ТОП 10:

Охарактеризуйте вимоги до застави при інвестиційному кредитуванні.При роботі із забезпеченням кредиту рекомен-дується додер­жу-ся вимог, визначених нижче.

1. Заставник повинен бути власником майна, що приймається під заставу, або мати право повного господарського володіння чи оперативного управлі-ння цим майном.2.Предмет застави має бути: високоліквідним, тобто вільно конвертув-ся в грош кошти;• придатним до тривалого зберігання (протя-гом строку користування позичкою);• за стабільни-ми цінами;• низьковитратним щодо зберігання та реалізації;• легкодоступним для контролю,

3.Не можуть бути предметом застави:• націона-льні, культурні та історичні цінності, що перебу­ва-ють у державній власності і занесені або підляга-ють зане­сенню до Держ реєстру національного культурного над­бання; вимоги, що мають особис-тий характер (тобто права, що не мають майнового змісту та не можуть бути відчужені від носіїв, наприклад, авторське), а також ін вимоги, застава яких заборо­няється законом;• об'єкти державної власності, приватизація яких заборонена законода-вчими актами;• майно і кошти благодійних організа-цій;• приватизаційні папери.

Особливістю інвестиційного кредитування є те, що предметом застави може бути тільки реальне (матеріальне) майно підприєм­ця (рухоме та нерухоме). Фінансові активи приймаються банком лише як додаткові.

Предмет застави не повинен бути переданий у заставу по ін­ших зобов'язаннях позичальника або бути предметом інших зо­бов'язань, у тому числі договору оренди чи лізингу. Одночасно в дог застави з б-м повинно бути передбачено, що наступ­ні застави майна, яке передано у заставу банку, не допускаються.

У випадку, коли підприємство надає в заставу державне май­но, то воно має отримати дозвіл на заставу в Фонді держмай­на України.

Охарактеризуйте основні методи(принципи) оцінки заставного майна при інвестиційному кредитуванні.

Застáва — один із засобів забезпечення зобов'язань. В силу застави кредитор має право в разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого рухомого або нерухомого майнапереважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (ст. 572 ЦКУ) Заставою може бути забезпечена вимога, яка може виникнути в майбутньому. Застава виникає на підставі договору, закону чи рішенні суду.

Принципи оцінки заставного майна: 1)заміщення – максимальна вартість визначається мінімальною вартістю, за якою може бути придбаний інший аналогічний об’єкт нерухомості; 2) очікування – визначення вартості майбутнього доходу, який може бути отриманий від володіння даним об’єктом нерухомості; 3) внеску – визначення як змінить вартість об’єкту нерухомості внаслідок наявності або відсутності будь-якого покращення діючих факторів виробництва; 4)залежності – місце розташування впливає на вартість; 5)зміни – вартість об’єкта не стабільна,змінюється з часом; 6) попиту та пропонування – за наявності збалансованого попиту та пропозиції ринкова ставка визначає вартість виробництва на спорудження об’єктів нерухомості.

Охарактеризуйте порядок проведення оцінки заставного майна при інвестиційному кредитуванні.

1) Підготовчий етап – документарне ознайомлення з предметом застави; встановлення виду вартості, що має бути визначена; збирання та обробка необхідних даних для оцінки

2) Ознайомлення з об’єктом оцінки – огляд об’єкту оцінки з метою перевірки його наявності, стану та умов використання

3) Ідентифікація об’єкту оцінки та пов’язаних з ним прав

4) Вибір необхідних методичних підходів, методів та оціночних процедур

5) Узгодження результатів оцінки, отриманих із застосуванням різних методичних підходів

6) Складання звіту про оцінкуПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.002 с.)