Укл. Матвеєва Н.В.— Х.: ХЕУ, 2013.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Укл. Матвеєва Н.В.— Х.: ХЕУ, 2013. 

Відповідальний за випуск: к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів

Смоленюк Р.П.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Курсова робота – важливий етап навчального процесу і один з елементів науково-дослідної роботи студента в його спрямованості до одержання вищої кваліфікації спеціаліста в області фінансів. Вона виконується студентами 3 курсу напряму підготовки 6. 030508 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання.

Курсова робота з дисципліни Гроші і кредит є самостійною комплексною роботою студента, що має намір спеціалізуватися у фінансовій справі, з елементами творчого пошуку. Написання курсової роботи базується на фактичних матеріалах виробничо-фінансової діяльності конкретного суб'єкта господарювання і вимагає від студентів мобілізації знань з усіх економічних дисциплін, отриманих за час навчання в університеті.

Метою розробки курсової роботи є не лише перевірка знань студентів методом активного та ґрунтовного вивчення дисципліни, закріплення і поглиблення теоретичних та практичних навиків, набутих при вивченні курсів: "Економічна теорія", "Економіка підприємств", "Економічний та фінансовий аналіз", "Фінанси", "Фінанси підприємства", "Бухгалтерський облік", "Страхування", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Банківська справа", "Державне регулювання економіки" тощо, але й засобом залучення студентів до теоретичного аналізу та практичного розв'язання актуальних проблем сьогодення.

В процесі написання курсової роботи студент оволодіває надбаннями сучасної економічної науки, методами наукового дослідження, навиками пошуку літературних джерел за обраною темою. Водночас він вчиться узагальнювати явища і факти реального життя, формує своє економічне мислення та виробляє особисте ставлення до конкретних економічних проблем.

Тематика курсових робіт, підготовлена відповідно до навчальної програми, охоплює всі розділи та теми курсу “Гроші і кредит ”, а саме:

1. Сутність та функції грошей.

2. Грошовий оборот і грошові потоки.

3. Грошовий ринок.

4. Грошові системи.

5. Інфляція та грошові реформи.

6. Валютний ринок і валютні системи.

7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово – кредитна політика.

8. Роль грошей у ринковій економіці.

9. Теорія грошей.

10. Сутність і функції кредиту.

11. Форми, види і роль кредиту.

12. Теоретичні засади процента.

13. Фінансове посередництво грошового ринку.

14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків

15. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління.

16. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

Розв'язання поставлених у курсовій роботі завдань забезпечує теоретичну підготовку студентів, дозволяє опанувати навиками фінансового аналізу, фінансів, бюджетування, експертизи управлінських рішень, які необхідні сучасному фахівцю в галузі фінансів.

Курсова робота є також елементом підготовки студентів до роботи з дипломного проектування та майбутньої самостійної діяльності. Тому вимоги щодо виконання курсової роботи є максимально наближеними до вимог написання дипломної роботи.

Курсова робота виконується відповідно до навчального плану. Оформлення роботи повинно відповідати вимогам, наведеним у даних методичних порадах.

Вибрана тема курсової роботи закріплюється за студентом на підставі особистої письмової заяви студента( зразок заяви наведено у додатку А).

Виконання курсової роботи включає ряд етапів, першим з яких і надзвичайно важливим є вибір теми, підбір літератури, складання плану роботи, збір фактичного матеріалу, написання тексту роботи, підготовка і захист курсової роботи.

2. ПОРЯДОК РОБОТИ НАД КУРСОВОЮ РОБОТОЮ

 

Вибір теми

При виборі теми курсової роботи студент керується зразковою тематикою розробленою і затвердженою на кафедрі. Студент самостійно вибирає тему роботи із списку рекомендованих.

При виборі теми курсової роботи необхідно враховувати її актуальність, ступінь розробки в науковій літературі, наявність публікацій в науковій і періодичній літературі, практичну значимість, зацікавленість студента в розробці даного напрямку.

Тематика курсових робіт є достатньо обширною, щоб кожен міг обрати окрему тему. Тому

 

При виборі теми потрібно уникати ситуації, за якої в одній навчальній групі вони повторюються.

Наступним етапом після підбору найоптимальнішого для студента варіанту теми курсової роботи єпідбір необхідної літератури.

Підбір літератури.

Керуючись проблемами обраної теми студент самостійно підбирає необхідну літературу. Суттєву допомогу в цьому процесі надасть рекомендована література, примірний перелік якої наведено у даних методичних порадах.

Потрібно пам’ятати:

Наведена у посібнику рекомендована література є лише орієнтиром для самостійного підбору літературних джерел.

Робота над пошуком необхідної літератури починається насамперед з огляду систематичних та алфавітних каталогів наукових бібліотек. Основну увагу студент повинен акцентувати на монографічній літературі. При цьому він має виділити наукові праці тих авторів, як вітчизняних так і зарубіжних, які працюють над науковими проблемами, пов'язаними з темою курсової роботи.

Разом з тим студент обов'язково знайомиться зі журнальними та газетними публікаціями останніх 2-3 років. Радимо опрацювати такі часописи:українські: "Фінанси України", "Банківська справа", "Економіка України", "Регіональна економіка", “Экономика предприятия”, "Економіка, фінанси, право: проблемні питання, коментарі та поради", "Вісник податкової служби України", "Вісник Національного банку України, "Економіст", "Фондовий ринок", "Финансовые услуги", "Финансовая тема", "Финансовая консультация";

російські: "Финансы», «Российский экономический журнал», «Экономист», «Деньги и кредит», «Бизнесс и банки», "Вопросы экономики", що є в наявності у читальному залі бібліотеки інституту, інших навчальних закладів та бібліотек міста.

Для полегшення роботи над пошуком джерел та економії часу принагідне зауважити, що в останніх річних номерах часописів наводиться перелік всіх публікацій даного року з вказівкою номера та сторінки. Фактичні і статистичні дані минулих років містяться в таких статистичних щорічниках і довідниках, як "Народне господарство України", "Україна в цифрах", обласних і районних статистичних збірниках, довідниках інших країн.

Разом з тим студент вивчає законодавчі та нормативні документи, постанови уряду, укази Президента з економічних питань, які друкуються у Відомостях Верховної Ради та Офіційному Віснику України.

Для вивчення обраної теми студент знайомиться також з підручниками і навчальними посібниками як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. При цьому не слід забувати, що це - допоміжна література.

 

Не допускається виконання курсової роботи виключно за матеріалами підручників і посібників. Оскільки це творча наукова робота, основним джерелом мають бути наукові публікації.

 

Підібрана до теми література заноситься в окремі картки. На їх основі складається список використаної літератури, який в процесі її вивчення буде постійно поповнюватись.

Нарешті підібравши та узагальнивши літературу студент приступає до їїопрацювання.

Опрацювання літератури

Опрацювання літератури супроводжується її конспектуванням. Студент виписує окремі важливі, на його думку, теоретичні положення, цифри, факти тощо з обов'язковим посиланням на джерело та сторінки. Таким чином формується робочий матеріал для написання курсової роботи. Далі він групується за окремими найважливішими проблемами, які складуть основні розділиплану роботи.

Слід пам'ятати,

що постійно з’являються нові публікації – насамперед у наукових часописах і збірниках. Тому потрібно докласти значні зусилля для поповнення списку літературних джерел, на які посилається автор праці, що вивчається.

План роботи

План є обов'язковим і надзвичайно важливим атрибутом майбутньої курсової роботи. Він дозволяє логічно пов'язати окремі проблеми обраної і розгорнутої в тексті роботи теми, розмістити їх у певній послідовності.

При цьому слід мати на увазі, що всі проблеми пов'язанієдиною метою дослідження. Напрям дослідження йде від простого до складного. Потрібно починати із загальних теоретичних положень, а потім переходити до аналізу конкретних явищ і процесів з використанням статистичних даних.

 

План самостійно складається студентом після опрацювання літератури, погоджується науковим керівником, коригується при потребі та затверджується.

Оскільки курсовий проект, є якби пробним моментом, підготовкою до написання дипломної роботи то бажано скласти розгорнутий план. Він повинен складатися зі вступу, кількох розділів, які деталізуються параграфами (як правило другий розділ), висновків, списку використаної літератури, додатків. Разом з тим його не слід переобтяжувати надмірною кількістю розділів. Оптимальний варіант-три розділи, хоча може бути і більше.

Пункти плану повинні відображати сутність теми, бути короткими, лаконічними та викладатися у логічній послідовності. Орієнтовний варіант плану курсової роботи наведено у додатку Б.

 

Від того наскільки виважено і вдало складено план залежить правильність і повнота висвітлення теми, глибина розгляду проблем, логіка викладу матеріалу.

 

На цьому підготовчий період завершується і можна приступити до основного етапу -написання тексту курсової роботи та її оформлення.

 

3. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.032 с.)