Порівняльний звіт про прибутокМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порівняльний звіт про прибутокДля складання Звіту про прибуток з урахуванням передбачуваних змін необхід­но здійснити відповідні розрахунки:

а) скоригувати дохід від продажу з урахуванням зміни ціни та обсягу продажу:

81 000 од. х 15,75 грн = 1 275 750 грн;

б) зниження обсягу продажу на 10% зумовить пропорційне зниження величини змінних витрат:

540 000 - (540 000 х 0,1) = 486 000 грн.

Здійснені розрахунки дають змогу підготувати і зіставити звіти про прибут­ки (табл. 4.10).

Наведені дані свідчать, що компанії "Рай "не варто підвищувати ціну продук­ції, оскільки це призведе до зниження прибутків на 20 250 грн. Це наслідок того, що хоча коефіцієнт маржинального доходу і зріс з 60 до 62, утім його абсолютна сума знизилася саме на 20 250 грн.

Якби компанія "Рай " одночасно зі скороченням обсягу продажу знайшла мож­ливість скоротити постійні витрати на 10%, результат був би зовсім інший.

 

 

 

Таблиця 4.10. Порівняльний звіт про прибуток        
Показник   2000 рік   Прогноз па 2001 рік -——
Сума, грн   % Сума,грн
Дохід від реалізації   1 350 000   1275 750
Змінні витрати   540 000   486 000
Маржинальний дохід   810 000   789750
Постійні витрати   360 000     360 000  
Прибуток від реалізації   450 000     429 750  

Диференціальний аналіз

Диференціальний аналіз розглядуваної ситуації здійснюють у такій послі­довності:

1. Обчислюють зменшення доходу від продажу внаслідок скорочення обсягу про­дажу:

90 000 од. -0,10 =9 000 одиниць

9 000 од. • 15 грн = 135 000 грн.

2. Розраховують збільшення доходу від продажу внаслідок збільшення ціни про­дукції:

(90 000 - 9 000) • (15,75 - 15) = 60 750 грн.

3. Визначають зменшення величини змінних витрат внаслідок зміни обсягу про­дажу.

9 000 од. • 6 грн = 54 000 грн або

540 000 • 10% : 100 = 54 000.

Наведені підрахунки дають змогу скласти диференціальний звіт про прибуток (табл. 4.11).

СИТУАЦІЯ 3. ЗМІНА ВЕЛИЧИНИ ЗМІННИХ ВИТРАТ

Уразі зміни суми змінних витрат на виробництво одиниці продукції відповідно зміняться маржинальний дохід на одиницю та коефіцієнт маржинального доходу.

При цьому слід брати до уваги, що компенсаційна зміна ціни, що має зберегти існу­ючий маржинальний дохід, зумовить зміну коефіцієнта маржинального доходу і, нав­паки, бажання зберегти коефіцієнт маржинального доходу призведе до зміни його суми.

Припустімо, що змінні витрати на одиницю продукції зросли на 10%, тобто дорівнюють 6,6 грн, але компанія "Рай"хоче зберегти існуючий коефіцієнт мар­жинального доходу (60%).

Виникає питання: якою має бути ціна одиниці продукції за цих умов ?

Юскільки існуючий коефіцієнт змінних витрат становить 40%, нова ціна має дорівнювати 16,5 грн (6,6 : 0,4).

Але в такому разі новий маржинальний дохід на одиницю буде 9,9 грн (16,5 — 6,6), тоді як існуючий маржинальний дохід на одиницю дорівнює 9 грн (15 6). Таким чином, щоб зберегти існуючий маржинальний дохід, нова ціна реалізації має бути 15,6 грн, одначе коефіцієнт маржинального доходу в цьому разі знизиться до 57,69%.

4.3. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ "ВИТРАТИ - ОБСЯГ - ПРИБУТОК" ЗА УМОВ АСОРТИМЕНТУ

Досі ми розглядали методику аналізу взаємозв'язку "витрати — обсяг — при­буток" на прикладі підприємств, що виробляють і реалізують лише один вид продукції. Але на практиці існує багато підприємств, що виробляють кілька видів продукції (послуг).

У таких випадках аналіз ускладнюється і грунтується на комбінації продажу.

Комбінація продажу (Sales Mix) — співвідношення окремих видів продукції у загальному обсязі продажу.

Це співвідношення можна виразити у відсотках або у пропорції виробів (на­приклад, 1 до 2).

Для ілюстрації аналізу беззбитковості за умов асортименту розглянемо такий приклад.

ПРИКЛАД 4.4

Компанія "Фарос " виготовляє два види продукції: круглі та пласкі батарейки для ліхтарів. Є такі дані про ці вироби за звітний період (табл. 4.12).

З наведених даних видно, що компанія "Фарос "має таку комбінацію продажу:

60% загального обсягу продажу становлять круглі батарейки, а решту (40%) — пласкі.

Для визначення точки беззбитковості кожного виду продукції необхідно ви­значити величину маржинального доходу на одну умовну одиницю.

Середньозважений маржинальний дохід (Weighted Average Contribution Margin) —

сума величин маржинального доходу різних виробів, зважених за допомогою ком­бінації продажу їх.

Тобто:

WCM = X CM. • SM. s (4.17)

де WCM — середньозважений маржинальний дохід;

CM, — маржинальний дохід на одиницю і-го виробу; SM; — комбінація продажу.

Для розрахунку середньозваженого маржинального доходу скористаємося да­ними табл. 4.13.

Використовуючи формулу (4.17), розрахуємо середньозважений маржинальний дохід:

(З • 0,6) + (2 • 0,4) = 1,8 + 0,8 = 2,6 грн.

Слід відзначити, що існує й інший шлях обчислення середньозваженого маржи­нального доходу:

Підставивши у цю формулу відповідні дані, одержимо:

(З • 60000) + (2 ■ 40000) :100 000 = 2,6грн.

Знаючи середньозважений маржинальний дохід та загальні постійні витрати компанії, можемо обчислити точку беззбитковості (формула 4.3):

182000 : 2,6 = 70000 од.

Отже, для відшкодування всіх витрат компанія має реалізувати 70 000 ба­тарейок. Але яких саме: круглих чи пласких?

Для відповіді на це питання треба скористатися комбінацією продажу. Точка беззбитковості:

а) для круглих батарейок 70 000 х 0,6 = 42 000 од.;

б) для пласких батарейок 70 000 х 0,4 = 28 000 од.

Аналіз беззбитковості за умов асортименту можна також здійснювати за допомогою рівняння.

Якщо позначити кількість пласких батарейок через X, то з урахуванням ком­бінації продажу (0,6: 0,4) кількість круглих батарейок буде 1,5Х. Виходячи з цьо­го, складемо рівняння (формула 4.1):

10 (1,5А) + 8Х=7(1,5А) + 6Х + 182 000; 15JT+ 8*= 10,5Х+6Х+ 182000; 6,5*= 182 000; X=2S 000 од.

Відповідно:

1,5Z= 28 000 • 1,5 = 42 000 од.

Слід мати на увазі, що можливі інші комбінації обсягів продажу, за яких компанія "Фарос " буде беззбитковою. Для ілюстрації цього припустимо, що ком­панія виготовлятиме лише круглі батарейки. Тоді точка беззбитковості дорівню­ватиме (од.):

182з000 = 60667

Якщо компанія буде виготовляти лише пласкі батарейки, точка беззбитко­вості буде (од.):

182 000

---------- = 91 000

Виходячи з цього, побудуємо графік, на якому на осі Y відобразимо беззбитко­вий обсяг продажу круглих батарейок, а на осі X обсяг продажу пласких бата­рейок (рис.4.7).

Будь-яка точка на лінії, наведеній на гра­фіку, є точкою беззбитковості компанії "Фа­рос ". Це означає, що:

Пласкі = 91 00° * (60 667 _ круглі ч батарейки 60 667 батарейки

Звідси:

Пласкі = 91000 - 15 х круглі„ батарейки ' батарейки

Припустімо, що обсяг продажу круглих ба­тарейок становитиме 20 000 од., тоді, щоб бути беззбитковою, компанія "Фарос "має про­давати одночасно 61 000 (91 000 — ЗО 000) пласких батарейок.

У цьому разі загальний маржинальний дохід компанії дорівнюватиме її постій­ним витратам, грн:

(61 000 • 2) + (20 000 • 3) = 182 000

Наведена методика аналізу залежить від точної й фіксованої комбінації продажу. Якщо змінюється комбінація продажу, то змінюються і результати аналізу.

Точка беззбитковості = 182 000 : 2,8 = 65 000 од.

•і

Точка беззбитковості для окремих виробів:

65 000 • 0,8 = 52 000 круглих батарейок 65 000 • 0,2 = 13 000 пласких батарейок.

Таким чином, внаслідок зміни комбінації продажу зменшилася точка беззбит­ковості компанії. Причиною цього є збільшення питомої ваги продукції (круглих батарейок) з більшим маржинальним доходом на одиницю.

Для ілюстрації впливу зміни комбінації продажу на прибуток компанії "Фа-рос" скористаємося таблицями 4.15 та 4.16.

Наведені дані свідчать, що збільшення питомої ваги круглих батарейок (які мають більший маржинальний дохід на одиницю) в загальному обсязі продажу зу­мовило зростання прибутку компанії на 20 000 грн.

Розглянутий підхід до аналізу взаємозв'язку "витрати — обсяг — прибуток" за умов асортименту передбачає, що всі постійні витрати є непрямими щодо конкретних видів продукції. На практиці більшість постійних витрат мають саме такий характер.

Але якщо окремі види постійних витрат (наприклад амортизація спеціального устаткування) пов'язані з виробництвом певного виду продукції, то слід застосову­вати аналіз щодо кожної окремої виробничої лінії, а не для виробництва загалом.

4.4. ПРИПУЩЕННЯ, ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ АНАЛІЗУ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ "ВИТРАТИ - ОБСЯГ - ПРИБУТОК"

Застосовуючи аналіз "витрати — обсяг — прибуток", слід зважати на припу­щення, покладені в його основу.

Припущення 1. Решта змінних факторів є постійними

Аналіз передбачає, що фактором витрат і доходів є лише обсяг діяльності (обсяг продажу), а решта факторів (ціна, технологія тощо) не змінюються впро­довж аналізованого періоду.

Проте якщо відбуваються зміни у продуктивності виробництва, номенклату­рі, цінах, методі виробництва тощо, — це може суттєво вплинути на доходи та витрати підприємства. Зокрема, навіть якщо обсяг діяльності залишається не­змінним, постійні витрати можуть зростати внаслідок зростання питомої ваги складних виробів.

Якщо вказані зміни є значними, результати аналізу "витрати — обсяг — при­буток" виявляться помилковими. Тому на стадії планування доцільно здійснюва­ти аналіз окремо для кількох ситуацій, які враховують імовірні припущення що­до динаміки інших змінних факторів.

Припущення 2. Один вид продукції або постійна комбінація продажу

Аналіз можна застосувати за умов виробництва одного продукту або постій­ного співвідношення кількох продуктів у комбінації продажу їх. Тож якщо мають місце зміни у комбінації продажу, слід внести відповідні корективи в результати початкових розрахунків.

Припущення 3. Прибуток визначають на основі калькулювання змінних витрат

Аналіз взаємозв'язку "витрати — обсяг — прибуток" передбачає, що всі по­стійні витрати вираховуються з доходу звітного періоду. Якщо компанія застосо­вує калькулювання повних витрат, тоді розглянута вище методика аналізу може бути застосована лише за відсутності змін у товарних запасах. Якщо обсяги ви­робництва та продажу не збігаються, точка беззбитковості за умов використан­ня методу калькулювання повних витрат залежатиме від трьох факторів: 1) фак­тичного обсягу продажу; 2) фактичного обсягу виробництва; 3) обсягу вироб­ництва, на підставі якого встановлено ставки розподілу постійних виробничих накладних витрат.

Для розрахунку точки беззбитковості за умов калькулювання повних витрат можна скористатися формулою:

Для ілюстрації розрахунків точки беззбитковості за умов різних методів каль­кулювання використаємо наведені нижче вихідні дані (табл. 4.17).

Компанія "Струм" реалізує продукцію за ціною 10 грн за одиницю й має такі витрати, грн:

Змінні виробничі витрати на одиницю 2

Змінні витрати на збут і управління на одиницю 0,8

Постійні виробничі накладні витрати (на місяць) 9 600

Постійні накладні витрати на збут і управління (на місяць) 8 400

Бюджетний місячний обсяг виробництва, що використовують для визначення ставки розподілу постійних виробничих накладних витрат, дорівнює 6000 одиниць.

Звідси:

Ставка розподілу постійних 9 600

виробничих накладних витрат 6 000 ' ГрН На °Д'

У разі застосування калькулювання змінних витрат точка беззбитковості до­рівнює:

Тепер застосуємо формулу (4.19) і визначимо точку беззбитковості на основі калькулювання повних витрат. Позначимо точку беззбитковості як X. Тоді у лютому:'

Отже, в лютому 2002 року компанія "Струм" буде беззбитковою у разі прода­жу 1 821 одиниць при обсязі виробництва 4 875 одиниць та базовому (для визна­чення ставки розподілу постійних виробничих накладних витрат) обсязі вироб­ництва 6 000 одиниць.

Слід відзначити, що може бути чимало комбінацій із цих трьох чинників, за яких прибуток дорівнюватиме 0. Це означає, що при застосуванні калькулюван­ня повних витрат може бути кілька точок беззбитковості. Більше того, при вико­ристанні калькулювання повних витрат беззбитковість може мати місце навіть коли обсяг продажу дорівнює нулю.

Продемонструємо це на прикладі компанії "Струм":

Отже, якщо компанія "Струм" виготовить 11 250 одиниць продукції й нічого не реалізує, тоді, грунтуючись на калькулюванні повних витрат, її слід визнати беззбитковою!!! Разом із тим, на основі калькулювання змінних витрат її збиток дорівнюватиме постійним накладним витратам, тобто 18 000 грн.

Припущення 4. Сукупні витрати та дохід є лінійною функцією випуску

Слід пам'ятати, що лінійний зв'язок між змінними витратами на одиницю, ціною та обсягом діяльності, а також незмінність величини постійних витрат зберігаються лише за умов релевантного діапазону діяльності підприємства та в межах короткого відрізку часу.

Застосування аналізу щодо діяльності за межами релевантного діапазону мо­же призвести до хибних результатів.

До того ж значні знижки, понадурочні виплати, спеціальні поставки тощо, ймовірно, спричинять те, що лінії витрат і доходів будуть радше кривими, ніж прямолінійними.

Припущення 5. Витрати можна точно розподілити на змінні та постійні

Оскільки в основу аналізу покладено розподіл витрат на змінні та постійні, точність аналізу залежить від того, наскільки надійною є функція витрат (див. розділ 2).

Наведені припущення певною мірою обмежують можливості аналізу "ви­трати — обсяг — прибуток". Однак обережне застосування такого аналізу до­зволяє отримувати необхідну інформацію для планування, ціноутворення та прийняття рішень.

1. У чому полягає головна мета аналізу "витрати — обсяг прибуток "?

2. Що таке точка беззбитковості?Як її визначити?

3. Наведіть приклади розрахунку точки беззбитковості за допомогою рівняння.

4. Наведіть приклад розрахунку точки беззбитковості за допомогою показника маржи-нального доходу.

5. Як визначити обсяг продажу, необхідний для отримання бажаного прибутку? Наве­діть приклад.

6. Як визначити прибуток за певного обсягу продажу? Наведіть приклад.

7. Що таке запас міцності (припустима маржа) ?'Для чого використовують цей показник ?

8. У чому полягає користь графічного відображення взаємозв 'язку витрат, обсягу діяль­ності та прибутку?

9. Які види графіків можна побудувати для аналізу взаємозв 'язку витрат, обсягу діяль­ності та прибутку?

10. Які методи можна застосувати для визначення впливу на прибуток зміни величини витрат, обсягу та ціни реалізації? Наведіть приклади розрахунків.

11. Що таке операційний важіль?

12. Як обчислювати фактор операційного важеля? Як його можна використати?

13. Як визначають точку беззбитковості за умов асортименту? Наведіть приклад.

14. Які припущення покладено в основу аналізу "витрати — обсяг — прибуток "?

1. Апчерч А. Управленческий учет. — М.: Финансьі и статистика, 2002.

2. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. — М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.

3. Друри К. Управленческий и производственньїй учет. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

4. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рьшка: система "директ — кос-тинг": теория и практика. — М.: Финансьі и статистика, 1993.

5. Управленческий учет / Под ред. В.Палия и Р.Ван дер Вила. — М.: Инфра — М, 1997.

6. Хорнгрен Ч., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. — М.: Финансьі и статистика, 1995.

1.

Якщо одночасно збільшуються постійні та змінні витрати на одиницю, тоді точка беззбитковості:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється;

г) вплив не можна визначити з наведеної інформації.

2.

Є такі дані про діяльність підприємства, грн: Продаж 1 200 000

Змінні витрати 240 000

Постійні витрати 60 000

Точка беззбитковості підприємства дорівнює, грн: іа) 60 000; в) 75 000;

б) 300 000; г) 240 000.

3.

Компанія планує продати 40 000 одиниць продукції. Постійні витрати ком­панії 80 000 грн, а змінні витрати становлять 60% ціни реалізації. Для отриман­ня операційного прибутку в розмірі 20 000 грн ціна реалізації одиниці продук­ції має бути, грн:

а) 3,75; в) 5,00;

6)4,17; г)6,25. '

4.

Компанія "Анкор" планує продати 25 000 викруток за ціною 2,00 грн за одиницю. Коефіцієнт маржинального доходу становить 25%. Якщо запланова­ний обсяг продажу є точкою беззбитковості компанії, тоді її постійні витрати дорівнюють, грн:

а) 50 000; в) 12 500;

б) 200 000; г) 100 000.

5.

Компанія "Заур" реалізувала 150 000 замків за ціною 9,00 грн за одиницю. Постійні витрати компанії становили 420 000 грн, а операційний прибуток 300 000 грн. Загальні змінні витрати компанії дорівнюють, грн:

а) 930 000; в) 630 000;

б) 720 000; г) 1 050 000.

6.

Змінні витрати становлять 70% продажу, а загальні постійні витрати дорів­нюють 105 000 грн. Точка беззбитковості дорівнює, грн:

а) 73 500; в) 350 000;

б) 315 000; г) 150 000.

Г._________________________________________________________________________

Продаж ВАТ "Перун" становить 400 000 грн при точці беззбитковості 240 000 грн. Чому дорівнює коефіцієнт запасу міцності?

а) 166,7%; в) 66,7%;

б) 60%; г) 40%.

8-

Компанія "Шаман" реалізує два вироби А і Б у співвідношенні 2 до 3. Маржинальний дохід на одиницю дорівнює: 40 грн для А і 20 грн для Б. По­стійні витрати компанії становлять 4 200 000 грн. Скільки одиниць обох виро­бів слід продати, щоб компанія була беззбитковою:

а) 140 000; в) 168 000;

б) 150 000; г) 180 000.

J).___________________________________________________________

Підприємство планує продати 100 000 одиниць виробу X за ціною 8 грн за одиницю та 200 000 одиниць виробу 7 за ціною 6 грн за одиницю. Змінні витрати становлять 70% продажу для Хта 80% продажу для Y. Для отриман­ня загального операційного прибутку 320 000 грн постійні витрати мають бути, грн:

а) 160 000; в) 480 000;

б) 180 000; г) 1 200 000.

10.

Підприємство реалізує продукцію за ціною 50 грн за одиницю. Змінні ви­трати на одиницю становлять 30 грн, а загальні постійні витрати дорівнюють 150 000 грн. Запланований обсяг продажу 10 000 одиниць. Фактор операційно­го важеля дорівнює:

а) 0,25; в) 4;

б) 5; г) 3,33.

ВПРАВА 4.1

Для кожного з наведених нижче варіантів необхідно визначити пропущені дані:

ВПРАВА 4.2

Для кожного з наведених нижче варіантів слід визначити пропущені дані:

ВПРАВА 4.3

Нижче наведено інформацію щодо продукції підприємства "Кавун", грн:

Ціна за одиницю 38,5

Змінні витрати на одиницю 23,65

Постійні витрати на рік 222 750

Необхідно визначити:

а) маржинальний дохід на одиницю;

б) беззбитковий обсяг продажу;

в) обсяг продажу, необхідний для отримання операційного прибутку в сумі 148 500 грн.

ВПРАВА 4.4

Ціна одиниці продукції — 60 грн, а витрати підприємства, пов'язані з її виробництвом і реалізацією, становлять, грн:

Необхідно:

1) визначити точку беззбитковості й побудувати графік беззбитковості;

2) визначити, який прибуток матиме підприємство у разі продажу 1 000 оди­ниць продукції;

3) визначити, який обсяг продажу необхідний для одержання прибутку 70 400 грн.

ВПРАВА 4.5 e

Фірма "Бон" має коефіцієнт маржинального доходу 40% і повинна реалі­зувати ЗО 000 одиниць продукції за ціною 50 грн, щоб бути беззбитковою.

Необхіднообчислити:

а) загальні постійні витрати;

б) змінні витрати на одиницю.

ВПРАВА 4.6

AT "Кумач" має постійні витрати у сумі ПО 000 грн, змінні витрати на одиницю 4 грн, коефіцієнт маржинального доходу 20%. Необхідновизначити:

а) ціну продукції підприємства та маржинальний дохід на одиницю;

б) обсяг продажу, необхідний для отримання операційного прибутку 50 000 грн.

ВПРАВА 4.7

Кафе "Гарпун" реалізує два види комплексної страви: "Кура" та "Мура". Нижче наведено кошторис кафе на наступний рік:

Постійні витрати кафе заплановані у сумі 160 000 грн. Необхідно обчислити:

а) запланований операційний прибуток;

б) точку беззбитковості для кожної страви;

в) запас міцності кафе.

ВПРАВА 4.8

Компанія виготовляє фільтри й реалізує їх за ціною 13 грн за одиницю. Змінні витрати на одиницю продукції — 10 грн, загальні постійні витрати ком­панії становлять 270 000 грн на місяць.

Максимальна виробнича потужність компанії — 300 000 фільтрів на місяць. Необхідновизначити:

а) точку беззбитковості компанії;

б) прибуток за обсягу продажу 120 000 одиниць на місяць;

в) максимальний прибуток за місяць, який компанія може отримати за її потужності;

г) максимальний прибуток, якщо пряма зарплата на одиницю продук­ції збільшиться на 1 грн.

ВПРАВА 4.9

•■і_______________

Змінні витрати на одиницю продукції, грн Прямі матеріали 15,00 Пряма зарплата 4,50 Виробничі накладні витрати 3,00 Разом 22,50 Постійні витрати- виробничі постійні накладні витрати 135 000 - постійні витрати на збут 45 000 Ціна за одиницю, грн 58,50 Нормальна виробнича потужність на рік, одиниць 40 000 Податок на прибуток 30%

Необхіднодати відповідь на наведені нижче питання, розглядаючи кожне питання окремо:

1. Якою є точка беззбитковості для продукції компанії (у натуральних одиницях)?

2. Який чистий прибуток (або збиток) отримає компанія, якщо реалізує 40 000 одиниць за рік?

3. Яку кількість продукції слід реалізувати, щоб отримати чистий прибуток:

а) 42 000 грн;

б) 20% обсягу продажу;

в) 8,40 грн на одиницю.

4. Визначити чистий прибуток при зростанні ціни на 2% і зниженні обсягу продажу на 5%.

ВПРАВА 4.10

Компанія "Арман" виготовляє гідрокостюми. Нижче наведений прогноз прибутку компанії на 2002 рік, грн:

Продаж (160 000 од.) 1 600 000 Витрати:

змінні 400 000

постійні 600 000

Прибуток 600 000

Виходячи з наведених даних, необхідно:

1. Обчислити точку беззбитковості компанії у грошових одиницях.

2. Розрахувати запас міцності компанії.

3. Визначити фактор операційного важеля компанії.

4. Визначити дохід від продажу, необхідний для отримання прибутку в сумі 900 000 грн.

Сонячним весняним ранком Ви розпочали свою діяльність в компанії "Пірует ", яка швидко розвивається та зростає. Першим дорученням Вам було завершити аналіз одного з продуктів компанії для засідання Ради директорів, яке відбудеться сьогодні. Після завершення аналізу Ви відклали свій "паркер "і з задоволенням потягнулися. На своє нещастя при цьому Ви зачепили склянку з водою, яка впала на папери з розра­хунками. Внаслідок цього значна частина Ваших записів була знищена. Залишилися лише такі дані:

Компанія "Пірует"

Звіт про фінансові результати за березень

Точка беззбитковості в:

натуральних одиницях ?

— грошових одиницях 180 000 Коефіцієнт запасу міцності 20% Фактор операційного важеля ?

Наведені нижче розрахунки базувалися на фактичних результатах діяльності за бере­зень. Бюджетний звіт про прибуток для цього продукту за квітень має такий вигляд:

На довершення вийшов з ладу Ваш комп 'ютер, але Ви пам 'ятаєте, що в квітні планувалося збільшити продаж: на 10% порівняно з березнем. Крім того, Ви згадали, що прибуток у березні дорівнював 27 000 грн, — це сума Вашого річного окладу.

Загальні постійні витрати, ціна за одиницю та змінні витрати за одиницю плану­ються в квітні на рівні березня.

До засідання Ради директорів залишилася година.

Завдання: відновити дані аналізу до початку засідання Ради директорів.

"Гааременерго " є відокремленим підрозділом Державної акціонерної енергогенеруючої компанії (ДАЕК) "Західенерго ". Основними напрямами діяльності "Галременерго " є: У проведення капітальних, середніх та поточних ремонтів енергетичного обладнання; У організація технічного обслуговування енергообладнання; У виготовлення запасних частин і засобів малої механізації;

У проведення заводського ремонту транспортованого обладнання на ремонтних ба­зах підприємства, випробування і налагодження енергообладнання; S здійснення комерційно-посередницької діяльності;

У здійснення зовнішньоекономічної діяльності і повязаних з нею автотранспортних перевезень.

Спеціалісти підприємства розробляють технічні та технологічні проекти, креслен­ня та іншу необхідну документацію з модернізації устаткування, виконують усі необхід­ні узгодження.

Підприємство має досвід роботи за кордоном, зокрема в Німеччині та Монголії.

"Галременерго" володіє розгалуженою мережею ремонтних дільниць у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Волинській областях. На підприємстві працює 955 осіб, зокрема 226 спеціалістів з вищою освітою.

"Галременерго " працює сьогодні за умов конкуренції, яку створюють:

— підприємство Львіватоменерго;

— цехи централізованого ремонту при електростанціях;

велика кількість приватних, комерційних монтажних і ремонтних організацій.

На початку 2000року підприємство розпочало впровадження нової системи бухгал­терського обліку.

Головна мета впровадження змін у бухгалтерському обліку на підприємстві — це пере­хід від бухгалтерського обліку, який задовольняв потреби в інформації планової соціаліс­тичної економіки, до бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам ринкової економіки та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку; організація управлінського обліку в енер-горемонті з метою визначення стратегії та планування господарських операцій, конт­ролю поточної діяльності, оцінки ефективності діяльності, оптимізації використання ре­сурсів і зниження суб'єктивності в процесі прийняття управлінських рішень.

Для вивчення можливості застосування методів управлінського обліку в енергоре-монті головний бухгалтер підприємства Зеновій Цунівський підготував інформацію про витрати й доходи в розрізі окремих підрозділів, яку наведено в таблиці.

У 2000році очікується зростання доходу підприємства на 10%, а постійні витрати збільшаться на 640 000 грн.

Виходячи з наведеної інформації, необхідно:

1) розрахувати точку беззбитковості в натуральному та грошовому вимірниках для підприємства загалом і для окремих цехів (ЕРЦ, СЦРКО, КРЦ, СЦРТО, ТРЦ);

2) побудувати графіки беззбитковості, взаємозвязку "обсяг — прибуток " і маржиналь-ного доходу;

3) визначити запас міцності підприємства;

4) пояснити, як зміниться прибуток підприємства у 2000 році;

5) обговорити припущення, застосовані під час підготовки та аналізу інформації стосов-

но витрат і доходів підприємства.

АНАЛІЗ РЕЛЕВАНТНОЇІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯУПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

5.1. Процес прийняття рішення і релевантність облікової інформації

5.2. Аналіз варіантів альтернативних рішень

5.3. Оптимальне використання ресурсів за умов обмежень

5.4. Рішення стосовно запасів

5.5. Рішення стосовно ціноутворення

5.6. Модель прийняття рішення за умов невизначеностіПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.98.69 (0.043 с.)