Показники ефективності оборотних засобів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Показники ефективності оборотних засобів.Оборотністю оборотних засобів називається їх оборот, виміряний в часі.

Економічне значення оборотності полягає в тому, що від неї залежить величина необхідних підприємству сум грошових коштів для здійснення процесу виробництва і реалізації продукції, швидкість обертання – ефективність використання оборотних засобів.

Час обігу – це період, на протязі якого ресурси, пройшовши сфери виробництва і обігу, повертаються до початкової (грошової) форми.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується швидкістю їх обертання, оборотністю. Прискорення оборотності цих коштів зумовлює:

- збільшення обсягу продукції на кожну грошову одиницю поточних витрат

підприємства:

- вивільнення частини коштів і завдяки цьому створення додаткових резервів

для розширення виробництва.

Показники оборотності оборотних засобів є:

- коефіцієнт оборотності;

- коефіцієнт завантаження;

- тривалість одного обороту.

Коефіцієнт оборотності (Кобор) показує кількість оборотів за рік і визначається відношенням реалізованої за рік продукції (РП) до середньорічного залишку нормованих оборотних засобів (Sноз):

РП

Коб= ------

Sноз , обор./рік

Коефіцієнт завантаження (Кзав)– величина обернена коефіцієнту оборотності, цей коефіцієнт показує, скільки оборотних коштів підприємства припадає на одну гривню реалізованої продукції.

 

Sноз

Кзав= ---------

РП

Тривалість обороту(Тоб) показує тривалість одного обороту оборотних засобів в днях і визначається діленням кількості днів в періоді на коефіцієнт оборотності Коб:

Тоб=---------пРП

Коб , дні

Чим менше тривалість обороту оборотних засобів або більше число здійснюваних ними кругообігів при тому ж об’ємі реалізованої продукції, тим менше потрібно оборотних засобів, і, навпаки, чим швидше оборотні засоби здійснюють кругообіг, тим ефективніше вони використовуються.

Середньомісячний залишок нормованих оборотних засобів обчислюється:

Sн + Sк

(Sноз міс)=--------------

2 ,грн.

де Sн, Sк – відповідно залишок нормованих оборотних засобів на початок і кінець місяця, грн.

Середньорічний залишок нормованих оборотних засобів:

S1+S2+ … S12

Sноз=---------------------

Грн.

S – серезньомісячні залишки нормованих оборотних засобів, грн.

Підвищення швидкості обертання оборотних засобів дає можливість вивільнити обігові кошти для альтернативного використання.

 

Тестові завдання для самоперевірки

Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і зазначте її код у бланку відповідей.

1. Поняття "засоби виробництва" і "виробничі фонди":

а) рівнозначні;

б) поняття "засоби виробництва" ширше, ніж поняття "ви­робничі фонди";

в) поняття "виробничі фонди" ширше, ніж поняття "засоби виробництва";

г) поняття економічно не пов'язані.

2. Основні виробничі фонди:

а) використовуються у незмінній натуральній формі;

б) повністю переносять свою вартість за один виробничий період;

в) активно не використовуються;

г) переносять свою вартість на вартість продукції частина­ми протягом усього терміну служби;

д) усі відповіді неправильні.

3. Структура основних фондів — це:

а) їх склад за окремими елементами;

б) склад і частка кожного елемента у загальній вартості основних виробничих фондів;

в) співвідношення між вартістю активної і пасивної частин основних фондів у процентах;

г) співвідношення окремих елементів у загальній сумі ос­новних фондів.

4. До основних виробничих фондів відносять:

а) інженерні споруди;

б) передавальні пристрої;

в)спортивні споруди;

г) навчальні заклади;

д)інвентар;

е) спецодяг і спец оснащення;

є) медичні заклади.

5. Початкова вартість основних фондів складається з:

а) ціни основних фондів;

б) витрат на капітальний ремонт та модернізацію;

в) витрат на транспортування і монтаж;

г) амортизаційних відрахувань;

д) витрат на демонтаж.

6. За якою вартістю оцінюються основні фонди на під­приємстві:

а) оптовою (гуртовою) ціною промисловості;

б) залишковою вартістю;

в) вартістю відновлення;

г) закупівельною вартістю;

д) початковою вартістю;

е) ліквідаційною вартістю.

7. Назвіть показники, які характеризують використання ОФ:

а) коефіцієнт змінності;

б) фондомісткість;

в) матеріаломісткість;

г) фондоозброєність;

д) коефіцієнт придатності;

е) фондовіддача;

є) коефіцієнт оновлення і вибуття.

8. Коефіцієнт вибуття основних фондів — це:

а) відношення вартості основних фондів, що вибули, до се­редньорічної вартості всіх фондів;

б) відношення вартості основних фондів, що вибули, до вар­тості всіх фондів на кінець року;

в) відношення вартості основних фондів, що вибули, до вар­тості всіх основних виробничих фондів на початок року.

9. Фондовіддача — це відношення:

а) середньорічної вартості основних фондів до обсягу ви­пуску продукції у вартісному вираженні;

б) відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості ОФ;

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів.

10. Фізичний знос основних фондів — це:

а) поступове перенесення їх вартості на собівартість випу­щеної продукції;

б) втрата частини вартості фондів під впливом науково-технічного прогресу

(НТП);

в) матеріальний знос основних фондів, внаслідок чого вони перестають відповідати необхідним вимогам.

11. Моральний знос основних фондів — це:

а) моральне старіння фондів, невідповідність необхідним ви­могам;

б) поступове перенесення вартості фондів на вартість виго­товленої продукції;

в) повна втрата вартості фондів або їх частини під впливом НТП.

12. Амортизація — це:

а) втрата частини вартості основних фондів під впливом НТП;

б) процент річних відрахувань від балансової вартості;

в) матеріальний знос основних фондів, внаслідок чого вони перестають задовольняти поставлені до них вимоги;

г) поступове погашення вартості основних фондів перене­сенням її на собівартість виготовленої продукції.

13. Норма амортизації — це:

а) поступове погашення вартості основних фондів перене­сенням її на собівартість виготовленої продукції;

б) процент відрахувань від балансової вартості;

в) втрата частини вартості основних фондів під впливом НТП.

14. Основними напрямами поліпшення використання ос­новних фондів є:

а) швидке освоєння проектних потужностей;

б) удосконалення структури основних фондів;

в) удосконалення технології;

г) збільшення коефіцієнта змінності;

д) модернізація основних фондів.

15. Вкажіть методи прискореної амортизації основних фондів:

а) кумулятивний (суми чисел);

б) лінійний;

в) зменшуваного залишку за подвійної норми амортизації;

г) рівномірного списання.

16. Структура оборотних засобів — це:

а) їх склад за елементами;

б) частка кожного елемента у загальному обсязі оборотних засобів;

в) співвідношення між вартістю оборотних фондів і фондів обігу.

17. Незавершене виробництво — це:

а) незакінчена обробкою продукція на складі;

б) вартість продукції з незакінченою обробкою, яка знаходиться на обладнанні у цеху;

в) незакінчена продукція: на робочому місці, у технічному контролі, на складі готових деталей, транспортується.

Які показники характеризують оборотність оборотних

а) коефіцієнт використання матеріалу,

б) коефіцієнт оборотності;

в) питома матеріаломісткість;

г) період обороту

Тема 2.1. Організація праці та технічне нормування

План

1. Трудові ресурси та соціальні фактори розвитку виробництва в лісовому господарстві. Склад і класифікація кадрів лісового господарства. Робота з кадрами, система підготовки та перепідготовки кадрів .

2. Організація праці. принципи та форми. Види бригад, організація їх роботи.

3. Наукова організація праці (НОП), її зміст , принципи та завдання.

4. Продуктивність праці, суть та вимірювання. Показники продуктивності праці та фактори її росту.

5. Технічне нормування, його роль в організації та оплаті праці. Методи нормування. Види норм виробітку, часу, обслуговування, чисельності.

6. Класифікація витрат робочого часу. Фотографія робочого часу, її види. Мета та задачі фотографії. Порядок проведення фотографії робочого часу та обробіток її матеріалів.

7. Хронометраж, його види, мета та задачі. Етапи проведення хронометражу та обробіток його даних.

8. Розробка, затвердження та перегляд норм виробітку в лісовому господарстві.

Література

Основна

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.

2. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Структурно-логічний

навч.посібник. К.: КНЕУ, 2001.-457с.

Додаткова

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-УІІ

2. Закон України ”Про охорону праці” від 14.10.1992 №2694-ХІІ

3. Закон України ”Про оплату праці”від 24.03.1995 №108/95 - ВР

4. Закон України ”Про зайнятість населення” від 01.03.1991 №803-ХІІ

5. Єдині норми виробітку і часу на лісозаготівлях. – Київ, 2000.

6. Комплексні норми виробітку і часу на лісозаготівлях. – Київ, 2000.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.012 с.)