ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРЯДОК ПРОВЕКДЕННЯ ПІДРЯДНИХ ТОРГІВ 

Ухвалення рішення про призначення і час проведення підряд­них торгів здійснюється замовником виданням офіційного розпо­рядчого документа: наказу, постанови, розпорядження і т. ін. У цьому документі замовник визначає підрозділ своєї організації, якому доручається виконання функцій організатора торгів, і при­значає особу, відповідальну за цю роботу.

Організатором торгів може також виступати будь-яка спеціалі-зована фірма, що має ліцензію на даний вид діяльності. У такому

разі замовник укладає з нею договір, у якому визначаються права й обов'язки сторін та умови виконання ними предмета договору.

Для підготовки і проведення торгів замовник (або організатор торгів) формує тендерний комітет, залучаючи власних фахівців, представників науково-дослідних, проектних, інженерно-консуль­таційних та інших організацій, окремих консультантів і експертів на підставі укладених з ними договорів відповідно до чинного законодавства.

Організатор торгів або, за його дорученням, тендерний комі­тет готує і публікує оголошення про торги.

Оголошення про торги містить:

• найменування замовника й організатора торгів;

• найменування виду торгів і предмета торгів;

• стислу характеристику місця будівництва;

• орієнтовний обсяг і термін виконання робіт;

• умови виконання договору, необхідність ряду обмежень;

• адреси, терміни, умови придбання та іншу інформацію, не­обхідну для отримання тендерної документації;

• термін надання оферт.

Оголошення про торги має бути підготовлене за два—шість місяців до терміну подання оферт.

Розробка тендерної документації

Тендерний комітет визначає конкретний склад, порядок та ін­ші умови підготовки тендерної документації відповідно до дору­чення замовника або організатора торгів. Тендерна документація поширюється за визначену комітетом плату, при цьому валюту платежу встановлює тендерний комітет.

Тендерна документація включає, як правило, такі основні розділи:

♦ запрошення для участі в торгах;

♦ загальні зведення про обсяг і предмет торгів;

♦ технічну частину (проектну документацію) і комерційну час­тину тендерної документації;

♦ інструкції оферентам;

♦ форму заявки претендента на участь у торгах;

♦ умови і порядок проведення торгів;

♦ проект договору.

Тендерна документація має укладатися таким чином, щоб усі учасники однаково розуміли інформацію, яка в ній міститься. Конкретний склад, порядок і форми надання інформації, а також інші умови підготовки тендерної документації можуть уточнюва­тися тендерним комітетом відповідно до доручення замовника чи організатора торгів.

Попередня кваліфікація претендентів

Прийняття і реєстрація оферт

Попередня кваліфікація проводиться у випадку прийняття за­мовником рішення щодо проведення торгів з попередньою ква­ліфікацією претендентів.

Проведення попередньої кваліфікації дозволяє забезпечити певні гарантії добору можливих претендентів за умов переходу до ринкової економіки. При цьому як претенденти можуть роз­глядатися: окрема організація, фірма або консорціум, під чиїм ім'ям подано заявку.

Повідомлення щодо проведення попередньої кваліфікації має бути опубліковане в оголошенні про торги і містити таку інфор­мацію:

• найменування й адреса об'єкта торгів, загальний опис пред­мета торгів, головні параметри робіт і послуг;

• термін проходження попередньої кваліфікації, викупу тен­дерної документації, подання оферт, початку і закінчення робіт;

• стислий опис кредитно-фінансових та інших умов договору;

• системи стандартів, вимірів, офіційна мова;

• короткий опис будівельного майданчика, місцевих ресурсів, природних умов та ін.

Робочим органом, що здійснює процедуру попередньої квалі­фікації, є тендерний комітет.

Розробка оферти претендентом

Для участі в торгах претендент повинен подати до тендерного комітету такі документи:

• заявку на участь у підрядних торгах;

• тимчасове поручительство у формі гарантії банку;

• копію платіжного документа, що підтверджує внесення першого задатку;

• довідку про укладені за останні 12 місяців договори із за­значенням основних умов договорів, з переліком субпідрядників, іноземних партнерів, якщо такі є;

, ♦ оферту, розроблену відповідно до вимог і умов, визначену в тендерній документації.

Оферта складається з двох конвертів. У зовнішньому конверті міститься заявка на участь у торгах, копія платіжного документа, що підтверджує внесення першого задатку, та внутрішній кон­верт з пропозиціями претендента-оферента і банківською гарантією.

Оферта має бути підготовлена і подана до тендерного коміте­ту згідно з вимогами й умовами, визначеними у тендерній доку­ментації.

Термін подачі та розгляду тендерних пропозицій (оферт), час і місце розкриття конвертів, а також дату закриття торгів визначає тендерний комітет. Прийняття оферти здійснюється секретаріа­том тендерного комітету або уповноваженою ним особою з не­гайною її реєстрацією у спеціальній книзі. При цьому оферентові видається розписка, що підтверджує прийом і реєстрацію його оферти.

Оферент також має право подати крім оферти альтернатив­ну пропозицію. У процесі приймання оферти тендерний комі­тет перевіряє наявність необхідних документів, за винятком тих, що містяться у запечатаному конверті. Якщо у зовніш­ньому конверті оферти відсутній один із зазначених вище до­кументів, тендерний комітет може прийняти рішення про від­мову в прийнятті оферти.

Прийняття рішення про відмову в прийманні оферти здійсню­ється на засіданні тендерного комітету й оформлюється протоко­лом, після чого секретаріат висилає претендентові повідомлення про відмову в прийнятті його оферти до реєстрації з додатком протоколу тендерного комітету.

Забезпечення заявки на участь у торгах

Як уже зазначалося, для участі в торгах претендент подає до тендерного комітету комплект документів, у тому числі заявку на участь у торгах і певне забезпечення заявки.

Основним зобов'язанням сторін у торгах є укладання догово­ру між переможцем і замовником. Усі можливі види забезпечен­ня мають гарантувати саме укладання договору.

Способом забезпечення конкурсної заявки може бути задаток, банківська гарантія, застава або поручительство. Розгляньмо різ­ні способи забезпечення заявок з погляду ефективності результа­тів торгів і відповідних витрат, під якими варто розуміти не пря­ме грошове вираження відповідних витрат, а час і зусилля всіх діючих осіб конкурсного процесу і можливі неприємні наслідки, пов'язані з вибором того чи іншого способу забезпечення. Важ­ливо дотримати обов'язкову умову: забезпечення і його оформ­лення, за можливістю, не повинні містити потенціалу до пору­шення цивільного законодавства і заважати досягненню головної мети торгів — вибору найкращої сторони майбутнього договору (відповідно до критеріїв, обраних заздалегідь).

Процедура торгів

Підрядні торги на об'єкти, розташовані на території України, проводяться за місцем перебування організатора торгів. Датою відкриття торгів є:

для відкритих торгів — дата офіційної публікації оголошен­ня в засобах масової інформації;

для закритих торгів — дата розсилання офіційних запро­шень учасникам торгів поштою, телефаксом і т. ін.

Усі зареєстровані оферти мають бути вчасно доставлені на міс­це торгів, де перед їх розкриттям тендерний комітет пересвідчу­ється в цілості конвертів.

Секретаріат тендерного комітету розкриває оферти і прово­дить експертизу внутрішніх конвертів у присутності його повно­важного складу, у результаті чого тендерний комітет за допомо­гою експертів пересвідчується у повноті поданих документів у внутрішньому конверті, а також у відповідності їх основним ви­могам тендерної документації.

Якщо подана оферта не відповідає вимогам, що містяться в тендерній документації, і виправлення недоліків змінює пропо­зицію оферента, ця оферта не розглядається, що фіксується у протоколі засідання тендерного комітету.

При виявленні недоліків у розглянутій оферті, що не змінює пропозиції оферента, тендерний комітет має право вимагати при­ведення поданих документів у відповідність до умов, зазначених у тендерній документації. Якщо оферент не виконує ці вимоги, подана ним оферта не підлягає розгляду, що знаходить відобра­ження в протоколі засідання тендерного комітету.

Залежно від складності об'єкта і предмета торгів тендерний комітет установлює відповідний термін експертизи оферт, що не може перевищувати шести місяців з моменту розкриття внутріш­нього конверта.

Тендерний комітет у процесі розгляду оферт експертними групами має право запрошувати оферентів для роз'яснень, запи­тувати в них і з інших джерел додаткові відомості, що підтвер­джують надіслану інформацію.

Оференти не вправі самостійно вносити зміни у свої оферти в процесі торгів і після прийняття їхніх оферт для розгляду. Якщо оферент відкликає власну оферту після її реєстрації, йому не по­вертається внесений задаток.

Вибір переможця визначається критеріями, що містяться в тен­дерній документації.

До системи показників для оцінки технічної частини оферт можуть входити [7]:

показники, що характеризують тимчасові параметри вико­нання зобов'язань оферента;

показники якості продукції або послуг, наданих оферентом;

показники, що відображають організацію виконання оферен­том робіт, дотримання вимог безпеки, охорони здоров'я праців­ників і охорони навколишнього середовища;

показники, що характеризують рівень організації оферентом управління процесами підготовки і реалізації проектування, будів­ництва або виконання комплексів робіт, рівень кваліфікації ро­бітників і адміністративно-управлінського персоналу;

показники, що відображають технічний рівень засобів вироб­ництва, які використовує оферент;

показники міри використання місцевих ресурсів іноземними підрядчиками;

показники, що характеризують технічні та майнові гарантії, що представляються оферентом;

інші показники технічної частини оферт, обумовлені замов­ником для кожного конкретного випадку.

До складу показників для оцінки комерційної частини оферт можна віднести:

запропоновану оферентом ціну предмета підрядних торгів (здійснення будівництва, виконання комплексу робіт, надання послуг, постачання продукції") із вказівкою, в якій валюті й у ці­нах якого періоду розрахована запропонована ціна;

запропонований оферентом метод обліку під час здійснення розрахунків за виконані роботи, наступних змін рівня цін у зв'язку з інфляційними процесами, зміною законодавства в галузі податкової політики та іншими питаннями;

пропозиції оферента щодо умов і порядку фінансування і кредитування підрядних робіт.

Аналіз та оцінку конкурсних пропозицій здійснює тендери НII комітет або експертні групи (експерти), що залучаються додагко во на термін, установлений тендерним комітетом.

Тендерний комітет обирає переможцем торгів оферента, про­позиція якого найповніше відповідає усім вимогам, що МІСТЯТЬСЯ в тендерній документації.

Рішення тендерного комітету про вибір переможця торгів приймається простою більшістю голосів від числа членів повно­важного складу, присутніх на засіданні, та оформлюється прото­колом. У випадку рівності голосів приймається рішення, за яке

проголосував голова тендерного комітету. Тендерний комітет може оголосити торги такими, що не відбулися, якщо:

до моменту закінчення терміну закриття торгів не надійшло жодної оферти;

усі подані оферти не містять банківських гарантій.

Якщо всі подані оферти не відповідають умовам тендерної докумен­тації, торги вважаються такими, що відбулися, але мають негативний результат. У цьому разі замовник може призначити повторні торги.

Затвердження результатів торгів

Результати торгів тендерний комітет у формі протоколу подає організаторові торгів на затвердження у триденний термін після ухвали відповідного рішення. Організатор торгів протягом тижня розглядає подані документи і приймає рішення про затвердження результатів торгів. У разі незатвердження результатів торгів ор­ганізатор приймає мотивоване рішення і надсилає його в тендер­ний комітет.

Замовник при розгляді протоколу про результати торгів може прийняти рішення:

про проведення повторних торгів;

про затвердження переможця торгів і запрошення його на підписання протоколу про наміри після укладення підрядного до­говору;

про затвердження переможця торгів і запрошення його на процедуру підготовки й укладання договору.

Завершення торгів

Оферент, що виграв торги, зобов'язаний внести другий зада­ток на розрахунковий рахунок замовника в термін, установлений тендерним комітетом; у противному разі організатор торгів може скасувати присудження замовлення цьому переможцеві. * Після внесення другого задатку переможець торгів укладає із замовником договір на умовах, передбачених у тендерній доку­ментації й оферті переможця торгів.

Замовник не має права вести будь-які переговори щодо пред­мета торгів як з учасниками торгів, так і з іншими особами, по­чинаючи з моменту оголошення про проведення торгів, аж до ви­сновку договору.

Якщо в ході переговорів з переможцем торгів претендент ви­суває умови, не передбачені в тендерній документації, тендерний

комітет за узгодженням із замовником має право розпочати пере­говори з претендентом, який зайняв наступне місце.

Останнім етапом проведення торгів є підписання договору (контракту) з фірмою, що виграла торги. Умови договорів, що укладаються за результатами торгів, мало або зовсім не відрізня­ються від умов звичайних договорів. Однак іноді вони містять деякі специфічні умови. Угода за результатами торгів може укла­датися також із застосуванням акцепту пропозиції оферента без наступного підписання договору обома сторонами.

Особливості торгів на закупівлю послуг

Закупівля послуг є новою в сучасній практиці сферою діяль­ності порівняно із закупівлею інших видів продукції, як товари або роботи.

Під послугами мається на увазі діяльність, у процесі виконан­ня якої не створюється новий матеріально-речовинний продукт, що не існував раніше, але змінюється якість уже наявного, ство­реного продукту. Саме надання послуг і є предметом і результа­том діяльності. До послуг належать: транспортне обслуговуван­ня, послуги зв'язку, консалтинг, банківські послуги, послуги з науково-дослідної діяльності, навчання тощо.

Послуги поділяються на дві групи:

технічні послуги — як правило, більшою чи меншою мірою стандартизовані та з відомими головними параметрами і резуль­татами (транспортні послуги, послуги зв'язку та ін.);

інтелектуальні послуги — характеризуються більшою неви­значеністю параметрів і кінцевих показників (консалтинг, науко­во-дослідна, інша творча діяльність).

Для послуг цього типу з об'єктивних причин у багатьох випад­ках важко з достатньою чіткістю сформулювати результат, опи­сати його (іноді навіть після завершення договору, не кажучи вже про стадію його укладання). У таких видах інтелектуальних по­слуг, як, наприклад, банківське обслуговування, навчання, легше формалізувати правила і результати. У такому виді послуг, як консалтинг, багато критеріїв, показники, результати визначають­ся в ході самого процесу консалтингу.

У частині технічних послуг немає жодних особливих способів закупівель. Світовий досвід рекомендує закуповувати їх на загаль­них підставах — як товари або роботи.

До інтелектуального виду послуг повинні застосовуватися особливі процедури. Різниця виникає саме внаслідок того, що ціна результату може бути абсолютно непорівнянна, по-перше, з витратами, по-друге, з ефектом, що передбачається одержати при подальшому використанні результатів закупівлі, та, по-третє, в унікальності цих результатів. Головна відмінність інтелектуаль­них видів послуг від звичайних полягає в тому, що при закупів­лях таких послуг допускаються прямі переговори, включаючи переговори про ціну. Звідси — і два методи закупівлі: з прове­денням переговорів і без проведення їх. Світовий досвід дійшов цього років десять тому, раніше такі закупівлі здійснювалися на загальних підставах.

Інша важлива особливість торгів щодо закупівлі інтелектуаль­них послуг пов'язана з підвищеними вимогами до кваліфікації постачальника послуг. Це не веде до змін у процедурних аспек­тах, мається на увазі деяка жорсткість самих вимог, більша, ніж для простих закупівель, їхня кількість, можливість ранжирування за ними учасників.

Вибір того чи іншого способу закупівлі (з проведенням і без проведення переговорів) залежить від предмета закупівлі. Інтелек­туальні послуги також можна поділити на дві підгрупи: послуги більш-менш стандартні й унікальні.

Типи контрактів

Головним критерієм класифікації контрактів є спосіб їх оплати.

Контракт, що відшкодовується. Це найбільш гнучкий тип контракту. Усі прямі витрати оплачуються клієнтом, а також обговорюється прибуток підрядчика. Використовується зазви­чай на початку робіт за проектом, коли існує ймовірність знач­них змін. У подальшому тип контракту може бути змі­нений.

Контракт із фіксованою ціною. Підрядчик пропонує клієн­тові фіксовану ціну проекту, куди включаються усі витрати, Пов'язані з оплатою праці, матеріалів, устаткуванням, інфляцією і ризиками. Потім підрядчик надає клієнтові повний перелік робіт, і після цього відбувається підписання контракту. Підготовка до­кументації коштує від 1 до 3 % контрактної ціни.

Контракт із використанням цін за одиницю продукції. Цей тип контракту укладається на основі обговорених ставок оплати специфічних робіт. Прийнятний для проектів, де клієнт не може надати достатньо інформації для укладання контракту з фіксова­ною ціною.

Контракт «під ключ». У даному типі контракту підрядчик несе відповідальність за здійснення усього проекту — від стадії розробки до здачі об'єкта.

Контракт на професійне керування проектом. Зазвичай укладається для планування та управління проектом. За такого контракту команда керуючих проектом служить доповненням до управлінської структури замовника. Перевага — спеціалізація і досвід минулих проектів.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Питання та завдання для самоконтролю

1. Стисло охарактеризуйте процедури закупівель.

2. Чи можна ділити необхідну закупку на менші частки?

3. Чи можна відкликати подану раніше тендерну пропозицію?

4. В який термін учасників торгів інформують про їх результати?

5. Яким є мінімальний термін подання тендерної пропозиції за про­цедурою відкритих торгів?

Самостійна робота студентів

1. Організація постачання проекту.

Тема реферату

1. Вибір команди на професійне керування проектом за контрактом.

Завдання

Ситуація 1. Тендерний комітет отримав цінові пропозиції від чоти­рьох різних фірм на поставку продукції відповідно до тендерної доку­ментації. Три учасники тендери запропонували ціну на продукцію, діа­пазон якої перебуває в межах 50—65 тис. грн. Четвертий учасник тендера запропонував дуже низьку ціну — 35 тис. грн. Ваша думка і пропозиції щодо цієї ситуації?

Ситуація 2. Ви — один із постачальників, який бажає взяти участь у торгах з метою надання робіт з будівництва. Вам необхідно скласти те­ндерну пропозицію, яка повинна містити такі відомості:

• кваліфікація учасника торгів — документальне свідчення того, що учасник торгів задовольняє мінімальним кваліфікаційним вимогам, ви­значеним замовником;

• ціни з кожним розділом робіт окремо;

• відповідність товару (свідчення, що товар відповідає тендерній документації);

• перелік субпідрядників;

• відхилення від вимог тендерної документації, а також інформацію про додаткову економію (або інші вигоди), пов'язану з кожним таким відхиленням;

• будь-яка інша документація та інформація, що може бути зазначе­на в тендерній пропозиції.

ФОРМУВАННЯ

ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ _

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.184.78 (0.014 с.)