Програма виробничої практики на базі виробничих підприємств АПК. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма виробничої практики на базі виробничих підприємств АПК.Плани практик по різних видах підприємств

Програма виробничої практики на базі виробничих підприємств АПК.

Зміст практики Кількість годин
1. Характеристика підприємства
2. Грошові розрахунки підприємств
3. Ефективність використання оборотних і необоротних активів підприємства
4. Оподаткування підприємств.
5. Організація взаємовідносин підприємства з банківськими установами при здійсненні грошових розрахунків
6. Кредитування підприємств
7. Оцінка фінансового стану підприємств.
Разом

В процесі виконання програми ознайомчої за напрямом підготовки виробничої практики на базі виробничих підприємств АПК студент повинен розкрити наступні питання.

 

Характеристика підприємства

Під час практики студент повинен:

- ознайомитися з організацією фінансово економічної роботи на підприємстві, змістом фінансових обов’язків та їх розподілом між спеціалістами підприємства ( положення про фінансовий відділ);

- визначити склад і функції фінансового апарату ( положення про фінансовий відділ, посадові інструкції);

- проаналізувати склад та джерела фінансових ресурсів підприємства

( форма №1 « Баланс»);

- дати оцінку рівня забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами ( форма №1 «Баланс»);

Грошові розрахунки підприємств.

Під час практики студент повинен:

- дослідити структуру грошового обороту підприємства (консультація з фахівцем);

- охарактеризувати використовувані на підприємстві форми безготівкових розрахунків та порядок їх заповнення. Оформити безготівкові документи, що використовуються підприємством для розрахунків. Дослідити структуру безготівкових розрахунків (форми безготівкових розрахунків, консультація з фахівцем);

- ознайомитися із основними операціями, що здійснюються в готівковій та безготівковій формі (прибуткові та видаткові касові ордери, форми безготівкових розрахунків);

- розкрити порядок встановлення ліміту залишку готівки в касі (розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі);

- ознайомитися з організацією грошово-готівкових розрахунків на підприємстві, скласти відповідні документи за зразками, що ведуться підприємством (прибутковий та видатковий касові ордери, касова книга).

- Ознайомитися з організацією контролю за видачею готівки з каси і порядком касової дисципліни підприємством (акт про результати інвентаризації наявних коштів, акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою);

- з’ясувати, чому віддає перевагу підприємство при розрахунках з покупцями та постачальниками – авансовим платежам чи післяплаті

(консультація з фахівцем);

- провести комплексний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей (форма №1 «Баланс»,

Таблиця

Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ «Колос»

(станом на кінець звітного року)

№ п/п Види заборгованості Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість Перевищення заборгованості  
дебіторської кредиторської
За товари, роботи, послуги        
З бюджетом        
*Інша заборгованість        
  Всього        

 

*Інша заборгованість включає в себе: заборгованість за авансами, за внутрішніми розрахунками, з оплати праці за страхуванням, з учасниками та іншу дебіторську та кредиторську заборгованість.

Для розрахунку даної таблиці потрібно використати ф.1 «Баланс», розділ активу балансу «Оборотні активи». та розділ пасиву балансу «Поточні зобов’язання».

Після таблиці потрібно написати аналітичну записку тобто короткий опис аналізу дебіторської заборгованості

 

 

.3. Ефективне використання оборотних і необоротних активів підприємства

Під час практики студент повинен:

- проаналізувати склад, структуру та джерела формування оборотних активів підприємства і рівень забезпечення ними господарської діяльності ( форма №1 «Баланс», форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності»);

- проаналізувати і дати оцінку джерел власних оборотних коштів ( форма №1 «Баланс»);

- проаналізувати і дати оцінку джерел позикових коштів ( форма №1 «Баланс»);

- розрахувати і проаналізувати показники ефективності використання оборотних активів підприємства (форма №1 «Баланс», форма №2 «Звіт про фінансові результати);

- запропонувати заходи щодо прискорення оборотності оборотних коштів підприємства та оптимізації їх структури.

- розрахувати показники стану й ефективності використання основних

засобів ( форма №1 «Баланс», форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності, форма №2 «Звіт про фінансові результати», форма №11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію ( знос)»);

- ознайомитися з методами розрахунку амортизаційних відрахувань

( консультація з фахівцем, розрахунки амортизації);

 

1. Дати оцінку складу, структури і розміщення майна підприємства

Таблиця 3.1

Аналіз майна ТОВ «Колос» за __________роки

№ з/п Види майна ______р. ______р.   Зміни (+,-)
сума, тис. грн. у % до підсумку сума, тис. грн.. у % до підсумку сума, тис. грн.. питомої ваги, пунктів
  Майно – всього            
1. Необоротні активи            
1.1. Основні засоби            
2. Оборотні активи            
2.1. Запаси            
2.1.1. Виробничі запаси            
2.1.2. Незавершене виробництво            
2.1.3. Готова продукція і товари            
2.2. Поточні біологічні активи            
2.3. Поточна дебіторська заборгованість            
2.4. Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції            
2.5. Витрати майбутніх періодів            
2.6. Інші оборотні активи            
3. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття            

Після таблиці потрібно написати аналітичну записку, тобто короткий опис аналізу майна підприємства.

2. Розглянути джерела формування капіталу суб’єкта господарювання Форма №1 (таблиця).

Таблиця 3.2

Аналіз джерел формування капіталу ТОВ «Колос» за __________роки

№ з/п Види пасивів _____р. ________р.   Зміни (+,-)
сума, тис. грн. у % до підсумку сума, тис. грн.. у % до підсумку сума, тис. грн.. питомої ваги, пунктів
  Джерела формування майна - всього            
1. Власний капітал            
1.1. Зареєстрований(пайовий) капітал            
2. Зобов’язання            
2.1. Довгострокові зобов’язання            
2.2. Поточні зобов’язання            
2.2.1. Поточна кредиторська заборгованість            
2.3. Зобов’язання , повязані з необоротними активами, утримуаними для продажу, та групами вибуття            

Після таблиці потрібно написати аналітичну записку, тобто короткий опис аналізу майна підприємства.

Таблиця 3.3

Аналіз показників оборотності оборотних активів

ТОВ «Колос» за ____ роки

№ з/п Види показників _______р. ________р. Відхилення (+,-)
абсолютне Відносне, %
А Б 3=2-1 4=3/1*100
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг), тис.грн        
Середньорічна вартість оборотних активів, тис.грн        
Чисельність персоналу, чол        
Коефіцієнт обертання оборотних активів        
Коефіцієнт завантаження оборотних активів        
Тривалість одного обороту, днів        
Фондоозброєність        
Фондомісткість        

Після таблиці потрібно написати аналітичну записку, тобто короткий опис показникам.

-Ознайомитися з методами розрахунку амортизаційних відрахувань.

Вказати який метод амортизаційних відрахувань використовують на досліджуваному підприємстві. Навести приклад


Методичні рекомендації

 

1. Дати оцінку складу, структури і розміщення майна підприємства Форма №1 (таблиця).

Актив скороченого аналітичного балансу

№ з/п   Види активів (майна) Порядок розрахунку за даними активу балансу (рядки)
  Майно – всього
1. Необоротні активи
1.1. Основні засоби
2. Оборотні активи
2.1. Запаси
2.1.1. Виробничі запаси
2.1.2. Незавершене виробництво
2.1.3. Готова продукція і товари 1103+1104
2.2. Поточні біологічні активи
2.3. Поточна дебіторська заборгованість сума із 1125 по 1155 (без 1136)
2.4. Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції 1160+1165
2.5. Витрати майбутніх періодів
2.6. Інші оборотні активи 1120+1180+1190
3. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття

2. Розглянути джерела формування капіталу суб’єкта господарювання Форма №1 (таблиця).

Пасив скороченого аналітичного балансу

№ з/п Види пасивів (джерел формування майна) Порядок розрахунку за даними пасиву балансу (рядки)
  Джерела формування майна - всього
1. Власний капітал
1.1. Зареєстрований(пайовий) капітал
2. Зобов’язання 1595+1695+1700
2.1. Довгострокові зобов’язання
2.2. Поточні зобов’язання
2.2.1. Поточна кредиторська заборгованість сума із 1610 по 1650
2.3. Зобов’язання , повязані з необоротними активами, утримуаними для продажу, та групами вибуття

Оподаткування підприємств

Під час практики студент повинен:

- дослідити динаміку нарахування та сплати основних податків і зборів підприємства за 3 роки ( за податковими деклараціями по сплачуваних податках і зборах);

- розкрити особливості нарахування та сплати податку на додану вартість (ПДВ), охарактеризувати порядок заповнення податкової декларації по ПДВ (податкова декларація з ПДВ, консультація з фахівцем);

- ознайомитися з порядком складання податкової накладної і скласти самостійно одну - дві податкові накладні ( податкова накладна);

- визначити питому вагу підакцизних товарів у загальному обсязі виробництва та реалізації продукції. Розрахувати розмір акцизного податку по певному виду продукції, визначити порядок заповнення декларації акцизного податку (декларація акцизного податку, консультація з фахівцем);

- розрахувати загальну суму мита, сплаченого підприємством протягом попереднього року. Розкрити порядок його розрахунку та сплати

- (митна декларація, консультація з фахівцем);

- розкрити порядок нарахування та сплати податку на прибуток підприємств, проаналізувати річні декларації по податку на прибуток за 2-3 роки (податкова декларація з податку на прибуток, консультація з фахівцем);

- охарактеризувати методику розрахунку сільськогосподарського товаро-виробництва та виконати розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку (розрахунок сільськогосподарського товаровиробництва, податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку, консультація з фахівцем);

- ознайомитись із методикою на навести конкретні приклади розрахунку податку на доходи фізичних осіб по підприємству, охарактеризувати види податкових соціальних пільг, що використовуються на підприємстві при нарахуванні податку на доходи фізичних осіб ( податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб, консультація з фахівцем);

- охарактеризувати методику розрахунку єдиного соціального внеску для фізичної особи (працівника) та для підприємства, ознайомитися із звітністю до Пенсійного фонду (звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України, заявка-розрахунок для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, консультація з фахівцем);

- ознайомитися із порядком розрахунку та сплати екологічного податку

(податкова декларація екологічного податку, консультація з фахівцем);

- проаналізувати на окремих прикладах особливості нарахування та сплати ресурсних платежів та плати за послуги : плати за землю, плати за користування надрами, збору за користування радіочастотним ресурсомУкраїни, збору за спеціальне використання води, збору за спеціальне використання лісових ресурсів, збору за першу реєстрацію транспортних засобів (податкова декларація з плати за землю (земельний податок та або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності); розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки в абсолютних значеннях), розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України, податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів; розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів, консультація з фахівцем);

- розкрити особливості нарахування та сплати єдиного податку,

ознайомитися із методикою складання «Розрахунку про сплату єдиного податку» ( розрахунок про сплату єдиного податку, консультація з фахівцем);

- охарактеризувати порядок розрахунку місцевих зборів що сплачуються

підприємством ( торговий патент на провадження торговельної діяльності, податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів, податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів, податкова декларація туристичного збору, консультація з фахівцем);

- ознайомитись з актами перевірок органами ДПС даного підприємства та фінансовими санкціями ( за наявності таких), які були застосовані в результаті перевірок ( акти податкових перевірок).

 

Кредитування підприємств

Під час практики студент повинен:

- дати класифікацію кредитів, які використовуються на підприємстві, (кредитні договори, консультація з фахівцем);

- розглянути цілі, строки умови здійснення кредитних операцій, форми забезпечення і гарантів погашення кредитів, виданих банками підприємству (кредитний договір);

- ознайомитися із кредитним договором між банком та підприємством , розглянути умови кредитної угоди ( кредитний договір).

- скласти схему організації кредитування, розглянути етапи процесу кредитування, розглянути документи, які подаються підприємством-позичальником (статут, картка із зразками підписів, завірена банком, довідка банку про залишки коштів на рахунках і наявності заборгованості за позичками тощо, консультація з фахівцем);

 

Таблиця

Методичні рекомендації

1. Розглянути та проаналізувати показники ліквідності та платоспроможності

 

Таблиця 2

Пенсійного фонду ( Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань)

Зміст практики Кількість годин
1. Загальна характеристика та організаційна структура фонду
2. Основні фінансові показники діяльності фонду
3. Організація роботи фінансового відділу фонду
4. Кошторис доходів і видатків фонду
5. Механізм отримання коштів для забезпечення поточної діяльності
6. Механізм здійснення розрахунків за товари, роботи, послуги
7. Механізм взаємовідносин з підприємствами, установами та організаціями
8. Організація прийому звітності до фонду
9. Організація контролю за правильністю нарахування та своєчасністю внесків
10. Звітність управління про виконання покладених на нього функцій
Разом

В процесі виконання програми технологічної за напрям ом підготовки

виробничої практики на базі Пенсійного фонду (Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань) студент повинен:

- здійснити загальну характеристику та вивчити організаційну структуру фонду;

- ознайомитися із організацією фінансово-економічної роботи в бюджетній установі (фінансовому відділі), змістом фінансових обов’язків та їх розподілом між спеціалістами управління ( фінансового відділу);

- з’ясувати особливості нарахування розміру пенсій (допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по безробіттю, допомоги при настанні нещасного випадку або профзахворювання);

- проаналізувати склад і структуру балансу управління;

- порівняти касові та фактичні видатки управління ( в разі їх нерівності пояснити відхилення);

- вивчити кошторис доходів і видатків фонду та зробити за його даними відповідні розрахунки;

- розглянути механізм отримання коштів для забезпечення поточної діяльності;

- ознайомитися із механізмом здійснення закупівель товарів, робіт, послуг та організації розрахунків за них;

- вивчити механізм взаємовідносин фонду з підприємствами, установами та організаціями;

- ознайомитися із організацією прийому звітності до фонду;

- охарактеризувати організацію контролю за правильністю нарахування та своєчасністю сплати внесків;

- вивчити звітність фонду про виконання покладених на нього функцій.

Для повного виконання програми виробничої практики підприємство надає документи ( для підприємства АПК документи по кожному питанню зазначені вище у дужках), з можливістю ксерокопіювання таких документів. Можливе використання практики надання студенту чистих документів для їх складання ним за зразком заповнених.

 

Плани практик по різних видах підприємств

Програма виробничої практики на базі виробничих підприємств АПК.

Зміст практики Кількість годин
1. Характеристика підприємства
2. Грошові розрахунки підприємств
3. Ефективність використання оборотних і необоротних активів підприємства
4. Оподаткування підприємств.
5. Організація взаємовідносин підприємства з банківськими установами при здійсненні грошових розрахунків
6. Кредитування підприємств
7. Оцінка фінансового стану підприємств.
Разом

В процесі виконання програми ознайомчої за напрямом підготовки виробничої практики на базі виробничих підприємств АПК студент повинен розкрити наступні питання.

 

Характеристика підприємства

Під час практики студент повинен:

- ознайомитися з організацією фінансово економічної роботи на підприємстві, змістом фінансових обов’язків та їх розподілом між спеціалістами підприємства ( положення про фінансовий відділ);

- визначити склад і функції фінансового апарату ( положення про фінансовий відділ, посадові інструкції);

- проаналізувати склад та джерела фінансових ресурсів підприємства

( форма №1 « Баланс»);

- дати оцінку рівня забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами ( форма №1 «Баланс»);

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 132; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.189.2 (0.008 с.)