Аналіз факторів впливу на чистий прибуток



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз факторів впливу на чистий прибуток



У загальному вигляді, як відомо, прибуток – це різниця між доходами та витратами підприємства. Отже, на прибуток впливають ті ж фактори, що і на доходи та витрати.

Зазвичай для здійснення факторного аналізу доходів та витрат здійснюють їх розкладання на фактори-множники. Для доходу від реалізації – це ціна та кількість реалізованої продукції (за окремими видами продукції), а для змінних витрат – це змінні витрати на одиницю продукції та кількість реалізованої продукції (теж за окремими видами продукції). Можна такий аналіз зробити також на основі усереднених цін та змінних витрат з урахуванням питомої ваги кожного виду продукції.

Проте дані фінансової звітності узагальнені, та не містять інформацію про окремі види продукції, їх ціни та витрати.

Отже, за даними форми 2 ми маємо можливість здійснити аналіз тільки в узагальненому вигляді.

Для виконання аналізу чистого прибутку та факторів впливу на нього доцільно скласти аналітичну таблицю за формою, поданою у таблиці 5.4.

Таблиця 5.4 – Факторний аналіз прибутку (адитивна модель) - приклад

Показники, тис. грн Попередній період Звітний період Зміна
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) +110
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) +70
Інші операційні доходи +1
Адміністративні витрати +6
Витрати на збут -5
Інші операційні витрати +7
Дохід від участі в капіталі +8
Інші фінансові доходи -3
Інші доходи -4
Фінансові витрати +5
Інші витрати -3
Податок на прибуток 30,24 +5,76
Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток) 137,76 +26,24

 

З таблиці 5.4 бачимо, що на чистий прибуток впливає багато факторів (а саме зміна доходів і витрат від різних видів діяльності). Взаємозв’язок між чистим прибутком та наведеними доходами і витратами – адитивний, тому вплив факторів на прибуток можна представити у вигляді адитивної моделі:

 

ЧП=Д-С-ІОД-АВ-ВЗ-ІОВ-ДК-ІФД-ІД-ФВ-ІВ-ПП

 

Хоча нам і невідомі обсяги реалізації зі звіту, ми все ж можемо відокремити вплив зміни доходу за рахунок обсягу та цін, скориставшись інформацією про індекс цін.

Отже, зміна доходу від реалізації під впливом зміни цін може бути виражена таким чином:

ΔДц=Д1-Д1:Іц

Якщо припустити, що за звітний період середні ціни зросли на 2%, то зміна доходу від реалізації за рахунок зміни цін матиме вигляд:

ΔДц=Д1-Д1:Іц=380-380:1,02=380-316,67=+63,33 (тис. грн.)

Зміна доходу за рахунок обсягів реалізації обчислюється наступним чином:

ΔДо=Д1:Іц – В0

ΔДобс=Д1:Іц – В0=380:1,02-270=316,67 – 270=+46,67 (тис. грн.)

Отже, в цілому чистий прибуток під впливом зміни доходів зріс на 110 тис. грн. (63,33+46,67).

Аналіз зміни собівартості реалізованої продукції здійснюється аналогічно.

Зміна собівартості реалізації за рахунок зміни цін:

ΔСц=С1-C1:Іц=170-170:1,05=170-161,90=+8,1 (тис. грн.)

Зміна собівартості за рахунок зміни обсягів реалізації:

ΔСобс=С1:Іц - Со= 170:1,05 – 100=161,9 – 100=+61,9 (тис. грн.)

Сукупна зміна собівартості реалізації складає +70 тис. грн.

Загалом, за рахунок зміни цін чистий прибуток зріс на 55,23 тис. грн. (63,33 – 8,1), а за рахунок обсягу діяльності чистий прибуток зменшився на 15,23 тис. грн. (46,67 – 61,9).

Слід зауважити, що вплив зміни доходу від реалізації та зміни собівартості реалізації мають різнонаправлений характер: зростання доходу спричиняє зростання прибутку, а зростання собівартості – зменшення прибутку, і навпаки.

Вплив інших факторів на зміну чистого прибутку обчислюємо із врахуванням напряму впливу, по який було сказано вище:

Вплив зміни витрат, які не включено до собівартості реалізації (невиробничих витрат), можна виразити наступним чином:

ΔЧПв= - (В1 – В0)

Знак «мінус» у формулі враховує обернений зв'язок між зміною витрат та прибутку.

За даними нашого прикладу маємо:

ΔЧПв= - ((46-40)+(10-15)+(19-12)+(28-23)+(0-3)+(36-30,24))=- (6-5+7+5-3+5,76)= -15,76 (тис. грн.)

Тобто зростання витрат на 15,76 тис. грн. призвело до падіння чистого прибутку на таку ж суму.

Зміна доходів може бути виражена наступним чином:

ΔЧПд = Д1 – Д0

За даними прикладу маємо сукупне зростання чистого прибутку на 1 тис. грн. під впливом зростання рівня доходів:

ΔЧПд = (56-55)+(22-14)+(10-13)+ (5-9) = 8-3-4=+2 (тис. грн.)

Узагальнимо у таблиці 5.5 вплив факторів на величину чистого прибутку.

Таблиця 5.5 – Зведення впливу факторів на чистий прибуток за звітний період - приклад

Фактори впливу Сума, тис. грн.
Зміна цін +55,23
Зміна обсягів діяльності -15,23
Невиробничі витрати -15,76
Доходи, відмінні від доходу від реалізації +2
Усього +26,24

 

Поняття та види рентабельності

Рентабельність – це показник, який дозволяє охарактеризувати економічну ефективність.

Економічна ефективність – це відносний показник, у якому співвідносяться одержаний економічний ефект із затратами чи ресурсами, які були використані для досягнення цього ефекту.

Мірилом економічного ефекту переважно виступає прибуток. Для оцінювання рентабельності використовують різні види прибутку залежно від того, який аспект аспект діяльності аналізується. Найчастіше використовують такі види прибутку:

- валовий прибуток;

- фінансовий результат від операційної діяльності (операційний прибуток);

- фінансовий результат до оподаткування (прибуток до оподаткування);

- чистий фінансовий результат (чистий прибуток).

Існує велика кількість коефіцієнтів рентабельності, які умовно можна поділити на групи залежно від того, ефективність якого саме активу чи джерела активів оцінюється:

- рентабельність інвестицій (капіталу);

- рентабельність продаж (виручки);

- рентабельність виробництва.

Розглянемо більш детально кожну з цих груп показників.

 



Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.011 с.)