Програма виробничої практики на базі банківської установи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма виробничої практики на базі банківської установиЗміст практики Кількість годин
1.Загальна характеристика та організаційна структура банківської установи
2. Основні фінансові показники діяльності банківської установи
3. Організація розрахункових операцій підприємств банківською установою
4. Організація касових операцій підприємств банківською установою
5. Організація кредитування підприємств банківською установою
6. надання депозитних послуг банківською установою
7. Організація розрахунків платіжними картками для підприємств
8. Надання інших банківських послуг підприємствам
Разом

 

 

В процесі виконання програми ознайомчої за напрямом підготовки виробничої практики на базі банківської установи студент повинен:

- здійснити загальну характеристику банківської установи та її організаційно їх структури;

- проаналізувати основні фінансові показники діяльності банку;

- вивчити види рахунків, що відкриваються банком для своїх клієнтів;

- розглянути сукупність документів для відкриття кожного виду рахунків;

- проаналізувати механізм здійснення рахунків «списання коштів з розрахункового рахунку підприємства та їх зарахування на рахунки;

- вивчити організацію касової роботи банку «процедура видачі та прийому готівки»;

- дослідити порядок надання різних видів кредитів банківською установою;

- вивчити за якими напрямами здійснюється оцінка кредитоспроможності позичальника;

- проаналізувати види забезпечень при використанні кредитів банку;

- охарактеризувати систему контролю за цільовим використанням кредитів та штрафні санкції за нецільове використання;

- вивчити механізм погашення кредитів;

- ознайомитися із процедурою розміщення депозитних вкладів для фізичних та юридичних осіб ( звернути увагу на гарантії, що надаються банківською установою);

- дослідити організацію розрахунків платіжними картками (корпоративні платіжні картки та зарплатні карткові проекти);

- охарактеризувати надання інших банківських послуг банком для підприємств ( факторингові операції, облік векселів, лізингові операції тощо);


Таблиця № 1

Аналіз прибутків та збитків комерційного банку «________________»

Назва статей 20__ 20__ Відхилення
Тис.грн % Тис.грн % Абсолютні Тис.грн. Відносні % По структурі %
1 2. 3 4 5 6 7 8
1. …. 2. … 3. ..Сюди переносите статті із форми два (Звіт про прибутки та збитки) до пункту «оподаткування», після цього пункту не переносимо!
Разом 100% 100% S


Таблиця №2

Динаміка активів комерційного банку «____________»

Назва статей 20__ 20__ Відхилення
Тисюгрн. % Тис.грн. % абсолютні, тис.грн. Відносні% По структурі %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Грошові кошти та залишки в НБУ
2 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, що емітовані НБУ
3 Кошти в інших банках
4 Цінні папери на продаж
5 Кредити та заборгованість клієнтів
6 Інвестиційні цінні папери
7 Довгострокові інвестиції до асоційованих компаній і дочірніх установ
8 Основні засоби та нематеріальні активи
9 Нараховані доходи до отримання
10 Інші доходи
Разом S 100% S 100% S - -


Таблиця 3

Аналіз динаміки та масштабів депозитної діяльності комерційного банку «_________»

 

Показники 20__ р. 20__ р. Відхилення
абсолютне відносне, %
1. Зобов’язання банку, тис. грн        
2. Капітал банку, тис. грн        
3. Валюта балансу банку, тис. грн        
4. Частка зобов’язань у валюті балансу, %       х
5. Співвідношення зобов’язань та капіталу (коефіцієнт фінансового важеля)       х

 

Для оцінки рівня дохідності банку можна використати методику коефіцієнтного аналізу доходів, який базується на факторному аналізі таких показників:

Коефіцієнт дохідності активів Кд(А), що визначається відношенням сукупного доходу (Д) до загальних активів (А), який показує величину отриманих доходів на 1 грн банківських активів:

Кд(А) = Д : А.

Коефіцієнт дохідності продуктивних (дохідних) активів Кд(Ад), що визначається відношенням сукупного доходу до величини дохідних активів (Ад), який є різновидом попереднього кое-фіцієнта і характеризує «віддачу» дохідних активів:

Кд(Ад) = Д : Ад.

Коефіцієнт операційної дохідності Коп(Ад), який визначається відношенням операційних доходів банку Доп до величини дохідних активів:

Коп(Ад) = Доп : Ад.

Операційні доходи містять: доходи за кредитними операціями та розміщеними депозитами, за відкритими рахунками, за операціями з цінними паперами та іноземною валютою тощо, тобто доходи від операційної діяльності банку.

Коефіцієнт неопераційної дохідностіКноп(Ад), що визначається співвідношенням неопераційних доходів Дноп та дохідних активів банку:

Кноп(Ад) = Дноп : Ад.

Неопераційні доходи включають: дивіденди від участі в капіталі інших банків і підприємств, позитивні курсові різниці від переоцінки рахунків в іноземній валюті, доходи від оренди або реалізації майна, отримані штрафи, пені та інші позареалізаційні доходи тощо.

Коефіцієнти дохідності Коп(Ад) і Кноп(Ад) є складовими попереднього коефіцієнта Кд(Ад) = Коп(Ад) + Кноп(Ад) і тому дають якісну характеристику складу доходів та віддачі дохідних активів.

Аналіз тенденції зазначених коефіцієнтів у динаміці дає змогу визначити зростання або зниження дохідності банку, а їх факторний аналіз дає можливість кількісно оцінити вплив на них величини сукупного доходу, його якісного складу, величини дохідних активів та активів у цілому.

Аналіз дохідності з урахуванням зазначених коефіцієнтів здійснюється за допомогою даних табл.4

Таблиця 4

Коефіцієнтний аналіз дохідності банку

Показник 20__ 20__ Відхилення Темп зростання, %
тис. грн % тис. грн % абсолютне %
1. Активи разом, А           *  
У тому числі:            
дохідні активи, Ад            
2. Разом доходів, Д           *  
У тому числі:            
операційні доходи            
неопераційні доходи            
3. Коефіцієнт дохідності активів   *   *   *  
4. Коефіцієнт дохідності, Кд(Ад)   *   *   *  
5. Коефіцієнт операційної дохідності   *   *   *  
6. Коефіцієнт неопераційної дохідності активів   *   *   *  

 

Таблиця 5

Постатейний аналіз структури і динаміки витрат

Статті витрат Минулий рік Звітний рік Відхилення
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
1. Процентні витрати, всього            
У тому числі:            
за коштами клієнтів банку            
за коштами інших банків            
за цінними паперами власного боргу            
2. Комісійні витрати            
3. Інші операційні витрати, всього            
У тому числі:            
на персонал            
експлуатаційні            
сплата податків            
інші витрати            
4. Відрахування до резервів            
5. Непередбачені витрати            
6. Разом витрат            

 


№2 Програма виробничої практики на базі бюджетної установи

Зміст практики Кількість годин
1. Загальна характеристика та організаційна структура бюджетної установи
2. Організація роботи фінансового відділу бюджетної установи
3. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи
4. Організація бухгалтерського обліку бюджетної установи
5. Механізм отримання коштів для забезпечення поточної діяльності бюджетної установи
6. Механізм здійснення розрахунків за товари, роботи, послуги
7. Касові видатки бюджетної установи: процедура їх здійснення
8. Механізм взаємовідносин з підприємствами, установами та організаціями
9. оцінка фінансового стану та аналіз показників діяльності бюджетної установи
10. Звітність управління про виконання покладених на нього функцій
Разом

 

В процесі виконання програми виробничої практики на базі бюджетної установистудент повинен:

- здійснити загальну характеристику бюджетної установи та її організаційної структури;

- визначити склад і функції фінансового апарату;

- ознайомитися із організацією фінансового – економічної роботи в бюджетній установі (фінансовому відділі), змістом фінансових обов’язків та їх розподілом між спеціалістами установи (фінансового відділу);

- описати порядок затвердження кошторису досліджувальної бюджетної установи;

- ознайомитися із кошторисом доходів і видатків установи (звернути увагу на величину та джерела формування спеціального фонду);

- проаналізувати статті та розміри недофінансування бюджетної установи;

- розкрити особливості бухгалтерського обліку у бюджетній установі;

- дослідити механізм отримання коштів для забезпечення поточної діяльності бюджетної установи;

- вивчити механізм організації закупівель товарів, робіт, послуг;

- вивчити послідовність здійснення розрахунків за товари, роботи, послуги;

- ознайомитися із процедурою здійснення касових видатків бюджетної установи;

- проаналізувати склад і структуру балансу бюджетної установи;

- розглянути механізм взаємовідносин бюджетної установи з підприємствами, установам и та організаціями;

- вивчити систему звітності бюджетної установи про покладених на неї функцій;

 

№3Програма виробничої практики на базі кредитної спілки

Зміст практики Кількість годин
1. Загальна характеристика та організаційна структура кредитної спілки
2. Основні фінансові показники діяльності кредитної спілки
3. Організація розрахункових операцій кредитної спілки
4. Організація кредитування кредитної спілки
5. Організація касових операцій кредитної спілки
6. Надання депозитних послуг кредитною спілкою
7. Надання інших фінансових послуг кредитної спілкою
Разом

 

В процесі виконання програми виробничої практики на базі кредитної спілки студент повинен:

- здійснити загальну характеристику кредитної спілки та їх організаційної структури;

- ознайомитися із організацією економічної роботи в кредитній спілки, змістом фінансових обов’язків та їх розподілом між спеціальностями кредитної спілки;

- проаналізувати основні фінансові показники кредитної спілки ;

- вивчити види рахунків, що відкриваються кредитною спілкою для своїх клієнтів;

- розглянути сукупність документів для відкриття кожного виду рахунків;

- розглянути особливості та механізм розрахунків кредитної спілки за товари, роботи, послуги;

- вивчити організацію касової роботи кредитної спілки ( процедура видачі та прийому готівки);

- дослідити порядок надання різних видів кредитів кредитною спілкою;

- вивчити за якими напрямами здійснюється оцінка кредитоспроможності позичальника;

- проаналізувати види забезпечень при використанні кредитів кредитної спілки;

- охарактеризувати систему контролю за цільовим використанням кредитів та штрафні санкції за нецільове використання;

- вивчити механізм погашення кредитів;

- ознайомитися із процедурою розміщення депозитних вкладів для фізичних та юридичних осіб ( звернути увагу на гарантію, що надаються кредитною спілкою);

- охарактеризувати різновиди та механізм надання інших послуг кредитною спілкою для підприємств та фізичних осіб;

 

 


№4Програма виробничої практики на базі управління державного казначейства

 

Зміст практики Кількість годин
1. Загальна характеристика та організаційна структура управління державного казначейства
2. Порядок відкриття розрахунків та проведення операцій на них
3. Технічне забезпечення здійснення платежів
4. Механізм взаємовідносин користувачів коштів з казначейською системою
5. Касове виконання Державного бюджету за видатками
6. Казначейське виконання Державного бюджету за видатками
7. Казначейське обслуговуванню позабюджетних фондів
8. Організація бухгалтерського обліку в відділенні казначейства
9. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів
10. Звітність про виконання бюджету управлінням державного казначейства
Разом

 

В процесі виконання програми виробничої практики на базі управління державного казначейства студент повинен:

- здійснити загальну характеристику управління державного казначейства та його організаційної структури;

- визначити склад і функції фінансового апарату;

- ознайомитися із організацією фінансово-економічної роботи, змістом фінансових обов’язків та їх розподілом між спеціалістами фінансового апарату;

- ознайомитись із порядком відкриття рахунків в управлінні державного казначейства та проведення операцій на них;

- розглянути технічне забезпечення здійснення платежів;

- розкрити механізм взаємовідносин користувачів коштів з казначейською системою;

- вивчити касове виконання державного бюджету за доходами;

- проаналізувати казначейське виконання державного бюджету за видатками;

- ознайомитись із казначейським обслуговуванням місцевих бюджетів;

- розкрити особливості казначейського обслуговування позабюджетних фондів;

- охарактеризувати організацію бухгалтерського обліку в відділенні казначейства;

- вивчити та проаналізувати звітність про виконання бюджету управлінням державного казначейства.


№5Програма виробничої практики на базі податкової служби

Зміст практики Кількість годин
1. Загальна характеристика та організаційна структура податково ї інспекції
2. Основні обліку платників податків та механізм зняття їх обліку
3. Прийом податкової звітності підприємств
4. Організація контролю за своєчасністю сплати податків
5. Здійснення документальних перевірок суб’єктів підприємства
6. Організація фінансування діяльності податкової інспекції та контролю за виконання кошторису.  
Разом

 

В процесі виконання програми виробничої практики на базі податкової служби студент повинен:

- здійснити загальну характеристику податкової служби та її організаційної структури;

- ознайомитися із організацією обліку платників податків та механізмом зняття їх з обліку;

- ознайомитись із прийманням податкової звітності від суб’єктів господарювання по податку на прибуток, податку на додану вартість, акцизному податку, податку на доходи фізичних осіб, фіксованому сільськогосподарському податку, інших загальнодержавних податках і зборах, місцевих податках і зборах;

- проаналізувати організацію контролю за своєчасністю сплати податків підприємствами;

- охарактеризувати процедуру здійснення документальних перевірок підприємств;

- ознайомитись із організацією фінансування діяльності податкової інспекції та звітністю за виконання кошторису.


№6Програма виробничої практики на базі страхової компанії

Зміст практики Кількість годин
1. Загальна характеристика та організаційна структура страхової компанії
2. Основні фінансові показники діяльності страхової компанії
3. Організація страхової компанії
4. Джерела фінансування діяльності страхової компанії
5. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії
Разом

 

В процесі виконання програми виробничої практики на базі страхової компанії студент повинен:

- здійснити загальну характеристику страхової компанії та її організаційної структури;

- визначити склад і функції фінансового апарату;

- ознайомитися із організацією фінансово-економічної роботи в страховій компанії, змістом фінансових обов’язків та їх розподілом між спеціалістами компанії;

- проаналізувати основні фінансові показники страхової компанії;

- ознайомитись із механізмом надання страхових послуг;

- розкрити асортимент та особливості страхових послуг, що надаються страховою компанією;

- вивчити тарифну політику страхової компанії;

- розкрити механізм надання страхових послуг компанією у сільському господарстві ( привести конкретні приклади);

- ознайомитись із порядком виплати страхового відшкодування при виникненні страхового випадку;

- розглянути основні форми фінансування діяльності страхової компанії;

- охарактеризувати склад, джерела формування фінансових ресурсів і рівень забезпечення ними господарської діяльності;

- розглянути зміст, принципи та методичні підходи оцінки вартості підприємства;

- з’ясувати сутність, основні завдання та методи фінансового контролінгу страхової компанії;

- провести оцінку організації фінансового планування та прогнозування в страховій компанії.


№7Програма виробничої практики на базі управління агропромислового розвитку

Зміст практики Кількість годин
1. Загальна характеристика та організаційна структура управління
2. Організація роботи фінансового відділу управління. Оцінка фінансування програм розвитку сільського господарства (2-3 роки)
3. Механізм отримання коштів для забезпечення поточної діяльності управління
4. Механізм здійснення розрахунків за товари, роботи, послуги
5. Касові видатки управління: процедура їх здійснення
6. Механізм взаємовідносин управління з сільськогосподарськими підприємствами
7. Звітність сільськогосподарських підприємств до управління
8. Організація бухгалтерського обліку в управлінні
9 Звітність управління про виконання покладених на нього функцій
Разом

 

В процесі виконання програми виробничої практики на базі управління агропромислового розвитку студент повинен:

- здійснити загальну характеристику управління агропромислового розвитку та його організаційної структури;

- ознайомитися із організацією роботи фінансового відділу управління;

- вивчити механізм отримання коштів для забезпечення поточної діяльності;

- розглянути механізм організації закупівель товарів, робіт, послуг та послідовності здійснення розрахунків за них;

- проаналізувати процедуру та обсяги здійснення касових видатків управління;

- дослідити механізм взаємовідносин управління з сільськогосподарськими підприємствами;

- провести аналіз основних напрямів та обсяги підтримки сільськогосподарських виробників ( галузь рослинництва та тваринництва);

- розкрити перелік форм звітності, що подають сільськогосподарські підприємства до управління. Проаналізувати зведені показники з окремих форм звітності по району ( області );

- розглянути особливості організації бухгалтерського обліку в управління;

- ознайомитись із звітністю управління про виконання покладених на нього функцій.


№8Програма виробничої практики на базі

Пенсійного фонду ( Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань)

Зміст практики Кількість годин
1. Загальна характеристика та організаційна структура фонду
2. Основні фінансові показники діяльності фонду
3. Організація роботи фінансового відділу фонду
4. Кошторис доходів і видатків фонду
5. Механізм отримання коштів для забезпечення поточної діяльності
6. Механізм здійснення розрахунків за товари, роботи, послуги
7. Механізм взаємовідносин з підприємствами, установами та організаціями
8. Організація прийому звітності до фонду
9. Організація контролю за правильністю нарахування та своєчасністю внесків
10. Звітність управління про виконання покладених на нього функцій
Разом

В процесі виконання програми технологічної за напрям ом підготовки

виробничої практики на базі Пенсійного фонду (Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань) студент повинен:

- здійснити загальну характеристику та вивчити організаційну структуру фонду;

- ознайомитися із організацією фінансово-економічної роботи в бюджетній установі (фінансовому відділі), змістом фінансових обов’язків та їх розподілом між спеціалістами управління ( фінансового відділу);

- з’ясувати особливості нарахування розміру пенсій (допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по безробіттю, допомоги при настанні нещасного випадку або профзахворювання);

- проаналізувати склад і структуру балансу управління;

- порівняти касові та фактичні видатки управління ( в разі їх нерівності пояснити відхилення);

- вивчити кошторис доходів і видатків фонду та зробити за його даними відповідні розрахунки;

- розглянути механізм отримання коштів для забезпечення поточної діяльності;

- ознайомитися із механізмом здійснення закупівель товарів, робіт, послуг та організації розрахунків за них;

- вивчити механізм взаємовідносин фонду з підприємствами, установами та організаціями;

- ознайомитися із організацією прийому звітності до фонду;

- охарактеризувати організацію контролю за правильністю нарахування та своєчасністю сплати внесків;

- вивчити звітність фонду про виконання покладених на нього функцій.

Для повного виконання програми виробничої практики підприємство надає документи ( для підприємства АПК документи по кожному питанню зазначені вище у дужках), з можливістю ксерокопіювання таких документів. Можливе використання практики надання студенту чистих документів для їх складання ним за зразком заповнених.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 317; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.152.207 (0.006 с.)