Тема 5. Кодування повідомленьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Кодування повідомленьМета кодування. Класифікація кодів, їх характеристики. Задача кодування дискретних джерел рівномірними кодами. Швидкість утворення інформації дискретними джерелами при рівномірному кодуванні. Нерівномірне кодування дискретних джерел. Коди з однозначним декодуванням. Кодові дерева. Нерівномірне кодування дискретних стаціонарних джерел та оптимальні нерівномірні коди Шеннона-Фано і Хаффмена. Амплітудна, частотна та фазова модуляція. Спектри модульованих коливань.

 

 

Тема 6. Надмірні двійкові коди

Надмірні коди. Завадостійкість як наслідок введення надмірності. Класифікація коригуючих кодів. Загальні принципи використання надмірності при побудові кодів. Виявлення та виправлення помилок. Кодова відстань. Надмірні двійкові коди, які виявляють помилки: з перевіркою на парність, з простим повторенням, інверсні, з постійною вагою, з числом одиниць яке кратне трьом, кореляційні. Надмірні двійкові коди, що виправляють помилки. Матрична побудова групових систематичних кодів. Твірна та перевірочна матриці. Кодовий синдром помилки. Коди Хеммінга. Виявлення та виправлення помилок кодом Хеммінга. Циклічні двійкові коди. Твірний поліном та перевірочна матриця. Виявлення та виправлення помилок циклічними кодами. Ідеальні системи передачі інформації. Закінчення.

 

Список рекомендованої літератури

 

1. Кузьмин И.В. Основи теорії информации и кодирования.- К.: Вищ. шк., 1988.-238 с.

2. Цымбал В.П. Теория информации и кодирования. - К.: Вищ. шк., 1992. – 504 с .

3. Кодирование информации /двоичные коды/. Справочник/ Под ред. Н.Т.Березюка. - Харьков: Вищ. шк., 1978. – 252 с.

4. Жураковский Ю.П. Передача информации в ГАП. - К.: Вищ. шк., 1991. – 216 с.

5. Колесников В.Д., Полтырев Г.Ш. Курс теории информации. - М.: Наука, 1982. –418 с.

6. Галлагер Р. Теория информации и надёжная связь. - М.: Сов. радио, 1974. –638 с.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

Комплексний вступний екзамен проводиться у письмовій формі. Кожен білет містить чотири завдання:

· Завдання 1 – контролює знання основних фактів теорії, всього курсу вивчення дисципліни «Методика навчання інформатики», дозволяє перевірити знання взаємозв'язку і органічної єдності понять, фактів і теорії. Повна і правильна відповідь оцінюється в 10 балів.

· Завдання 2 – перевіряє теоретичні знання, отримані при вивченні дисципліни «Інформаційні системи та бази даних». Повна і правильна відповідь оцінюється в 10 балів.

· Завдання 3 – перевіряє теоретичні знання, отримані при вивченні дисципліни «Теорія інформації і кодування». Повна і правильна відповідь оцінюється в 10 балів.

· Завдання 4 – націлено на перевірку умінь і навиків виконання практичних завдань по дисципліні «Програмування». Максимальна кількість балів – 10.

Крітеріальний обсяг знань та вмінь абітурієнтів по розділу

«Методика навчання інформатики»

До знань абітурієнта, що складає комплексний вступний екзамен, пред'являються наступні вимоги:

· знання основних компонентів методичної системи навчання інформатики в навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, їх призначення;

· знання чинних програм навчання інформатики, у тому числі програм для профільного навчання, підручників і навчальних посібників, які рекомендовано до використання у навчальному процесі;

· розуміння суті і призначення концепції навчання інформатики і стандартів навчання, знання змісту стандартів з інформатики, критеріїв визначення результатів навчання;

· оволодіння методичними прийомами навчання шкільного курсу інформатики та специфічними прийомами навчання окремих тем;

· знання принципів диференціації змісту навчання інформатики, володіння методикою одного-двох профільних курсів інформатики, що відповідають спеціалізації освіти на середній ступені в конкретній школі;

· уміння планувати навчальний процес інформатики, обирати педагогічно доцільні організаційні форми і методи навчання у відповідності до специфіки навчального матеріалу;

· уміння визначати місце педагогічних програмних засобів та програмних засобів загального призначення у навчальному процесі та приймати рішення про педагогічну доцільність їх застосування;

· знання специфічних для навчання інформатики форм, функцій, видів визначення результатів навчання;

· уміння використовувати форми та засоби моніторингу навчального процесу, коригувати навчальний процес за результатами перевірки;

· уміння пошуку, узагальнення та застосування передового педагогічного досвіду навчання інформатики.

Крітеріальний обсяг знань та вмінь абітурієнтів по розділу

«Інформаційні системи та бази даних»

До знань абітурієнта, що складає комплексний вступний екзамен, пред'являються наступні вимоги:

· знати основні моделі даних;

· знати основи технології проектування баз даних;

· знати теорію реляційних баз даних;

· знати мову SQL;

· знати механізми захисту інформації у базах даних;

· знати організацію розподілених баз даних та систем клієнт-сервер;

· знати основи об'єктно-орієнтованих баз даних;

· знати методи представлення знань у інтелектуальних інформаційних системах;

· уміти розробляти бази даних (проекти) для вирішення практичних завдань середньої складності у СУБД Access;

· уміти працювати з основними елементами СУБД Access: створенням та модифікацією таблиць, створенням запитів, форм і звітів;

· уміти формулювати запити до інтелектуальних пошукових інформаційних систем у Інтернет.

Крітеріальний обсяг знань та вмінь абітурієнтів по розділу

«Теорія інформації і кодування»

До знань абітурієнта, що складає комплексний вступний екзамен, пред'являються наступні вимоги:

· знати основи теорії сигналів;

· знати загальні принципі теорії інформації;

· знати методи кодування в дискретних і неперервних каналах.

· уміти аналізувати детерміновані і статистичні сигнали;

· уміти використовувати методи теорії інформації для визначення інформаційних властивостей каналів передачі інформації;

· уміти здійснювати кодування в дискретних і неперервних каналах зв’язку.

 

Крітеріальний обсяг знань та вмінь абітурієнтів по розділу

«Програмування»

До знань абітурієнта, що складає комплексний вступний екзамен, пред'являються наступні слідуючі вимоги:

· знати основні поняття мов програмування;

· знати середовище програмування;

· знати реалізацію ідей об'єктно-орієнтованого програмування;

· знати реалізацію ідей програмування, керованого подіями;

· знати роботу з компонентами різних типів;

· знати роботу з графікою.

· уміти працювати в середовищах програмування;

· уміти створювати проекти програм у вказаних середовищах, відладжувати і тестувати їх;

· уміти використовувати готові компоненти;

· уміти писати програми з використанням прийомів об'єктно-орієнтованого програмування.

Критерії оцінювання знань та вмінь абітурієнтів

На комплексному вступному екзамені

Оцінювання відповіді на теоретичне питання (питання 1.1, 1.2, 1.3).

Вид діяльності Бал
1. Дано визначення термінам
2. Поняттям в рамках даного питання
3. Визначені зв’язків між термінами
4. Визначені зв’язків між поняттями
5. Приведена класифікація
6. Наведені приклади практичного використання
7. Вказані особливості практичного використання
8. Вказані особливості кордону застосовності
9. Наведені приклади типових помилок при використанні терміну або поняття
10. Прийоми усунення помилок
  РАЗОМ балів

 

Оцінювання відповіді на практичне питання (питання 2.1).

Вид діяльності Бал
1. Виконані всі вимоги практичного завдання
2. Грамотно і в правильній послідовності викладені основні етапи вирішення задачі
3. Розроблена блок-схема алгоритму.
4. Відповідь містить рекомендації по використанню даного практичного завдання при вивченні інформатики.
5. Наведені приклади типових помилок при виконанні даного завдання, а також прийоми їх усунення
  РАЗОМ балів

 

За результатами відповідей на питання робиться підрахунок суми балів.

Оцінка «2» (незадовільно) – 0-9 балів;

Оцінка «3» (задовільно) – 10-22 балів;

Оцінка «4» (добре) – 23-35 балу;

Оцінка «5» (відмінно) – 36-40 балів;

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.21.182 (0.006 с.)