Тема 7. Операції із структурами данихМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Операції із структурами данихСортування списків. Представлення великих кількостей за допомогою бінарних дерев. Вставка і видалення в бінарному словнику. Відображення дерев. Графи. Представлення графів. Пошук шляху в графі. Пошук основного дерева графа.

 

 

Список рекомендованої літератури:

1. Хювёнен Э., Сеппянен Й. Мир Лиспа. В 2-х т. Т. 1: Введение в язык Лисп и функциональное программирование. Пер. с финск. — М.: Мир, 1990. — 447 с.

2. Хювёнен Э., Сеппянен Й. Мир Лиспа. В 2-х т. Т. 2: Методы и сис­темы программирования. Пер. с финск. — М.: Мир, 1990. — 319 с.

3. Шалимов П.Ю. Функциональное программирование. Брянск, БГТУ, 2003. — 160 с.

4. Brooks R.A. Programming in Common Lisp. — John Wiley & Sons. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore. 1990. — 303 p.

5. Seibel P. Practical Common Lisp. — Apress, 2005. — 528 pp.

6. Friedman D.P., Felleisen M. The Little LISPer. 3rd ed. — Science. Research Associates, Inc. Chicago, Henley-on-Thames, Sydney, Toron­to. A Maxwell Pergamon Publishing Company, 1989. — 206 p.

7. Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта. – М.: Мир, 1990. – 560 с.

8. Клоксин У., Меллиш Д. Программирование на языке Пролог. – М.: Мир, 1987. – 336 с.

9. Стерлинг Л., Шапиро Э. Искусство программирования на языке Пролог. – М.: Мир, 1990. – 235 с.

10. Малпас Дж. Реляционный язык Пролог и его применение. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. – 464 с.

11. Адаменко А.Н., Кучуков А.М. Логическое программирование и Visual Prolog. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 992 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА БАЗИ ДАНИХ

Тема 1. Введення. Загальні поняття баз даних

Історія створення і розвитку технології баз даних (БД). Файлові системи, ієрархічні, мережеві і реляційні БД. Модель клієнт-сервер. Розподілені БД.

 

Тема 2. Концепція реляційних баз даних

Основні поняття. Архітектура систем баз даних. Трирівнева модель ANSI/SPARC. Внутрішній, зовнішній і концептуальний рівні. Архітектура клієнт-сервер. Розподілена обробка.

 

Тема 3. Реляційна модель

Реляційні об'єкти даних: домени і відносини. Цілісність реляційних даних: потенційні ключі, зовнішні ключі, null-значення. Реляційна алгебра. Реляційні оператори. Реляційне числення. Приклади запитів на мові реляційної алгебри і реляційного числення.

 

Тема 4. Мова SQL

Огляд версій мови. Визначення даних. Обробка даних. Опис основних операторів мови. Приклади запитів на мові SQL. Проектування баз даних. Функціональні залежності. Нормальні форми: перша, друга, третя, НФБК. Нормальні форми вищого порядку. Нормалізація відносин. Модель типу суть-зв'язок (ER модель). Об'єкти, властивості, типи зв'язків. 6. Діаграми. Методи проектування.

 

Тема 5. Захист даних

Основні механізми захисту даних. Надмірність. Транзакції. Відновлення. Паралелізм. Блокування. Безвихідь. Безпека і цілісність. Механізми управління доступом. Шифрування. Обмеження цілісності.

 

 

Тема 6. Розподілені бази даних і системи клієнт-сервер

Принципи розподілених систем. Проблеми розподілених систем. Шлюзи. Системи типу клієнт-сервер. Використання БД в Інтернет. Інформаційні системи у Интернет. Основні концепції. Види інформаційних ресурсів, розміщених у Інтернет. Методи організації розширеного пошуку інформації у Інтернет.

 

Список рекомендованої літератури

1. Савчук Т.О. Організація баз даних і знань. Вінниця: ВДТУ, 2000 р.

 1. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. — 1328 с.: ил.
 2. Райордан Р. Основы реляционных баз данных / Пер. с англ. — М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2001. — 384 с.
 3. Кузнецов С.Д. Основы баз данных : учебное пособие / С.Л.Кузнецов – Мэ: Интернет-Универстет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. — 484 с.
 4. Глушаков С. В., Ломотько Д. В. Базы данных. — Харьков: Фолио; М.: ООО «Издательство ACT», 2002. — 504 с. - (Учебный курс).
 5. Харрингтон Дж. Л. Проектирование реляционных баз данных. — М.: Изд. «Лори». 2006. — 241 с.
 6. Удьман Дж., Уидом Дж. Введение в системы баз данных. — М.: Издательство «Лори», 2006. — 376 с.
 7. Грофф Дж. Вайнберг П. SQL: Полное руководство: Пер. с англ. — К.: Издательство BHV, 2001. — 816 с.
 8. Андон Ф., Резниченко В. Язык запросов SQL. Учебный курс. — СПБ.: Питер, Киев: Издательская группа BHV, 2006. — 416 с.
 9. Дунаев В.В. Базы данных. Язык SQL. — СПб.: БХВ-Петербург, 2006. 288 с.
 10. Microsoft Access 2002. Русская версия. Шаг за шагом: Практ. пособ. / Пер. с англ.— М.: Издательство ЭКОМ, 2002.—352 с.
 11. Литвин П., Гетц К., Гунделой М. Разработка настольных приложений в Access 2002. Для профессионалов. — СПб.: Питер, К.: Издательская группа BHV, 2002. 1008 с.
 12. Литвин П., Гетц К., Гунделой М. Разработка корпоративных приложений в Access 2002. Для профессионалов. — СПб.: Питер, Киев: Издательская группа BHV, 2003. — 848 с.
 13. Киммел, Пол. Освой самостоятельно программирование для Microsoft Access 2002 за 24 часа.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильяме", 2003. — 480 с.: ил.
 14. Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных :/ Э.В.Фуфаев, Д. Э. Фуфаев. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 256 с.
 15. Копыл В. И. Поиск в Интернете./ В. И. Копыл.— М.: ACT, Мн.: Харвест, 2006. — 64 с.
 16. Гультяев А. К. Самое главное о...: Поиск в Интернете. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2006. — 144 с.: ил.
 17. Холмогоров В. Поиск в Интернете и сервисы Яндекс. — СПб.: Питер, 2006. — 123 с.
 18. Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа. : Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 272 с.

 

ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЇ І КОДУВАННЯ

Тема 1. Основні поняття теорії інформації та кодування

Ансамблі і джерела повідомлень. Дискретні і неперервні джерела. Інформація, кількість інформації, ентропія, взаємна інформація. Неперервні і дискретні канали. Симетричні і несиметричні канали. Кодування. Коди. Швидкість коду. Пропускна спроможність каналу. Двійкові і недвійкові коди. Рівномірні і нерівномірні коди. Коригуючи коди. Завадостійкість.

 

Тема 2. Форми і способи подання інформації

Загальні принципи подання інформації. Сигнали і повідомлення. Неперервні і дискретні сигнали. Періодичні і неперіодичні сигнали. Спектри періодичних сигналів. Спектр періодичної послідовності прямокутних відеоімпульсів. Спектри неперіодичних сигналів. Спектральна щільність. Властивості спектральній щільності: властивість лінійності, теорема зміщення, теорема запізнення, зв’язок спектрів окремого імпульсу та періодичної послідовності, рівність Парсеваля. Спектри типових сигналів: спектр експонентного імпульсу, спектр функції Хевісайда, спектр функції Дірака, спектр окремого прямокутного відео та радіоімпульсу. Квантування неперервних сигналів. Теорема відліків. Дискретизація та квантування. Характеристики квантування. Шум квантування. Завади в трактах передачі. Класифікація завад, їх походження. Боротьба з адитивними і мультиплікативними завадами.

 

Тема 3. Випадкові процеси

Відомості з теорії ймовірностей: випадкова подія, ймовірність , ймовірність складної події, ймовірність суми події, теорема множення ймовірностей подій. Випадкові дискретні і неперервні величини. Функція розподілу ймовірностей. Щільність розподілу ймовірності. Математичне сподівання, дисперсія. Двовимірні закони розподілу ймовірностей. Типи випадкових процесів та їх імовірнісні характеристики. Щільність ймовірності випадкових процесів. Стаціонарні і нестаціонарні випадкові процеси. Числові характеристики випадкових процесів: багатовимірні щільності розподілу ймовірностей, математичне сподівання, дисперсія і кореляційна функція. Властивості кореляційної функції. Ергодичні випадкові процеси. Умови ергодичності процесу. Стаціонарні нормальні випадкові процеси. Спектрально-кореляційні характеристики стаціонарного випадкового процесу. Спектральна щільність випадкового процесу. Теорема Вінера-Хінчина. Інтервал кореляції. Ефективна ширина спектра. Білий шум.

 

Тема 4. Кількісні характеристики інформації

Дискретні ансамблі і джерела повідомлень. Статистичні незалежні ансамблі. Кількість інформації у повідомленні. Поняття і властивості ентропії. Кількість інформації в дискретних повідомленнях. Визначення ентропії у випадку нерівномірних можливостей. Інформаційна ємність дискретного сигналу. Інформація в неперервних сигналах. Ентропія неперервного розподілу. Ентропія сукупності вибірок неперервного сигналу. Інформаційна ємність неперервного сигналу. Умовна ентропія. Ентропія об’єднання. Ентропія гармонічного коливання з випадковою фазою, трикутного коливання з випадковою фазою та нормального випадкового процесу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.007 с.)