Такі роботи до перевірки не приймаються і до захисту не допускаються.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Такі роботи до перевірки не приймаються і до захисту не допускаються.РЕЦЕНЗУВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Чистовий варіант курсової роботи, оформлений відповідно до наведених вище вимог, подається на рецензію.

Студенти денної та заочної форми навчання здають курсові роботи на кафедру фінансів.

Роботи здаються заздалегідь з тим, щоб у наукового керівника було достатньо часу для рецензування, а у студента при необхідності можливість виправити зазначені у рецензії недоліки (зауваження).

Зареєстровані курсові роботи передаються науковим керівникам для рецензування. Протягом 10—12 днів він повинен вичитати роботу та зробити висновок про її допуск чи недопуск до захисту.

При цьому у рецензії вказуються позитивні та негативні сторони роботи із детальним аналізом виявлених недоліків.

Прорецензовану роботу науковий керівник повертає лаборанту кафедри (для студентів денної форми навчання) та методистам (студентів-заочників).

Студент, одержавши роботу після рецензування, знайомиться з рецензією і готується до захисту. Якщо у рецензії мають місце певні зауваження щодо змісту і оформлення курсової роботи то студент повинен їх врахувати та зробити виправлення у тексті. У випадку недопуску роботи до захисту (якщо робота не відповідає вимогам) студент ознайомившись із зауваженнями наукового керівника та вимогами, виконує роботу наново або обирає іншу тему.

 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Захист курсової роботи проходить перед комісією у складі 2-3-х викладачів кафедри фінансів у присутності студентів даної навчальної групи та зацікавлених осіб. Присутні можуть задавати автору питання, виступати з приводу захисту.

Захист відбувається напередодні екзамену з дисципліни гроші і кредит навчального розкладу. Студенту надається 10 хвилин для виступу. За цей час потрібно логічно у стислій формі впевнено та переконливо викласти основні результати дослідження, дати відповіді на поставлені запитання членів комісії та присутніх.

Комісія за результатами захисту та викладеного (написаного) матеріалу виставляє оцінку. При цьому на оцінку курсової роботи впливають такі моменти:

- рівень опанування основних проблем теми, оволодіння економічними категоріями і термінологією;

- наявність необхідного наукового апарату дослідження;

- вміння узагальнити та систематизувати зібраний матеріал, конкретизувати та логічно викласти основні положення теми, пов'язати теоретичні положення з практикою;

- обгрунтованість висновків проведеного дослідження та цінність запропонованих пропозицій;

- опрацювання достатньої кількості літературних джерел, влучне посилання на них у текстовій частині;

- вміння логічно викласти зміст, вести наукову полеміку з дискусійних (проблемних) питань, здатність відстоювати свої погляди на проблему;

- якість викладу матеріалу у курсовій роботи, її відповідність встановленим вимогам.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота оцінюється відповідно до критеріїв оцінювання (див. табл. 1-2).

Таблиця 1.

Вагомість оцінювання курсової роботи

Дотримання встановленого кафедрою графіка Повнота розкриття теми Використання літературних джерел Застосування практичних прикладів Елементи наукового дослідження за темою Захист роботи

Робота з незадовільною оцінкою повертається студентові на повторне опрацювання протягом терміну, встановленого кафедрою. Студент, що отримав незадовільну оцінку, не допускається до іспиту з даного курсу.

Таблиця 2.

Шкала та критерії оцінювання курсової роботи

Оцінка за шкалою ЕСТS Бали Оцінка   Критерії оцінки
А 85-100 - використано і опрацьовано широке коло наукової літератури, у тому числі першоджерел; - опановано усю різноманітність теорій, концепцій з даної проблеми; - проведено на високому рівні теоретичні узагальнення, проведено практичну роботу на прикладі підприємства; - робота виконана із дотриманням усіх необхідних вимог.
В - робота має добру якість; - виконано всі вказані вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру; - недостатньо аргументовані висновки пропозиції.
С 65-75 - недост- грунтовно виконано письмовий варіант курсової роботи; - виявлено добру підготовку і знання матеріалу; - на захисті допущені певні неточності у трактуванні окремих проблем та помітні труднощі у їх теоретичному узагальнені. - - -- ви
D - письмовий варіант роботи виконано на задовільно; - не використано усіх можливостей літературних джерел; - на захисті показані знання по даній темі, але відсутні відповідні висновки; - не має звязку теоретичних узагальнень із практикою.
E 50-55 - письмовий варіант роботи виконано з порушенням вимог; - не опановано мінімум наукової літератури; - при захисті помітні значні труднощі у логічному викладі проблеми.
20-45 - робота не відповідає вимогам; - виконана з порушенням термінів; - при захисті виявлено погане орієнтування у питаннях теми та незнання необхідних категорій.
F 0-15 - робота не відповідає вимогам та виконана з порушенням термінів; - не розкрито тему курсової роботи.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

З ДИСЦИПЛІНИ ГРОШІ І КРЕДИТ

1. Алєксєєв І. В. Гроші та кредит [Текст] : навчальний посібник / І. В. Алєксєєв, М. К. Колєснік – К. : Знання, 2009. – 253 с. – ISBN 978-966-346-595-1.

2. Александрова М. М. Гроші. Фінанси. Кредит. [Текст] : навчальний посібник / М. М. Александрова, .О. Маслак ; під ред. Г. Г. Кирейцев – 2-е вид., перероб. і доп. К. : ЦУЛ, 2002. – 336 с. –ISBN 966-7938-69-7.

3. Арбузов С.Г. Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов, Ю.В. Клобов, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. – К. : Центр наукових досліджень Національного банку України : Знання, 2011. – 504 с.

4. Артус М. Гроші та кредит: Навчальний посібник/ Мирослав Артус, Європейський ун-т. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004. - 161 с.

5. Базилевич В.Д. Макроекономіка: [навчальний посібник] / В.Д. Базилевич, Л.О. баластрик. – 2-ге вид., доп. – К. : Атіка, 2006. – 368 с.

6. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2000. - 384 с.

7. Банківська система України : монографія В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва, К.Ф. Черкашина, Л.О. Баластрик. – 2-ге вид., доп. – К. : Атіка, 2006. – 368 с.

8. Васюренко О.В. Банківські операції. К.: Знання, 2004. – 324 с.

9. Гальчинський А.С. Основи економічних знань:Навч. посібник/ А.С.Гальчинський, П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін.- 2-ге вид., перероб. i допов.- К: Вища школа, 2002.-543с.

10. Гроші та кредит: Підручник/ За заг. ред. М.І. Савлука, М-во освіти України. Київський нац. економ. ун-т. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.

11. Гроші та кредит: Підручник для вузів за спец. Фінанси та кредит / Михайло Савлук, К.Г. Зуллас, А. М. Коряк. - К.: Либідь, 2002. – 330 с.

12. Гроші та кредит [Текст] : підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз та ін.; за заг. ред. М. І. Савлука. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2006. – 744 с. – ISBN 966-574-896-3.

13. Гроші та кредит: Підручник/ За ред. Богдана Івасіва, М-во освіти і науки України, НБУ, Терноп. акад. нар. госп.. - Тернопіль: Карт-бланш, 2000. - 510 с.

14. Гроші та кредит [Текст]: навчальний посібник / Ільіна С. Б., Шило В. П. та ін., – К. : ВД «Професіонал», 2007. – 368 с. – ISBN 978-966-370-072-4.

15. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях [Текст] : навч. посіб. / Мін-во освіти і науки України, Тернопільська академія н/г; ред. Б. Л. Луців – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 219 с. – ISBN 966-7952-32-0.

16. Державне регулювання економіки: Навч. посібник/ С.М.Чистов, А.С.Никифоров, Т.Ф.Куценко, Ю.Г.Тормоса.- К: КНЕУ, 2006- 316с.

17. Демківський А. Гроші та кредит: Навчальний посібник/ Анатолій Демківський,. - К.: Дакор, 2003,, 2005: ВИРА-Р. - 527 с.

18. Деньги, кредит, банки [Текст]: учебник / под. ред. проф. О.И. Лаврушина. – 8 – е изд. перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2009. – 560 с. – ISBN 978-5-390-00010-6.

19. Денисенко М. Гроші та кредит у банківській справі: Навчальний посібник для студентів вищих нав-чальних закладів/ Микола Денисенко, Авт.передм. К. Г. Федоренко. - К.: Алерта, 2004. - 477 с.

20. Жданов В. І. Регулювання монетарних показників: сучасна теорія і практика [Текст]: монографія / В. І. Жданов – К. : КНЕУ, 2006. – 264 с. – ISBN 966-574-889-0.

21. Івасів Б. С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – вид. 3-тє, змін. й доп. – Тернопіль : Карт-бланш, К. : Кондор, 2008. – 528 с. – ISBN 966-7952-37-1.

22. .Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика:Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 344 с.

23. Костюченко О.А. Банківське право України. Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці: Підручник. — 4-е вид. — К. : А.С.К., 2006. — 624с.

24. Колодізєв О. Гроші та кредит: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ Олег Колодізєв, Оксана Яременко, М-во освіти і науки України, Харківський держ. екон. ун-т. - Харків: ВД ІНЖЕК , 2004. - 153 с.

25. Круш П.В. Гроші та кредит : навч. посібн. / П. Круш, О. Клименко. — Київ, 2010.

26. Михайловська І. М. Гроші та кредит: Навчальний посібник/ І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 431 с.

27. Науменкова С.В. Валютне регулювання : навч. – метод. посіб. / С.В. Науменкова, К.Ф. Черкашина. – К. : ЦП «Компринт», 2013. – 155 с.

28. Розмарина А. Гроші та кредит у системі сучасних економічних відносин: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Одеський держ. екологічний ун-т. — О. : ТЭС, 2004. — 109с.

29. Савлук М. Гроші та кредит: Підручник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Михайло Іванович Савлук (заг.ред.). — 4 вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2006. — 744с.

30. Семенко Т.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях / Т.В. Семенко, М.В. Руденко. — Київ, 2006.

31. Цінні папери [підручник] / [ В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська]; за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2011. – 1094 с. – Серія «Класичний університетський підручник».

32. Черкашина К.Ф. Гроші і кредит: в схемах та таблицях [Текст]: навчальний посібник / К. Ф. Черкашина, Л. Ю. Сисоєва. — Київ. : ЦП «КОМПРИНТ»,2013. – 214 с.

33. Швайка М.А. Кредитна грошова система: її суть та особливості функціонування / Асоціація народних депутатів України / О.М. Овсянникова (заг.ред.). — К. : Видавництво Київського міжнародного ун-ту, 2008. — 240с.

34. Щетинін А. І. Гроші та кредит: Підручник/ А. І. Щетинін М-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 429 с.

35. Щетинін, А. І. Гроші та кредит [Текст] : підручник / А. І. Щетинін. – вид. 2-е, перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури. 2006. – 432 с. – ISBN 966-364-157-6.

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з дисципліни “Гроші і кредит”

1. Грошовий обіг та його роль в економіці держави.

2. Організація готівкового обігу в Україні.

3. Організація проведення безготівкових розрахунків в Україні.

4. Організація грошово - кредитної системи в Україні.

5. Гроші, їх роль в економіці держави.

6. Державне регулювання грошового обігу, його особливості в Україні.

7. Вплив інфляції на розвиток економіки України.

8. Антиінфляційні заходи, їх вплив на розвиток економіки України.

9. Валютна система, особливості її формування в Україні.

10. Платіжний баланс, його структура.

11. Спеціалізовані небанківські кредитні установи, особливості їх фінансової діяльності.

12. Комерційний кредит, організація його в Україні.

13. Вексельна форма розрахунків, механізм її використання в Україні.

14. Організація проведення державного кредиту, його особливості в Україні.

15. Лізинговий кредит, механізм його проведення.

16. Факторинговий кредит, організація його проведення в Україні.

17. Організація проведення емісійних операцій НБУ та його регіональними управліннями.

18. Організація проведення оцінки кредитоспроможності позичальника.

19. Функції та роль кредиту в розвитку економіки країни.

20. Кредитні операції НБУ і політика рефінансування

21. Кредитні операції комерційних банків, механізм їх проведення.

22. Міжнародні кредитні операції, механізм їх проведення

23. Особливості розвитку інфляції в Україні в перехідний період

24. Інструменти грошово - кредитного регулювання економіки, особливості їх використання.

25. Іпотечні банки, особливості їх фінансової діяльності.

26. Особливості фінансової діяльності ощадного банку в Україні.

27. Державне регулювання валютного курсу, його методи і задачі.

28. Структура грошової маси в державі, методи розрахунку грошових агрегатів в Україні.

29. Особливості попиту на гроші в умовах перехідної економіки.

30. Ставка обов’язкового резервування, її вплив на економіку країни.

31. Ринок грошей в Україні, особливості його функціонування.

32. Позичковий процент, його формування та роль в економіці держави.

33. Позичковий капітал, особливості його нагромадження та використання в Україні.

34. Квазі гроші, їх форми та використання в умовах України.

35. Нагромадження капіталу та інвестиційні процеси , їх взаємозв’язок.

36. Емісія грошей, її зв’язок з інфляційними процесами.

37. Швидкість обігу грошей, її вплив на розвиток інфляції.

38. Соціальні наслідки інфляційних процесів, напрямки їх мінімізації.

39. Пенсійні фонди, їх роль в накопиченні капіталу.

40. Особливості формування та використання фінансових ресурсів фінансових компаній.

41. Особливості формування та використання фінансових ресурсів кредитних спілок.

42. Організація формування та використання фінансових ресурсів страхових компаній.

43. Грошовий ринок, особливості його функціонування в Україні.

44. Грошові реформи, особливості їх проведення в Україні.

45. Валютне регулювання, його сутність та необхідність.

46. Економічна природа і роль ринкового проценту.

47. Центральний банк, його роль в економіці країни.

48. Національний банк України, його функції та становлення.

49. Банківська система, особливості її побудови в Україні.

50. Комерційні банки, їх сутність, функції та види.

Додаток А

З Р А З О К

заяви на обрану тему курсової роботи

 

Зав.кафедрою фінансів

д.е.н., проф. Криклію А.С.

студента групи Ф-3.1

Попович К.М.

 

 

Заява

 

Прошу Вашого дозволу на написання курсової роботи з дисципліни “…” на тему «Вказати обрану тему».

 

Дата Підпис

 

Додаток Б

ЗРАЗОК ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тема. Грошовий обіг та його роль в економіці держави.

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………….……………….. 3

1. СУТНІСТЬ ГРОШЕЙ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В РИНКОВІЙ

ЕКОНОМІЦІ …………………………………………………………………………………..………6

1.1. Сутність грошей, визначення їх вартості ………………………………………………..6

1.2. Функції грошей, їх взаємозв’язок ……………………………………………………... 11

1.3. Роль грошей в ринковій економіці …………………………………………………...... 15

2. АНАЛІЗ СТАНУ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ ……………………………........ 19

2.1. Динаміка та структура грошової маси в Україні ……………………………….…. ….19

2.2. Вплив грошової маси на розвиток інфляції в Україні …….......................................... 25

2.3. Методи регулювання грошової маси ……………………………………………...…... 30

3. УДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ……………………………...35

3.1. Ефективність використання грошового обігу………………………………….……….35

3.2. Покращення структури грошового обігу……………………………………….……….40

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………..............43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………………………….… 44

ДОДАТКИ ……………………………………………………………………………….... ….46


Додаток В

Форма №Н-6.01

ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра фінансів

(повна назва кафедри)

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з гроші і кредит

(назва дисципліни)

на тему: «Грошовий обіг та його роль в економіці держави.»

 

Студента (ки) 5 курсу Ф-5.1

напряму підготовки економіка підприємництва

спеціальності фінанси і кредит

Іванов П.П.

Керівник _____________________________

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: _______Оцінка: ЄКTС _____

 

Члени комісії ________________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

 

м. Хмельникий 2013 рік

Додаток Г

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.022 с.)