МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ Контрольних робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ Контрольних робіт 

Відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни «Аналіз фінансової звітності», яка сприяє поглибленому вивченню основних методичних питань з курсу, набуттю практичних навиків у визначенні основних вимог до проведення аналізу фінансової звітності на досліджуваному підприємстві.

При виконанні контрольної роботи необхідно керуватись такими вимогами:

1. Контрольну роботу необхідно виконати у встановлені учбовим графіком строки.

2. Перед рішенням задачі необхідно привести її повну умову.

3. Робота повинна бути оформлена акуратно, написана зрозуміло, чисто, без помарок, підкреслень. Сторінки повинні бути обов’язково пронумеровані і мати поля для зауважень рецензента.

4. В кінці роботи необхідно поставити підпис і дату, а також вказати перелік використаної літератури.

5. Залік із контрольної роботи виставляється на основі захисту її студентом, складовою частиною якого є розв’язок задачі за матеріалами контрольної роботи.

6. Студенти, які не отримали заліку з контрольної роботи, до наступного виду контролю з даної дисципліни не допускаються.

Контрольна робота складається із аналізу Балансу (Звіту про фінансовий стан) підприємства та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). В кінці роботи обов’язково повинні бути висновки та пропозиції.

Перед написанням контрольної роботи студент повинен самостійно опрацювати рекомендовану літературу (законодавчі та нормативні акти, журнальні і газетні статті, навчальні посібники, підручники) і навчитись використовувати їх. Практичні питання для контрольних робіт розподілені за номером варіанту

Вибір варіанту проводиться за двома останніми цифрами залікової книжки. (див. табл. 3.1).

Таблиця 3.1 – Розподіл варіантів для обрання теоретичних питань

Осанні дві цифри залікової книги Стовпчик у фінансовій звітності
Звітність за 2014 р. Звітність за 2015р.
На поч..зв. періоду На кін.зв. періоду На поч..зв. періоду На кін.зв. періоду
+      
  +    
    +  
      +
+      
  +    
    +  
      +
+      
  +    
    +  
      +
+      
  +    
    +  
      +
+      
  +    

Продовження таблиці 3.1

    +  
      +
+      
  +    
    +  
      +
+      
  +    
    +  
      +
+      
  +    
    +  
      +
+      

 

 

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ІСПИТУ)

 

1. Що є об’єктом та предметом аналізу фінансової звітності. Якою є основна мета аналізу фінансової звітності?

2. Охарактеризуйте вертикальний та горизонтальний методи аналізу фінансової звітності, порівняльного та просторового аналізу.

3. Сутність прийомів аналізу: балансовий прийом, трендовий аналіз, прийом послідовного ізолювання факторів.

4. В чому полягає сутність кореляційно-регресійного методу, інтегрального, графічного прийомів?

5. Які є способи узагальнення результатів аналізу фінансової звітності?

6. Який основний принцип лежить у складанні балансу? За яким принципом згруповано статті активу та пасиву? Опишіть зміст розділів балансу.

7. Що таке аналітичний баланс? Які він має переваги для аналізу у порівнянні із формою 1?

8. На які групи поділяють активи за сткпенем ліквідності та пасиви за терміном погашення для загального аналізу ліквідності? За яких умов баланс можна вважати абсолютно ліквідним?

9. Перерахуйте ознаки «хорошого» та «поганого» балансу.

10. Сутність понять «ліквідність» та «платоспроможність». Які виділяють ступені ліквідності?

11. Комплексна оцінка ліквідності та платоспроможності.

12. Охарактеризуйте основні показники ліквідності – методику підрахунку, їх інтерпретація.

13. Які показники платоспроможності та фінансової стійкості використовують найчастіше? Надайте їм характеристику.

14. Які фактори слід враховувати при аналізі ліквідності та платоспроможності?

15. Розкрийте сутність термінів «неплатоспроможність» та «банкрутство» за вітчизняним законодавством. Які є внутрішні та зовнішні чинники банкрутства?

16. Опишіть сутність методів прогнозування банкрутства: двофакторна та п’ятифакторна моделі Альтмана.

17. Опишіть сутність методів прогнозування банкрутства: показник діагностики платоспроможності Конана і Гольдера, модель Спрингейта.

18. Структура та аналітичне значення звіту про фінансові результати.

19. Методика аналізу доходів та витрат: аналіз структури, динаміки, складу. На що потрібно звернути особливу увагу?

20. Методика аналізу впливу факторів на чистий прибуток

21. Поняття та види рентабельності. На які групи поділяють показники рентабельності?

22. Опишіть сутність показників, що включають до групи «рентабельність продаж (виручки)».

23. Опишіть сутність показників, що включають до групи «рентабельність виробничої діяльності».

24. Опишіть сутність показників, що включають до групи «рентабельність інвестицій (капіталу)».

25. Факторний аналіз рентабельності на основі моделі «DuPont».

26. Ділова активність підприємства та її оцінювання: показники оборотності активів, дебіторської та кредиторської заборгованості.

27. Ділова активність підприємства та її оцінювання: показники оборотності запасів, основних засобів (фондовіддача). Показники тривалості операційного циклу, обороту оборотних коштів.

28. Окресліть інформацію, що містить звіт про рух грошових коштів. Що таке фінансова гнучкість?

29. Яким чином можна оцінити якість управління підприємством за даними звіту про рух грошових коштів?

30. Окресліть інформацію, яку надає звіт про власний капітал.

31. Методика аналізу стану та руху власного капіталу підприємства.

32. Склад приміток до фінансової звітності.

33. Методика аналізу основних засобів на основі даних приміток до фінансової звітності.

34. Методика аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості на основі даних приміток до фінансової звітності.

35. Методика аналізу запасів на основі даних приміток до фінансової звітності.

36. Методика аналізу капітальних та фінансових інвестицій на основі даних приміток до фінансової звітності.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.011 с.)