ТОП 10:

Визначте критерії, за якими мають відбиратися вітчизняні банки для участі в обслуговуванні кредитної лінії ЄБРР.Критерії відбору банків-учасників:

І. Щоб набути й утримувати статус банка-учасника, банківсь­ка установа повинна, якщо ЄБРР не погодиться на інше, задово­льнити такі вимоги:

• бути банківською установою, зареєстрованою в Україні;

• контрольний пакет часток власності банківської установи повинен належати приватним юридичним і фізичним особам;

• надати ЄБРР свою консолідовану фінансову звітність за останній фінансовий рік

• взяти на себе зобов’язання перед НБУ стосовно проходжен­ня щорічної аудиторської перевірки;

• стосовно малих та середніх підприємств (МСП) — залучити кредитних радників ;

• стосовно МСП —- погодитися із прийнятними для ЄБРР принципами стратегії та операційної політики і відповідним гра­фіком їх реалізації, дотримання якого перевірятиметься в ході щорічних аудитів згідно з МСБО;

• стосовно МСП —підготувати та прийняти програму інституційної розбудови, що задовольняє вимоги ЄБРР;

• стосовно МСП — взяти на себе зобов’язання перед НБУ щодо реалізації принципів стратегії та операційної політики і програми інституційної розбудови;

• стосовно ММП — взяти на себе зобов’язання перед позичаль­ником щодо впровадження процедур ММП;

• ухвалити і впровадити процедури Дотримання екологічних нормативів, узгоджених з природоохоронними вимогами ЄБРР;

• відкрити окремі рахунки для отримання, видачі і погашення кредитів;

• виконувати встановлений НБУ норматив мінімального роз­міру капіталу та інші економічні нормативи; '

• мати ліцензію на здійснення валютних операцій;

• мати, на думку ЄБРР за­довільні фінансовий стан і результати операційної діяльності, зо­крема:1) якісний кредитний портфель;2) норматив платоспроможності має дорівню­вати щонайменше 12 %;3) відношення ліквідних активів до загальних активів має бути не менше ніж 25 %; 4)питома вага прострочених позик у загальному кредитному портфелі не повинна перевищувати 20 %; загальна сума кредитів, наданих усім інсайдерам, не повин­на перевищувати 30 % власного капіталу; 7) загальна сума кредитів і позабалансових зобов’язань, нада­них одному позичальнику (враховуючи його дочірні підприємст­ва та інші споріднені структури), не повинна перевищувати 25 % власного капіталу; 8) відношення загальних активів до власного капіталу (вклю­чаючи сплачений статутний фонд, резерви та емісійний фонд) не повинно перевищувати 8 %; 9) питома вага коштів від будь-якої юридичної та фізичної особи у загальній сумі ліквідних активів (визначених вище) не повинна перевищувати 35 %; 10) питома вага коштів, залучених на небанківському ринку, в загальній сумі залучених коштів не повинна бути меншою ніж 60 %; 11) повинні бути сформованими належні страхові резерви на покриття сумнівної заборгованості; 12) мінімальна сума сплаченого статутного фонду і резервів повинна бути не меншою ніж 3 309 600 дол. США (за висновком належної аудиторської перевірки фінансової звітності за останній звітний період, проведеної згідно з МСБО);

готувати квартальну і річну консолідовану фінансову звіт­ність згідно з МСБО ;

• узяти на себе зобов’язання перед НБУ щодо збереження на­лежного фінансового стану і забезпечення результатів операцій­ної діяльності, які визначені вище;

• стосовно МСП — створити окремий відділ, забезпечений належно підготовленими спеціалістами з .середньострокового фі­нансування, що відповідатиме за підготовку і моніторинг усіх субкредитів МСП;

• стосовно ММП — створити відділ ММП, забезпечений на­лежно підготовленими кадрами, що відповідатиме за підготовку і моніторинг усіх субкредитів ММП;

ІІ. ЄБРР має право встановлювати додаткові критерії відбору відносно до будь-якої банківської установи.

ІІІ. ЄБРР і НБУ спільно переглядатимуть статус будь-якого банку-учасника, стосовно якого виникатимуть обґрунтовані при­чини вважати, що він не відповідає всім критеріям відбору, ви­значеним вище у пункті І, із залученням будь-якої інформації, яку вони вважатимуть доцільною, зокрема його квартальної кон­солідованої фінансової звітністі та річного звіту зовнішніх ауди­торів.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.003 с.)