Типова схема відділу фінансового менеджментуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типова схема відділу фінансового менеджменту 

  Віце – президент з фінансів (chief financial officer CFO)
Казначей, фінансовий керівник
Фінансовий менеджер з готівкових розрахунків
Фінансовий менеджер з портфельних інвестувань
Ревізор- контро-лер, головний бухгалтер
Фінансовий менеджер з витрат
Фінансовий менеджер з кредиту
Менеджер з податків
Менеджер з фінансової звітності

 

 


 

 

Фінансовий менеджер з планування та зростання
Менеджер з обліку виробничих витрат

 


 

 

 

Фінансова інформація – набір даних з фінансового стану підприємства, які відповідають визначеним вимогам.

 

Мета складання фінансової звітності: надати користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством
Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:
Придбання, продажу та володіння цінними паперами
Участі в капіталі підпри-ємства
Оцінювання якості управління
Оцінювання здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання

 

 


 

Забезпеченості зобов’язань підприємства
Регулювання діяльності підприємства
Інших рішень
Прогнозуван-ня майбутнього стану підприємства
Визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу

 

 


 

  Несистемні дані
Інформаційна база фінансового менеджменту
Відомості регулятивно- правового характеру
Фінансові повідомлення нормативно – довід-кового характеру
  Бухгалтерська звітність
Статистичні дані фінансового характеру

 

 


 

 

Користувачі фінансової інформації
Внутрішні користувачі фінансової інформації
Власники (акціонери)
Фінансові менеджери усіх рівнів
Адміністрація (директор) фірми
Службовці та працівники компанії
Внутрішні
Зовнішні

 


 

Наукові робітники
Зовнішні користувачі фінансової інформації
Інвестори
Інші користувачі
Аудиторські фірми
Профспілки
Консультанти
Постачальники
Кредитори
Податкові органи
Покупці
Біржі цінних паперів
Торговці цінними паперами

 

Принципи формування фінансової звітності
Повноти (maatching)
Пріоритету історичної собівартості
Автономності підприємства
Безперервності діяльності підприємства
Обачності conservatisms
Послідовності
Формування облікової політики
Єдиного грошового вимірника

 


ТЕМА 4. Аналіз фінансових звітів

 

Головна мета аналізу фінансових звітів
Своєчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності, знаходити резерви поліпшення фінансового стану фірми та підвищення її платоспроможності

 

Завдання аналізу фінансових звітів
Дати оцінку виконання плану з надходження фінансових ресурсів та їх використання з позиції поліпшення фінансового стану фірми
Зробити прогноз можливих фінансових результатів, виходячи з реальних умов діяльності, розробити моделі фінансового стану та різних варіантів використання ресурсів
Розробити конкретні заходи щодо підвищення ефективності використання фінансових ресурсів та зміцнення фінансового стану фірми

 

Основні джерела інформації для аналізу фінансового стану фірми
Звітний бухгалтерський баланс (форма № 1)
Звіт про рух грошових коштів (форма № 3)
Звіт про фінансові результати(форма № 2)
Інші форми звітності
Дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку, які деталізують окремі статті балансу
Звіт про власний капітал

 

Зіставлення фінансових показників звітного періоду з показниками минулого періоду
Методи фінансового аналізу
Зіставлення фінансових показників звітного періоду з показниками аналогічного періоду минулого року
Зіставлення фінансових показників за ряд минулих періодів

Структурний аналіз активів
Структурний аналіз капіталу
Структурний аналіз грошових потоків
Порівняльний аналіз фінансових показників даного підприємства та середньо галузевих показників
Порівняльний аналіз фінансових показників даного підприємства підприємств-конкурентів
Порівняльний аналіз фінансових показників окремих структурних одиниць і підрозділів даного підприємства
Порівняльний аналіз звітних і планових показників
Аналіз фінансової стійкості
   
 


А Аналіз

Аналіз платоспроможності
Ф фінансових

показників

Дюпонівська система інтегрального аналізу
Об’єктно-орієнтована система інтегрального аналізу
Інтегральна система портфельного аналізу
Інтегральний фінансовий аналіз
Аналіз обертання капіталу
Аналіз обертання активів
Аналіз рентабельності

 


Баланс на 31.12.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість
- первісна вартість
- накопичена амортизація ( 6034 ) ( 7867 )
Незавершене будівництво
Основні засоби:
- залишкова вартість
- первісна вартість
- знос ( 49987 ) ( 51696 )
Довгострокові біологічні активи::
- справедлива (залишкова) вартість
- первісна вартість
- накопичена амортизація ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
- інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість
- первісна вартість
- резерв сумнівних боргів ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом
- за виданими авансами
- з нарахованих доходів
- із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті
- у т.ч. в касі
- в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -13476
Неоплачений капітал ( 44 ) ( 0 )
Вилучений капітал ( 0 ) ( 578 )
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом I
Частка меншості
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування
Усього за розділом II
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом III
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів
- з бюджетом
- з позабюджетних платежів
- зі страхування
- з оплати праці
- з учасниками
- із внутрішніх розрахунків
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

 

Примітки д/в
Керівник Ткаченко Дмитро Павлович
Головний бухгалтер Трубнiкова Лариса Олександрiвна

 


Звіт про фінансові результати за рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість ( 24716 ) ( 20141 )
Акцизний збір ( 10920 ) ( 12366 )
  ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ( 108538 ) ( 60378 )
Валовий прибуток:
- прибуток
- збиток ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати ( 13173 ) ( 10760 )
Витрати на збут ( 28471 ) ( 23670 )
Інші операційні витрати ( 15125 ) ( 10364 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток
- збиток ( 11797 ) ( 136 )
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати ( 22630 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати ( 113277 ) ( 68122 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток
- збиток ( 13055 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності ( 646 ) ( 397 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток
- збиток  
Надзвичайні:
- доходи
- витрати ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості
Чистий:
- прибуток
- збиток ( 13701 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційни витрати
Разом

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 13041.016 13041.016
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 13041.016 13041.016
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію -1.05061 0.44291028
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію -1.05061 0.44291028
Дивіденди на одну просту акцію

 

Примітки Значення рядкiв 300 та 310 викладено у тис. грн. у зв'язку з обмеженням формату файлу. Фактичне значення 13041016 (Тринадцять мiльйонiв сорок одна тисяча шiстнадцять) простих iменних акцiй.
Керівник Ткаченко Дмитро Павлович
Головний бухгалтер Трубнiкова Лариса Олександрiвна

 


Звіт про рух грошових коштів за рік

 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Надходження Видаток Надходження Видаток
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
Коригування на:
- амортизацію необоротних активів X X
- збільшення (зменшення) забезпечень
- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
Витрати на сплату відсотків X X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах
Зменшення (збільшення):
- оборотних активів
- витрат майбутніх періодів
Збільшення (зменшення):
- поточних зобов’язань
- доходів майбутніх періодів
Грошові кошти від операційної діяльності
Сплачені:
- відсотки X X
- податки на прибуток X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від операційної діяльності

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій X X
- необоротних активів X X
- майнових комплексів
Отримані:
- відсотки X X
- дивіденди X  
Інші надходження X X
Придбання:
- фінансових інвестицій X X
- необоротних активів X X
- майнових комплексів X X
Інші платежі X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу X X
Отримані позики X X
Інші надходження X X
Погашення позик X X
Сплачені дивіденди X X
Інші платежі X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітній період
Залишок коштів на початок року X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року X X

 

 

  Примітки     III. Капітальні інвестиції

 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
Капітальне будівництво
Придбання (виготовлення) основних засобів
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів
Придбання (створення) нематеріальних активів
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
Інші
Разом

 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

 

IV. Фінансові інвестиції

 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
акції
облігації
інші
Разом (розд. А + розд. Б)

 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою вартістю (423)
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

 

V. Доходи і витрати

 

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця
Реалізація інших оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення
Інші операційні доходи і витрати
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів X
непродуктивні витрати і втрати X
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди X
Проценти X
Фінансова оренда активів
Інші фінансові доходи і витрати
Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій
Доходи від об'єднання підприємств
Результат оцінки корисності
Неопераційна курсова різниця
Безоплатно одержані активи X
Списання необоротних активів X
Інші доходи і витрати

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633)

 

VI. Грошові кошти

 

Найменування показника Код рядка На кінець року
Каса
Поточний рахунок у банку
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
Грошові кошти в дорозі
Еквіваленти грошових коштів
Разом

 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

 

 

IX. Дебіторська заборгованість

 

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

 

Найменування показника Код рядка Сума
Нараховано за звітний рік
Використано за рік - усього
в тому числі на:  
- будівництво об’єктів
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
- з них машини та обладнання
- придбання (створення) нематеріальних активів
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
 
 

 

ТЕМА 5. Управління прибутком

 

 

Формування прибутку
Отримання прибутку
Розподіл прибутку

 


Підприємство

 


 
На розвиток підприємства

 

Державні фінанси
Обов’язкові платежі

Фінансовий ринок

 

 


Фінансові інвестиції    

 

 

Соціальна сфера

 


Розвиток соціальної сфери підприємства

Дивіденди
 

 

Дивідендні виплати

 

 

Управління прибутком

Оперативний рівень
Стратегічний рівень
Інвестиційна політика
Виробнича стратегія
Маркетингова політика
Дивідендна стратегія (зовнішня)
Фінансова стратегія
Управління цінами
Управління фінансо-вими витратами (у тому числі ризиками)
Управління поточними витратами
Управління джерелами фінансування
Управління інвестиційними витратами

 

 

Фактори, що впливають на формування прибутку
Фактори, що впливають на отримання прибутку
Політика в областідебіторської заборгованості
Податкова політика держави
Система ведення розрахунків
Ціни
Інфляція
Витрати підприємства
Фінансові джерела функціонування
Зовнішня дивідендна політика
Цінова політика
Вид діяльності
Частка на ринку збуту
Ринок збуту
Постійні
Змінні
Власні
Залучені
Отримання
Реінвестування

 

Фактори, що впливають на розподіл прибутку  
Структура капіталу підприємства
Податкова політика підприємства
Дивідендна політика підприємства
Політика розвитку підприємства
Інвестиційна політика підприємства

 


5.2 Операційний ліверидж

 

 

 

Або

 

Або

 

Валова маржа = виручка від реалізації – змінні витрати.

 

ЗФМ
Поріг рентабе-льності
Виручка від реалізації
–  

 

    :

Постійні витрати

 

 

ПР

 

 


  : _ _ -­-
Постійні витрати  
Ціна за один. ­товару
Зміна витрат на один. товару

 

 

Джерела ризиків
Коливання попиту та ціни
Фінансова нестійкість умов надання кредиту
Підприємницький ризик
Фінансовий ризик
Висока частина постійних витрат у собівартості продукції при зниженні попиту веде до суттєвого зменшення прибутку і генерує ризик, пов’язаний із конкретним бізнесом
Висока частка позикових коштів у джерелах фінансування при зростанні відсотків за кредит зменшує прибуток і, як наслідок, доходи у вигляді дивідендів та знижує ринкову вартість підприємства

 

 


Рівень сукупного ризику (РСР) призводить до масштабних змін прибутку за умови одночасного збільшення операційного та фінансового важелів.

РСР=ОВ×ФВ,

де ОВ – сила впливу операційного важеля;

ФВ – сила впливу фінансового важеля;

Завдання зниження сукупного ризику складається з вибору варіанта дій:

А. – Високий рівень ефеПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.012 с.)