ТОП 10:

Охарактеризуйте сутність та особливості державного інвестиційного кредитування.Державний інвестиційний кредит - це сукупність кредитних відносин, в котрих кредитором виступає держава, а позичальником - підприємства, організації та установи (найчастіше державної форми власності).

Державне (бюджетне) кредитування інвестиційних проектів здійснюється на принципах: 1)Принцип отримання максимального ефекту від використання бюджетних ресурсів. 2) Принцип цільового характеру використання бюджетних ресурсів. 3)Принцип поєднання власних, кредитних та бюджетних джерел. 4) Принцип надання бюджетних коштів з урахуванням виконання виробничих і інших показників діяльності та з урахуванням фактичного використання раніше наданих ресурсів.

Особливості державного інвестиційного кредитування капітальних вкладень 1. Відповідно до «Положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території України» фінансування капітального будівництва за рахунок коштів державного бюджету здійснюється на поворотних (бюджетні позички) і безповоротних засадах.

Фінансування капітальних вкладень на поворотних засадах проводиться підприємствами, об'єднаннями та організаціями на основі довгострокових кредитних договорів між державою (в особі Міністерства фінансів) і міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади - позичальниками.

2. Фінансування будов і об’єктів виробничого призначення за рахунок державних централізованих капітальних вкладень здійснюється в обсягах, визначених відповідними Переліками важливих будов виробничого призначення і природоохоронних об’єктів у складі Державної програми.
Включення будов до Державної програми є державною гарантією безперервного їх фінансування протягом року

3. Кредитування державних централізованих капітальних вкладень за рахунок державного бюджету проводиться Міністерством фінансів, Головним управлінням державного казначейства шляхом перерахування міністерствам, іншим центральним та місцевим органом виконавчої влади - замовникам коштів згідно з планами фінансування через банківські установи

Державне кредитування будов і об’єктів виробничого призначення є прямим, цільовим, поворотним, строковим, в обов’язковому порядку забезпеченим заставою, поручительством або гарантією і здійснюється за рахунок коштів, передбачених на цю мету Державним бюджетом України

4. Бюджетні кредити надаються для фінансування будов і об’єктів, проектні строки спорудження яких не перевищують трьох років, а в окремих випадках – п’яти років.

Погашення бюджетних кредитів починається через рік після закінчення будівництва, реконструкції або технічного переоснащення об’єкта кредитування і здійснюється щоквартально у термін не більше як за 3 роки.

Погашення наданих бюджетних кредитів, які використовуються на придбання обладнання, що не входить до кошторисів будівництва, починається у наступному за плановим роком і здійснюється щоквартально у термін не більше як за 2 роки.

5. Контроль за цільовим використанням бюджетних кредитів на фінансування капітального будівництва здійснюють Міністерство фінансів, Головне управління державного казначейства, міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади і установи банків

6. Контроль за додержанням строків будівництва об’єктів, передбачених Державною програмою здійснює Міністерство економіки та інші міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади

7. За використання бюджетних кредитів встановлюється річна відсоткова плата від фактично профінансованих обсягів капітальних вкладень, яка визначається:
1) для підприємств та організацій державної форми власності та підприємств, частка державного майна яких становить понад 50 %, на рівні 50 % від діючої облікової ставці НБУ

2)для підприємств та організацій недержавної форми власності - на рівні облікової ставки Національного банку України із застосуванням коефіцієнта 1,2.

Відсотки за користування бюджетним кредитом нараховуються та сплачуються позичальником щоквартально з моменту виникнення заборгованості за отриманий кредит.

Кошти позичальників, що надходять банкам за користування бюджетними кредитами (відсотки), перераховуються пропорційно до Державного бюджету у розмірі 80 % та банкам для покриття витрат на обслуговування бюджетних кредитів - у розмірі 20 % від плати за користування бюджетними кредитами.

Суми штрафних санкцій, що стягуються з позичальників банками за порушення договірних зобов'язань, розподіляються між Державним бюджетом та банками у пропорції відповідно 70 та 30 %.

 

53.Визначте роль державного інвестиційного кредитування в розвитку національної економіки.

Державний інвестиційний кредит - це сукупність кредитних відносин, в котрих кредитором виступає держава, а позичальником - підприємства, організації та установи (найчастіше державної форми власності).Гол. особливістю держ.інвест. кред-ня є те, що воно має прямий та цільовий характер, такі кредити є строковими , поворотними,тому повинні забезпечуватися заставою або гарантією. Обсяги державного кредитування й його напрями визначаються державною політикою, а тому й мають згачне місце в розвитку економіки. Контроль за цільовим використанням позичальниками держ.кредиту здійснюють –Мін.фін,Головне управління держ.казначейства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, фінансуючі банки, отримують необхідну документацію – бізнес-плани,розрахунки окупності, гарантовані джерела повернення бюджетного кредиту та ін.. Державне (бюджетне) кредитування інвестиційних проектів здійснюється на принципах:

I. Принцип отримання максимального ефекту від використання бюджетних ресурсів;II. Принцип цільового характеру використання бюджетних ресурсів;III. Принцип поєднання власних, кредитних та бюджетних джерел;IV. Принцип надання бюджетних коштів з урахуванням виконання виробничих і інших показників діяльності та з урахуванням фактичного використання раніше наданих ресурсів.

Державний інвестиційний кредит охоплює всіх суб’єктів національної економіки та сфери діяльності нац..економіки.Надання бюджетних коштів на фін-ня інв..проектів здійснюється у таких формах: кошторисне бюджетне інвестування окремих державних програм та проектів; бюджетне кредитування юридичних осіб; субвенцій і субсидій юридичним і фіз..особам;бюджетних інвестицій у статутні капітали діючих або новостворюваних юр.осіб; бюджетних позик державних позабюджетним фондам; міжбюджетних трансферів (дотацій вирівнювання, субвенцій, інших дотацій).

Державне агентство з інвестицій та управління нац.. проектами України – є цент органом виконавчої влади, координується КабМіном. Завдання:- реєстрація держ. Політики у сфері інвестиційної діяльності та управління нац.. проектами;-здійснення управління нац. Проектами; - здійснення заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного іміджу України, та підтримка інвестиційного розвитку регіонів України. Керується: Конституцією та законами України, іншими актами законодавства України, а також дорученням Президента України.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.005 с.)