ТОП 10:

Системний аналіз та проектування інформаційних систем 

1. Система та її властивості, структура та ієрархія системи, модульна побудова системи, стан та процеси у системі, цілеспрямовані системи та керування ними.

2. Життєвий цикл інформаційної системи. Каскадна і спіральна моделі життєвого циклу.

3. Методологія функціонального моделювання робіт IDEF0 для проектування інформаційних систем.

4. Методологія послідовного виконання процесів IDEF3 для проектування інформаційних систем.

5. Методологія побудови діаграм потоків даних для проектування інформаційних систем.

6. Методологія побудови моделі «Сутність-зв'язок» для проектування інформаційних систем.

 

2. Цикл професійно орієнтованих дисциплін.

Основи електротехніки та електроніки

 

1. Лінійні, нелінійні, параметричні та нелінійно-параметричні електричні кола та їх властивості.

2. І-й та ІІ-й закони Кірхгофа.

3. Розрахункові еквіваленти реального джерела.

4. Метод контурних струмів та визначення контурних струмів.

5. Вивід виразу для струму у довільному контурі.

6. Рівність алгебраїчних доповнень з симетричними індексами.

7. Вивід теореми компенсації для джерела струму та джерела напруги.

8. Метод еквівалентного генератора.

9. Фізичний зміст методу, співвідношення прямого і зворотного перетворення.

10. Розрахунок мостових схем.

 

Комп’ютерна схемотехніка

 

1. Системи числення, засоби переводу чисел з довільної системи в довільну.

2. Форми представлення даних в цифрових пристроях.

3. Кодування двійкових чисел в цифрових пристроях обробки даних.

4. Кодування десяткових чисел.

5. Кодування алфавітно-цифрової інформації.

6. Основні закони алгебри логіки.

7. Приклади використання законів для перетворення ПФ.

8. Методи мінімізації перемикаючих функцій. Метод Квасна-Мак-Класкі, діаграми Вейча.

9. Приклади мінімізації ПФ.

10. Типові прилади обчислювальної техніки.

 

Архітектура комп’ютерів

 

1. Апаратні і програмні методи контролю і відновлення інформації при її збереженні і передачі.

2. Контроль виконання арифметичних і логічних операцій у цифрових пристроях.

3. Організація системи пам'яті в комп'ютерах: RAM, SRAM, DRAM, ROM, EEPROM, Flash і ін.

4. Комп'ютери з «твердою» і мікропрограмною логікою керування. Характеристика, принципи організації переваги і недоліки, приклади реалізації.

5. Віртуальна пам’ять, сторінкова організація пам’яті, поняття віртуального та фізичного адресного простору. Реалізація сторінкової організації. Політики заміщення сторінок.

6. Сегментація пам’яті, її переваги та недоліки. Зовнішня фрагментація, алгоритми збору сміття best fit та first fit.

7. Псевдопаралельна робота. Формування процесів, явище гонок та синхронізація процесів за допомогою семафорів.

8. Архітектура процесорів паралельної дії, мультіпроцесори та мультікомп’юте­ри, системи з непрямим та безпосереднім зв’язком. Реалізація загальної пам’яті. Сеті міжз’єднань, їх основні властивості, стратегії комутації та алгоритми маршрутизації.

9. Метрики апаратного та програмного забезпечення паралельних обчислювальних систем, закон Амдала. Системі, що розширюються та ні. Технології підвищення швидкодії, модель керування, степінь розпаралелювання процесів.

10. Класифікація комп’ютерів паралельної дії. Семантика пам’яті спільного застосування. Шинна організація комп’ютерів, застосування кеш пам’яті.

 

Організація баз даних та знань

 

1. Стандарти СКБД. Функції СКБД. Переваги та недоліки СКБД у порівнянні з файловими системами.

2. Компоненти середовища СКБД.

3. Архітектура СКБД з багатьма користувачами. Технологія клієнт/сервер

4. Пошук даних: поняття ключів (вбудований, зовнішній, первинний, вторинний). Загальне поняття “алгоритму пошуку”. Методи пошуку.

5. Реляційні системи: реляційна модель даних, поняття “відношення”, “домен”, “атрибут”, “кортеж”, “інтенсіонал відношення”, “ектенсіонал відношення”. Операції реляційної алгебри.

6. Теорія нормальних форм: загальне поняття нормалізації бази даних. Головні нормальні форми. З’єднання без втрат та збереження залежностей.

7. Поняття та методи захисту даних в СКБД. Основні види погроз; контрзаходи: авторизація користувачів, права володіння та привілеї. Методи захисту даних в СКБД: представлення, резервне копіювання, шифрування, RAID-масиви

8. Поняття цілісності даних в СКБД; правила обмеження цілісності.

9. Паралельна робота в СКБД: понятті транзакції, властивості трансакцій, підтримка транзакцій.

10. Розподілені бази даних; мета створення розподілених баз даних, задачі, які вирішуються під час розподілення бази даних; головні ускладнення, які виникають в розподілених базах даних.

 

Системне програмування та операційні системи

 

1. Місце операційної системи у архітектурі комп’ютера та її призначення.

2. Різновиди організації пам’яті ЕОМ у загалі та IBM сумісної мікроЕОМ у різних режимах роботи та під управлінням різних ОС.

3. Мікропроцесори сімейства 80x86, СОЗУ, регістри, що входять до нього, їх поділення на групи та призначення.

4. Опис апаратури системи, та програмування портів таймеру, динаміку, клавіатури, принтеру, послідовного каналу.

5. Будова сучасних операційних систем UNIX та Windows. Організація файлових систем у них, індексні дескриптори, таблиця MFT.

6. Організація віртуального вводу/виведення, файли. Списки вільної пам’яті та способи їх реалізації.

7. Менеджери віртуальної пам’яті сучасних комп’ютерів IBM та UltraSPARC. Селектори та дескриптори. Буфера TLB та TSB.

8. Програми початкового завантаження мікроЕОМ, таблиця розподілу диску.

 

2.6 Комп'ютерні мережі.

1. Загальна характеристика моделі OSI.

2. Функціональне призначення основних типів комунікаційного обладнання - повторювачів, концентраторів, мостів, комутаторів, маршрутизаторів.

3. Топології фізичних зв'язків мережі. Їхні достоїнства і недоліки.

4. Логічна структуризація мережі. Види логічних організацій мережі: кільцева, лінійна. Поясните наступні твердження: логічна зірка на основі фізичної загальної шини і логічне кільце на основі фізичної зірки.

5. Характеристики кабельних ліній зв'язку: коаксіальний, волоконно-оптичний кабелі та вита пара.

6. Пропускна здатність лінії зв'язку. Зв'язок між пропускною здатністю та смугою пропущення лінії (Формули Шеннона і Найквиста)

7. Типи адресації вузлів мережі: фізична, мережна і символьна адреси. Класи і маски IP-адрес.

8. Характеристика багаторівневої структури стека TCP/IP. Основні протоколи стека.

9. Загальна характеристика і специфікації фізичного середовища ETHERNET .

10. Базові технології Token Ring і FDDI

Комп'ютерна графіка

 

1. Основні графічні моделі цифрових зображень (векторна й растрова моделі їх достоїнства й недоліки).

2. Колірні моделі. Порівняльна характеристика. Значення терміна колірне охоплення.

3. Кольорові моделі (адитивна модель RGB, адитивна модель LAB, перцепційна модель HSB, субтрактивна модель CMYK).

4. Параметри растрових зображень( розмір, дозвіл, тип колірної моделі, глибина кольорів).

5. Растрування, ліниатура.

 

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

 

1. Основні властивості мовних сигналів.

2. Теорема Котельнікова.

3. Узагальнений ряд Фур`є.

4. Дискретні сигнали і їх спектри.

5. Класифікація сигналів.

6. Синусно-косинусна формула ряду Фур`є.

7. Цифрові фільтри (ЦФ).

8. Алгоритм стиснення з втратами.

9. Методи згладжування зображення.

10. Аналогові, дискретні і цифрові сигнали.

 

Чисельні методи в інформатиці

 

1. Інтерполяція функцій. Інтерполяційні багаточлени Лагранжа і Ньютона.

2. Сплайн – інтерполяція функцій. Квадратичний і кубічний сплайн.

3. Апроксимація функцій. Метод найменших квадратів. Види апроксимації.

4. Рішення диференційних рівнянь методами Рунге-Кутта першого, другого та четвертого порядків.

5. Методи рішення нелінійних рівнянь, проблема відділення коренів, проблема уточнення коренів.

6. Методи рішення систем лінійних та нелінійних рівнянь.

 

Системи штучного інтелекту

 

1. Пошук рішення в просторі станів. Програма узагальненого алгоритму пошуку.

2. Межовий набір вузлів і уточнена програма узагальненого алгоритму пошуку.

3. Пошук у глибину з ітеративним поглибленням.

4. Жадібний пошук по першому найкращому збігу.

5. Пошук А*

6. Пошук із сходженням до вершини і його варіанти.

7. Локальний променевий пошук і його варіанти.

8. Генетичні алгоритми.

Моделювання систем

 

1. Визначення теорії моделювання систем: теорія моделювання, модель, фізична та математична модель. Властивості моделей. Етапи побудови математичних моделей.

2. Принципи системного підходу в моделюванні систем.

3. Характеристика безперервно-детермінованих моделей. Статичне і динамічне моделювання.

4. Характеристика дискретно-детермінованих моделей.

5. Характеристика дискретно-стохастичних моделей.

6. Характеристика неперервно-стохастичних моделей на прикладі систем масового обслуговування.

7. Характеристика мережевих моделей на прикладі мереж Петрі.

8. Характеристика методу статистичного моделювання. Генерація послідовності випадкових чисел. Моделювання випадкових подій та величин.

9. Управління модельним часом. Моделювання часу с постійним шагом. Моделювання часу за особистим станом. Моделювання паралельних процесів.

10. Планування статистичного експерименту. Стратегічне та тактичне планування експерименту.

 

Основи охорони праці

 

1. Основні законодавчі акти про охорону праці.

2. Гігієнічна класифікація праці.

3. Вплив електричного струму на організм людини.

4. Причини виникнення пожеж.

5. Вплив електромагнітних полів на людину, методи захисту від них.

6. Види та джерела іонізуючих випромінювань, засоби захисту від них.

7. Інструктаж з питань охорони праці.

 

 


ЛIТЕРАТУРА

Основна

1.1. Об`єктно-орієнтоване програмування

1. Рольщиков В.Б. Конспект лекцій – електронна версия.

2. Верлань А.Ф., Чмырь И.А. Объектно-ориентированное моделирование. Учебное пособие – Одесса: ОРИГУ НАГУ, 2005. – 246 с.

3. П.Ноутон, Г.Шилдт. Полное руководство. – СПб.: Питер, 2005. – 1067 с.: ил.

4. Секреты программирования для Internet на JAVA. – СПб.: Питер, 2003. – 389 с.ил.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.009 с.)