ТОП 10:

Об’єктно-орієнтоване програмуванняЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ОДЕКУ Голова методичної ради ОДЕКУ

____________Степаненко С.М. _______________Хохлов В.М.

“_____” ____________2013 р. “____”_______________2013 р.

 

 

ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

бакалаврів

напрям підготовки - “Комп'ютерні науки”

 

спеціальність

6.080.400 “Інформаційні управляючі системи та технології”

 

 

Курс IV Затверджено

На засіданні кафедри

Інформаційних технологій

Прот. № “__” 2013 р.

Зав. каф.

_____________Препелиця Г.П.

 

 

Затверджено

На засіданні методичної комісії

факультету комп'ютерних наук

протокол №______

“____”___________2013 р.

Декан факультету

_____________Коваленко Л.Б.

 

 

 

 

Одеса 2013


Передмова

Державний іспит за спеціальністю один з найважливіших видів атестації бакалаврів на заключному етапі навчання. Він призваний забезпечити комплексну оцінку рівня теоретичної та практичної підготовки бакалаврів відповідно до кваліфікаційної характеристики. Іспит повинен виявити рівень професійного мислення та кругозору бака. Що дозволяє майбутньому фахівцеві самостійно вирішувати складні питання теорії та практики на виробництві.

Програма державного іспиту включає в себе ряд розділів, зміст яких базується на дисциплінах циклів фундаментальної (природничо-наукової) та професійної підготовки бакалаврів напряму “комп’ютерні науки”, а саме:

 

1. Цикл природничо-наукової підготовки

1.1 Об’єктно-орієнтоване програмування

1.2 Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем

 

2. Цикл професійної та практичної підготовки

2.1 Основи електротехніки і електроніки

2.2 Комп’ютерна схемотехніка

2.3 Архітектура комп’ютерів

2.4 Організація баз даних та знань.

2.5 Системне програмування і операційні системи.

2.6 Комп’ютерні мережі

2.7 Комп’ютерна графіка

2.8 Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

2.9 Чисельні методи в інформатиці

2.10 Системи штучного інтелекту

2.11 Моделювання систем

2.12 Основи охорони праці

 


Зміст.

1. Природничо-наукові дисципліни.

Об’єктно-орієнтоване програмування

1. Об’єктно-орієнтоване програмування як технологія програмування.

Парадигма програмування. Модульне програмування. Спадне програмування. Структурне програмування. Поняття об’єкта, класу об’єктів. Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування: інкапсуляція, спадкування та поліморфізм.

2. Прості класи у мові JAVA

Оголошення класу у мові. Модифікатори оголошення класу та його полів, конструкція ініціалізації. Статичні поля та поля final. Модифікатори доступу.

3. Екземпляри класу

Створення об’єктів. Конструктори об’єктів. Блоки ініціалізації та ініціалізація статичних полів.

4. Методи класів

Оголошення методів та їх модифікатори. Виклик методів, передача та повернення параметрів. Застосування методів для керування доступом. Вираз this і його застосування. Перевантаження методів. Метод main та методи native.

5. Спадкування, супер та субкласи

Конструктори субкласів. Порядок ініціювання полів субкласів. Перевизначення методів класів. Приховування полів та доступ до успадкованих членів. Службове слово super і його застосування. Сумісність, перетворення та перевірка типів.

6. Загальна структура та ієрархія класів у мові JAVA

Класи, що об’єднуються до пакетів. Особливості застосування модифікаторів protected та final. Клас Object і його методи. Клонування об’єктів. Модифікатор abstract і абстрактні класи. Принципи проектування класу, що підлягає спадкуванню.

7. Інтерфейси у об’єктно-орієнтованому програмуванні

Поняття інтерфейсу. Стандартні інтерфейси мови JAVA. Оголошення інтерфейсу, константи та методи у ньому. Розширення інтерфейсів, спадкування та приховування констант. Спадкування, перевизначення і перевантаження методів у інтерфейсах. Робота з інтерфейсами та їх реалізація. Пусті інтерфейси та правила застосування інтерфейсів.

8. Різновиди класів, що вони є у мові JAVA

Статичні вкладені класи і інтерфейси. Внутрішні класи. Доступ до полів внутрішніх та зовнішніх класів. Спадкування внутрішніх класів. Спадкування і приховування у контексті зовнішнього класу. Локальні внутрішні класи. Анонімні локальні класи. Вкладеність у інтерфейсах та змінні в них.

9. Виключення та їх обробка

Ієрархія класів стандартних типів виключень у мові JAVA. Створення нових типів виключень. Інструкція throw, передача управління. Синхронні та асинхронні виключення. Висловлювання throws і перевизначення методів. Блок try-catch.Висловлювання finally.Правила застосування виключень.

 

Системний аналіз та проектування інформаційних систем

 

1. Система та її властивості, структура та ієрархія системи, модульна побудова системи, стан та процеси у системі, цілеспрямовані системи та керування ними.

2. Життєвий цикл інформаційної системи. Каскадна і спіральна моделі життєвого циклу.

3. Методологія функціонального моделювання робіт IDEF0 для проектування інформаційних систем.

4. Методологія послідовного виконання процесів IDEF3 для проектування інформаційних систем.

5. Методологія побудови діаграм потоків даних для проектування інформаційних систем.

6. Методологія побудови моделі «Сутність-зв'язок» для проектування інформаційних систем.

 

2. Цикл професійно орієнтованих дисциплін.

Основи електротехніки та електроніки

 

1. Лінійні, нелінійні, параметричні та нелінійно-параметричні електричні кола та їх властивості.

2. І-й та ІІ-й закони Кірхгофа.

3. Розрахункові еквіваленти реального джерела.

4. Метод контурних струмів та визначення контурних струмів.

5. Вивід виразу для струму у довільному контурі.

6. Рівність алгебраїчних доповнень з симетричними індексами.

7. Вивід теореми компенсації для джерела струму та джерела напруги.

8. Метод еквівалентного генератора.

9. Фізичний зміст методу, співвідношення прямого і зворотного перетворення.

10. Розрахунок мостових схем.

 

Комп’ютерна схемотехніка

 

1. Системи числення, засоби переводу чисел з довільної системи в довільну.

2. Форми представлення даних в цифрових пристроях.

3. Кодування двійкових чисел в цифрових пристроях обробки даних.

4. Кодування десяткових чисел.

5. Кодування алфавітно-цифрової інформації.

6. Основні закони алгебри логіки.

7. Приклади використання законів для перетворення ПФ.

8. Методи мінімізації перемикаючих функцій. Метод Квасна-Мак-Класкі, діаграми Вейча.

9. Приклади мінімізації ПФ.

10. Типові прилади обчислювальної техніки.

 

Архітектура комп’ютерів

 

1. Апаратні і програмні методи контролю і відновлення інформації при її збереженні і передачі.

2. Контроль виконання арифметичних і логічних операцій у цифрових пристроях.

3. Організація системи пам'яті в комп'ютерах: RAM, SRAM, DRAM, ROM, EEPROM, Flash і ін.

4. Комп'ютери з «твердою» і мікропрограмною логікою керування. Характеристика, принципи організації переваги і недоліки, приклади реалізації.

5. Віртуальна пам’ять, сторінкова організація пам’яті, поняття віртуального та фізичного адресного простору. Реалізація сторінкової організації. Політики заміщення сторінок.

6. Сегментація пам’яті, її переваги та недоліки. Зовнішня фрагментація, алгоритми збору сміття best fit та first fit.

7. Псевдопаралельна робота. Формування процесів, явище гонок та синхронізація процесів за допомогою семафорів.

8. Архітектура процесорів паралельної дії, мультіпроцесори та мультікомп’юте­ри, системи з непрямим та безпосереднім зв’язком. Реалізація загальної пам’яті. Сеті міжз’єднань, їх основні властивості, стратегії комутації та алгоритми маршрутизації.

9. Метрики апаратного та програмного забезпечення паралельних обчислювальних систем, закон Амдала. Системі, що розширюються та ні. Технології підвищення швидкодії, модель керування, степінь розпаралелювання процесів.

10. Класифікація комп’ютерів паралельної дії. Семантика пам’яті спільного застосування. Шинна організація комп’ютерів, застосування кеш пам’яті.

 

Комп'ютерна графіка

 

1. Основні графічні моделі цифрових зображень (векторна й растрова моделі їх достоїнства й недоліки).

2. Колірні моделі. Порівняльна характеристика. Значення терміна колірне охоплення.

3. Кольорові моделі (адитивна модель RGB, адитивна модель LAB, перцепційна модель HSB, субтрактивна модель CMYK).

4. Параметри растрових зображень( розмір, дозвіл, тип колірної моделі, глибина кольорів).

5. Растрування, ліниатура.

 

Системи штучного інтелекту

 

1. Пошук рішення в просторі станів. Програма узагальненого алгоритму пошуку.

2. Межовий набір вузлів і уточнена програма узагальненого алгоритму пошуку.

3. Пошук у глибину з ітеративним поглибленням.

4. Жадібний пошук по першому найкращому збігу.

5. Пошук А*

6. Пошук із сходженням до вершини і його варіанти.

7. Локальний променевий пошук і його варіанти.

8. Генетичні алгоритми.

Моделювання систем

 

1. Визначення теорії моделювання систем: теорія моделювання, модель, фізична та математична модель. Властивості моделей. Етапи побудови математичних моделей.

2. Принципи системного підходу в моделюванні систем.

3. Характеристика безперервно-детермінованих моделей. Статичне і динамічне моделювання.

4. Характеристика дискретно-детермінованих моделей.

5. Характеристика дискретно-стохастичних моделей.

6. Характеристика неперервно-стохастичних моделей на прикладі систем масового обслуговування.

7. Характеристика мережевих моделей на прикладі мереж Петрі.

8. Характеристика методу статистичного моделювання. Генерація послідовності випадкових чисел. Моделювання випадкових подій та величин.

9. Управління модельним часом. Моделювання часу с постійним шагом. Моделювання часу за особистим станом. Моделювання паралельних процесів.

10. Планування статистичного експерименту. Стратегічне та тактичне планування експерименту.

 

Основи охорони праці

 

1. Основні законодавчі акти про охорону праці.

2. Гігієнічна класифікація праці.

3. Вплив електричного струму на організм людини.

4. Причини виникнення пожеж.

5. Вплив електромагнітних полів на людину, методи захисту від них.

6. Види та джерела іонізуючих випромінювань, засоби захисту від них.

7. Інструктаж з питань охорони праці.

 

 


ЛIТЕРАТУРА

Основна

1.1. Об`єктно-орієнтоване програмування

1. Рольщиков В.Б. Конспект лекцій – електронна версия.

2. Верлань А.Ф., Чмырь И.А. Объектно-ориентированное моделирование. Учебное пособие – Одесса: ОРИГУ НАГУ, 2005. – 246 с.

3. П.Ноутон, Г.Шилдт. Полное руководство. – СПб.: Питер, 2005. – 1067 с.: ил.

4. Секреты программирования для Internet на JAVA. – СПб.: Питер, 2003. – 389 с.ил.

 

Комп’ютерна схемотехніка

1. Препелиця Г.П . Комп’ютерна схемотехніка.. Конспект лекцій.-Одеса: Екологія, 2008.-340с.

2. Препелиця Г.П. Комп’ютерна схемотехніка. Практикум: навч. посіб.- Одеса: Екологія, 2008. - 252с.

3. Препелиця Г.П. Схемотехніка ЕОМ. Практикум: Навчальний посібник- Одеса, 2002. – 203 с.

4. Великий В.І., Препелиця Г.П. Мікропроцесорні системи обробки даних та управління в гідрометеорології: Навчальний посібник. – Одеса, Вид-во “ТЄС”, 2004. – 212 с.

Архітектура комп’ютерів

1. Организация ЭВМ. 5-е изд./ К. Хамахар, З. Вранешич, С. Заки. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2003. – 848 с.: ил.

2. Г. Майерс. Архитектура современных ЭВМ: В 2-х кн., кн.2 - Пер. с англ. - М.: Мир, 1985. - 312 с.

3. Волощук Л.А., Великий В.И. Архитектура компьютера, ч.1, ч.2. Методические указания и контрольные работы для студентов очной и заочной форм обучения.- Одесса,2006-80с.

Компьютерні мережі.

1. Кузніченко С.Д. Конспект лекцій . – Одеса : Екологія, 2008.- 123 с.

2. Кулаков Ю.А., Луцкий Г.М. Компьютерные сети .- К.: Юниор, 1998.- 384 с.

3. Кеннет Крег. Основы сетей Windows.: Пер. с англ. – М.: Диалектика,1999. – 368.:ил.

4. Челлис Джеймс. Основы построения сетей. М.: Издательство «Лори»,1997.

5. Вишневский А. Сетвые технологии Windows 2000 для професионалов. – СПб.: Питер,2000. – 592с.:ил.

Комп'ютерна графіка

1. Кострицкая Л.С. Компьютерная графика. Крнспект лекций.- Одесса: Екологія, 2008, 130 с.

2. Глушаков С.В., Кнабе Г.А. Г55 Компьютерная графика.- 2-е изд., доп. И перераб./Худож.- оформитель А.С. Юхтин. – Хаоьков: Фолио, - 2003. – 509 с. – (Учебный курс).

3. Петров М.Н. П30 Эффективная работа: Photoshop CS (+CD). – СПб.: Питер,2004 – 845 с.: ил.

Системи штучного інтелекту

1. Чмырь И.А. Система искусственного интеллекта. Конспект лекций и упражнения для практических занятий.

2. Джорж.Ф.Люгер. Искусственный интеллект. Стратегия и методы решения сложных проблем. М: изд.дом Вильямса.-2003 г.

3. Стюарт Рассел. Питер Норвик . Искусственный интеллект. Современный подход. М: изд.дом Вильямса.-2006 г.

Моделювання систем

1. Томашевский В.М. Моделювання систем. К.: Видавнича група ВНV. – 2005.

2. Советов В.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. М.: Высшая школа,1985.

3. Бусленко. Моделирование сложных систем. М,: Наука,1988.

4. Молчанов А.А. Моделирование и проектирование сложных систем.К.: Высшая школа,1988.

Основи охорони праці

1. Навчальний посібник „Основи охорони праці”, 3-є вид. За ред.. І.Я. Бедрія, 2004р.

2. Конспект лекцій „Основи охорони праці” – Вид-во „ТЕС”, Одеса, 2007р.

3. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів по вивченню дисципліни „Основи охорони праці”.

 

Додаткова

1. К. Фути, Н. Судзуки. Языки программирования и схемотехника СБИС: Пер. с япон. - М.: Мир, 1988, 224 с.

2. Берзтисс А.Т. Структуры данных. — М.: Статистика, 1977

3. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных. — 6-е изд. — К.: Диалектика, 1998.

4. OMG Unified Modelin Language Specification – March 2003, Version 1.5 formal /03-03-01: An Adopted Formal Specification of the Object Management Group, Inc.

5. Проектирование информационных систем. М.: „Компьютер Пресс”, №9, 2001.

6. Калянов Г.Н. Структурный системный анализ. М.: Лори, 1997.

7. Архитектура компьютера.. 4-е изд./ Э. Таненбаум. – СПб.: Питер, 2003.- 704 с.

8. Соучек Б. Микропроцессоры и микро-ЭВМ: Пер. с англ./Под ред. А.И. Петренко.-М.: Советское радио,1979.

9. Джордейн Р. Справочник системного программиста ПК типа ІВМ РС.-М.: Мир,1993.

10. Абель П. Язык ассеблера для ІВМ РС и программирование: Пер. с англ.-М.:Высшая школа, 1992,- 447с.

11. Операционные системы реального времени для микро-ЭВМ: Под ред. И.М. Крамфуса.-М.: МЦНТИ,1984.

12. Сетевые средства Microsoft Windows NT Server 4.0 : пер. С англ. – СПб.: БХВ – Петербург, 2000. – 880 с.: ил.

13. Розенкноп Д.Л. Создание анимационных эффектов в Micromedia Flash MX 2004 / Д.Л. Розенкоп. М.: НТ Пресс, 2005.-192 с.: ил.-Просто о сложном).

14. Конституція України. – К.; Основна, 1996.

15. Законодавство України про охорону праці: У 4 т.– К.; Основна, 1995.

ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ОДЕКУ Голова методичної ради ОДЕКУ

____________Степаненко С.М. _______________Хохлов В.М.

“_____” ____________2013 р. “____”_______________2013 р.

 

 

ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

бакалаврів

напрям підготовки - “Комп'ютерні науки”

 

спеціальність

6.080.400 “Інформаційні управляючі системи та технології”

 

 

Курс IV Затверджено

На засіданні кафедри

Інформаційних технологій

Прот. № “__” 2013 р.

Зав. каф.

_____________Препелиця Г.П.

 

 

Затверджено

На засіданні методичної комісії

факультету комп'ютерних наук

протокол №______

“____”___________2013 р.

Декан факультету

_____________Коваленко Л.Б.

 

 

 

 

Одеса 2013


Передмова

Державний іспит за спеціальністю один з найважливіших видів атестації бакалаврів на заключному етапі навчання. Він призваний забезпечити комплексну оцінку рівня теоретичної та практичної підготовки бакалаврів відповідно до кваліфікаційної характеристики. Іспит повинен виявити рівень професійного мислення та кругозору бака. Що дозволяє майбутньому фахівцеві самостійно вирішувати складні питання теорії та практики на виробництві.

Програма державного іспиту включає в себе ряд розділів, зміст яких базується на дисциплінах циклів фундаментальної (природничо-наукової) та професійної підготовки бакалаврів напряму “комп’ютерні науки”, а саме:

 

1. Цикл природничо-наукової підготовки

1.1 Об’єктно-орієнтоване програмування

1.2 Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем

 

2. Цикл професійної та практичної підготовки

2.1 Основи електротехніки і електроніки

2.2 Комп’ютерна схемотехніка

2.3 Архітектура комп’ютерів

2.4 Організація баз даних та знань.

2.5 Системне програмування і операційні системи.

2.6 Комп’ютерні мережі

2.7 Комп’ютерна графіка

2.8 Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

2.9 Чисельні методи в інформатиці

2.10 Системи штучного інтелекту

2.11 Моделювання систем

2.12 Основи охорони праці

 


Зміст.

1. Природничо-наукові дисципліни.

Об’єктно-орієнтоване програмування

1. Об’єктно-орієнтоване програмування як технологія програмування.

Парадигма програмування. Модульне програмування. Спадне програмування. Структурне програмування. Поняття об’єкта, класу об’єктів. Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування: інкапсуляція, спадкування та поліморфізм.

2. Прості класи у мові JAVA

Оголошення класу у мові. Модифікатори оголошення класу та його полів, конструкція ініціалізації. Статичні поля та поля final. Модифікатори доступу.

3. Екземпляри класу

Створення об’єктів. Конструктори об’єктів. Блоки ініціалізації та ініціалізація статичних полів.

4. Методи класів

Оголошення методів та їх модифікатори. Виклик методів, передача та повернення параметрів. Застосування методів для керування доступом. Вираз this і його застосування. Перевантаження методів. Метод main та методи native.

5. Спадкування, супер та субкласи

Конструктори субкласів. Порядок ініціювання полів субкласів. Перевизначення методів класів. Приховування полів та доступ до успадкованих членів. Службове слово super і його застосування. Сумісність, перетворення та перевірка типів.

6. Загальна структура та ієрархія класів у мові JAVA

Класи, що об’єднуються до пакетів. Особливості застосування модифікаторів protected та final. Клас Object і його методи. Клонування об’єктів. Модифікатор abstract і абстрактні класи. Принципи проектування класу, що підлягає спадкуванню.

7. Інтерфейси у об’єктно-орієнтованому програмуванні

Поняття інтерфейсу. Стандартні інтерфейси мови JAVA. Оголошення інтерфейсу, константи та методи у ньому. Розширення інтерфейсів, спадкування та приховування констант. Спадкування, перевизначення і перевантаження методів у інтерфейсах. Робота з інтерфейсами та їх реалізація. Пусті інтерфейси та правила застосування інтерфейсів.

8. Різновиди класів, що вони є у мові JAVA

Статичні вкладені класи і інтерфейси. Внутрішні класи. Доступ до полів внутрішніх та зовнішніх класів. Спадкування внутрішніх класів. Спадкування і приховування у контексті зовнішнього класу. Локальні внутрішні класи. Анонімні локальні класи. Вкладеність у інтерфейсах та змінні в них.

9. Виключення та їх обробка

Ієрархія класів стандартних типів виключень у мові JAVA. Створення нових типів виключень. Інструкція throw, передача управління. Синхронні та асинхронні виключення. Висловлювання throws і перевизначення методів. Блок try-catch.Висловлювання finally.Правила застосування виключень.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.025 с.)