Тема. 15. Управління фінансами домашніх господарств: специфіка та сучасні пріоритетиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. 15. Управління фінансами домашніх господарств: специфіка та сучасні пріоритети 

План лекційного заняття

1. Управління фінансами домогосподарств.

2. Бюджет домогосподарств.

3. Ефективність використання фінансів домогосподарств.

План семінарського заняття

1. План-прогноз реалізації фінансових цілей.

2. Емпіричні спостереження бюджету домогосподарств.

3. Особливості управління фінансами домогосподарств.

4. Банківські комірки як форма заощаджень населення.

Конспект лекції:

Управління фінансами домогосподарств

Проблема фінансової освіченості та фінансової культури українців тісно пов'язана з проблемою ефективного управління їхніми фінансами. Віднедавна багато наших співвітчизників почали усвідомлювати не лише доцільність, а й нагальну необхідність такого управління.

Під управлінням фінансами домогосподарств ми розуміємо діяльність членів домашнього господарства щодо регулювання його вхідних і вихідних грошових потоків з метою підвищення загального добробуту членів домогосподарства, а також діяльність органів державної влади та управління, пов'язану з впливом на процес формування доходів і витрат домогосподарства з метою оптимізації та раціоналізації фінансових відносин у державі. Іншими словами, управління фінансами домогосподарств є сукупністю процесів мотивації, планування, організації, контролю та реалізації фінансових відносин як безпосередньо всередині самого домашнього господарства, так і з іншими суб'єктами економічної діяльності (державними фінансовими органами, інституціями фінансового ринку тощо).

Основні завдання управління фінансами домашнього господарства полягають у найповнішій реалізації та поступовому підвищенні його фінансового потенціалу, максимізації дохідності його активів, раціональному здійсненні поточних витрат, ефективному формуванні заощаджень та подальшій їх трансформації в інвестиції, мінімізації фінансових ризиків.

Управлінню фінансами домашніх господарств притаманні такі особливості.

1.На конкретних етапах життєвого циклу індивіда є специфіка управління його особистими фінансами, що, безумовно, впливатиме на процес управління фінансами домашнього господарства загалом. Скажімо, на першому етапі життєвого циклу формується людський капітал конкретної особи завдяки здобуттю освіти і набуттю початкових професійних навичок, тому основним завданням управління фінансами на цьому етапі є мобілізація фінансових ресурсів, як правило, для оплати послуг освіти. Управління фінансами на другому етапі життєвого циклу, пов'язаному з трудовою діяльністю, полягає в максимізації дохідності фінансового капіталу, формуванні заощаджень і ефективному управлінні інвестиційним портфелем. Управління фінансами на третьому етапі життєвого циклу полягає в максимізації дохідності за умов реалізації раніше накопичених активів з метою підтримання поточного споживання у передпенсійний та пенсійний періоди.

2. На формування фінансів домогосподарств суттєво впливають особисті, майнові, інвестиційні та соціальні ризики, тому одним із важливих напрямів управління фінансами є управління ризиками, яких зазнають члени домашнього господарства (зокрема, ризиком втрати доходу, майна, фінансовими ризиками тощо). Основними стратегіями мінімізації ризиків, пов'язаних з управлінням фінансами домогосподарств, є самострахування, добровільне і обов'язкове страхування. Зазначимо, що до одного ризику можуть застосовуватися відразу кілька стратегій мінімізації (скажімо, ризик тимчасової втрати здоров'я і пов'язані з ним витрати можуть бути застраховані через самострахування шляхом створення фонду грошових коштів на непередбачувані витрати; одночасно людина може купити страховий поліс у межах добровільного страхування). Частина ризиків, які називають соціальними (ризик втрати заробітку від трудової діяльності внаслідок тимчасової непрацездатності, професійного захворювання, безробіття, втрати доходу у зв'язку з похилим віком), страхуються згідно з чинним законодавством і належать до сфери обов'язкового соціального страхування. Важливим в управлінні фінансами домогосподарств є ризик-менеджмент інвестицій, який головним завданням ставить досягнення оптимального співвідношення фінансових ризиків та дохідності тих чи інших фінансових активів.

3. Домашні господарства у процесі управління своїми фінансами доволі часто змушені оптимально вирішувати інколи кардинально протилежні завдання. Скажімо, більшість домашніх господарств постійно зазнають проблеми пошуку прийнятного для всіх членів співвідношення між поточним споживанням і бажанням заощаджувати. Адже зрозуміло, що збільшення поточних споживчих витрат домогосподарств призводить до зменшення заощаджень і знижує його довгострокову фінансову стійкість, і навпаки, збільшення заощаджень провокує скорочення поточного споживання. Водночас залучення кредитів здатне збільшити поточне споживання, проте воно знижуватиметься у майбутньому за рахунок сплати відсотків за кредитами.

Процес управління фінансами домогосподарств доцільно розпочинати з розроблення та ведення плану рахунків доходів, витрат, майна та інвестицій. Основними обліковими статтями в цій сфері можуть бути поточні доходи (за окремими підстаттями: заробітна плата, доходи від особистого підсобного господарства, доходи від здавання майна в оренду, доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості, доходи від цінних паперів, вкладів у банківських установах тощо) і поточні витрати (за окремими підстаттями: харчування, оплата житлово-комунальних послуг, придбання одягу та взуття, транспортні витрати, сплата страхових внесків тощо), а також кошти на рахунках у кредитних установах, вкладення в цінні папери, нерухомість, страхові поліси, отримані кредити тощо. Для раціонального ведення домашнього господарства потрібно також обов'язково здійснювати облік наявного рухомого і нерухомого майна.

 

Бюджет домогосподарств

Центральне місце в управлінні фінансами домашніх господарств посідають планування, складання та виконання сімейного бюджету, а також постійний контроль за його виконанням.

У сучасних економічних реаліях планування сімейного бюджету є надзвичайно важливим, особливо для домогосподарств, котрі бажають свідомо впливати на численні фактори, що визначають якість їхнього життя. В економічно розвинених країнах світу особисте фінансове планування стало невід'ємним атрибутом сучасного буття (над плануванням бюджету і управлінням власними грошима у цих країнах регулярно розмірковують 60-70 % громадян). У цивілізованому суспільстві прийнято замислюватися над оптимізацією доходів і витрат, обговорювати можливості заощаджень та інвестицій, обмінюватися досвідом раціоналізації витрат. Емпіричні спостереження доводять, що в Україні важливість фінансового планування усвідомлює також доволі незначна частина населення, хоч у недалекому майбутньому ситуація, вважаємо, буде кардинально змінюватися на краще.

Для того, аби приступити до складання бюджету домашнього господарства, доцільно спершу розробити план-прогноз реалізації фінансових цілей, який стане інструментом середньострокового планування у сфері фінансів домашніх господарств (табл.). Головним призначенням плану-прогнозу є розподіл у часі значних фінансових витрат, що дасть змогу забезпечувати ефективне використання власних ресурсів і оптимізувати залучення зовнішніх джерел.

Проте найважливішим етапом управління фінансами вважаємо складання бюджету домашнього господарства на плановий період у формі таблиці, в якій члени домогосподарства групують і розподіляють свої доходи і витрати та виводять різницю (залишок) (табл). Вести його можна у звичайному зошиті або комп'ютері; вона може мати довільний, але насамперед зручний для її розробника вигляд.

 

Таблиця 15.1

План-прогноз реалізації фінансових цілей домашнього господарства на трирічний період

Цілі Перший рік Другий рік Третій рік
Погашення раніше отриманого банківського кредиту на купівлю меблів X    
Відпочинок X    
Купівля автомобіля   X  
Облаштування дачного будинку   X  
Оплата навчання дітей у вищих навчальних закладах     X
Ремонт квартири     X

 

Таблиця 15.2

Бюджет домашнього господарства

 

Доходи Витрати
Оплата праці; Відносно постійні:
доходи від підприємницької діяль витрати на харчування;
ності; оплата житлово-комунальних послуг;
доходи від самозайнятості; оплата послуг зв'язку;
доходи від продажу сільськогоспо оплата проїзду на транспорті;
дарської продукції; сплата страхових внесків;
доходи від продажу особистого і до- сплата відсотків за кредит;
машнього майна; утримання й експлуатація автомо-
доходи від продажу нерухомості; біля
доходи від здавання в оренду нерухо- Змінні:
мості; придбання одягу, взуття, інших това-
пенсії; рів;
стипендії; медичне обслуговування;
соціальні допомоги та компенсаційні витрати на відпочинок;
виплати; купівля подарунків;
відсотки за вкладами; особисті витрати;
дивіденди на акції; допомога родичам
доходи від інших цінних паперів; Інвестиційні:
доходи від продажу цінних паперів; придбання акцій та облігацій;
допомога від родичів; купівля нерухомості;
інші доходи вклади до банків;
  інші витрати
Профіцит / Дефіцит

Головною метою складання бюджету є деталізація доходів і витрат домашнього господарства для забезпечення контролю за надходженням коштів та їх ефективним витрачанням. Це дасть змогу уникати тимчасової нестачі коштів унаслідок великих витрат і затримки надходжень доходів. Причому чим меншою сумою коштів володіє домогосподарство, тим важливішим для нього є складання деталізованого бюджету. Залежно від мети управління та масштабів майна, члени домашнього господарства можуть складати місячні, квартальні та річні бюджети.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.013 с.)