Правила цитування та посилання на використані джерела 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правила цитування та посилання на використані джерелаПісля викладу в тексті витримок із першоджерел у квадратних дужках вказується порядковий номер джерела за списком використаної літератури, а також номера сторінок. Наприклад: Як відзначає Герчикова І.К., зовнішньоекономічна діяльність ТНК не тільки охоплює експортні операції, але і спрямована, на розвиток закордонного виробництва. А це викликає необхідність посилення й ускладнення контролю за виробничо-збутовою діяльністю. [ 7, с. 478].

Вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз “так званий”;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і давати відповідні посилання на джерело.

Посилання на ілюстрації дипломної роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, “рис.1.2”.

На всі таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад “... в табл.1.2”.

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово “дивись”, наприклад “див.табл.1.3”.

Порядок оформлення списку використаних джерел

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв та ін. Список використаних джерел наводиться у такій послідовності: а) за по­рядком посилання у тексті; б) за алфавітним порядком; в) за хро­нологією. Особливості оформлення різних видів літературних джерел наве­дені в додатку Б. Зразок оформлення титульної сторінки наведено у додатку В.

 

ЗАХИСТ І ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсові роботи подаються науковому керівникові у визначені ним терміни і захищаються через відповіді на питання.

Об’єктами оцінки у курсовій роботі є п’ять основних елементів:

• ступінь розкриття актуальності предмета, мети та основних завдань;

• повнота викладення теоретичного матеріалу;

• глибина аналізу та рівня його інформаційного забезпечення;

• рівень самостійності та обґрунтованості висновків і пропозицій;

• якість ілюстративного матеріалу й оформлення роботи.

Для оцінки кожної складової об’єкта оцінювання в курсовій роботі застосовуються критерії, наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Критерії оцінювання курсової роботи

Етапи написання курсової роботи Бали
1.Актуальність теми курсової роботи: - обґрунтованість; - ступінь розробленості проблеми; - мета, завдання, об’єкт, предмет; - методи дослідження, інформаційна база (ступінь розкриття) -високий (15 балів); - достатній (10 балів); - поверховий (5 балів); - відсутні всі складові (0 балів)  
2. Виклад теоретичного матеріалу   -висока якість (25 балів); - висока якість без авторського узагальнен-ня (20 балів); - недостатня якість (15 балів); - поверховий виклад (10 балів); - поверховий виклад з грубими помилками (5 балів)
3. Глибина аналізу та рівень інформаційного забезпечення   -глибокий аналіз і високий рівень інформаційного забезпечення (25 балів); - достатній аналіз і рівень інформаційного забезпечення (20 балів); - поверховий аналіз і недостатній рівень інформаційного забезпечення (15 балів); - недостатній аналіз в описовій формі, без нових статистичних даних (10 балів); - недостатній аналіз в описовій формі, з грубими помилками (5 балів)  
Продовження таблиці 3.1  
4. Рівень самостійності та обґрунтованості висновків і пропозицій   -обґрунтовані, суттєві, самостійні (25 балів); - достатньо обґрунтовані (20 балів); - недостатньо обґрунтовані (15 балів) ; - не випливають з дослідження (10 балів); - не випливають з дослідження, висновки відсутні (5 балів)
5.Якість оформлення -згідно з вимогами (10 балів); - є неточності (5 балів); - грубі помилки (0 балів)

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Шкала оцінювання курсової роботи

Оцінка ECTS Оцінка за шкалою УАБС Оцінка за бальною шкалою
А 90-100 5 (відмінно)
В 82-89 4 (добре)
С 75-81
D 69-74 3 (задовільно)
E 60-68

 

Тобто, 60-100 балів курсову роботу вважається зарахованою. Якщо студент отримує оцінку нижче, ніж 60 балів, то курсова робота повертається йому на доробку згідно з рекомендаціями викладача.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова:

1. Міжнародні фінанси: навчальний посібник/ За ред. І.І. Д’яконовой.– К.: ЦУЛ, 2013. – 548 c.

2. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2002. ― 311 с.

3. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: підручник. - К.: Знання, 2008. – 582 с.

4. Бочан І.О., Михасюк І.Р. Глобальна економіка: Підручник. - К.: Знання, 2007. - 403 с.

5. Бровков С.М., Руденко Л.В. Валютно-фінансові механізми в міжнародному бізнесі: світовий досвід та українська практика. - К.: Агентство «Україна», 2001.

6. Джонс Э. Деловые финансы: Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2003. – 416 с.

7. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси в запитаннях та відповідях. -К.:ЦНЛ, 2003.-
257 с.

8. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. та ін. Міжнародні фінанси: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю.Г. Козак (ред.).  Вид. 3-тє, перероб. та доп.  К.: Центр учбової літератури, 2007. - 639 с.

9. Кузьмін О.Є., Домарадзька Г.С., Гладун Т.М. Міжнародні фінанси: 1001 тест: зб. тест. завдань / Нац. ун-т „Львів. політехніка”. – Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 269 с.

10. Міжнародні фінанси. / За ред. Рогача О.І.-К.:Либідь, 2003-379с.

11. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. – М.: Интра-М, 2004. – 676 с.

12. Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник. -К.: КНЕУ 2004. –
352 с.

13. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок – М.:ИНФРА-М, 2002. – 648 с.

14. Хэррис Д. Международные финансы.–М.: Филинъ, 2001. – 296 с.

Додаткова:

15. Дахно І.І. Міжнародна торгівля. Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2003. - 296 с.

16. Дахно І.І. Світова економіка: Навчальний посібник. - К.: ЦНЛ, 2006.-264 с.

17. Інвестиційна діяльність в Україні: Нормативні документи / Укл. Роїна О.М. — К.: КНТ, 2007. — 192 с.

18. Коноплицкий В.А., Филина А.И. Экономический словарь. Толково-терминологический. — К.:КНТ, 2007. — 624 с.

19. Ковни Ш., Такки К. Стратегии хеджирования. – М.: Прогресс, 2002. – 247с

20. Міжнародна економічна діяльність України / Ю. В. Макогон, С. В. Громенкова, В. О. Кравченко, Є. О. Медведкіна, Т.С. Медведкін: підручник / за заг. наук. ред. Ю.В. Макогона. – К.: Освіта України, 2009. –564 c.

21. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. ― К.: Знання, 2005. - 397 с.

22. Основи міжнародної торгівлі: Навчальний посібник / За ред. Ю.Г.Козака, Н.С.Логвінової та ін. ― К.: Центр навчальної літератури, 2005. ― 656 с.

23. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: підручник.  3-тє вид., перероб. і доп.-К. : Знання, 2008. – 622 с.

24. Величко Г.О. Методи регулювання платіжного балансу України //Фінансова Україна. - 2003. - №2. – С.38-47

 

Інформаційна база:

25. Законодавча база - Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

26. http://www.bank.gov.ua - Офіційний сайт НБУ

27. http://www.kmu.gov.ua - Офіційний сайт Кабінету Міністрів України

28. http://www.me.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства економіки України

29. http://www.ssmsc.gov.ua - Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

30. http://www.ukrstat.gov.ua - Офіційний сайт Державного статистичного управління України

31. http://www.worldbank.org.ru - Офіційний сайт Світового банку

32. http://www.wto.org/ - Офіційний сайт Світової організації торгівлі


Додаток А

Тематика курсових робіт

 

1. Рейтинги та індекси світового фінансового ринку

2. Розвиток європейської валютної інтеграції

3. Сучасні тенденції світового валютного ринку

4. Сучасні тенденції світового фінансового ринку

5. Особливості формування та розвитку фінансового ринку США

6. Особливості формування та розвитку фінансового ринку Великобританії

7. Особливості формування та розвитку фінансового ринку Європейської Союзу

8. Особливості формування та розвитку фінансового ринку Японії

9. Аналіз практики міжнародного кредитування приватного бізнесу в Україні.

10. Аналіз сучасного стану валютного ринку України та його взаємозв’язок з світовим валютним ринком.

11. Аналіз фондового ринку України та його взаємозв’язок з міжнародним фондовим ринком.

12. Використання зовнішніх фінансових ресурсів у процесі світового економічного розвитку.

13. Глобальна фінансова криза як фактор змін світового руху фінансових ресурсів.

14. Динаміка платіжного балансу України та його вплив на фінансово-економічний стан країни.

15. Євроринок та особливості його функціонування.

16. Міжнародний фінансовий лізинг.

17. Мотивація здійснення прямих іноземних інвестицій ТНК в Україну.

18. Операції із золотом на міжнародних фінансових ринках.

19. Офшорні банківські зони та їх роль у міжнародних відносинах на сучасному етапі.

20. Паритет валюти та його форми на різних етапах розвитку валютних систем.

21. Порівняльна характеристика валютного ринку в Лондоні, Нью-Йорку та Токіо.

22. Ринок похідних цінних паперів та його розвиток в Україні.

23. Розвиток міжнародного ринку акцій.

24. Розвиток ринку драгоцінних металів в Україні.

25. Розрахунки векселями у міжнародних економічних відносинах.

26. Розрахунки за допомогою документарних акредитивів у міжнародних економічних відносинах.

27. Роль золота як валютного металу в міжнародних валютно- кредитних відносинах.

28. Роль іноземних прямих та іноземних портфельних інвестицій у розвитку світового фінансового ринку.

29. Роль інтернету в обслуговуванні міжнародних фінансів.

30. Роль МВФ, Світового банку, ЕБРР у сфері міжнародних фінансів.

31. Синдиковані кредити та їх подальший розвиток в Україні та світі.

32. Сучасні проблеми Європейської валютної системи.

33. Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку капіталів.

34. Сучасні тенденції розвитку ринків золота у світі.

35. Тенденції розвитку форексного ринку в світі.

36. Факторинг у галузі міжнародних фінансів.

37. Фінансові посередники на міжнародному фінансовому ринку.

38. Форфейтування у галузі міжнародних фінансів.

39. Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку облігацій.

40. Аналіз зовнішнього боргу України

41. Вплив прямих та портфельних іноземних інвестицій на економіку України

42. Сучасна валютна політика розвинених країн.

43. Історія становлення та етапи розвитку світової валютної системи.

44. Роль банківської системи в організації та проведенні міжнародних розрахунків

45. Діяльність транснаціональних банків на світовому фінансовому ринку.

46. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому фінансовому ринку.

47. Європейський банк реконструкції та розвитку: історія створення, функції, умови фінансування, роль в економіці країн-позичальників

48. Розвиток форвардних, ф’ючерсних та опціонних валютних угод в світі та в Україні

49. Міжнародна торгівля та засоби її фінансування.

50. Валютний ризик та його страхування у міжнародній підприємницькій діяльності.

 


Додаток Б

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 138; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.01 с.)