ТОП 10:

ДВОСПРЯМОВАНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА КОДУВАННЯ ПРОЕКТУ 

Створення робочої структури проекту дає змогу визначити весь перелік робіт, які необхідно виконати, проте не відповідає на запитання хто виконуватиме ці роботи і яким коштом. Тому дедалі частіше у проектах використовується двоспрямована структуризація, яка поєднує робочу й організаційну структури і передбачає:

робочу структуру проекту (WBS);

організаційну структуру проекту (OBS);

облік витрат;

описання робочих пакетів (діяльності);

систему кодування;

словник використання WBS (каталог CTR «Витрати — час — ресурси»).

Організаційна структура проекту (ОВЬ)

Ця структура стосується тільки внутрішньої організаційної структури проекту (див. розділ 4) і не зачіпає відносин проектних груп чи учасників з батьківськими організаціями. Будується ОВЬ аналогічно робочій структурі, а саме:

♦ на першому рівні відображається організаційна структура як єдиний елемент;

♦ на другому і нижчих рівнях триває поділ структури на основні організаційні елементи.

Цей процес повторюється до найнижчого рівня — базових робочих груп (змішаних цільових або функціональних), за умови реалізації малих проектів — до окремих виконавців.

Обсяг робіт для цих найнижчих організаційних рівнів являє собою найнижчі елементи WBS, кожний з яких можна планувати і контролювати як окремі одиниці. Це саме правило чинне для створення OBS. Кількість рівнів залежить від розміру проекту (табл. 2.2.2).

Поєднання робочої та організаційної структур дає змогу інтегрувати, планувати і контролювати роботу та порівнювати н виконання по підрозділах і організації загалом. Кожний менеджер у цій ієрархії має свій набір планів і звітів за своїми сферами відповідальності.

На рисунку 2.2.2 наведено організаційну структуру проектної команди для створення комп'ютерного центру, де перший рівень

— це вся команда на чолі з менеджером проекту, другий рівень

— основні підрозділи для виконання роботи. Для малого проекту, можливо цього буде достатньо, для великого необхідна подальша структуризація.

 

Таблиця 2.2.2

Рис. 2.2.2. Організаційна структура проекту створення технологічної лінії

 

Як уже наголошувалося, розподіл WBS здійснюється до робочого пакета, який виконується окремою групою. OBS, у свою чергу, розбивається до рівня груп, які виконують найнижчий рівень робіт у WBS. Таким чином, роботи найнижчого рівня WBS притаманні як WBS, так і OBS, тобто — це. фундаментальні блоки обох структур.

Якщо зобразити WBS по горизонтальній осі, a OBS — по вертикальній, то на перетині одержимо елементи двоспрямованої структури (рис. 2.2.3), тобто певні роботи, які виконуються відповідними підрозділами проектної команди. Кожний з них має свої ресурси і свій бюджет, що створює систему обліку витрат. За це відповідає менеджер-обліковець, який входить до складу адміністративної групи.

 

Рис 2.2.3. Двоспрямована структура проекту створення технологічної лінії

WBS, OBS і облік витрат становлять каркас системи управління проектом. Тут поєднуються обсяг робіт, організаційна структура і персональна відповідальність на кожному рівні із субсистемами планування, контролю змін, ресурсів, витрат, якості, матеріалів, інформації, аналізу та звітування. Облік витрат — це природний і логічний управлінський центр, у якому інтегруються ці чинники.

Облік витрат кожної роботи полягає у її визначенні, плануванні ресурсів і бюджету; ці набори планів є фундаментальними блоками, або найнижчим рівнем в ієрархічній системі двоспря-мованої системи планування й контролю.

Облік витрат будується на таких принципах:

1. Одна особа відповідає за них.

2. Провадиться ретельне визначення робіт, які виконуються й оцінюються.

3. За кожним робочим пакетом існують плани, як-то: календарний графік; ресурси; бюджет витрат.

4. Виконується аналіз і складаються звіти.

Обсяг робіт, ресурси і витрати, необхідні для виконання усього проекту або його складових, визначаються знизу догори — додаванням величини показників по вертикальній осі, тобто від найнижчого — до вищого рівня WBS. Аналогічно за функціональними групами організаційної структури це визначається по горизонталі: для кожного вищого рівня витрати визначаються додаванням по нижчих рівнях.

Система кодування

Ключем до інтеграції окремих елементів проекту є систематизована система кодування, яка допомагає структурувати проект, визначити елементи обліку витрат, WBS і OBS і встановити їхні взаємовідносини. Вона використовується, щоб відокремити і водночас поєднати все: роботи, їх планування і контроль, ресурси і кошти, облік, оцінку тощо.

Кодування — це життєво необхідний компонент інформаційної системи управління проектами. У кодуванні використовуються багатоцифрові номери або комбінації цифр і літер, кожна з яких має свій зміст, своє значення.

Кожний кодовий номер відповідає певним витратам, WBS або OBS рівню та елементу, а також вказує на взаємостосунки у структурах WBS і OBS. Кожний рівень структури представлено частиною коду. Одна частина презентує структуру WBS, друга — OBS. Пов'язуючи їх, ми одержуємо витрати, притаманні цим

структурам та їх окремим елементам. Побудову системи кодування на прикладі проекту створення технологічної лінії наведено на рис. 2.2.4.

 

 

 

Кодування WBS

1. Код першого рівня

Проект, як правило, кодується одно- чи двозначним числом. У нашому прикладі проект має код 8, тому всі дані, закодовані з початковою цифрою «8», належать до цього проекту.

2. Код другого рівня

Наступні одна чи дві цифри WBS-коду представляють елементи WBS другого рівня. Якщо використовуємо цифрову нумерацію — можна нумерувати дев'ять елементів, літерову — відповідно до літери абетки.

У нашому прикладі достатньою є цифрова система, елементи якої мають такі коди:

 

 

Усі плани, бюджети, витрати, звіти, оцінки, матеріали тощо для зазначених елементів WBS даються під цим кодом. Наприклад, під кодом 82 можна буде знайти будь-які характеристики робіт з поставок і монтажу устаткування.

3. Код третього рівня

Для наступного рівня додається ще одна цифра. Наприклад, для поставок і монтажу устаткування:

Кодування OBS

Ця система кодується аналогічно WBS.

1. Код першого рівня

Даний рівень може мати код, а може й не мати його. У нашому прикладі — це цифра «4». Вона представляє загальну структуру проекту «8».

2. Код другого рівня

Друга цифра (або дві для великого проекту) представляє елементи другого рівня. У нашому прикладі:

 
 

3. Код третього рівня

Наступна цифра OBS-коду представляє елементи третього рівня. Для умов здійснення нашого невеличкого проекту це недоцільно, проте для великого проекту ремонтна бригада з кодом 43 могла б мати подальшу структуру з такими кодами:

 

 

Таким чином, під час кодування організаційної структури перша цифра представляє організацію в цілому; друга — відділи; третя — групи.

Облік витрат

Коли комбінуються два коди, визначаються витрати стосовно. WBS і OBS. Наприклад, код витрат 82-43 надає таку інформацію:

1. Вказує на витрати, необхідні для підготовки приміщення, щоб здійснити поставку і монтаж устаткування.

2. Перші дві цифри визначають витрати, необхідні для завершення частини роботи, яка належить до елементу 82 WBS, тобто поставки і монтажу устаткування. Решта витрат із такими двома цифрами у коді також належать до цього субпроекту.

3. Код 43 OBS визначає ці витрати як роботу і відповідальність елементу 43 OBS, а саме — ремонтної бригади.

WBS-словник або CTR-каталог

 
 

У зв'язку зі створенням WBS/OBS-структур та кодуванням їх потрібно створити словник, який би визначав елементи й облік витрат (табл. 2.2.3). Це гарантує розуміння кожним залученим до проекту значення і змісту кожного з елементів WBS або OBS. Словник може бути розширений визначенням обсягу робіт, витрат, ресурсів та обмежень за часом. Це може бути подано у вигляді каталогу «Витрати — час — ресурси» (Cost — Time — Resources, або CTR).

Роботу зі систематизації і поєднання робіт треба обов'язково виконати на певній стадії планування проекту. Для кожного виду діяльності потрібно визначити час, ресурси і витрати, щоб у подальшому формувати систему планів і здійснювати їх контроль, причому сума витрат і ресурсів за видами діяльності має відповідати витратам і ресурсам, виділеним для цього підрозділу, і навпаки.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.118.253 (0.007 с.)