Ційна вартість ОЗ,грн.; Т- термін корисного використання ОЗ, років.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ційна вартість ОЗ,грн.; Т- термін корисного використання ОЗ, років.Метод зменшення залишкової вартості передбачає визначення амортизації, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості ОФ на початок звітного періоду або первісної вартості на початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка визначається за формулою:

ЗВ (Вп) х NАріч

Аріч= ---------------------------

де, ЗВ- залишкова вартість ОЗ на початок звітного року, грн.; Вп – первісна вартість на дату початку нарахування амортизації, грн.;NАріч - річна норма амортизації,%

Т

NАріч = 1 - √ ЛВ : Вп х 100

де Т – термін корисного використання ОФ.

 

прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи з строку корисного використання об’єкта і подвоюється:

ЗТ(Вп) х NАріч НАріч

Аріч=------------------------; NАріч =------------х 100

АВ

де НАріч – річна нормативна сума амортизації,грн.

Наріч = АВ:Т х 2

АВ- вартість ОЗ, що амортизується, грн.

 

Кумулятивний метод характеризується більш високими нормами амортизації в першій половині амортизаційного періоду і поступовим їх зниженням у другій половині. Річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об’єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання;

 

Аріч= АВ х КК,

де КК – кумулятивний коефіцієнт, який розраховують діленням кількості років, які залишаються до кінця очікуваного строку використання ОЗ, на суму числа років корисного використання.

Визначення річних ∑ амортизації цим методом здійснюється в декілька етапів:

1. Додаються числові значення років служби об’єкта ОФ; наприклад, при

шестирічному терміні служби:

1+2+3+4+5+6=21 кумулятивне число.

2. утворюються дроби типу 1/21,2/21,...6/21 і розміщуються в зворотному

порядку 6/21, 5/21,..1/21 кумулятивні коефіцієнти.

3. Обчислюються річні суми амортизації як добуток вартості, яка амортизується

і кумулятивного коефіцієнта.

При використанні цього методу за першу половину терміну експлуатації ОФ

амортизується більше 65% їх вартості.

 

Виробничий метод -за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити)виконати) з використанням об’єкта основних засобів.

 

Аміс= Vміс х ВСА

де Vміс – фактичний місячний обсяг продукції ( робіт, послуг), грн.; ВСА – виробнича ставка амортизації

АВ

ВСА=-----------,

Vзаг

де Vзаг – загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити за допомогою відповідного об’єкта ОЗ за весь строк його корисного використання, грн.

 

Групи основних фондів і норм и нарахування амортизації

Основні фонди
Група 1 Група 2 Група 3 Група 4
Будівлі, споруди, їх структурні компоненти, передавальні пристрої ( у т.ч.житлові будинки іїх частини,квартири та місця загального користування) та вартість капітального поліпшення землі компоненти, передавальні пристрої ( у т.ч.житлові будинки і їх частини, квартири та місця загального Автомобільний транспорт та вузли до нього (запасні частини);меблі;побутові,електронні, оптичні,електромеханічні прилади та інструменти);інше конторське(офісне)обладнання, устаткування Будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1,2 та 4. Електронно-обчислювальні машини, програмне забезпечення, інформаційні системи, тнлнфони, мікрофони, рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів
2% 10% 6% 15%
Квартальна норма амортизації

 

Ремонт ОФ – це відновлення фізичного зношування окремих конструктивних елементів (вузлів, деталей) і підтримання ОФ у працездатному стані протягом всього терміну їх служби.

Показники ефективності відтворення основних засобів, які

застосовуються для оцінки їх стану та використання:

Облік і оцінка основних засобів дають можливість оцінити їх кількісну долю в

загальному складі елементів лісогосподарських підприємств. Уявлення про те, як господарювання цими фондами (якісна сторона) впливають на зміни економічної структури л/г підприємств можна отримати тільки розглядаючи групу показників:

1. Показники ,які характеризують технічний стан ОЗ:

Коефіцієнт оновленняхарактеризує інтенсивність введення в дію нових виробничих потужностей, що поступили за рік

Вв.в. Вартість введених ОЗ

Конов=---------=-------------------------------------------

Вп.к.р. Перісна варість всіх ОЗ на кінець року

Коефіцієнт вибуття, характеризує інтенсивність вибуття ОЗ на протязі розрахункового періоду

В вив. Вартість вибувши за рік ОЗ

Квиб=--------=--------------------------------------

Впер.п.р Первісна вартість ОЗ на поч.року

Коефіцієнт придатності, характеризує ступінь придатності основних засобів до експлуатації

В зал В перв.п.р. – В зн. Вартість ОЗ

Кпр= --------- = -------------------- = -----------------------------

В п.к.р. Вп.к.р. Варість первісна на кінець року

Коефіцієнт зносу, показує яка частка вартості ОЗ підприємства перенесена на вартість готової продукції,інакше кажучи характеризує ступінь зносу:

 

В зн сума зносу за рік

Кзн=--------=-------------------

В п.к.р. Вартість первісна

Кзн+К прид= 1

ІІ. Показники ефективності використання основних засобів:

Ефективність використання основних засобів характеризується показниками фондовіддачі і фондомісткості, показником, який характеризує технічне оснащення являється фондоозброєність.

 

1. Фондовіддача характеризує випуск продукції на 1 гривню вартості основних

виробничих фондів.

Q Вартість виробленої за рік ТП(ВД)

Фв=-------=-----------------------------------------

Sсер Середньорічна вартість ОЗ

2. Фондомісткість показник обернений фондовіддачі і визначається

Sсер Середньорічна вартість ОЗ

Вм=------ =-----------------------------

Q Вартість виробленої за рік ТП

 

3. Фондоозброєність – характеризує ступінь озброєності основними засобами

одного працівника і показує яка частка загальної вартості основних засобів підприємства припадає на одного серед працівника.

S сер. Середньорічна вартість ОЗ

Фо=-------=-------------------------------------

Ч п Сереньооблікова ч-ть працівників п-ва

Твв Твив

Sсер = Sпоч + Sвв х ---- Sвив х -----

12 12

де SПоч- вартість ОФ на початок року, грн.; Sвв – вартість введених протягом року ОФ,грн.; Sвив – вартість виведених з експлуатації ОФ протягом року,грн.; Твив – кількість місяців до кінця року з моменту виведення з експлуатації ОФ.

 

4. Рентабельність основних засобів

Пб Балансовий прибуток

Р=-----=----------------------------------

Вср Середньорічна вартість ОЗ

ІІІ. Техніко-економічні показники використання окремих видів машин,

устаткування та обладнання, які характеризують використання машин та устаткування в часі:

Коефіцієнт технічної готовності

Дс Маш.дні перебування машин, устаткування у справному стані

Кт.г.=------=--------------------------------------------------------------------------------

Дг Маш-дні перебування його в господарстві

Коефіцієнт використання справного устаткування

Др. Маш-дні перебування устаткування в роботі

Ктвсм=------=--------------------------------------------------------

Дс Маш.дні перебування устаткування у справному стані

Коефіцієнт змінності роботи устаткування

Мзм Маш-змін устаткування

Кзм=------=----------------------------------

Мдр Машино-дні перебування устаткування в роботі

У. Виробіток (продуктивність) на машино-зміну, списочний механізм в рік.

Виробіток на машино-зміну

Q Річний обсяг виконаних робіт

Взм=------=----------------------------------------

Мзм Число відпрацьованиї машинозмін

 

Виробіток на списковий механізм в рік

Q Обсяг робіт

Вс=------=---------------------------

Нс Спискова к-ть устаткування

 

3. При плануванні роботи автомобілів розраховуються показники

Вантажної роботи в тонно-кілометрах і річний пробіг

3.1.Вантажна робота в тонно-кілометрах визначається як добуток обсягу перевезення вантажів на середньозважену віддаль перевезень

Вткм=Qр х L

Річний пробіг автомобіля визначається множенням річного числа рейсів

(річний об’єм робіт поділений на навантажений рейс) га подвоєну віддаль вивезення лісу або іншого вантажу.

Вкмпроб= Р х 2L

Річний об’єм робіт

Р=---------------------------

Навантаження на рейс

 

Оборотні фонди (засоби) – це частина виробничих фондів підприємства, яка повністю споживається в кожному технологічному циклі виготовлення продукції і повністю переносить свою вартість на вартість цієї продукції. Оборотні виробничі засоби по речовому змісту представляють собою предмети праці, які в процесі виробництва перетворюються на готову продукцію і засоби праці, які враховуються в складі малоцінних та швидкозношуючих засобів.

Оборотні фонди підприємства

Виробничі запаси Запаси сировини, основних, допоміжних матеріалів, покупних напівфабрикатів, палива, тари, ремонтних деталей і вузлів, малоцінних інструментів, господарського приладдя та інших подібних предметів, що швидко спрацьовуються.
Незавершене виробництво Предмети, обробку(переробку яких не завершено підприємством. Вони перебувають безпосередньо на робочих місцях або в процесі транспортування від одного робочого місця до іншого
Напівфабрикати власного виготовлення Ті предмети праці, що їх повністю оброблено (перероблено) у даному виробничому підрозділі підприємства, але які потребують дальшої обробки ів інших підрозділах (наприклад упаковки, штамповки, відливки та інша продукція заготовчого виробництва)
Витрати майбутніх періодів Грошові витрати, які здійснено в даний період, але які буде відшкодовано за рахунок собівартості продукції (роботи, послуг) у наступні періоди; до них належать витрати на підготовку виробництва, освоєння випуску нових виробів, придбання науково-технічної інформації, передплату періодичних видань тощо

Виробничо-технічна структура оборотних фондів – співвідношення окремих елементів і стадій функціонування цих фондів.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.012 с.)