МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУАВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИМСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (м. Ялта)

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова приймальної комісії КГУ

_____________ О.В. Глузман

«___»____________ 2013 р.

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ ДЛЯ ВСТУПУ

НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «СПЕЦІАЛІСТ»

Галузь знань: 0403 «Системні науки та кібернетика»

Спеціальність: 7.04030201 «Інформатика*»

 

Затверджено

на засіданні атестаційної комісії

протокол №1 від 28 лютого 2013 р.

Голова атестаційної

комісії _________І.Ю. Грішин

 

 

Ялта 2013

ЗМІСТ

     
ВСТУП…………………………………………………………… 3
 
Навчальні програми дисциплін вступного екзамену на рівень «спеціаліст»:
1. Методика навчання інформатики
  основний зміст дисципліни ……………………………… 4
  список рекомендованої літератури …………………….. 5
2. Програмування
  основний зміст дисципліни ……………………………… 7
  список рекомендованої літератури …………………….. 8
3. Інформаційні системи та бази даних
  основний зміст дисципліни ……………………………… 10
  список рекомендованої літератури …………………….. 11
4. Теорії інформації і кодування
  основний зміст дисципліни ……………………………… 13
  список рекомендованої літератури …………………….. 15
 
5. Критерії оцінювання…………………………………… 16
  крітеріальний обсяг знань та вмінь абітурієнтів з розділу «Методика навчання інформатики»…………... 16
  крітеріальний обсяг знань та вмінь абітурієнтів з розділу «Інформаційні системи та бази даних»……….. 17
  крітеріальний обсяг знань та вмінь абітурієнтів з розділу «Теорія інформації і кодування»………………... 18
  крітеріальний обсяг знань та вмінь абітурієнтів з розділу «Програмування»…………………………….…... 18
  Критерії оцінювання знань та вмінь абітурієнтів на комплексному вступному екзамені…………………... 19
   

 

ВСТУП

 

Комплексний вступний екзамен передбачає виконання певних завдань та є адекватною формою кваліфікаційних випробувань, яка об'єктивно і надійно визначає рівень підготовки бакалаврів з інформатики до їх можливості продовження навчання в Республіканському вищому навчальному закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) відповідної спеціальності.

Комплексний вступний екзамен на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» з галузі знань «Системні науки та кібернетика» за спеціальністю «Інформатика*» проводиться у письмовій формі з наступного комплексу дисциплін навчального плану підготовки бакалавра з інформатики:

1. Методика навчання інформатики (нормативна)
2. Програмування (нормативна)
3. Інформаційні системи та бази даних (нормативна)
4. Теорії інформації і кодування (нормативна)
   

Комплексний вступний екзамен складається з теоретичної частини та письмового розв’язання ситуаційного завдання в межах зазначених раніше дисциплін.

 

 

Навчальні програми дисциплін вступного екзамену:

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ

Тема 1. Методика навчання інформатики і її місце в системі професійної підготовки вчителя.

 

Об’єкт методики навчання інформатики як науки. Предмет методики навчання інформатики. Мета вивчення курсу методика навчання інформатики. Комп’ютерна грамотність й інформаційна культура. Можливі реалізації структури навчання інформатики за умов профільного навчання. Особливості навчання інформатики в сучасній загальноосвітній школі.

 

Тема 2. Методична система навчання інформатики.

 

Інформатика як наука і як навчальний предмет. Передумови становлення теорії методичних систем у системі навчання інформатики. Поняття методичної системи навчання. Методична система навчання інформатики в загальноосвітній школі. Психолого-дидактичні основи навчання інформатики. Цілі навчання інформатики.

Тема 3. Теоретичні основи добору змісту, методів, форм і засобів навчання.

Об’єкт методики навчання інформатики як науки. Предмет методики навчання інформатики. Мета вивчення курсу методика навчання інформатики. Принципи дидактики у системі навчання інформатики. Добір змісту навчайся. Добір методів навчання. Добір засобів навчання. Добір форм навчання. Типи уроків. Блочна-модульна система навчання та урок інформатики. Практичні роботи з інформатики. Семінари та лабораторні роботи на уроках інформатики.

 

Тема 4. Проектування системи методичної підготовки вчителя інформатики.

Діяльнісна модель професійної підготовки вчителя інформатики. Концепція методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики. Цілі методичної підготовки вчителя інформатики. Зміст навчання в системі методичної підготовки вчителя інформатики. Методи навчання в системі методичної підготовки вчителя інформатики. Концентрація уваги на уроках інформатики. Підготовка майбутніх вчителів інформатики до використання комп'ютерних телекомунікацій. Санітарно-гігієнічні норми роботи на комп’ютері. Вимоги безпеки життєдіяльності та засоби їх реалізації.

 

Тема 5. Добір змісту курсу методики навчання інформатики.

Особливості формування поняття інформації. Особливості вивчення інформаційної системи. Особливості вивчення поняття операційної системи. Навчання основ інформаційних технологій. Урок «Інтернет» та вимоги до практичних занять. Навчання основ алгоритмізації та програмування. Методика навчання об'єктному програмуванню.

Список рекомендованої літератури:

1. Закон України “Про освіту” // Голос України. — 1996. — 25 квіт.

2. Закон України “Про вищу освіту”. — Харків, 2002.

3. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХI століття) // Освіта. — 1993. — № 44–46.

4. Законодавство України про освіту. — К., 2002.

5. Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. — К., 2003.

6. Збірник нормативних актів України щодо організації заочного навчання у вищих навчальних закладах України. — К.: 2002.

7. Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. пособие / Под ред. С. В. Симоновича, 2005. - 640 с.

8. Меняев М. Ф. Информатика и основы программирования [Текст] : учеб. пособие / М. Ф. Меняев, 2007. - 458 с.

9. Гриценкова И.А. Сборник лекций по основам информатики и программирования [Текст] : Начальный курс: Учеб. пособие / И.А. Гриценкова, 2004. - 442, 14 с.

10. Андреев А.А. Введение в Интернет-образование [Текст] : Учеб. пособие / А.А. Андреев, 2003. - 75 с.

11. Лапчик М. П. Методика преподавания информатики [Текст] : Учеб. пособие / М. П. Лапчик, И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер ; ред. М. П. Лапчик, 2006. - 623 с.

12. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: навчальний посібник – К.: Вища освіта, 2006 – 359с.: іл.

13. Урков В.А., Климов Д.Ю. Преподавание информатики в компьютерном классе.

14. Макконелл С. Совершенный код. Мастер-класс / Пер с англ – М.: 2005, 896 стр: ил.

15. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: навчальний посібник: у 1-4 частин.

16. Володіна І.Л., Володін В.В Інформатика 9.

ПРОГРАМУВАННЯ

 

Тема 1. Введення в програмування

Визначення стосунків на основі фактів. Визначення стосунків на основі правил. Рекурсивні правила. Загальні принципи пошуку відповідей на питання системою Пролог. Декларативне і процедурне значення програм.

 

Тема 2. Синтаксис і алгоритми виконання програм

Об'єкти даних: атоми, числа, змінні і структури. Узгодження. Декларативне значення програм Пролог. Процедурне значення. Порядок пропозицій і цілей. Небезпека виникнення нескінченних циклів. Об'єднання декларативного і процедурного представлень.

 

Тема 3. Списки, операції, арифметичні вирази

Представлення списків. Перевірка приналежності списку. Конкатенація. Додавання і видалення елементу. Підсписок. Перестановки. Запис в операторній формі. Арифметичні вирази.

 

Тема 4. Використання структур: приклади програм

Вибірка структурованої інформації їх бази даних. Методи абстрагування даних. Моделювання не детермінованого кінцевого автомата. Завдання про вісім ферзів (різні варіанти рішення).

 

Тема 5. Управління перебором з поверненням.

Запобігання перебору з поверненням. Оператор відсікання. Приклади використання оператора відсікання. Обчислення максимуму. Додавання елементу до списку без дублювання. Заперечення як недосягнення мети. Проблеми, пов'язані з використанням заперечення і оператора відсікання.

 

 

Тема 6. Введення і вивід

Обмін даними з файлами. Обробка файлів, що складаються з термів. Виведення списків на зовнішній пристрій. Маніпулювання символами. Формування і аналіз атомів. Читання програм.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.011 с.)