Посилання на використані джерелаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Посилання на використані джерелаПри написанні курсової роботи студент повинен робити посилання на використані літературні джерела. Посилання робляться тоді, коли в тексті використовують цитати чи вислови, переповідається своїми словами думка того чи іншого автора, наводяться цифри і факти чи використовуються таблиці або ілюстрації з певного джерела тощо. Вони дають необхідну інформацію щодо процитованого матеріалу, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, а також дають змогу відшукати документи і перевірити їх достовірність.

Посилатися слід на останні видання публікацій. Якщо посилаються на джерело з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць чи формул з джерела, на яке робиться посилання у курсовій роботі.

Можливі два варіанти посилань на використані джерела:

1. Після закінчення цитати у тексті ставиться відповідна цифра, а в кінці сторінки - під рискою за цим номером вказується джерело. Наприклад, у тексті дається визначення анюїтету з посиланням на джерело: "Анюїтет - це послідовність платежів за певні регулярні проміжки часу".

2. Допускається наводити посилання на джерела у виносках. Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком джерел, виділеним квадратними дужками.

Опираючись на наведений вище приклад, це матиме такий вигляд:

"Анюїтет - це послідовність платежів за певні регулярні проміжки часу"[10,с.43]. Це означає, що зроблено посилання на книгу Нікбахта Е. І Гроппелі А. із списку літератури під номером 10 (сторінка 43).

'Нікбахт Е., Гроппелі А. Фінанси /Пер.з англ. В.Ф.Овсіснка та В.Я.Мусієнка. - К., Основи, 1993.- С.-43.

На всі ілюстрації, формули та таблиці у курсовій роботі повинні бути посилання в тексті. Посилання на них вказують порядковим номером. Наприклад,

- ілюстрації - "рис. 1.2";

- "... у формулі 2.1";

- "...в табл.3.2".

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації пишуть скорочено слово "дивись", наприклад: "див.табл.3.2". При цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено.

 

Посилаючись на джерело слід мати на увазі, що кількість посилань має бути оптимальною, тобто не надто надмірною чи мізерною. Точніше, не меншою 10 на курсову роботу. Не рекомендується робити більше 2 посилань на сторінку, а також посилатися на одне джерело більше 3-х разів.

 

Формування списку використання джерел

Список використаних джерел розміщують після висновків. У списку повинні наводитись лише ті джерела, які дійсно використовуються автором при написанні курсової роботи.

Перелік джерел бажано розміщувати в списку одним із таких способів:

- в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

- в порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування);

- в хронологічному порядку.

Що стосується останнього варіанта, то він передбачає розміщення джерел у такому порядку: спочатку законодавчі та нормативні документи, постанови уряду, укази Президента, далі авторів і заголовків у алфавітному порядку, в кінці за наявності іноземних авторів. При цьому спочатку вказується прізвище автора, його ініціали (якщо авторів більше 3-х, вказується тільки назва книги), далі назва праці, її вид (підручник, навчальний посібник, словник тощо), місце видання, назва видавництва, рік видання. Якщо йдеться про статтю учасописі, то схема запису така: автор, назва статті чи публікації, назва видання, рік, номер; для газети: автор, назва публікації, назва видання, дата виходу.

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно подавати відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць. Приклад оформлення відомостей подано у додатку Г.

Хочемо наголосити, що

 

Назва джерела подається тією мовою, якою вони видані. Не потрібно перекладати їх українською.

Оформлення додатків

Додатки оформляються як продовження курсової роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

Додаток повинен мати заголовок. Він пишеться угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої пишуть (друкують) слово "Додаток__" і велика літера або арабська цифра, що позначає додаток.

Позначаючи послідовно додатки великими літерами української абетки із нумерації слід виключити літери Г, Є, І, Й, О, Ч, Ь. Один додаток позначається як "Додаток А".

При оформленні додатків окремою частиною на окремому аркуші пишуть (друкують) великими літерами слово "ДОДАТКИ".

На останній сторінці курсової роботи автор ставить дату закінчення роботи і свій підпис. Потрібно також у кінці роботи залишити чисту сторінку для рецензії наукового керівника.

Чистовий варіант курсової роботи потрібно акуратно підшити у папку чи виконати на курсовому проекті.

Курсова робота виконується державною (українською) мовою!

5. ТИПОВІ ПОМИЛКИ І НЕДОЛІКИ ПРИ НАПИСАННІ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Важливо, щоб курсова робота з дисципліни гроші і кредит виконувалась за принципами і методикою конкретної прикладної економічної дисципліни. Потрібно оптимально поєднати теоретичні аспекти досліджуваної проблеми з практичною організацією, дати ґрунтовний аналіз та оцінку вітчизняного та зарубіжного досвіду її ефективного розв'язання.

Курсова робота з грошей і кредит повинна мати елементи наукові новизни. Це комплексне дослідження певної проблеми, що грунтується на вимогах і завданнях, висунутих перед теорією і практикою господарювання новими економічними методами управління.

2. Курсова робота - не є безпосереднім переписуванням монографій, підручників, статей у періодичних виданнях. Зібраний матеріал повинен бути узагальненим, проаналізованим, творчо переосмисленим з обов'язковим авторським баченням проблеми.

Виклад потрібно здійснювати своїми словами уникаючи незрозумілих термінів і складних мовних зворотів.

3. Викладати матеріал у курсовій роботі потрібно логічно, уникати використання невпорядкованого несистематизованого матеріалу, застарілих даних.

Всі цифри і факти повинні бути вивірені і на них мають робитися посилання у текстовій частині.

Таблиці і рисунки повинні мати назву і бути пронумерованими для зручності посилання на них

4.0собливо багато погрішностей допускається студентами при опрацюванні іноземної літератури, оформленні списку літератури і посилань на літературні джерела. При формуванні списку літератури потрібно керуватися правилами запису літератури.

5. Працюючи над науковими роботами зарубіжних авторів потрібно уникати вживання важкозрозумілих слів іноземного походження. По можливості їх слід заміняти словами - детермінантами (тобто такими, що передають їх суть українською мовою).

Якщо виникає потреба звернутися до іноземної літератури то доцільно у тексті детально переказати її зміст своїми словами без дослівного цитування і зробити посилання. Потрібно також уникати граматичних і стилістичних помилок, "русизмів", неточного цитування першоджерел. Щодо останньої вимоги то цілком можливою є ситуація за якої порушується (втрачається) номер першоджерела. Щоб уникнути цього радимо назву літературного джерела виписувати на окремих картках. Це полегшить роботу при формуванні списку літератури та його поповнення в подальшій роботі над новими джерелами.

6. Курсова робота обов'язково має мати зміст, текстова частина повинна бути узгоджена з планом, а її оформлення відповідати всім згаданим вимогам.

7. Часто курсова робота виконується поспіхом абияк, з використанням недостатньої кількості літературних джерел, без посилань на них у текстовій частині роботи, без вступу і висновків, а також не відповідає іншим вимогам, що ставляться до курсової роботи, наведеним вище.

8. Зустрічаються також випадки, коли кілька (два або більше) студентів пишуть курсові роботи на одну і ту ж тему з однаковим змістом (має місце переписування).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.027 с.)