ТОП 10:

Визначте роль ризик-менеджменту в управлінні ризиками інвестиційного кредитування.Можливість прогнозувати з максимальним ступенем імовір­ності ту чи іншу подію в майбутньому дозволяє розробити стратегію протидії ризику. Основним завданням регулювання ризиків є підтримка прийнятної прибутковості та мінімізація втрат. Ефективне управління рівнем ризику повинно вирішувати цілий ряд проблем - від відстеження (моніторингу) ризику до його вартісної оцінки. Процес управління ризиками містить у собі: передбачення ризиків, визначення їхніх ймовірних розмірів і наслідків, розробку та реалізацію заходів щодо запобігання або мінімізації пов'язаних з ними втрат. В управління ризиками повинні бути покладені наступні принципи: * Прогнозування можливих джерел збитків або ситуацій, здатних принести збитки, їх кількісний вимір; * Фінансування ризиків, економічне стимулювання їх зменшення; * Координований контроль ризиків.

1.Охарактеризуйте сутність та економічну природу інвестиційного кредиту.

2.Розкрийте особливості інвестиційного кредиту (за Положенням НБУ «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків»).

3.Охарактеризуйте основні об’єкти інвестиційного кредитування.

4.Визначте зміст капітальних інвестицій як об’єкту інвестиційного кредитування.

5.Назвіть прямих та непрямих учасників інвестиційного кредитування, та визначте їх функції.

6.Визначте роль кредитних установ у фінансуванні інвестиційних проектів.

7.Визначте та охарактеризуйте функції інвестиційного кредиту.

8.Визначте переваги та недоліки кредитного методу фінансування інвестиційних проектів.

9.Проаналізуйте принципи банківського інвестиційного кредитування, в чому їх особливість.

10.Охарактеризуйте форми та види інвестиційних кредитів.

11.Охарактеризуйте види банківських інвестиційних кредитів залежно від методів їх надання.

12.Визначте сутність довгострокових проектних кредитів.

13.Емісії корпоративних облігацій як метод фінансування інвестиційних проектів (цілі, переваги та недоліки).

14.Охарактеризуйте порядок емісії корпоративних облігацій.

15.Розкрийте зміст банківського консорціумного кредитування.

16.Охарактеризуйте зміст інвестиційного кредитування фізичних осіб.

17.Охарактеризуйте суб’єктів та об’єкти інвестиційного кредитування фізичних осіб.

18.Охарактеризуйте зміст ціни інвестиційного кредиту.

19.Визначте та охарактеризуйте фактори (на макро- та макрорівні), які впливають на рівень відсотків за банківськими інвестиційними позичками.

20.Охарактеризуйте основні моделі нарахування відсотків за інвестиційними позичками.

21.Охарактеризуйте порядок визначення сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, відповідно до вимог НБУ.

22.Охарактеризуйте стадії процесу банківського інвестиційного кредитування.

23.Охарактеризуйте зміст механізму інвестиційного кредитування.

24.Визначте документи, які надаються в банк для отримання інвестиційного кредиту.

25.Розкрийте зміст роботи банку з аналізу та попереднього відбору заявок клієнтів на отримання інвестиційного кредиту.

26.Охарактеризуйте зміст інвестиційної кредитоспроможності позичальників інвестиційного кредиту.

27.Визначте порядок оцінки кредитоспроможності позичальника інвестиційного кредиту.

28.Охарактеризуйте основні методи оцінки кредитоспроможності позичальників інвестиційного кредиту.

29.Визначте роль інформаційного забезпечення інвестиційного кредиту.

30.Визначте роль угод для мінімізації ризиків інвестиційного кредитування.

31.Розкрийте зміст роботи банку з підготовки та укладання кредитної угоди при банківському інвестиційному кредитуванні.

32.Охарактеризуйте основні способи погашення банківських інвестиційних позичок.

33.Порядок розрахунку та фактори, що впливають на визначення строку інвестиційного кредиту.

34.Визначте зміст моніторингу банківського інвестиційного кредиту.

35.Охарактеризуйте основні форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту.

36.Визначте сутність, економічну роль та види застави при банківському інвестиційному кредитуванні.

37.Охарактеризуйте вимоги до застави при інвестиційному кредитуванні.

38.Охарактеризуйте основні методи оцінки заставного майна при інвестиційному кредитуванні.

39.Охарактеризуйте порядок проведення оцінки заставного майна при інвестиційному кредитуванні.

40.Охарактеризуйте методичні підходи до оцінки різних видів об’єктів застави.

41.Визначте сутність та особливості використання гарантій та порук як забезпечення повернення кредиту.

42.Охарактеризуйте процедуру експертизи інвестиційного проекту.

43.Назвіть та охарактеризуйте види експертиз документів обґрунтування інвестицій.

44.Визначте вимоги до позичальників інвестиційних кредитів.

45.Охарактеризуйте вимоги кредиторів до інвесторів проекту.

46.Охарактеризуйте ознаки «правильного» проекту при кредитуванні.

47.Назвіть основні критерії оцінки діяльності замовника при інвестиційному кредитуванні.

48.Охарактеризуйте процедуру оцінки інвестиційного проекту банком.

49.Визначте критерії, за якими банки вибирають об’єкти для інвестиційного кредитування.

50.Охарактеризуйте основні складові фінансово-економічної оцінки інвестиційного проекту банком.

51.Назвіть основні критерії та показники за якими визначається ефективність інвестиційного проекту.

52.Охарактеризуйте сутність та особливості державного інвестиційного кредитування.

53.Визначте роль державного інвестиційного кредитування в розвитку національної економіки.

54.Визначте та охарактеризуйте основні види державного інвестиційного кредиту.

55.Охарактеризуйте принципи, об’єкти та суб’єктів державного (бюджетного) кредитування інвестиційних проектів.

56.Визначте порядок організації державного (бюджетного) кредитування капітальних вкладень.

57.Охарактеризуйте порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів, які передбачають залучення коштів державного бюджету.

58.Охарактеризуйте критерії відбору інвестиційних проектів при державному кредитуванні капітальних вкладень.

59.Визначити сутність, загальні вимоги до кредитного проекту та порядок надання НБУ стимулюючих кредитів.

60.Охарактеризуйте напрями діяльності на ринку інвестиційного кредиту Державного агентства України з інвестицій та інновацій.

61.Розкрийте роль Державної інноваційної фінансово-кредитної установи у фінансуванні інноваційних проектів.

62.Охарактеризуйте сутність та особливості державного кредитування інноваційних проектів.

63.Охарактеризуйте основні форми (схеми) державного кредитування інноваційних проектів.

64.Охарактеризуйте порядок конкурсного відбору інноваційних проектів для їх фінансової підтримки Державним агентством України з інвестицій та інновацій.

65.Охарактеризуйте порядок надання фінансової підтримки суб'єктам інноваційної діяльності за рахунок коштів державного бюджету шляхом здешевлення довгострокових кредитів.

66.Охарактеризуйте особливості державного інвестиційного кредитування підприємств АПК.

67.Визначте напрями (схеми) кредитної підтримки виробників сільськогосподарської продукції.

68.Охарактеризуйте порядок використання коштів державного бюджету для надання підтримки фермерським господарствам.

69.Охарактеризуйте стан та перспективи розвитку державного інвестиційного кредиту.

70.Розкрийте зміст державного інвестиційного кредитування фізичних осіб.

71.Назвіть проблеми та основні напрями подальшого розвитку інвестиційного кредитування фізичних осіб в Україні.

72.Розкрийте зміст іпотеки та її роль у системі іпотечного кредитування.

73.Назвіть та охарактеризуйте основні види іпотеки.

74.Визначте основні засади Концепції створення національної системи іпотечного кредитування.

75.Визначте основні складові ринку іпотеки в Україні.

76.Визначте та охарактеризуйте структуру іпотечного ринку.

77.Визначте напрями діяльності Державної іпотечної установи в Україні.

78.Охарактеризуйте процедуру рефінансування іпотечних кредитів Державною іпотечною установою.

79.Визначте сутність та характерні ознаки іпотечного кредиту.

80.Охарактеризуйте зміст, структуру та основні компоненти механізму іпотечного кредитування.

81.Охарактеризуйте основні фінансово-кредитні механізми управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю.

82.Охарактеризуйте напрямки діяльності в Україні Фонду фінансування будівництва.

83.Охарактеризуйте напрямки діяльності в Україні Фонду операцій з нерухомістю.

84.Охарактеризуйте основні види вартості об’єктів власності, що використовуються при оцінці нерухомості.

85.Охарактеризуйте основні принципи оцінки майна та майнових прав в Україні.

86.Охарактеризуйте основні методи оцінки об’єктів нерухомості, що використовуються при іпотечному кредитуванні.

87.Охарактеризуйте зміст доходного підходу в оцінці заставного майна.

88.Охарактеризуйте зміст витратного підходу в оцінці заставного майна.

89.Охарактеризуйте зміст ринкового підходу в оцінці заставного майна.

90.Охарактеризуйте зміст техніки іпотечно-інвестиційного аналізу як методу оцінки нерухомості.

91.Визначте особливості оцінки земельних ділянок при іпотечному кредитуванні.

92.Охарактеризуйте напрями реформування та обслуговування іпотечних активів.

93.Охарактеризуйте види іпотечних цінних паперів.

94.Охарактеризуйте процедуру емісії та обігу заставних.

95.Охарактеризуйте процедуру емісії та обігу іпотечних сертифікатів.

96.Охарактеризуйте процедуру емісії та обігу іпотечних облігацій.

97.Визначте напрями управління ризиками іпотечного кредитування.

98.Проаналізуйте проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредиту в Україні.

99.Охарактеризуйте сутність, види та форми лізингу.

100.Охарактеризуйте сутність та характерні ознаки фінансового лізингову.

101.Визначте сутність, об’єкти та суб’єктів фінансового лізингу.

102.Охарактеризуйте етапи організації лізингового процесу.

103.Охарактеризуйте зміст методик розрахунку лізингових платежів.

104.Визначте роль амортизації у розрахунку лізингового платежу.

105.Визначте основні переваги та недоліки лізингу як джерела фінансування інвестиційних проектів.

106.Охарактеризуйте лізингові операції комерційних банків.

107.Окресліть перспективи розвитку лізингових відносин.

108.Охарактеризуйте основні джерела залучення Україною іноземних позичкових коштів.

109.Визначте роль іноземного інвестиційного кредиту у розвитку економіки України.

110.Визначте напрямки та умови інвестиційного кредитування в Україні міжнародними фінансово-кредитними установами.

111.Визначте особливості інвестиційного кредитування Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

112.Визначте основні напрямки діяльності ЄБРР в Україні.

113.Визначте критерії, за якими мають відбиратися вітчизняні банки для участі в обслуговуванні кредитної лінії ЄБРР.

114.Визначте критерії, яким мають відповідати малі та середні підприємства, їх проекти та позики, щоб отримати кредит по лінії ЄБРР.

115.Визначте роль єврооблігацій у залученні іноземних інвестицій.

116.Визначте особливості емісії та обігу єврооблігацій.

117.Визначте основні проектні ризики, притаманні інвестиційному кредитуванні.

118.Охарактеризуйте процедуру вивчення та оцінки проектних ризиків.

119.Визначте причини виникнення ризиків при інвестиційному кредитуванні.

120.Охарактеризуйте процедуру управління кредитними ризиками при інвестиційному кредитуванні.

121.Охарактеризуйте процентний ризик при інвестиційному кредитуванні і фактори, які впливають на нього.

122.Охарактеризуйте заходи щодо зниження ризиків при інвестиційному кредитуванні.

123.Охарактеризуйте методи мінімізації кредитних ризиків при інвестиційному кредитуванні.

124.Визначте роль страхування при інвестиційному кредитуванні.

125.Визначте роль ризик-менеджменту в управлінні ризиками інвестиційного кредитування.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.008 с.)