estimates for 145 Countries. // Economics-Ejournal. – 2007. – V.1, № 9 [Електронний ресурс]. − Режим доступу до документу : www.economics-ejournal.org/economics/ journalarticles/2007-9

13. Користін О. Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні : монографія / О. Є. Користін. – К. : Нац. Ун-т внутр. Справ, 2007. – 448 с.

14. Підхомний О.М. Нелегальне підприємництво та фінансова система України в умовах глобалізації : монографія / О.М. Підхомний, О.О. Глущенко. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, - 2011. – 348с.

15. Основи фінансового моніторингу фінансових послуг : навч. Посібн. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук, М. М. Будник та ін. ; за заг. Ред. Н. М. Внукової. – К. : КНТ, 2008. – 112 с.

16. Латов Ю.В. Экономика преступлений и наказаний : тридцатилетний юбилей / Латов Ю.В. // Истоки. – М. : ГУ-ВШЭ, 2000. – Вып. №4. – С. 228–270.

17. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Пер. С нем. Т. Родионовой, Дж. Войновой. – М.: Междунар. отношения, 1996. – 240 с.

18. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) : учебное пособие / под. ред. проф. С.В. Запольского. – М. : РАП ; Статут, 2009. – 224 с.

19. Потемкин С. А. Формирование финансового мониторинга в кредитных организациях: учебное пособие / С. А. Потемкин. – М. : КНОРУС, 2010. – 264 с.

20. Барановський О. І. «Відмивання» грошей : сутність та шляхи запобігання / О. І. Барановський – Х. : Вид-во «Форт», 2003. – 472 с.

21. Фінансовий моніторинг в банку : [навчальний посібник] / С.О. Дмитров, В.В. Коваленко, А.В. Єжов, О.М. Бережний ; За ред. С.О. Дмитрова, В.В. Коваленко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 336 с.

22. Колдовський М. В. Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. Екон. Наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / М. В. Молдовський. – Суми, 2009. – 21 с.

23. Буткевич С. А. Фінансовий моніторинг в Україні (організаційно-правові аспекти). Монографія. – Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпедвидав», 2010. – 286 с.

24. Зубков В. А. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма / В. А. Зубков, С. К. Осипов – М.: ИД «Юриспруденция», 2010. – 368 с.

25. Вахания В.В. Финансовые разведки мира / В.В. Вахания. – М. : ЗАО Юстицинформ, 2007. – 215с.

26. Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей : Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 28.08.2001 р. за № 1124 // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 35. – С. 1630. (Додатково: Паризька редакція 40-ка Рекомендацій FATF від 16.02.2012р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf)

27. Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку : монографія / за заг. Ред.. О. М. Бережного ; [С. О. Дмитров, О. В. Меренкова, Т. А. Медвідь, О. М. Ващенко]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 114 с.

28. Алиев В.М. Методологические основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Алиев В.М. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007. – 159 с.

29. Мельников В.Н. Противодействие легализации незаконных доходов / Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. – М. : МЦФЭР, 2007. – 528 с.

30. Литвиненко А.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем : учебное пособие в схемах / Литвиненко А.Н. – СПб. : Знание, ИВЭСЭП, 2004. – 62 с.

31. Зеленецький В.С. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму (економіко-правовий аналіз) : наук.-практ. посібник / Зеленецький В.С., Кротюк В.Л., Файєр Д.А. – Х. : Вид-во «Кросроуд», 2007. – 668 с.

32. Протидія легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму / [Гуржій С.Г., Клюшке С.М., Кірсанов В.М., і ін.] / Держ.ком.фін.моніторингу України. – К. : Такі справи, 2008. – 560 с.

33. Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів : Директива Європейського Парламенту та Ради 2005/60/ЄС від 26.10.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : http ://eurodocs.sdla.gov.ua/ DocumentView/tabid/28/ctl/Edit/mid/27/ID/10004910/Lang/Default.aspx

34. Гуржій С.Г. Типології легалізації злочинних коштів в Україні у 2004–2005 роках / Сергій Григорович Гуржій. – К. : Міжнародна агенція «Бізон», 2006. – 64 с.

35. Логинов Е.Л. Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях / Евгений Леонидович Логинов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2005. – 271 с.

36. Логинов Е.Л. Отмывание денег через Интернет. / Евгений Леонидович Логинов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 208 с.

37. Тимофеев Л. М. Теневые экономические системы современной России. Теория - анализ – модели / Л. М. Тимофеев. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2008. – 328 с.

38. Шатен Пьер-Лоран. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов. – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 316 с.

39. Тимофеев Л. М. Институциональная коррупция / Л. М. Тимофеев. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000. – 365 с.

40. Флейчук М. І. Легалізація економіки та протидія корупції у системі економічної безпеки: теоретичні основи та стратегічні пріоритети в умовах глобалізації / М. І. Флейчук. – Львів: Ахілл, 2008. – 660 с.

41. Донатела дела Порта Брудні оборудки: учасники, ресурси та механізми політичної корупції / Донатела дела Порта, Альберто Вануччі. – Пер. З англійської. – К. – «К.І.С.», 2006. – 302 с.

42. Многоликая коррупция: Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления / Под ред. Эдгардо Кампоса и Санджая Прадхана; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 551 с.

Додаткова література

1. Gutmann P. M. The Subterranean Economy / P. M. Gutmann // Financial Analysts Journal. – 1977. – Vol. 34/1. – P. 24–27.

2. Feige E.L. How big is the Irregular Economy? / E. L. Feige // Challenge. 1979. – Vol. 6. – № 22. – P. 5–13.

3. Feige E.L. Defining and Estimating Underground and Informal Economies : The New Institutional Economics Approach / E. L. Feige // World Development. – Oxford. – 1990. – Vol. 18. – № 7. – P. 990.

4. Johnson S. The Unofficial Economy in Transi­tion / S. Johnson , D. Kaufmann, A. Shleifer // Brookings Papers on Economic Activity. – 1997. – № 2. – Р. 159 – 239.

5. Lacko M. Hidden economy – an unknown quantity? Comparative analysis of hidden economies in transitions countries, 1989–1995 / M. Lacko // Economics of Transition. – 2000. – № 8 (1). – Р. 117 – 150.

6. Blades D. The hidden economy and the national accounts / D. Blades // OECD (Occasional Studies). – Paris. – 1982. – P. 28–44.

7. Dallago B. The dimensions of the Irregular Economy : Methods of the East and West / B. Dallago. – Vienna. – 1993. – 39 p.

8. Даллаго Б. Вторая и неофициальная экономика в Восточной Европе : ее значение для экономического перехода / Б. Даллаго // Экономическая статистика для стран, переходящих к рыночной экономике : Восточная Европа в 1990-х годах. – Вашингтон, 1991. – С. 47–80.

9. Cowell F. A. What's Wrong with Going Underground? / Cowell F. A. // International Economic Insight. – 1993. – Vol. 4, № 6. – Р. 18–21.

10. Tanzi V. The underground economy in the United States : annual estimates : 1930–1980 / V. Tanzi // IMF Staff Papers. – 1983. – Vol. 30. – № 2. – Р. 283–305.

11. Tanzi V. Uses and abuses of estimates of the underground economy / V. Tanzi // Economic Journal. – 1999. – Vol. 109. – № 456. – Р. 338–340.

12. Thomas J. J. Quantifying the black economy : Measurement without Theory yet again? / J. J. Thomas // Economic Journal. – 1999. – Vol. 109, № 456. – Р. 381–389.

13. Schneider F. Shadow economies around the world : What do we really know? / Schneider Friedrich // European Journal of Political Economy. – 2005. – № 3. – Р. 598 – 642.

14. Базилевич В.Д. Метафізика економіки / В. Д. Базилевич, В. В. Ільїн. – К. : Знання, 2007. – 718 с.

15. Бородюк В. Оцінки стану тіньової економіки та методи розрахунку її обсягів / В. Бородюк, Т. Приходько, О. Турчинов. – К. : Інститут Росії – НАНУ, 1997. – 137 с.

16. Карпычева Н. Научные подходы к оценке масштабов теневой экономики в финансово-кредитной сфере и меры по их снижению / Н. Карпычева. –М.: «Финансы и статистика», 2005 г. – 272 с.

17. Базилюк А.В. Тіньова економіка в Україні / А. В. Базилюк, С. О. Коваленко. – К. : НДЕІ Мінекономіки України, 1998. – 206 с.

18. Барановський О. І. Фінансова безпека : монографія / О. І. Барановський / Інститут економічного прогнозування. – К. : Фенікс, 1999. – 338 с.

19. Варналій З.С. Тінізація малого підприємництва (економічні та правові аспекти) / З. С. Варналій. – К. : Ін-т приватного права і підприємництва АпрН України, 1998. – 56 с.

20. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / [А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, Б. М. Данилишин та ін.]. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

21. Концепція економічної безпеки України / [В. М. Геєць, Б. Є. Кваснюк, І. В. Недін та ін.] ; за ред. В. М. Гейця, Ін-т. екон. прогнозування. – К. : Логос, 1999. – 56 с.

22. Єрмошенко М. М.Фінансова безпека держави : національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М. М. Єрмошенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 399 с.

23. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави : теорія, методологія, практика : монографія / Я. А. Жаліло. – К. : НІСД, 2003. – 368 с.

24. Жаліло Я. А. Ще раз про детінізацію економіки / Я. А. Жаліло // Інвестиції : практика та досвід. – 2003. – № 24. – С. 14–16.

25. Мандибура В.О. «Тіньова» економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження / В. О. Мандибура. – К. : Парламентське вид-во, 1998. – 135 с.

26. Мунтіян В. І.Економічна безпека України / В. І. Мунтіян. – К. : Вид-во КВІЦ, 1999. – 464 с.

27. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення : підручник для державних службовців, науковців, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів економічного профілю / за ред. професора Богдана Кравченка. – К. : "Кондор", 2002. – 302 с.

28. Ланд П. Организованная преступность. Тайная история самого прибыльного бизнеса в мире / Пол Ланд ; пер. с англ.. – М. : АСТ : Астрель, 2005. – 192 с.

29. Сазерленд Э. Х. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями? / Э. Х. Сазерленд // Социология преступности : современные буржуазные теории. – М. : Прогресс, 1966. – С. 45–59.

30. Лаурейн С. Организованная преступность в США : проблемы и тенденции (80-е годы ХХ века – начало 2000-х годов). [Електронний ресурс] / С. Лаурейн. – Режим доступу до статті : http ://www.mosgu.ru/nauchnaya/ publications/ scientificarticles/2006/Laureyn.

31. Зубков В. А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. / В.А. Зубков, С.К. Осипов – М. : Спецкнига, 2007. – 752 с.

32. Румак Е. Х. Аудит в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. / Е. Х. Румак, Е. Ю. Ковалева – СПб. : ИВЭСЭП, Знание, 2008. – 128 с.

33. Глущенко О.О. Постулат системності у розбудові інституту фінансового моніторингу України // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи : матеріПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 144; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.013 с.)