Саме цей скоригований прибуток є прибутком до оподаткуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Саме цей скоригований прибуток є прибутком до оподаткування(оподаткованим прибутком).

4. Чистий прибуток – це прибуток, що надходить у розпорядження підприємства після сплати податку на прибуток.(П(С)БО 3,ф.”2 Звіт про фінансові результати”)

ЧП= ВР- ЗВ – ПВ

де ЧП- чистий прибуток; ВР- виручка від реалізації; ЗВ – змінні витрати; ПВ - постійні витрати в загальній сумі витрат.

Цю формулу можна представити в такому вигляді:

ЧП=( Кп х Цо) – (Кп х ЗВо) – ПВ,

де Кп- кількість одиниць продукції; Цо – ціна одиниці продукції; ЗВо – змінні витрати га одиницю продукції.

Чистий прибуток підприємства використовується у двох напрямках:

1. Фонд нагромадження (реінвестований прибуток) – створення резервного фонду, фонду розвитку виробництва, інвестиційної потреби.

2. Фонд споживання – виплата власникам, акціонерам, мат реальні заохочення персоналу за результатами роботи, вирішення соціальних проблем.

Отже прибуток будь-якого підприємства формується за рахунок таких джерел:

а) Прибуток від реалізації продукції

Преал= Вреал – С

де, П – прибуток від реалізації, В – виручка від реалізації продукції, с- повна собівартість.

б) Прибуток від продажу майна включає прибуток від продажу матеріальних (основних фондів) і нематеріальних активів, цінних паперів інших підприємств тощо; визначається як різниця між ціною продажу та балансовою (залишковою) вартістю об’єкта, який продається.

в) Прибуток від позареалізаційних операцій – це прибуток від спільної діяльності підприємств, проценти за придбаними акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, штрафи, що сплачуються іншими підприємствами за порушення договірних зобов’язань, доходи від володіння договірними зобов’язаннями, роялті.

Основні функції прибутку:

1. Прибуток, як основа інноваційних рішень;

2. Мірило успіху діяльності підприємств;

3. Джерело самофінансування і розвитку;

4. Винагорода власником підприємства.

Рентабельність - це відносний показник роботи підприємства, котрий у

загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат ресурсів. При аналізі рентабельності користуються графіком рентабельності.Поріг рентабельності – це така виручка від реалізації, при якій підприємство не має збитків, але ще немає і прибутків.

Точка беззбитковості розраховується в такий спосіб:

Впост

Тб=----------

Ц - Взм

В чисельнику – постійні витрати, а в знаменнику – маржинальний прибуток. За цією формулою можна розрахувати точку беззбитковості, якщо підприємство виготовляє тільки одне найменування вироб1в.

Маржинальний прибуток характеризує обсяг виручки від продажу продукції за мінусом змінних витрат. Він включає власне прибуток і постійні витрати. Отже такий прибуток за величиною збігається з валовим прибутком, коли калькулювання здійснюватиметься лише за змінними витратами.

Рентабельність застосовуваних (інвестованих ресурсів є рентабельністю підприємства. Цей показник може визначатись як відношення прибутку підприємства до сукупності виробничих фондів, балансових активів, власного чи акціонерного капіталу.

Рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її виробництво. Обчислюється рентабельність усієї реалізованої продукції як відношення валового прибутку від реалізації до собівартості реалізованої продукції

Р=Пвал/Срп х100

Рентабельність окремих видів продукції розраховується за формулою:

Ці -Сі

Рі=--------х 100

Сі

де Рі – рентабельність і-го виду продукції,%; Ці,Сі – відповідно ціна і собівартість

і-го виду продукції.

Основними факторами, що забезпечують ріст прибутку та рентабельності виробництва являється:

1. Ріст продуктивності праці внаслідок впровадження у виробництво нової

техніки, прогресивних технологій автоматизованих систем управління та роботів;

2. Поліпшення якості продукції, та конкурентоспроможності, поліпшення

організації виробництва.

3. Збільшення випуску продукції;

4. Продаж лишнього устаткування або іншого майна або здача його в оренду;

5. Зниження собівартості продукції за рахунок більш раціонального використання

матеріальних ресурсів, виробничих потужностей, робочої сили і робочого часу;

6. Диверсифікація виробництва;

7. Розширення ринку продаж;

8. Прискорення оборотності оборотних коштів і інш.

 

Порядок розподілу прибутку та доходу.

Схема використання прибутку підприємства

Загальний прибуток

- Податок на прибуток

= Прибуток після оподаткування

(чистий прибуток)

↓ ↓

Прибуток, що спрямовується Прибуток, що залишається на

за межі підприємства на підприємстві, як джерело

(розподілений прибуток) фінансування( нерозподілений

↓ ↓ прибуток)

Виплати Інші напрями ↓ ↓

власникам використання Резервний фонд Інвестиційні

прибутку потреби

 

Цю загальну схему розподілу прибутку можна конкретизувати стосовно підприємств із різними організаційно-правовими формами. Як відомо , власники акцій одержують частину корпоративного прибутку у вигляді дивідендів (доходу інвестора на вкладений капітал). Щодо акціонерного підприємства дивіденди можна розглядати як плату за залучений від продажу акцій капітал.

Із загального прибутку сплачується податок згідно з умовами, передбаченими законодавством про оподаткування прибутку підприємств. Прибуток, що залишився після оподаткування (чистий прибуток), поступає в повне розпорядження підприємства та використовується згідно з його статутом і рішеннями власників.

Форма № 2

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за __________________ 20__ р.

 

Форма N 2 Код за ДКУД

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    
Податок на додану вартість    
Акцизний збір    
     
Інші вирахування з доходу    
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    
Валовий:      
прибуток    
збиток    
Інші операційні доходи    
Адміністративні витрати    
Витрати на збут    
Інші операційні витрати    
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток    
збиток    
Доход від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи    
Інші доходи    
Фінансові витрати    
Втрати від участі в капіталі    
Інші витрати    
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток    
збиток    
Податок на прибуток від звичайної діяльності    
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток    
збиток    
Надзвичайні:      
доходи    
витрати    
Податки з надзвичайного прибутку    
Чистий:      
прибуток    
збиток    

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати    
Витрати на оплату праці    
Відрахування на соціальні заходи    
Амортизація    
Інші операційні витрати    
Разом    

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій    
Скоригована середньорічна кількість простих акцій    
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію    
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію    
Дивіденди на одну просту акцію    

 

Відповідно до принципових (головних) напрямів використання цей прибуток можна розділити на дві частини:

1) прибуток. що спрямовується за межі підприємства у вигляді виплат власникам

корпоративних прав, персоналу підприємства за результатами роботи (як заохочувальний засіб);

2) прибуток, що залишається на підприємстві і є фінансовим джерелом його

розвитку (нерозподілений прибуток). Спрямовується на створення резервного та інвестиційного фондів. Резервний фонд є фінансовим компенсатором можливих відхилень від нормального обороту коштів або джерелом покриття додаткової потреби в них. Його формування є обов’язковим для господарських товариств, орендних підприємств, кооперативів.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.015 с.)